IBPB-1-1/4510-92/16/DW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie obowiązku opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 22 marca 2016 r.), uzupełnionym 9 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 20 maja 2016 r., Znak: IBPB-1-1/4510-92/16/DW, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 9 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej „ustawą o CIT”) nieprzerwalnie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio bądź pośrednio posiada bądź będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale i co najmniej 25 % praw głosu w organach stanowiących spółki zagranicznej będącej osobą prawną posiadającą siedzibę oraz zarząd na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga (zwana dalej „Spółką Zagraniczną”). Spółka zagraniczna została utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga i jest spółką określaną mianem société ą responsabilité limitée. Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku jest (jedynym) udziałowcem Spółki Zagranicznej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni.

Spółka Zagraniczna, jako podmiot objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga, podlega tamtejszemu podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów. W aspekcie podatkowym Spółka Zagraniczna jest spółką określaną jako societe de participations financières. Łączna stawka jaką opodatkowane są dochody Spółki zagranicznej wynosi od 28,22% do 29,22%. Ponadto 50% przychodów Spółki Zagranicznej może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji. Co do zasady, przychody te opodatkowane są stawką przekraczającą 28,22%. Jednak na zasadzie wyjątku, po spełnieniu określonych warunków przychody te mogą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego. Takim przychodem może być przychód wygenerowany przez odpłatne zbycie udziałów w innej spółce pod warunkiem, że spółka zbywająca posiadała przez ponad 12 miesięcy co najmniej 10% udziałów w spółce, której udziały zbywa (lub udziały te zostały nabyte za cenę wynoszącą co najmniej 6 mln euro), oraz że spółka, której udziały są zbywane, jest objęta Dyrektywą Rady UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Spółka Zagraniczna w 2014 r. nabyła w oparciu o umowę sprzedaży zawartą z polską spółką kapitałową (zwana dalej „Spółką Zbywającą”) 99,99% akcji polskiej spółki komandytowo-akcyjnej za cenę przewyższającą 6 mln euro. W oparciu o zawartą umowę sprzedaży Spółka Zagraniczna została zobowiązana do zapłaty ceny za akcje spółki komandytowo-akcyjnej w ratach. Własność akcji spółki komandytowo-akcyjnej przeszła na Spółkę Zagraniczną wraz z przejściem posiadania dokumentów akcji, tj. zaraz po zawarciu umowy sprzedaży. Do dnia dzisiejszego Spółka Zagraniczna nie uregulowała Spółce Zbywającej części ceny z tytułu nabycia ww. akcji. Następnie w wyniku podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. spółka komandytowo-akcyjna w styczniu 2015 r. uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej Spółka Zagraniczna w miejsce posiadanych akcji stała się właścicielem 99,99% udziałów w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie nabyła 0,01% udziałów. Spółka Zagraniczna jest właścicielem 100 % udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (zwanej dalej „Spółką Polską”). W chwili przekształcenia spółka komandytowo-akcyjna była spółką, do której znajdowały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka Polska przy uczestnictwie Spółki Zagranicznej planuje dokonać umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, części udziałów posiadanych przez Spółkę Zagraniczną w Spółce Polskiej.

Umorzenie to zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Polskiej na podstawie, które Spółka Polska nabędzie od Spółki Zagranicznej swoje udziały i wypłaci Spółce Zagranicznej wynagrodzenie z tytułu umorzenia tych udziałów.

