ITPB3/4510-305/15/PS | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie SKA dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym SKA wg stanu na dzień przekształcenia, w części jaka odpowiednio do postanowień statutu SKA przypadałaby Wnioskodawcy, jeżeli zysk ten zostałby podzielony między akcjonariuszy, tj. wypłacony w formie dywidendy?
ITPB3/4510-305/15/PSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. przekształcenie spółki
 3. przychód
 4. spółka kapitałowa
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. spółka osobowa
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. wspólnik
 9. zysk niepodzielony
 10. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej w związku z jej przekształceniem w spółkę z o. o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konieczności rozpoznania przychodu podatkowego przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej w związku z jej przekształceniem w spółkę z o. o..

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo - akcyjnej (dalej „SKA”), będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej „podatek CIT”). W okresie poprzedzającym datę z jaką SKA, odpowiednio do przepisu art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej „Ustawa nowelizująca”) stała się podatnikiem podatku CIT, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA został wykazany zysk (nadwyżka przychodu nad kosztami działalności). Zgodnie z uchwalą Walnego Zgromadzenia Wspólników zysk wypracowany przez SKA w okresie poprzedzającym datę z jaką SKA stała się podatnikiem podatku CIT został podzielony w ten sposób, że cała kwota zysku przypadająca zgodnie z zapisami statutu SKA na rzecz akcjonariuszy (Wnioskodawcę), została przekazana na kapitał rezerwowy. Kwota zysku nie została wypłacona w jakiejkolwiek formie Wnioskodawcy.

Planowane jest w przyszłości przekształcenie SKA w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie przepisu art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”).

Przekształcenie polegać będzie wyłącznie na zmianie formy prawnej. W procesie przekształcenia nie będą wnoszone dodatkowe wkłady na kapitał zakładowy spółki przekształconej. Wspólnikami spółki przekształconej będą dotychczasowi wspólnicy SKA (tj. aktualny komplementariusz i Wnioskodawca).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie SKA dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym SKA wg stanu na dzień przekształcenia, w części jaka odpowiednio do postanowień statutu SKA przypadałaby Wnioskodawcy, jeżeli zysk ten zostałby podzielony między akcjonariuszy, tj. wypłacony w formie dywidendy...

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie SKA dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym SKA wg stanu na dzień przekształcenia, w części jaka odpowiednio do postanowień statutu SKA przypadałaby Wnioskodawcy, jeżeli zysk ten zostałby podzielony między akcjonariuszy, tj. wypłacony w formie dywidendy.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej „Ustawa CIT”) poza przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, nie zawiera innych postanowień regulujących kwestię skutków podatkowych związanych z przekształceniem spółki handlowej w inną spółkę handlową dokonywanego w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Powyższe, zdaniem Wnioskodawcy oznacza, ze jedynym przepisem Ustawy CIT jaki może mieć zastosowanie na okoliczność przekształcania spółki handlowej w inną spółkę handlową w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, jest właśnie przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT. Innymi słowy, w ocenie Wnioskodawcy, poprzez wprowadzenie takiej regulacji ustawodawca wyłączył możliwość stosowania innych przepisów Ustawy CIT na okoliczność przekształcania spółki handlowej w inną spółkę handlową w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Zdaniem Wnioskodawcy powołany powyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT nie będzie mieć zastosowania w opisywanym zdarzeniu przyszłym. Przesądza o tym, że przyjęta przez ustawodawcę treść przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT, zgodnie z którym „Dochodem (przychodem) z udziału w pyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Mając na względzie przepis art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h. zgodnie z którym: „Użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa - spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną” oraz przepis art. 4 § 1 pkt 2 k.s.h. wskazujący na to, że pod pojęciem spółka kapitałowa rozumie się „(...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną”, poza wszelką wątpliwość należy stwierdzić, że dokonanie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę nie będącą spółką osobową, nie podlega hipotezie przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT. Tym samym przekształcenie SKA w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) przeprowadzone w oparciu o przepis art. 551 i następne k.s.h. nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia, także wówczas, gdy wg stanu na dzień przekształcenia w kapitale rezerwowym SKA będzie znajdować się zysk osiągnięty przez SKA w okresie poprzedzającym datę z jaką SKA stała się podatnikiem podatku CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy do opisywanego zdarzenia przyszłego nie będzie miał zastosowania również przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej „Ustawa nowelizująca”).

