Spółka zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Skutki podatkowe udziału w Programie Motywacyjnym (FCP)

Fragment:

Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej, obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. Dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej będą reinwestowane w nabycie kolejnych akcji Spółki Zagranicznej, w zamian za co pracownicy obejmą nowe jednostki uczestnictwa w FCPE. W modelu leveraged FCPE pracownicy będą uprawnieni do nabycia akcji Spółki Zagranicznej (w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zagranicznej) poprzez FCPE po referencyjnej cenie akcji (bez zniżki). Pracownicy, w związku z wpłatami na akcje Spółki Zagranicznej obejmą jednostki uczestnictwa w FCPE. Jednostki te mogą zostać zbyte wyłącznie na rzecz FCPE (w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem) i to dopiero po 5 latach. W modelu leveraged FCPE dywidendy otrzymywane przez FCPE od Spółki Zagranicznej nie będą reinwestowane, ale będą przekazywane bankowi-gwarantowi. Niezależnie od powyższego mechanizmu, w zależności od liczby zakupionych akcji Spółki Zagranicznej, pracownikowi zostanie nieodpłatnie przydzielone od 2 do 10 akcji Spółki Zagranicznej. Akcje te zostaną przekazane do FCPE (w formule non-leveraged FCPE), w zamian za co FCPE wyemituje nowe jednostki uczestnictwa dla Wnioskodawczyni (podobnie jak w przypadku jednostek wyemitowanych przez FCPE w zamian za reinwestowane dywidendy od Spółki Zagranicznej).Wnioskodawczyni planuje wziąć udział w jednym z ww. programów motywacyjnych.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w sytuacji, gdy którakolwiek ze spółek zagranicznych będzie spełniać warunki do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy CIT, podatnikiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT, zobowiązanym m.in. do prowadzenia ewidencji zdarzeń określonej w art. 24a ust. 13 ustawy CIT, złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy CIT oraz zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, będą poszczególne spółki tworzące PGK, nie zaś PGK?

Fragment:

Struktura GK Y obejmuje spółki zlokalizowane zarówno na terytorium Polski, jak i spółki mające siedzibę poza terytorium Polski („ spółki zagraniczne ”) oraz zagraniczne oddziały spółek polskich. Spółki GK Y, które tworzą PGK posiadają lub mogą posiadać udziały w spółkach zagranicznych, jak również mogą tworzyć swoje oddziały zagraniczne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy którakolwiek ze spółek zagranicznych będzie spełniać warunki do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy CIT, podatnikiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT, zobowiązanym m.in. do prowadzenia ewidencji zdarzeń określonej w art. 24a ust. 13 ustawy CIT, złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a ustawy CIT oraz zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, będą poszczególne spółki tworzące PGK, nie zaś PGK? Stanowisko Wnioskodawcy. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w sytuacji, gdy którakolwiek ze spółek zagranicznych będzie spełniać warunki do uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm., dalej: Ustawy o CIT), podatnikiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy CIT zobowiązanym do prowadzenia odpowiedniego rejestru, składania zeznania CFC oraz zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, będą poszczególne spółki tworzące PGK, nie zaś PGK.

2017
26
sie

Istota:

W zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek

Fragment:

IBPB-1-2/4510-499/15/MS , uznał za prawidłowe następujące stanowisko podatnika: „W opinii Spółki, w razie przeprowadzonej opisanej w części G niniejszego wniosku operacji połączenia poprzez przejęcie przez Spółkę – Spółki Zagranicznej operacja ta będzie dla Spółki neutralna podatkowo. Jak już bowiem wyjaśniono, Spółka posiada swoją siedzibę na terytorium Polski, jest zatem polskim rezydentem podatkowym. Spółka Zagraniczna jest natomiast spółką podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Na dzień połączenia Spółka będzie posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zagranicznej, co oznacza, że zastosowania nie będzie mógł znaleźć art. 10 ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Celem połączenia będzie zaś optymalizacja sposobu prowadzenia działalności grupy kapitałowej poprzez jej koncentrację na terenie jednego państwa, ułatwienie zarządzania podmiotami gospodarczymi, ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch podmiotów gospodarczych zależnych od tego samego Wspólnika, itp. Operacja ta pozwoli zatem na zaoszczędzenie wydatków ponoszonych w celu utrzymania spółki z siedzibą poza terytorium Polski, a wynikiem połączenia będzie obniżenie kosztów zarządzania oraz kosztów administrowania działalnością Spółki Zagranicznej. Reorganizacja i optymalizacja działalności grupy, w szczególności połączenie spółki matki i jej spółki córki, powszechnie uznawana jest za czynność uzasadnioną gospodarczo.

2016
13
gru

Istota:

Spółki zagraniczne z siedzibą w Niemczech, w Austrii, we Francji oraz w Luksemburgu, w których udział pośredni będzie posiadał Wnioskodawca będą stanowić dla Wnioskodawcy zagraniczne spółki kontrolowane, z uwagi na spełnienie łącznych warunków, o których mowa w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Na moment wydawania interpretacji Wnioskodawca posiadał będzie udział bezpośredni i pośredni w spółkach zagranicznych (dalej Spółki Zagraniczne). Udział pośredni posiadany będzie przez Wnioskodawcę w ten sposób, że jest on jedynym wspólnikiem spółki zagranicznej (dalej Spółka A), która to spółka posiadać będzie udział w innej Spółce Zagranicznej. Spółki Zagraniczne otrzymają płatności odsetkowe, dywidendowe oraz ze zbycia udziałów lub akcji oraz umorzenia akcji lub udziałów w spółkach od nich zależnych, które będą stanowić ponad 50% przychodów takich Spółek Zagranicznych osiągniętych w roku podatkowym (dalej. Przychody Pasywne) i przychody takie przekroczą w roku podatkowym w każdej ze Spółek Zagranicznych kwotę 250.000 Euro. Spółki Zagraniczne mają swoje siedziby w jurysdykcjach, w których podstawowa stawka podatku CIT jest wyższa niż 14,25% (a więc wyższa niż stawka niższa o 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust 1 ustawy CIT). Jednocześnie prawodawstwo krajów, w których siedzibę mają Spółki Zagraniczne, w określonych przypadkach bądź wprowadza stawki niższe niż 14,25% bądź zwalnia określone typy dochodów pasywnych z opodatkowania po spełnieniu określonych, przewidzianych przepisami tego prawa zagranicznego przesłanek.

