IPTPB1/415-69/14-6/15-S/KO | Interpretacja indywidualna

Zyski niepodzielone
IPTPB1/415-69/14-6/15-S/KOinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zapasowy
 2. obowiązek płatnika
 3. przekształcanie
 4. przychód
 5. płatnik
 6. spółka kapitałowa
 7. spółka osobowa
 8. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 9. udziałowiec
 10. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 907/14 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 29 grudnia 2014 r.), stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2014 r. (data wpływu 7 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2014 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu 28 kwietnia 2014 r., data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 6 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-69/14-2/KO na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 kwietnia 2014 r.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r., Nr ITPB1/071-10/14/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający na podstawie art. 170 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) przekazał wg właściwości ww. uzupełnienie wniosku do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (data wpływu 6 maja 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada zgromadzone na kapitale zapasowym zyski z lat ubiegłych. Zyski te znalazły się na kapitale zapasowym w wyniku podjęcia w poprzednich latach uchwał o podziale zysku w ten sposób, że określona część zysku za dany rok podatkowy przekazywana była na kapitał zapasowy Spółki. Także za 2013 r. oraz 2014 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmie uchwałę o podzieleniu zysku w ten sposób, że zostanie on przekazany na kapitał zapasowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnicy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozważają przekształcenie Spółki w Spółkę jawną. Do dnia przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną, ani kapitał podstawowy (zakładowy), ani kapitał zapasowy nie zostaną wypłacone wspólnikom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnikami Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są wyłącznie osoby fizyczne.

Kapitał podstawowy (zakładowy) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekazany na poczet wkładów do Spółki jawnej. Kapitał zapasowy zgromadzony w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeniesiony do majątku Spółki jawnej i stanie się jej własnością, jednocześnie nie podwyższając wartości wkładów w Spółce jawnej w stosunku do wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przypadających na wspólników.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 • planuje przekształcenie w Spółkę jawną zgodnie z art. 551 § 1 w związku z art. 575 Kodeksu spółek handlowych,
 • planuje dokonać przekształcenia w 2014 r., po uzyskaniu interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego,
 • został utworzony 2012 r., w ramach wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach planu podziału Wnioskodawca przejął kapitał zapasowy spółki dzielonej, który powstał poprzez podzielenie zysków spółki dzielonej, które były przeznaczone na kapitał zapasowy zgodnie z umową spółki dzielonej,
 • był sukcesorem praw i obowiązków spółki dzielonej, określonych w planie podziału, zgodnie z art. 531 Kodeksu spółek handlowych, w tym między innymi Wnioskodawcy został przydzielony kapitał zapasowy spółki dzielonej,
 • spółka dzielona w latach 2002-2011 przekazywała zysk na kapitał zapasowy, w 2012 r. zysk spółki dzielonej został wypłacony wspólnikom w formie dywidendy,
 • w latach 2012-2013 Wnioskodawca poniósł stratę, która zgodnie z uchwałą wspólników została pokryta z zysków z lat przyszłych,
 • będzie posiadał na dzień przekształcenia zyski przekazane na kapitał zapasowy,
 • dotychczasowi udziałowcy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staną się po Jej przekształceniu wspólnikami Spółki jawnej,
 • głównym przedmiotem działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych, włączając ortopedyczne, kosmetyki i artykuły toaletowe,
 • dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie kontynuowana przez Spółkę jawną,
 • Spółka jawna będzie sukcesorem praw i obowiązków Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku niż poprzez wypłatę dywidendy, tj. przekazanie zysku na kapitał zapasowy, na pokrycie straty, na inne cele, w tym utworzone fundusze i kapitały celowe.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną prawidłowe jest rozumienie, że użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwrot „zysk niepodzielony” nie dotyczy wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających, które zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy... W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek płatnika, o którym mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że prawo podatkowe nie wprowadza definicji „zysków niepodzielonych”, interpretacji tego pojęcia należy dokonać z uwzględnieniem wykładni systemowej zewnętrznej, mając na uwadze regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych stanowi, że zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być podzielony między wspólników (i wypłacony w postaci dywidendy) lub przeznaczony na inne cele. Inny sposób podziału zysku może się wiązać z pozostawieniem zysku w spółce i jego przeznaczeniem, np. na fundusz rezerwowy lub kapitał zapasowy, czy też z przeznaczeniem go na wypłaty dla pracowników, na tantiemy dla członków zarządu, na cele dobroczynne, na zasilenie określonych fundacji (podobnie S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych, Tom II, Komentarz, W. Pyzioł w: Kodeks spółek handlowych, Komentarz pod red. K. Kruczalaka).

