ITPB2/436-294/14/DSZ | Interpretacja indywidualna

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.
ITPB2/436-294/14/DSZinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. spółka jawna
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. umowa spółki
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2014 r. (data wpływu 12 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną

We wniosku tym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca wskazuje, że może w przyszłości mieć miejsce sytuacja, w której rozmiar prowadzonej działalności uzasadni Jego przekształcenie w spółkę jawną (dalej: „Spółka osobowa”). Przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie przekształceniem w myśl art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie nie będzie nosiło znamion likwidacji Wnioskodawcy. Dotychczasowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wspólnikami Spółki osobowej. Do Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia nie przystąpią również nowi wspólnicy.

W wyniku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki osobowej. Majątek Spółki osobowej będzie w pełni odpowiadać majątkowi Wnioskodawcy, w szczególności w związku z przekształceniem nie zostaną wniesione żadne dodatkowe środki pieniężne lub inne składniki majątkowe. W następstwie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową, kapitał podstawowy Spółki osobowej nie zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego w spółce przekształcanej, a tym samym nie ulegnie zwiększeniu wartość wkładów do Spółki osobowej w stosunku do udziałów w Spółce z o.o. Na poczet wkładów do Spółki osobowej nie zostaną zaliczone żadne składniki majątkowe składające się na inne niż kapitał zakładowy, kapitały lub fundusze. Na dzień przekształcenia w Spółce przekształcanej nie będzie występować niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Nie można jednak wykluczyć, że na moment przekształcenia w Spółce z o.o. nie wystąpi zysk z roku bieżącego, tj. zysk wypracowany od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że sformułowane przez Niego pytanie zadane jest w trybie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej. W realiach przedstawionego zdarzenia przyszłego termin „utworzenie” użyty w treści ww. artykułu rozumieć należy jako utworzenie Spółki osobowej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Spółka przekształcona działać będzie pod firmą "A." Sp.J. Siedziba spółki przekształconej będzie ul. W.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w razie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową, na Spółce osobowej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych...

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w razie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową, na Spółce osobowej nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, za zmianę umowy spółki uważa się między innymi przekształcenie, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym wymienione w pkt 1 lit. k umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f tej ustawy, przy przekształceniu lub łączeniu spółek podstawę opodatkowania stanowi:

 1. wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo
 2. wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Jak stanowi art. 1a pkt 1 ww. ustawy, określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. Natomiast zgodnie z art. 1a pkt 2 określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W myśl natomiast art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

W świetle powyższego, przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione będą łącznie następujące warunki:

 1. przekształcenie to będzie kwalifikowane jako zmiana umowy spółki, tj. jego wynikiem będzie zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy) oraz
 2. zmiana umowy spółki będzie powodować podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ww. ustawy).

W analizowanym przypadku, celem ustalenia, czy zmiana umowy spółki Wnioskodawcy polegająca na przekształceniu Wnioskodawcy w Spółkę osobową podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku Spółki osobowej. Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym majątek Spółki osobowej będzie w pełni odpowiadał majątkowi Wnioskodawcy, w szczególności nie ulegnie on zwiększeniu, ponieważ w związku z przekształceniem do Spółki jawnej nie zostaną wniesione żadne dodatkowe środki pieniężne lub inne składniki majątkowe. Zgodnie z art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka kapitałowa (spółka przekształcana) stanie się spółką osobową (spółką przekształconą) z chwilą wpisu spółki osobowej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy wykreśli z urzędu spółkę przekształcaną. Efektem przekształcenia będzie zatem jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność, przy pełnej kontynuacji działalności spółki przekształcanej. W związku z przekształceniem (zmianą formy prawnej) nie nastąpi zmniejszenie ani też zwiększenie majątku, o którym mowa we wskazanym art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że w analizowanym przypadku zmiana umowy spółki nie spowoduje podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jego zdaniem, z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że w następstwie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową, kapitał podstawowy Spółki osobowej nie zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego w spółce przekształcanej, zaś na poczet wkładów do Spółki osobowej nie zostaną zaliczone żadne składniki majątkowe składające się na inne niż kapitał zakładowy kapitały lub fundusze, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tymczasem zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

W świetle powołanych przepisów, przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową nie będzie, w Jego ocenie, podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają

 1. następujące czynności cywilnoprawne:
  1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  3. (uchylona),
  4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  5. umowy dożywocia,
  6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  7. (uchylona),
  8. ustanowienie hipoteki,
  9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  10. umowy depozytu nieprawidłowego,
  11. umowy spółki;
 2. zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4;
 3. orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zawarty w zacytowanym przepisie katalog czynności podlegających opodatkowaniu jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że tylko czynności enumeratywnie w nim wskazane mogą powodować powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętać przy tym należy, że o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca wskazuje, że może w przyszłości mieć miejsce sytuacja, w której rozmiar prowadzonej działalności uzasadni Jego przekształcenie w Spółkę osobową – spółkę jawną. Przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę osobową będzie przekształceniem w myśl art. 551 ustawy Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie nie będzie nosiło znamion likwidacji Wnioskodawcy. Dotychczasowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną wspólnikami Spółki osobowej. Do Spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia nie przystąpią również nowi wspólnicy.