Dochód uzyskany przez Spółkę Zagraniczną z uwagi na spełnienie wyżej wskazanych warunków jakie przewiduje prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga będzie zwolniony od podatku dochodowego w tym państwie. Przychód uzyskany z tytułu przedmiotowego umorzenia przekroczy kwotę 250.000 euro. Przychód ten może przewyższyć poniesione przez Spółkę Zagraniczną koszty jego uzyskania, ustalone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z uwagi na wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1 stycznia 2015 roku przepisy o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych Wnioskodawca powziął wątpliwość w odniesieniu do stosowania tych przepisów do dochodów Spółki Zagranicznej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 6 czerwca 2016 r., Wnioskodawca wskazał, m.in., że co do zasady dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, o którym mowa we wniosku, nie podlega zwolnieniu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.). W części jednak dochód pochodził będzie z zysku Spółki Polskiej, a zgodnie z art. 5 przedmiotowej dyrektywy, zyski, które spółka zależna (tu: Spółka Polska) wypłaca swojej spółce dominującej (tu: Spółce Zagranicznej), są zwolnione z podatku potrącanego u źródła dochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód uzyskany przez Spółkę Zagraniczną z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów Spółki Polskiej w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) stanowić będzie dochód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uzyskania przez Spółkę Zagraniczną dochodu z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów w Spółce Polskiej w opisywanej sytuacji nie będzie zobowiązany do opodatkowania tego dochodu na zasadach przewidzianych w art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  -stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Spółka Zagraniczna wskazana w opisie stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) posiada siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga, które nie jest wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wielkie Księstwo Luksemburg zawarło z Rzeczpospolitą Polską konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, która została sporządzona w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r.

Wnioskodawca posiada bezpośrednio i nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni więcej niż 25 % udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej, a ponadto ponad 50 % przychodów Spółki Zagranicznej w roku podatkowym, w którym dokonane zostanie opisane w stanie faktycznym dobrowolne umorzenie udziałów, pochodzić będzie z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek. Jednak żaden ze wskazanych rodzajów przychodów nie jest, co do zasady, w Wielkim Księstwie Luksemburga opodatkowany według stawki podatku niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolniony od podatku lub nie podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Każdy ze wskazanych wyżej dochodów jest, co do zasady opodatkowany stawką wskazaną w opisie stanu faktycznego, która jest znacznie wyższa od stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnieniu może podlegać ewentualnie dochód (przychód) uzyskany z tytułu konkretnej transakcji, jeżeli w odniesieniu do tej transakcji spełnione zostały określone warunki.

Tak też jest w przypadku dochodu z dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce Polskiej w sytuacji opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym). Dochód ten będzie podlegał zwolnieniu od podatku w Luksemburgu tylko z tego powodu, że Spółka Zagraniczna posiadała ponad 10 % udział w kapitale zakładowym Spółki Polskiej przez okres przekraczający 12 miesięcy. W przeciwnym razie tego rodzaju dochód podlegałby opodatkowaniu stawką wyższą od stawki obowiązującej w Polsce.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że opisana w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka Zagraniczna nie spełnia kryteriów uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym uzyskany przez Spółkę Zagraniczną dochodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce Polskiej nie będzie podlegał opodatkowaniu na podstawie przepisów art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy CIT, użyte w niniejszym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka - oznacza:
  1. osobę prawną,
  2. spółkę kapitałową w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  -w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 2. instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczną spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Stosownie do art. 24a ust. 3 ustawy CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  -stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Zatem w świetle przytoczonej regulacji zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka, która:

 1. posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 600),
 2. posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych).

W przypadku zagranicznej spółki posiadającej siedzibę lub zarząd w państwie innym, niż wymienione w pkt 1 i 2 artykułu 24a ust. 3 omawianej ustawy podatkowej za zagraniczną spółkę kontrolowaną zostanie uznana zagraniczna spółka spełniająca łącznie przesłanki wynikające z powołanego powyżej art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • w spółce tej polski podatnik posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 • co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych przez nią w roku podatkowym, pochodzi z tzw. „pasywnych” źródeł przychodów, tj. z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, z przychodów uzyskiwanych ze zbycia udziałów lub akcji spółek, z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, z przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, oraz ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 • co najmniej jeden z wyżej wymienionych rodzajów przychodów w państwie siedziby (zarządu) zagranicznej spółki podlega:
  • opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej o co najmniej 25% od obowiązującej w Polsce ogólnej stawki podatku, określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wynoszącej 19% uzyskanego dochodu, tj. według stawki podatku wynoszącej 14,25% lub niższej,
  • zwolnieniu bądź wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie. Warunku tego nie bierze się jednak pod uwagę w sytuacji, kiedy dane przychody zagranicznej spółki podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie jej siedziby lub zarządu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nieprzerwalnie przez okres nie krótszy niż 30 dni bezpośrednio bądź pośrednio posiada bądź będzie posiadał co najmniej 25% udziałów w kapitale i co najmniej 25 % praw głosu w organach stanowiących spółki zagranicznej będącej osobą prawną posiadającą siedzibę oraz zarząd na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga (zwana dalej „Spółką Zagraniczną”). Spółka zagraniczna została utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga i jest spółką określaną mianem société ą responsabilité limitée. Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku jest (jedynym) udziałowcem Spółki Zagranicznej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni.