2016
4
gru

Istota:

Sposobu przeliczenia wartości podstawy opodatkowania dochodów Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane.

Fragment:

Część Spółek Zagranicznych może zostać uznana za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT. Księgi Spółek Zagranicznych prowadzone są zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju siedziby danej Spółki Zagranicznej w walucie lokalnej lub w innej przyjętej walucie funkcjonalnej. Walutą funkcjonalną części Spółek Zagranicznych jest dolar amerykański (USD). Niezależnie od powyższego, Spółki Zagraniczne mogą dokonywać transakcji w walutach innych, niż waluta funkcjonalna. W celu wypełnienia nałożonych obowiązków o charakterze ewidencyjnym, o których mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o CIT, Wnioskodawca - w przypadku zaistnienia takiego obowiązku - będzie ewidencjonował zdarzenia zaistniałe w każdej ze Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, w ewidencji odrębnej od ewidencji rachunkowej, po zakończeniu roku podatkowego każdej z tych spółek. W związku z powyższym, mając na uwadze, że część Spółek Zagranicznych może zostać uznana za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT oraz, że w związku z tym na Wnioskodawcy mogą ciążyć określone obowiązki, w celu prawidłowego określenia konsekwencji podatkowych, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie w odniesieniu do Spółek Zagranicznych, które mogą zostać uznane za zagraniczne spółki kontrolowane i prowadzą księgi w przyjętej walucie funkcjonalnej, np. dolarach amerykańskich (USD).

2016
4
gru

Istota:

Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej. Uzasadnienie Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. W myśl art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania, (...)

2016
2
gru

Istota:

W zakresie określenia czy dla ustalenia podstawy opodatkowania (w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Spółek Zagranicznych, uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej? Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów ustalenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) Spółek Zagranicznych uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane, Wnioskodawca powinien dokonać przeliczenia wartości podstawy opodatkowania obliczonej w walucie funkcjonalnej Spółek Zagranicznych na polskie złote z zastosowaniem kursu średniego waluty funkcjonalnej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego danej Spółki Zagranicznej. Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

2016
17
cze

Istota:

W zakresie obowiązku opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej

Fragment:

(...) spółki zagranicznej będącej osobą prawną posiadającą siedzibę oraz zarząd na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga (zwana dalej „ Spółką Zagraniczną ”). Spółka zagraniczna została utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga i jest spółką określaną mianem société ą responsabilité limitée. Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku jest (jedynym) udziałowcem Spółki Zagranicznej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni. Spółka Zagraniczna jako podmiot objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga, podlega tamtejszemu podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów. W aspekcie podatkowym Spółka Zagraniczna jest spółką określaną jako societe de participations financières. Łączna stawka jaką opodatkowane są dochody Spółki zagranicznej wynosi od 28,22% do 29,22%. Ponadto 50% przychodów Spółki Zagranicznej może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji. Co do zasady, przychody te opodatkowane są stawką przekraczającą 28,22%.

2016
12
maj

Istota:

Czy przychód z umorzenia w Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca przez okres dłuższy niż 30 dni posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej, która jest osobą prawną i ma siedzibę oraz zarząd w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „ Spółka Zagraniczna ”). Rokiem podatkowym Spółki Zagranicznej jest rok kalendarzowy. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zagranicznej jest prowadzenie działalności inwestycyjnej. Przychody Spółki Zagranicznej pochodzą w szczególności z otrzymywanych dywidend, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji pochodnych instrumentów finansowych, udzielonych pożyczek itp. W państwie siedziby Spółki Zagranicznej przychody z tych tytułów są opodatkowane według stawki niższej o więcej niż 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Źródłem finansowania działalności Spółki Zagranicznej są zyski pochodzące z dokonywanych przez Spółkę Zagraniczną inwestycji. W celu finansowania swojej działalności Spółka Zagraniczna zaciąga także pożyczki od innych, niepowiązanych ze Spółką Zagraniczną podmiotów. W przyszłości możliwe jest, że na skutek porozumienia Spółki Zagranicznej z pożyczkodawcą, całość lub część zobowiązania Spółki Zagranicznej z tytułu zaciągniętej pożyczki zostanie Spółce Zagranicznej umorzona. Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: Przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania, tak aby odnosiło się ono bezpośrednio do skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
9
kwi

Istota:

Czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Jak wynika z powyższych przepisów, dla uznania spółki zagranicznej za CFC, wystarczające jest spełnienie jednego z kryteriów zdefiniowanych w art. 24a ust. 3 pkt 1-3. Kryterium miejsca siedziby lub zarządu zagranicznej spółki, w niektórych przypadkach, jest samodzielnym kryterium decydującym o uznaniu takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Dotyczy to sytuacji, gdy zagraniczna spółka: posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 600) albo posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych) -polski rezydent (podmiot o jakim mowa w art. 3 ust. 1 updop) posiada m.in. udział w kapitale. Definicja CFC wskazuje na posiadanie m.in. udziału w kapitale, nie precyzując, czy chodzi o udział bezpośredni, czy pośredni.