W wyniku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki osobowej. Majątek Spółki osobowej będzie w pełni odpowiadać majątkowi Wnioskodawcy, w szczególności w związku z przekształceniem nie zostaną wniesione żadne dodatkowe środki pieniężne lub inne składniki majątkowe. W następstwie przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową, kapitał podstawowy Spółki osobowej nie zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego w spółce przekształcanej, a tym samym nie ulegnie zwiększeniu wartość wkładów do Spółki osobowej w stosunku do udziałów w Spółce z o.o. Na poczet wkładów do Spółki osobowej nie zostaną zaliczone żadne składniki majątkowe składające się na inne niż kapitał zakładowy, kapitały lub fundusze. Na dzień przekształcenia w Spółce przekształcanej nie będzie występować niepodzielony zysk z lat ubiegłych. Nie można jednak wykluczyć, że na moment przekształcenia w Spółce z o.o. nie wystąpi zysk z roku bieżącego, tj. zysk wypracowany od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Obowiązek podatkowy w takiej sytuacji powstaje – stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a ciąży on, w myśl art. 4 pkt 9, przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Podstawa opodatkowania określona została w art. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jego ust. 1 pkt 8 lit. f) przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi ją wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Stosownie natomiast do ust. 9 ww. przepisu od podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 8, odlicza się:

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach, o których mowa w pkt 2.

Zgodnie natomiast z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Z literalnego brzmienia zacytowanego wyżej przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika wprost, że w przypadku przekształcenia spółek podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia.

Na podstawie przywołanego uregulowania można więc przede wszystkim stwierdzić, że przekształcenie spółki uważane przez ustawę podatkową za zmianę umowy spółki, co do zasady może podlegać opodatkowaniu, o ile w jego wyniku dochodzi do zwiększenia majątku spółki osobowej lub podwyższenia kapitału zakładowego. Tak więc dla opodatkowania przekształcenia spółki, kluczowe znaczenia ma pojęcie „zwiększenia majątku spółki osobowej” lub „podwyższenie kapitału zakładowego”. Konieczność oceny wystąpienia „zwiększenia” lub „podwyższenia” wymaga porównania dwóch substratów majątkowych, przed przekształceniem i po przekształceniu.

Ponieważ z przepisu art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy wyraźnie wynika, że podstawą opodatkowania przy przekształceniu jest wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia, to w sposób oczywisty wskazuje on, jaki (który) majątek powstałej w wyniku przekształcenia spółki wymaga porównania z określonym majątkiem spółki przekształcanej (przed przekształceniem). Określoną kategorią majątku spółki przed przekształceniem podlegającą zestawieniu w celu uchwycenia wzrostu majątku kwalifikowanego z punktu widzenia opodatkowania stanowi więc ten substrat majątkowy, który stanowił podstawę opodatkowania z tytułu umowy spółki (bądź jej zmian) przed przekształceniem. Tym substratem będzie więc – w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – wartość wkładów wspólników do spółki osobowej, który podlegać będzie porównaniu z kapitałem zakładowym przekształcanej spółki kapitałowej. Wskazanie na taki właśnie majątek podyktowane jest przede wszystkim brzmieniem przepisu art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powyższego przepisu wynika, że uwzględniany przy ocenie przesłanek zwolnienia od podatku (a konsekwentnie również przy opodatkowaniu) jest ten majątek który stanowi (stanowił) już podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych bez względu na typ spółki.

W rezultacie stwierdzić więc należy, że o opodatkowaniu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (a więc w realiach niniejszej sprawy spółki z o.o. w spółkę osobową) lub o jego braku decydować będzie brak zwiększenia majątku spółki osobowej przy porównaniu wartości kapitału zakładowego – wniesionego i opodatkowanego podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki lub w trakcie jej trwania – z wartością wkładów do spółki jawnej. Tylko bowiem tak rozumiany przyrost majątku skutkować może powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W konsekwencji, mając na uwadze fakt, że – zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem zdarzenia przyszłego – w wyniku planowanego przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, kapitał podstawowy Spółki osobowej nie zwiększy się w stosunku do kapitału zakładowego w spółce przekształcanej, a tym samym nie ulegnie zwiększeniu wartość wkładów do Spółki osobowej w stosunku do udziałów w Spółce z o.o., natomiast na poczet wkładów do Spółki osobowej nie zostaną zaliczone żadne składniki majątkowe składające się na inne niż kapitał zakładowy, kapitały lub fundusze, to tym samym nie ulegnie również zwiększeniu majątek spółki przekształconej, w wyniku czego, czynność ta nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w opisanej we wniosku sytuacji przekształcenia Wnioskodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę osobową (spółkę jawną), na Spółce osobowej powstałej w wyniku takiego przekształcenia nie będzie ciążył obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto, tut. organ pragnie zauważyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postepowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.