Spółka Zagraniczna jako podmiot objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga, podlega tamtejszemu podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów. W aspekcie podatkowym Spółka Zagraniczna jest spółką określaną jako societe de participations financières. Łączna stawka jaką opodatkowane są dochody Spółki zagranicznej wynosi od 28,22% do 29,22%. Ponadto 50% przychodów Spółki Zagranicznej może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji. Co do zasady, przychody te opodatkowane są stawką przekraczającą 28,22%. Jednak na zasadzie wyjątku, po spełnieniu określonych warunków przychody te mogą podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego. Takim przychodem może być przychód wygenerowany przez odpłatne zbycie udziałów w innej spółce pod warunkiem, że spółka zbywająca posiadała przez ponad 12 miesięcy co najmniej 10% udziałów w spółce, której udziały zbywa (lub udziały te zostały nabyte za cenę wynoszącą co najmniej 6 mln euro), oraz że spółka, której udziały są zbywane, jest objęta Dyrektywą Rady UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Spółka Zagraniczna w 2014 r. nabyła w oparciu o umowę sprzedaży zawartą z polską spółką kapitałową (zwana dalej „Spółką Zbywającą”) 99,99% akcji polskiej spółki komandytowo-akcyjnej za cenę przewyższającą 6 mln euro. W oparciu o zawartą umowę sprzedaży Spółka Zagraniczna została zobowiązana do zapłaty ceny za akcje spółki komandytowo-akcyjnej w ratach. Własność akcji spółki komandytowo-akcyjnej przeszła na Spółkę Zagraniczną wraz z przejściem posiadania dokumentów akcji, tj. zaraz po zawarciu umowy sprzedaży. Do dnia złożenia wniosku Spółka Zagraniczna nie uregulowała Spółce Zbywającej części ceny z tytułu nabycia ww. akcji. Następnie w wyniku podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ww. spółka komandytowo-akcyjna w styczniu 2015 r. uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej Spółka Zagraniczna w miejsce posiadanych akcji stała się właścicielem 99,99% udziałów w przekształconej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie nabyła 0,01% udziałów. Spółka Zagraniczna jest właścicielem 100% udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (zwanej dalej „Spółką Polską”). W chwili przekształcenia spółka komandytowo-akcyjna była spółką, do której znajdowały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka Polska przy uczestnictwie Spółki Zagranicznej planują dokonać umorzenia dobrowolnego za wynagrodzeniem, części udziałów posiadanych przez Spółkę Zagraniczną w Spółce Polskiej. Umorzenie to zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Polskiej na podstawie, które Spółka Poiska nabędzie od Spółki Zagranicznej swoje udziały i wypłaci Spółce Zagranicznej wynagrodzenie z tytułu umorzenia tych udziałów. Dochód uzyskany przez Spółkę Zagraniczną z uwagi na spełnienie wyżej wskazanych warunków, jakie przewiduje prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga będzie zwolniony od podatku dochodowego w tym państwie. Przychód uzyskany z tytułu przedmiotowego umorzenia przekroczy kwotę 250.000 euro. Przychód ten może przewyższyć poniesione przez Spółkę Zagraniczną koszty jego uzyskania, ustalone zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. co do zasady dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, o którym mowa we wniosku, nie podlega zwolnieniu na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej regulacje oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wskazana we wniosku Spółka zagraniczna, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, spełnia wszystkie warunki konieczne do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Skoro bowiem, jak wskazano we wniosku, dochód uzyskany przez Spółkę Zagraniczną z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki Polskiej zostanie zwolniony z opodatkowania w Wielkim Królestwie Luksemburga, a zwolnienie to nie będzie wynikało z przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, to tym samym spełniony zostanie warunek, zawarty w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c) ustawy o CIT, mówiący o zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym danego przychodu w tym państwie. Podkreślić bowiem należy, że posługując się pojęciem zwolnienie ustawodawca nie wskazał, by miało ono dotyczyć tylko i wyłącznie określonych sytuacji. W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustaw podatkowych określające obowiązki i uprawnienia podatników nie mogą być interpretowane, ani z zastosowaniem wykładni rozszerzającej, ani z zastosowaniem wykładni zawężającej. Dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego należy kierować się przede wszystkim regułami wykładni językowej. Skoro ustawodawca formułuje normy prawne za pomocą języka etnicznego (w jego specyficznej postaci jaką jest język prawny), to i ustalanie znaczenia oraz zakresu poszczególnych zwrotów musi być dokonywane w ramach reguł językowych tegoż języka.

