Spółka zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Spółka zagraniczna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka zagraniczna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku opodatkowania wskazanych we wniosku dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej
Fragment:
(...) spółki zagranicznej będącej osobą prawną posiadającą siedzibę oraz zarząd na terenie Wielkiego Księstwa Luksemburga (zwana dalej „ Spółką Zagraniczną ”). Spółka zagraniczna została utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga i jest spółką określaną mianem société ą responsabilité limitée. Wnioskodawca na dzień złożenia niniejszego wniosku jest (jedynym) udziałowcem Spółki Zagranicznej przez nieprzerwany okres dłuższy niż 30 dni. Spółka Zagraniczna jako podmiot objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Wielkim Księstwie Luksemburga, podlega tamtejszemu podatkowi dochodowemu od całości swoich dochodów. W aspekcie podatkowym Spółka Zagraniczna jest spółką określaną jako societe de participations financières. Łączna stawka jaką opodatkowane są dochody Spółki zagranicznej wynosi od 28,22% do 29,22%. Ponadto 50% przychodów Spółki Zagranicznej może pochodzić z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji. Co do zasady, przychody te opodatkowane są stawką przekraczającą 28,22%.
2016
17
cze

Istota:
Czy przychód z umorzenia w Spółce Zagranicznej zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki może stanowić przychód zagranicznej spółki kontrolowanej uwzględniany przez Wnioskodawcę przy ustalaniu przychodu zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca przez okres dłuższy niż 30 dni posiada 100% udziałów w spółce kapitałowej, która jest osobą prawną i ma siedzibę oraz zarząd w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „ Spółka Zagraniczna ”). Rokiem podatkowym Spółki Zagranicznej jest rok kalendarzowy. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Zagranicznej jest prowadzenie działalności inwestycyjnej. Przychody Spółki Zagranicznej pochodzą w szczególności z otrzymywanych dywidend, odpłatnego zbycia papierów wartościowych, realizacji pochodnych instrumentów finansowych, udzielonych pożyczek itp. W państwie siedziby Spółki Zagranicznej przychody z tych tytułów są opodatkowane według stawki niższej o więcej niż 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Źródłem finansowania działalności Spółki Zagranicznej są zyski pochodzące z dokonywanych przez Spółkę Zagraniczną inwestycji. W celu finansowania swojej działalności Spółka Zagraniczna zaciąga także pożyczki od innych, niepowiązanych ze Spółką Zagraniczną podmiotów. W przyszłości możliwe jest, że na skutek porozumienia Spółki Zagranicznej z pożyczkodawcą, całość lub część zobowiązania Spółki Zagranicznej z tytułu zaciągniętej pożyczki zostanie Spółce Zagranicznej umorzona. Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 4 kwietnia 2016 r. organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: Przeformułowanie zadanego przez Wnioskodawcę pytania, tak aby odnosiło się ono bezpośrednio do skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
12
maj

Istota:
Czy Spółki zależne stanowią zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Jak wynika z powyższych przepisów, dla uznania spółki zagranicznej za CFC, wystarczające jest spełnienie jednego z kryteriów zdefiniowanych w art. 24a ust. 3 pkt 1-3. Kryterium miejsca siedziby lub zarządu zagranicznej spółki, w niektórych przypadkach, jest samodzielnym kryterium decydującym o uznaniu takiej spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Dotyczy to sytuacji, gdy zagraniczna spółka: posiada siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Listę tych krajów i terytoriów zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 600) albo posiada siedzibę lub zarząd w państwie niewymienionym w ww. rozporządzeniu, z którym ani Polska, ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych) -polski rezydent (podmiot o jakim mowa w art. 3 ust. 1 updop) posiada m.in. udział w kapitale. Definicja CFC wskazuje na posiadanie m.in. udziału w kapitale, nie precyzując, czy chodzi o udział bezpośredni, czy pośredni.
2016
9
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.
Fragment:
(...) Spółki Zagranicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka Zagraniczna będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF... Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować jakiekolwiek dochody Spółki Zagranicznej... Czy Spółka Zagraniczna powinna być uwzględniona w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1. Spółka Zagraniczna nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF. Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF, zagraniczną spółką jest osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. W świetle powyższego należy uznać, że Spółka Zagraniczna będzie spółką zagraniczną w rozumieniu art. 30f ustawy o PDOF. Mając powyższe na względzie, aby stwierdzić, czy Spółka Zagraniczna może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Wnioskodawcy, konieczne jest zweryfikowanie, czy Spółka Zagraniczna wypełnia którekolwiek z kryteriów zawartych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.
2015
31
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej.
Fragment:
(...) Spółki Zagranicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka Zagraniczna będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF... Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować jakiekolwiek dochody Spółki Zagranicznej... Czy Spółka Zagraniczna powinna być uwzględniona w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1. Spółka Zagraniczna nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF. Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF, zagraniczną spółką jest osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. W świetle powyższego należy uznać, że Spółka Zagraniczna będzie spółką zagraniczną w rozumieniu art. 30f ustawy o PDOF. Mając powyższe na względzie, aby stwierdzić, czy Spółka Zagraniczna może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Wnioskodawcy, konieczne jest zweryfikowanie, czy Spółka Zagraniczna wypełnia którekolwiek z kryteriów zawartych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.
2015
31
gru

