IBPB-1-2/4510-725/15/BG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 27 października 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 30 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Spółka posiada ponad 50% udziałów w spółce z siedzibą w Republice Singapuru, która jest natomiast większościowym udziałowcem m.in. w dwóch spółkach z siedzibą w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 updop. Są to:

 • Podmiot X z siedzibą w Niezależnym Państwie Samoa oraz
 • Podmiot Y z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

dalej łącznie jako: „Spółki zależne”.

Przychody osiągane przez Spółki zależne nie podlegają opodatkowaniu w państwie siedziby Spółek zależnych. Księgi Spółek zależnych prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju siedziby danej Spółki zależnej w przyjętej walucie funkcjonalnej (walucie obcej). Spółki zależne mają ustalony rok podatkowy, który nie przekracza 12 miesięcy. Ponad 50% przychodów osiąganych przez Spółki zależne pochodzi ze źródeł, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b updop. W przeszłości Spółki zależne objęły udziały w innych spółkach zagranicznych (dalej jako: „Spółki zbywane”) w zamian za wkład pieniężny, który niemalże w całości przekazany został na kapitał zakładowy Spółek zbywanych.

Obecnie planowana jest restrukturyzacja w grupie kapitałowej Wnioskodawcy zakładająca m.in. sprzedaż udziałów w Spółkach zbywanych do innego podmiotu. Możliwe jest, że przychody Spółek zależnych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach zbywanych będą opodatkowane w państwie siedziby Spółek zbywanych, tj. w Chińskiej Republice Ludowej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop... (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Definicja zagranicznej spółki kontrolowanej.

W art. 24a ust. 2 pkt 1 updop ustawodawca zawarł definicję pojęcia „zagraniczna spółka”, zgodnie z którą oznacza ono:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemającą osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

- nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Zatem zasadniczo „spółką zagraniczną” w rozumieniu powyższego przepisu może być taki podmiot, w którym podatnik posiada bezpośredni udział w kapitale, prawo głosu lub prawo do uczestnictwa w zysku. Natomiast dla celów zakwalifikowania „zagranicznej spółki” jako „zagranicznej spółki kontrolowanej” konieczne jest spełnienie dodatkowych przesłanek określonych w art. 24a ust. 3 updop.

W art. 24 ust. 3 updop (winno być art. 24a ust. 3) zdefiniowane zostało pojęcie zagranicznej spółki kontrolowanej - wskazano, że jest nią:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
 3. - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 4. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Dla analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego istotnym jest również przepis art. 24a ust. 15 updop, zgodnie z którym w celu obliczenia udziału pośredniego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 11 pkt 1, przepis art. 11 ust. 5b stosuje się odpowiednio.

Spółki zależne jako zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Brzmienie powyżej przytoczonych przepisów prowadzi do wniosku, że w przypadku posiadania przez polskiego podatnika pośredniego udziału w podmiocie zagranicznym, dochody takiego podmiotu mogą być opodatkowane na podstawie art. 24a ust. 1 updop wyłącznie w sytuacji określonej w art. 24a ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 24a ust. 15 updop. Jedynie bowiem przepis art. 24a ust. 3 pkt 3 updop odwołuje się do pośredniego posiadania przez podatnika udziałów w spółce zagranicznej.

Zakładając racjonalność ustawodawcy stwierdzić należy, że dokonanie w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop rozróżnienia na „bezpośrednie lub pośrednie” posiadanie udziałów w kapitale, w prawach głosu czy w prawach do uczestnictwa w zysku nie stanowi działania przypadkowego. Wprowadzenie takiego rozróżnienia wyłącznie w powyższym przepisie powinno a contrario prowadzić do wniosku, że w odróżnieniu do sytuacji określonej w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop, w przepisach art. 24a ust. 3 pkt 1 i 2 updop zamiarem ustawodawcy nie było opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, w których polscy podatnicy posiadają jedynie udział pośredni. Co więcej, w art. 24a ust. 15 updop dotyczącym sposobu obliczania udziału pośredniego, jedynym odniesieniem do przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych jest odesłanie do art. 24a ust. 3 pkt 3 updop. Wskazuje to wyraźnie, że zamiarem ustawodawcy było opodatkowanie sytuacji pośredniego posiadania udziałów w spółce zagranicznej wyłącznie w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Należy wskazać, że także w innych przepisach updop w sytuacji, w której zamiarem ustawodawcy było nałożenie daniny na podatnika posiadającego pośrednio udziały w innym podmiocie, znajduje to odzwierciedlenie w wyraźnym brzmieniu danej regulacji. Przykładowo w przepisie art. 11 ust. 1 pkt l updop odniesiono się do sytuacji, w której osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa.

Natomiast w stosunku do art. 10 ust. 1 updop wymieniającego katalog zdarzeń stanowiących dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych przyjmuje się, że dotyczy on wyłącznie tych dochodów, które wynikają z tytułu bezpośredniego posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcji w spółce akcyjnej/komandytowo-akcyjnej (np. W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz., LEGALIS 2015).

Należy zatem uznać, że mimo faktu, że Spółki zależne posiadają siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 updop, to w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania przepis art. 24a ust. 3 pkt 1 updop. Wnioskodawca nie posiada bowiem bezpośrednio udziałów w Spółkach zależnych, a jest z nimi powiązany w sposób pośredni poprzez spółkę singapurską.