O wypłacie dywidendy i jej wielkości stanowi uchwała zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie zaś z § 2 art. 191 Kodeksu spółek handlowych, umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, w myśl art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Już zatem sama treść art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że podzielenie zysku może nastąpić nie tylko między wspólników. Dysponowanie zyskiem bowiem może odbywać się na rzecz wspólników albo zysk może zostać podzielony w inny sposób, jeżeli umowa spółki przewiduje inny sposób podziału zysku.

W doktrynie uznaje się, że „zysk podzielony w spółce kapitałowej to zysk, który został przeznaczony do podziału w danym roku obrotowym, zarówno w części przeznaczonej na wypłatę dywidendy na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy, jak i w części, w jakiej został on rozdysponowany w formie odpisów na rzecz obowiązkowych oraz fakultatywnych kapitałów zapasowych lub rezerwowych utworzonych w spółce kapitałowej” („Kodeks spółek handlowych. Komentarz” Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, dr Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, dr hab. Robert Zawłocki). Dlatego też zdaniem Wnioskodawcy „zyskiem niepodzielonym” jest tylko i wyłącznie zysk, który nie został, w każdy dozwolony prawem sposób rozdysponowany, a został zatrzymany w spółce, np. na realizację określonych celów (podobnie A. Pęczyk-Tofel, Opodatkowanie dochodów, P. Ruchlicki, Problematyka prawnopodatkowa).

W związku z powyższym dochodem nie będzie zysk podzielony, czyli m.in. zysk przeznaczony na kapitał zapasowy lub pokrycie straty Spółki. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II FSK 1050/10, wskazując, że „Pogląd przeciwny, według którego „podział zysku” oznacza tylko podział pomiędzy wspólników, prowadziłby do wykładni ignorującej zasadę lege non distinguente, ponieważ wprowadzałby rozróżnienie tam, gdzie nie wprowadził go ustawodawca”. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 917/13, wskazał, że „zyskiem niepodzielonym będzie w tej sytuacji taki zysk, który nie został podzielony ani między wspólników, ani w żaden inny sposób”.

Skoro zatem pojęcie „podział zysku” niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały oraz przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ - skoro zysk został podzielony - nie wystąpi „wartość niepodzielonych zysków”. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w przywołanym powyżej wyroku z dnia 26 września 2013 r. wskazując, że „w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca zdecydował, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W rozumieniu tego przepisu dochodem nie jest więc zysk podzielony. Wobec tego każdy dozwolony podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową”.

Stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę zgodne jest także ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zajętym w wyroku z dnia 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 930/10, w którym to wyroku wskazał, że „pomimo braku w k.s.h. definicji pojęcia „niepodzielonych zysków”, przyjąć należy, że w sytuacji, gdy zysk został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez, np. jego przekazanie na kapitał zapasowy, czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych. W konsekwencji, przychodem podlegającym opodatkowaniu w dniu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będzie wyłącznie ten zysk, co do którego nie podjęto decyzji o podziale”.

Wskazać należy, że gdyby przyjąć, że pojęcie „zysku niepodzielonego” jest równoznaczne z wypłatą dywidendy wspólnikom, dochodziłoby do sytuacji wręcz niedorzecznych, czyli np. opodatkowania na dzień przekształcenia zysków podzielonych na pokrycie straty z lat ubiegłych. Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w przywołanym powyżej wyroku z dnia 26 września 2013 r. wyjaśnił, że „zawężenie zakresu stosowania normy prawnej wynikającej z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne także w świetle art. 217 Konstytucji RP”.

Za powyżej przedstawionym rozumieniem przepisów przemawia również brzmienie art. 192 Kodeksu spółek handlowych, gdzie „niepodzielonym zyskom z lat ubiegłych przeciwstawia się kwoty przeniesione z utworzonego z zysku kapitału zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziału”, co oznaczałoby, że przeznaczenie zysku na inne kapitały jest jego podziałem.

W związku z powyższym zysk przekazany na kapitał zapasowy nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie wskazanego przepisu, gdyż każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Należy podkreślić, że odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mogło prowadzić do sytuacji wręcz niedopuszczalnych.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem nie powstanie obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekształcenia formy prawnej na podstawie art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 16 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr IPTPB1/415-69/14-4/KO, stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji wskazano, że wypracowany w latach ubiegłych zysk oraz zysk roku obrotowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazany na kapitał zapasowy Spółki odpowiada pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę jawną „wartość niepodzielonych zysków” znajdujących się na kapitale zapasowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowić będzie na dzień przekształcenia przychód byłych wspólników tej Spółki, od którego Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia, jako płatnik, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym na Wnioskodawcy – jako Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – nie będą ciążyć obowiązki płatnika.

