ITPB4/415-3/12/16-S/KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, wartość niewypłaconego wspólnikom zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale podzielonego poprzez przeniesienie go na kapitał zapasowy, nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów – po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 354/13 – stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2012 r. (data wpływu 22 października 2012 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z o.o. ("Spółka"). Spółka ta zostanie przekształcona w spółkę osobową (spółkę komandytową). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w poprzednich latach osiągała zysk. Pomimo powyższego Spółka nie wypłacała zysku (dywidendy) swoim wspólnikom. Odbywane Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowały uchwały o jego podziale w inny sposób - poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy. W ten sposób został podzielony cały osiągnięty przez Spółkę zysk.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, wartość niewypłaconego wspólnikom zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale podzielonego poprzez przeniesienie go na kapitał zapasowy, nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy) zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, przychód określa się na dzień przekształcenia. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym brak będzie - na moment przekształcenia - w podlegającej przekształceniu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „niepodzielonych zysków”. Zyski Spółki nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, ale zostały podzielone w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy). W taki sposób podzielono cały występujący zysk Spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, niepodzielony zysk to tylko taki zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób. W art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zdecydował, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W rozumieniu tego przepisu dochodem nie jest więc zysk podzielony. Wobec tego każdy dozwolony podział zysku wyklucza zastosowanie wskazanego przepisu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Odmienne stanowisko prowadziłoby do nałożenia obowiązku podatkowego niezgodnego z treścią art. 217 Konstytucji RP. Tożsame stanowisko z przedstawionym przez Wnioskodawcę prezentują także sądy administracyjne. Wnioskodawca wskazuje, że takie stanowisko wyraził chociażby NSA w wyrokach z 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 930/10 i II FSK 931/10, w wyroku z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1050/10, a także w orzeczeniu z 7 marca 2012 r., sygn. II FSK 1671/10. Na takim stanowisku stoją także wojewódzkie sądy administracyjne, co potwierdzają m.in. wyroki wydane w sprawach o sygn. akt III SA/Wa 1059/09 i III SA/Wa 45/10.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Ol 354/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji ITPB4/415-3/12/TK z dnia 16 stycznia 2013 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.