W szczególności przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową dokonane w trybie art. 551 i następnych k.s.h. nie może być uznane za likwidację spółki komandytowo-akcyjnej w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawy nowelizującej.

Odpowiednio bowiem do przepisu art. 552 k.s.h. „Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia), jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną”. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 553 k.s.h.:

„ § 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.”

Konsekwentnie skutkiem przekształcenia SKA w spółkę kapitałową w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym nie będzie likwidacją SKA, a jedynie zmianą formy prawnej w jakiej SKA będzie kontynuowała byt prawny jako spółka przekształcona.

Nadto do przekształcenia SKA w spółkę kapitałową nie będzie miała zastosowania regulacja z art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy nowelizującej, albowiem przepis ten bowiem wprost odwołuje się do art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy CIT w brzmieniu nadanym Ustawą nowelizującą, który to przepis ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, i a contrario nie może mieć zastosowania do przekształcenia opisanego w zdarzeniu przyszłym w jakim Wnioskodawca występuje o udzielenie interpretacji indywidualnej.

Mając na względzie powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, co oznacza, że rozważane przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym SKA wg stanu na dzień przekształcenia, w części jaka odpowiednio do postanowień statutu SKA przypadałaby Wnioskodawcy, jeżeli zysk ten zostałby podzielony między akcjonariuszy, tj. wypłacony w formie dywidendy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387 - dalej: „ustawa nowelizująca”), spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego, a więc traktowana była jako spółka niebędąca osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegały natomiast przychody (dochody) wspólnika takiej spółki.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, której planowane jest przekształcenie w spółkę kapitałową.

Jak wynika z przedstawionych okoliczności, w okresie poprzedzającym datę z jaką SKA, odpowiednio stała się podatnikiem podatku CIT, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA został wykazany zysk, który został podzielony w ten sposób, że cała kwota zysku przypadająca zgodnie z zapisami statutu SKA na rzecz akcjonariuszy została przekazana na kapitał rezerwowy. Kwota zysku nie została wypłacona w jakiejkolwiek formie Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. – dalej: „ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest przy tym, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym – art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego, zarówno uzyskanie przez podatnika przychodów, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i uzyskanie innego rodzaju przychodów (przychodów tworzących dochód podlegający opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych), powoduje powstanie po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca jest podatnikiem objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (art. 3 ust. 1 ww. ustawy), wobec czego ocena kwestii powstania po jego stronie przychodu w wyniku zaistnienia opisanego przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, której jest akcjonariuszem, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wymaga analizy okoliczności faktycznych zdarzenia przyszłego w kontekście regulacji:

 • art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i pojęcia przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
 • art. 7 ww. ustawy i „ogólnego” pojęcia przychodu.

Kategoria przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, została unormowana w art. 10. Stosownie do ust. 1 tego artykułu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 2. przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 3. przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 4. (uchylony);
 5. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 6. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 7. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 8. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 9. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 10. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 11. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Jak wynika z powołanych unormowań, podstawowym warunkiem uzyskiwania przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych jest prawo (tytuł prawny) do udziału w tych zyskach. W szczególności uprawnienie do otrzymywania tego rodzaju należności jest związane z posiadaniem udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ustawodawca wskazał w treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przykładowe przysporzenia z omawianego tytułu. Z uwagi na otwarty charakter tej regulacji, ocena, czy dokonanie określonej czynności bądź zaistnienie określonego zdarzenia powoduje powstanie przychodu, nie powinna ograniczać się do stwierdzenia, że analizowana czynność/zdarzenie nie zostało wymienione w żadnym z punktów tego przepisu jako skutkujące dochodem (przychodem) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, ale wymaga również zbadania, czy jej dokonanie/zaistnienie wiąże się z uzyskaniem przez podatnika przysporzeń majątkowych z tego źródła.