Istota:
Zagraniczna spółka kontrolowana.
Fragment:
U. z 2014 r. nr 851 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP) opodatkuje, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o PDOP, dochód Spółki Zagranicznej po dokonaniu – zgodnie z art. 24a ust 4 ustawy o PDOP – stosownych odliczeń od dochodu, w tym obejmujących kwotę dywidendy otrzymanej od Spółki Zagranicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Spółka Zagraniczna będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF... Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany opodatkować jakiekolwiek dochody Spółki Zagranicznej... Czy Spółka Zagraniczna powinna być uwzględniona w rejestrze zagranicznych spółek Wnioskodawcy, o którym mowa w art. 30f ust. 15 ustawy o PDOF... Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – Spółka Zagraniczna nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną dla Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f ust. 3 ustawy o PDOF. Stosownie do art. 30f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PDOF, zagraniczną spółką jest osoba prawna nieposiadająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku. W świetle powyższego, należy uznać, że Spółka Zagraniczna będzie spółką zagraniczną w rozumieniu art. 30f ustawy o PDOF. Mając powyższe na względzie, aby stwierdzić, czy Spółka Zagraniczna może zostać uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną dla Wnioskodawcy, konieczne jest zweryfikowanie, czy Spółka Zagraniczna wypełnia którekolwiek z kryteriów zawartych w definicji zagranicznej spółki kontrolowanej.
2015
24
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od spółki zagranicznej.
Fragment:
(...) Spółka Zagraniczna). Rozważane jest umorzenie części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Zagranicznej, przy czym omawiane umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem, z zastosowaniem procedury umorzenia przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa cypryjskiego, która nie przewiduje nabywania udziałów własnych w celu ich umorzenia. Udziały Spółki w Spółce Zagranicznej, które potencjalnie będą podlegać umorzeniu, nie zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Rozważana jest również wypłata dywidendy przez Spółkę Zagraniczną (w takim przypadku Spółka Zagraniczna podejmie odpowiednią uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na rzecz swojego jedynego udziałowca, tj. Spółki). Nie jest przy tym wykluczone, iż dojdzie zarówno do umorzenia części udziałów posiadanych przez Spółkę w Spółce Zagranicznej, jak i wypłaty dywidendy przez Spółkę Zagraniczną na rzecz Spółki. Wnioskodawca zarówno przed, jak i po umorzeniu udziałów będzie posiadał bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Zagranicznej, które zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat (przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanym umorzeniu udziałów/wypłacie dywidendy).
2015
6
gru

Istota:
Obowiązek podatkowy – art. 30f – zagraniczna spółka kontrolowana.
Fragment:
W lokalu może się mieścić jej siedziba (jeżeli nie będzie się mieścić w tym lokalu, to będzie się mieścić w innym lokalu na terytorium Cypru) oraz będą podejmowane strategiczne decyzje wspólników. Lokal będzie wyposażony w pełną infrastrukturę biurową, tj. biurka, krzesła, szafy i szafki, komputery służbowe, sprzęt peryferyjny typu drukarki, klawiatury i myszki, przybory pisarskie, porty telefoniczne. Wykorzystanie lokalu do prowadzonej działalności gospodarczej ma umożliwić również podpięcie linii telefonicznych oraz sieci Internet. Umowa Spółki osobowej podpisana zostanie na czas nieokreślony i w umowie tej zostanie wskazane, że siedzibą spółki cypryjskiej jest Cypr. Należy przy tym zaznaczyć, że wspólnicy spółki cypryjskiej nie przewidują wprowadzenia zmian w umowie spółki cypryjskiej, co do czasu jej trwania lub siedziby spółki cypryjskiej. Wspólnicy nie zamierzają przenosić siedziby spółki cypryjskiej poza Cypr. Ewentualna zmiana siedziby spółki cypryjskiej obejmowałaby jedynie przeniesienie z jednego lokalu biurowego do innego, o co najmniej takiej samej infrastrukturze i zapleczu biurowym. Działalność prowadzona poprzez Spółkę osobową będzie prowadzona całkowicie na terytorium Cypru. Wszelkie decyzje dotyczące działalności holdingowej (tj. działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę osobową) będą podejmowane na terytorium Cypru.
2015
1
gru