Teza wyrażająca prymat wykładni językowej znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo, w wyroku z 28 czerwca 2000 r. (sygn. akt K 25/99) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w państwie prawnym interpretator jest związany językowym znaczeniem tekstu prawnego, którego znaczenie stanowi granicę dokonywanej przez niego wykładni. Pozajęzykowe dyrektywy wykładni mogą jedynie dodatkowo potwierdzać, a więc wzmacniać, wyniki wykładni językowej wykładnią systemową lub funkcjonalną. W wyroku z 6 lutego 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 4284/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że dominującą wykładnią norm podatkowych jest wykładnia językowa ze ścisłym rozumieniem tekstu prawnego. Oznacza to, iż jakakolwiek wykładnia rozszerzająca, czy też zawężająca jest co do zasady niedopuszczalna. Natomiast wykładnia systemowa i celowościowa służą interpretacji prawa podatkowego jedynie w granicach zakreślonych przez wykładnię językową. Również w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2011 r. sygn. akt II FPS 2/10 wskazuje się, że na gruncie prawa podatkowego ze względu na jego tetyczny i z istoty swojej ingerencyjny charakter, przyznać należy pierwszeństwo zasadzie wykładni gramatycznej (językowej), ograniczając dyrektywy odstępstwa od językowego sensu interpretowanego przepisu do przesłanek klasycznych: gdy wykładnia językowa prowadzi do rozstrzygnięcia absurdalnego, niedorzecznego, gdy godzi w cel instytucji prawnej (podważa ratio legis przepisu), gdy pomija oczywisty błąd legislacyjny oraz gdy prowadzi do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi.

Z powyższego wynika, że przepisy ustawy o CIT, dotyczące warunków uznania danej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym znaczeniem. Dlatego też należy uznać, że pojęcie zwolnienie obejmuje swym zakresem każdy rodzaj zwolnienia od opodatkowania w danym państwie. Tym samym w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji ziszczą się wszelkie warunki, konieczne do uznania Spółki Zagranicznej za spółkę kontrolowaną, zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Nie sposób przy tym uznać, że podstawą prawną ww. zwolnienia są przepisy, wskazanej w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT - dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, w sytuacji gdy sam Wnioskodawca, w uzupełnieniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazał że dochód z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów, o którym mowa we wniosku nie podlega zwolnieniu na podstawie ww. dyrektywy. Bez znaczenia jest w tej mierze z jakich środków będzie pochodziło wynagrodzenie za dobrowolne umorzenie wskazanych we wniosku udziałów.

Biorąc pod uwagę powyższe w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie regulacje określone w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT.

Tym samym, w niniejszej sprawie wystąpi obowiązek opodatkowania w Polsce dochodu uzyskanego przez Spółkę Zagraniczną z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów w Spółce Polskiej na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefan Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.