Jednocześnie, jak wynika z treści art. 10 ust. 1 pkt 8, ustawodawca kwalifikuje przekształcenie spółki, w tym będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób pranych spółki komandytowo - akcyjnej (art. 4a pkt 21 ustawy), w spółkę osobową jako zdarzenie, które – w przypadku, gdy majątek przekształcanej spółki kapitałowej obejmuje niepodzielone zyski lub zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy – skutkuje powstaniem dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 22 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Kwestia powstania po stronie podatnika przedmiotowego dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki, której jest wspólnikiem, w spółkę osobową jest uzależniona od istnienia – na moment przekształcenia – niepodzielonych zysków spółki oraz zysku przekazanego na inne kapitały aniżeli kapitał zakładowy.

Innymi słowy powołany art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczy sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie mieć miejsca.

Jednocześnie należy zauważyć, że dopiero po dokonaniu opisanego przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, Wnioskodawca – stając się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uzyska tytuł prawny do udziału w zyskach tej osoby prawnej. Tym samym, nie ma podstaw do uznania, że samo przekształcenie, stanowi czynność skutkującą uzyskaniem przez Wnioskodawcę przychodu z udziału w zyskach tej osoby prawnej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W szczególności, przychodu takiego nie stanowi wartość udziałów w kapitale zakładowym spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) uzyskanych przez Wnioskodawcę w wyniku przekształcenia.

Odnosząc się natomiast do regulacji art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i użytego w nim ogólnego pojęcia przychodu, należy podkreślić, że omawiana ustawa nie zawiera uniwersalnej definicji tego pojęcia. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej grupy. Katalog przychodów zawarty w tym przepisie ma zatem charakter otwarty. I tak, stosownie do tego przepisu, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są m.in.:

 • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne (art. 12 ust. 1 pkt 1);
 • nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 12 ust. 1 pkt 7).

Na podstawie powołanego art. 12 ust. 1 można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Przychód musi mieć charakter definitywny (dokonany), mierzalny, a także musi skutkować przyrostem majątku podatnika.

Przedmiotowa sytuacja przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie została bezpośrednio wymieniona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. Wobec powyższego, ocena, czy zaistnienie tego zdarzenia przyszłego będzie wiązać się z powstaniem przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 po stronie Wnioskodawcy, wymaga przeanalizowania, czy w wyniku przekształcenia uzyska on definitywne, mierzalne przysporzenie majątkowe.

Biorąc pod uwagę, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie polegać będzie wyłącznie na zmianie formy prawnej, a w procesie przekształcenia nie będą wnoszone dodatkowe wkłady na kapitał zakładowy spółki przekształconej oraz wspólnikami spółki przekształconej będą dotychczasowi wspólnicy SKA – tym samym powinna zachodzić ekwiwalentność między wartością akcji posiadanych w SKA, a wartością udziałów jakie Wnioskodawca obejmie w spółce kapitałowej.

W konsekwencji po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sytuacja majątkowa Wnioskodawcy nie ulegnie bowiem zmianie.

Z uwagi na odrębność czynności objęcia przez podatnika udziałów w spółce kapitałowej w wyniku wniesienia do niej wkładu niepieniężnego i uzyskania przez podatnika udziałów spółki kapitałowej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, której jest akcjonariuszem, w spółkę kapitałową, analizowane zdarzenie przyszłe nie mieści się w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc zatem pod uwagę, że kwota zysku nie została wypłacona Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie, zgodzić należy się ze stanowiskiem, w świetle którego przekształcenie SKA dokonywane w trybie przepisu art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na dzień przekształcenia w wysokości równej kwocie zysku ujętej na kapitale rezerwowym SKA wg stanu na dzień przekształcenia, w części jaka odpowiednio do postanowień statutu SKA przypadałaby Wnioskodawcy, jeżeli zysk ten zostałby podzielony między akcjonariuszy, tj. wypłacony w formie dywidendy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.