Interpretację z dnia 16 maja 2014 r., Nr IPTPB1/415-69/14-4/KO, doręczono Wnioskodawcy w dniu 20 maja 2014 r.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca pismem z dnia 22 maja 2014 r. (data wpływu 29 maja 2014 r.), wezwał tutejszy Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na ww. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zawartej w piśmie z dnia 20 czerwca 2014 r., Nr IPTPB1/415W-28/14-2/KO (doręczonej w dniu 23 czerwca 2014 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Na powyższą interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w dniu 27 czerwca 2014 r. (data wpływu 2 lipca 2014 r.), złożono za pośrednictwem tutejszego Organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w której wniesiono o uchylenie w całości przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 25 lipca 2014 r., Nr IPTPB1/4160-29/14-2/KO, tutejszy Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 907/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 16 maja 2014 r., Nr IPTPB1/415-69/14-4/KO.

W uzasadnieniu wyroku podniesiono, że zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2014 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Sąd zauważył, że w zaskarżonej interpretacji Organ prawidłowo wyjaśnił pojęcia „spółka” i „spółka niebędąca osobą prawną”, występujące w tym przepisie, odwołując się do art. 5a pkt 28 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie pkt 28 „spółka” oznacza będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych m.in. spółkę kapitałową (lit. a), zaś w myśl pkt 26 – „spółka niebędąca osobą prawną” – oznacza spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Ustawa podatkowa nie nadaje określeniu „zysk niepodzielony”, czy „zysk podzielony”, innego znaczenia, niż obowiązujące na gruncie Kodeksu spółek handlowych. Oznacza to, że korzystanie z rozumienia tego pojęcia, wynikającego z Kodeksu spółek handlowych, jest jak najbardziej uzasadnione i zgodne z utrwalonym w tym zakresie orzecznictwem sądów administracyjnych.

Dodano następnie, że Sąd podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zaprezentowane w wyroku z 13 maja 2014 r., II FSK 1398/12 (publ. CBOSA), że określenie „zysk niepodzielony” - w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe – nie obejmuje nie tylko zysku podzielonego, a więc faktycznie otrzymanego przez wspólników, ale i zysku podzielonego w inny sposób, to jest przekazanego uchwałą wspólników na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Wprawdzie wyrok ten dotyczył stanu prawnego obowiązującego do końca 2013 r., jednakże zmiana tego przepisu wprowadzona w 2014 r. nie zmienia jego wykładni w przypadku opisanym we wniosku o interpretację.

Sąd zauważył ponadto, że nadal z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika, że chodzi tu także o zysk niepodzielony między wspólników, a więc zysk przekazany na kapitał zapasowy, czy rezerwowy. Dlatego nie można zgodzić się z argumentacją Organu, że określenie (zwrot) „w tym także” prowadzi do przyjęcia poglądu, że zyskiem niepodzielonym jest także zysk przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy w dniu przekształcenia. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych zysk przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy jest także zyskiem podzielonym - tylko w inny sposób. Z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynika, że „wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą wspólników, z uwzględnieniem art. 195 § 1 Kodeksu spółek handlowych” (dotyczy możliwości wypłaty zaliczek na dywidendę). Przepis ten wyraźnie odwołuje się do zysku faktycznie otrzymanego przez wspólników, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 in principio ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei z art. 191 § 2 Kodeksu spółek handlowych wynika, że: „Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 192-197”. Przepis ten wskazuje, że jest to także zysk podzielony, jeżeli został podzielony zgodnie z art. 192-197 Kodeksu spółek handlowych. Zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie więc tylko taki zysk, który nie zostanie podzielony zgodnie z art. 191 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Do niego odnosi się więc zasada, że przychód określa się wówczas na dzień przekształcenia (art. 24 ust. 5 pkt 8 in fine ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). To oznacza, że trafnie przyjęła Spółka, że określenie „zysk niepodzielony” użyte w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie obejmuje nie tylko zysku podzielonego, a więc faktycznie otrzymanego przez wspólników, ale i zysku podzielonego w inny sposób, to jest przekazanego uchwałą wspólników na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Sąd wskazał, że przedstawione zagadnienie było już przedmiotem wielu rozstrzygnięć sądów administracyjnych, w tym również Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawartych m.in. w wyrokach z dnia: 7 marca 2012 r. (II FSK 1671/10), 19 kwietnia 2012 r. (II FSK 1935/10), 26 lutego 2014 r. (II FSK 475/12), 3 kwietnia 2014 r. (II FSK 983/12), 26 czerwca 2014 r. (II FSK 1771/12).

W dniu 29 grudnia 2014 r. do tutejszego Organu wpłynął odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 907/14.

Z uwagi na powyższe ponownemu rozpatrzeniu podlega złożony w dniu 7 lutego 2014 r. przez Spółkę wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 907/14 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wskazać należy, że z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony w 2014 r., oraz że wyrok w sprawie został wydany w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. – niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzed nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzonej ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), tj. przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.