Istota:
Czy dla celów art. 30f ust. 1 ustawy o PIT Wnioskodawca powinien pomniejszyć swój udział w Zagranicznej Spółce Kontrolowanej o udział jego Jednostki Zależnej w tej Zagranicznej Spółce Kontrolowanej?
Fragment:
Jednostka Zależna lokuje swoje aktywa m.in. w udziały spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (EOG) (dalej: „ Spółka Zagraniczna ”). Udziały w Spółce Zagranicznej związane są z prawem do udziału w zysku tej Spółki Zagranicznej, przy czym udział w kapitale Spółki Zagranicznej przekroczy 25% i będzie utrzymywany przez Jednostkę Zależną nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni. Możliwe, że Spółka Zagraniczna będzie spełniać warunki pozwalające na uznanie jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT (dalej: „ Zagraniczna Spółka Kontrolowana ”). W rozważanej sytuacji zastosowanie wyłączenia: (i) wynikającego z art. 30f ust. 19 ustawy o PIT może nie być możliwe, ponieważ Spółka Zagraniczna może wypracować przychody w wartości przekraczającej 250 tys. EUR, (ii) zaś zastosowanie art. 30f ust. 18 ustawy o PIT wiąże się w ocenie Wnioskodawcy z ryzykiem wynikającym z braku wykształconej praktyki badania warunku „ rzeczywistej działalności gospodarczej ”. Jeśli Spółka Zagraniczna będzie stanowiła Zagraniczną Spółkę Kontrolowaną i wyłączenia z art. 30f ust. 18 i 19 ustawy o PIT nie będą mieć zastosowania z jakiegokolwiek względu, Jednostka Zależna uwzględni w swojej podstawie opodatkowania dochody osiągane przez Zagraniczną Spółkę Kontrolowaną.
2015
24
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy dla celów art. 30f ust. 1 ustawy o PIT Wnioskodawca będzie uprawniony do pomniejszenia swojego udziału w Zagranicznej Spółce Kontrolowanej o udział jego Jednostki Zależnej w tej Zagranicznej Spółce Kontrolowanej.
Fragment:
Jednostka Zależna lokuje swoje aktywa m.in. w udziały spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (EOG) (dalej: „ Spółka Zagraniczna ”). Udziały w Spółce Zagranicznej związane są z prawem do udziału w zysku tej Spółki Zagranicznej, przy czym udział w kapitale Spółki Zagranicznej przekroczy 25% i będzie utrzymywany przez Jednostkę Zależną nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni. Możliwe, że Spółka Zagraniczna będzie spełniać warunki pozwalające na uznanie jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT (dalej: „ Zagraniczna Spółka Kontrolowana ”). W rozważanej sytuacji zastosowanie wyłączenia: (i) wynikającego z art. 30f ust. 19 ustawy o PIT może nie być możliwe, ponieważ Spółka Zagraniczna może wypracować przychody w wartości przekraczającej 250 tys. EUR, (ii) zaś zastosowanie art. 30f ust. 18 ustawy o PIT wiąże się w ocenie Wnioskodawcy z ryzykiem wynikającym z braku wykształconej praktyki badania warunku „ rzeczywistej działalności gospodarczej ”. Jeśli Spółka Zagraniczna będzie stanowiła Zagraniczną Spółkę Kontrolowaną i wyłączenia z art. 30f ust. 18 i 19 ustawy o PIT nie będą mieć zastosowania z jakiegokolwiek względu, Jednostka Zależna uwzględni w swojej podstawie opodatkowania dochody osiągane przez Zagraniczną Spółkę Kontrolowaną.
2015
24
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.