W takiej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie powinna znaleźć regulacja zawarta w art. 24a ust. 3 pkt 3 updop. Analiza ww. przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca przewidział trzy wymogi, których łączne spełnienie umożliwia zakwalifikowanie określonego zależnego od podatnika podmiotu jako zagraniczną spółkę kontrolowaną. Warunki te dotyczą:

i) poziomu kontroli podatnika w rozumieniu art. 3 ust. 1 updop nad zagraniczną spółką,

ii) rodzaju przychodów osiąganych przez zagraniczną spółkę (tzw. przychody pasywne),

iii) preferencyjnej stawki opodatkowania obowiązującej w państwie siedziby spółki zagranicznej.

Zatem przy założeniu, że wszystkie wymogi wymienione w przedmiotowej regulacji zostaną spełnione, jak wskazano w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, tj.:

 • Wnioskodawca będzie posiadał pośrednio ponad 25% udziałów w Spółkach zależnych,
 • ponad 50% przychodów Spółek zależnych będzie stanowić tzw. przychody pasywne, o których mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b updop,
 • przychody Spółek zależnych nie będą podlegały opodatkowaniu w państwie siedziby należy uznać, że Spółki zależne stanowić będą dla Wnioskodawcy zagraniczne spółki kontrolowane i będzie on zobowiązany do uiszczenia podatku od ich dochodów uzyskanych przez Spółkę i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów updop.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2015 r., na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Powyższe zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych, oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystywaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych.

Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 pkt 1 updop, użyte w niniejszym artykule określenie zagraniczna spółka - oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. c) jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2

-nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Stosownie do art. 24a ust. 3 updop, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
 3. - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 4. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Jak wynika z powyższych przepisów, dla uznania spółki zagranicznej za CFC, wystarczające jest spełnienie jednego z kryteriów zdefiniowanych w art. 24a ust. 3 pkt 1-3.

Kryterium miejsca siedziby lub zarządu zagranicznej spółki, w niektórych przypadkach, jest samodzielnym kryterium decydującym o uznaniu takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Dotyczy to sytuacji, gdy zagraniczna spółka:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 600) albo
 2. posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych)

-polski rezydent (podmiot o jakim mowa w art. 3 ust. 1 updop) posiada m.in. udział w kapitale.

Definicja CFC wskazuje na posiadanie m.in. udziału w kapitale, nie precyzując, czy chodzi o udział bezpośredni, czy pośredni. Takie zdefiniowanie CFC wskazuje, że intencją ustawodawcy było objęcie normą art. 24a ust. 3 pkt 1 updop, wszystkich spółek w których polski rezydent podatkowy posiada m.in. udziały, bez względu na to, czy posiadanie tych udziałów ma charakter bezpośredni, czy pośredni. W przypadku zagranicznej spółki kontrolowanej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową tj. w kraju lub na terytorium wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, dla ustalenia udziału związanego z prawem do uczestnictwa w jej zyskach przyjmuje się, że polskiemu podatnikowi albo łącznie temu podatnikowi i innym polskim podatnikom podatku dochodowego przysługiwały przez cały rok podatkowy tej spółki wszystkie prawa do uczestnictwa w jej zyskach. Jeżeli w takiej zagranicznej spółce kontrolowanej udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku posiada więcej niż jeden polski podatnik, to wówczas – w przypadku braku przeciwnego dowodu - przyjmuje się, że udziały tych podatników, związane z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki są równe. Powyższe wynika z brzmienia art. 24a ust. 8 updop. Powyższe zasady oznaczają domniemanie, że polski podatnik lub polski podatnik wspólnie z innymi polskimi podatnikami posiada w takiej spółce przez cały jej rok podatkowy 100% udziałów w zysku.

Z powołanych przepisów wynika, że spełnienie warunku wynikającego z art. 24a ust. 3 pkt 1 updop jest wystarczające dla uznania spółek o jakich mowa we wniosku za CFC.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 updop. Spółka posiada ponad 50% udziałów w spółce z siedzibą w Republice Singapuru, która jest natomiast większościowym udziałowcem m.in. w dwóch spółkach z siedzibami w krajach wymienionym w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca posiada w Podmiocie X z siedzibą w Niezależnym Państwie Samoa oraz Podmiocie Y z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych ponad 50% udziałów.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że warunkiem uznania danej jednostki organizacyjnej za zagraniczną spółkę jest nieposiadanie przez nią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Ponadto, w jednostce takiej podmiot podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent) musi posiadać: udział w kapitale lub prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zyskach. Z uwagi na fakt, że za zagraniczną spółkę kontrolowaną uważa się każdą zagraniczną spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w której polski rezydent posiada udział w kapitale (prawie głosu etc.), do spółki takiej nie znajduje zastosowania kryterium dotyczące posiadania w niej przez polskiego podatnika udziału w kapitale (prawach głosu etc.) w określonej wysokości i przez określony czas. Zatem ww. Spółki zależne stanowią na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 1 updop w zw. z art. 24a ust. 2 pkt 1 updop zagraniczne spółki kontrolowane. Zatem w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania powołany przez Wnioskodawcę art. 24a ust. 3 pkt 3 updop.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.