IPTPB1/415-301/14-6/15-S/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w sytuacji, w której na mocy uchwał wspólników dokonano podziału całości zysku osiągniętego przez Spółkę w poszczególnych latach obrotowych, ciąży na Spółce obowiązek podatkowy, o którym stanowi art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1358/14 (data wpływu 25 maja 2015 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 23 lipca 2014 r., Nr ....., na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 lipca 2014 r., następnie w dniu 4 sierpnia 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 31 lipca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgromadzenie wspólników „....” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej: Wnioskodawcą lub Spółką) zamierza podjąć uchwałę, na mocy której Spółka zostanie przekształcona w Spółkę komandytową. Dotychczasowi udziałowcy Spółki (osoby fizyczne) staną się wspólnikami (komandytariuszami bądź komplementariuszami) Spółki komandytowej. Celem udziałowców Spółki nie jest likwidacja Spółki, a jedynie zmiana Jej formy organizacyjno-prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana przez Spółkę komandytową w takim samym rodzaju i rozmiarze. Spółka komandytowa będzie więc sukcesorem praw i obowiązków Spółki.

Od 2010 r. wynik finansowy Spółki w poszczególnych latach kształtował się następująco:

  • w roku 2010 Spółka osiągnęła zysk w wysokości ... zł, z czego kwota .... zł została przeznaczona na wypłatę dywidend dla udziałowców, a kwota 250 665,98 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy;
  • w roku 2011 Spółka osiągnęła zysk ..... zł, z czego kwota .... zł została przeznaczona na wypłatę dywidend dla udziałowców, kwota .... zł została przeznaczona na pokrycie skutku kontroli Urzędu Skarbowego za 2010 r., kwota 1 677 643,30 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy;
  • w roku 2012 Spółka osiągnęła zysk w wysokości .... zł, z czego kwota ... zł została przeznaczona na wypłatę dywidend dla udziałowców, a kwota 2 158 357,85 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Środki przekazane na kapitał zapasowy Spółki przeznaczone są na pokrycie ewentualnych strat Spółki i dalszy rozwój firmy. Udziałowcami Spółki są osoby fizyczne posiadające rezydencję podatkową w Polsce. Podział wyniku finansowego wynika z uchwał zgromadzenia wspólników Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy we wskazanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, czyli w sytuacji w której na mocy uchwał wspólników dokonano podziału całości zysku osiągniętego przez Spółkę w poszczególnych latach obrotowych, ciąży na Spółce obowiązek podatkowy, o którym stanowi art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest kwestia wskazana w pytaniu dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych został rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, po ostatecznym sformułowaniu wniosku, do niepodzielonych zysków nie należy zaliczać obok zysku wypłaconego wspólnikom w postaci dywidendy, również zysku rozdysponowanego przez wspólników w inny sposób, zgodny z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. - zwanej dalej KSH).

Wnioskodawca podkreśla, że przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia niepodzielone zyski, dlatego jego interpretacji należy dokonać z uwzględnieniem wykładni systemowej zewnętrznej, pozwalającej na uwzględnienie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych. Znaczenia bowiem konkretnego przepisu prawa nie można dochodzić w oderwaniu od całego porządku prawnego.

Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika natomiast, że zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być podzielony między wspólników (w postaci dywidendy) lub przeznaczony na inne cele. O tym, czy w ogóle ma dojść do wypłaty dywidendy, a także jaka wielkość zysku zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, stanowi uchwała zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Z kolei inny sposób podziału zysku może się wiązać z pozostawieniem zysku w spółce i jego przeznaczeniem, np. na fundusz rezerwowy lub kapitał zapasowy albo pokrycie straty z lat ubiegłych.

Zdaniem Wnioskodawcy, każdy dozwolony prawem podział zysku wyklucza zastosowanie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Tym samym, przez zyski niepodzielone, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, należy rozumieć zyski, co do których zgromadzenie wspólników nie podjęło uchwały o zadysponowaniu nimi w dopuszczalny przez prawo sposób. Zatem są to zyski, których nie podzielono między wspólników (w postaci dywidendy), ale także te, którymi nie zadysponowano w inny dozwolony prawem sposób.

Konsekwentnie, w rozumieniu cyt. wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem nie będzie więc zysk podzielony, czyli m.in. zysk przeznaczony na kapitał zapasowy lub pokrycie straty Spółki.

Podobne stanowisko, jak wyżej prezentowane jest w piśmiennictwie (por. J. Pustuł: Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w osobową a interpretacja pojęcia niepodzielonego zysku - glosa do wyroku WSA z dnia 10 grudnia 2009 r. III SA/Wa 1059/2009 i z dnia 18 stycznia 2010 r. I SA/Wr 1616/2009, Przegląd Podatkowy 2011, nr 2, str. 44-47) oraz w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (np. w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., II FSK 1050/10, w wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. II FSK 1935/10, w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. U FSK 1671/10).

Wnioskodawca uważa również, że gdyby przyjąć, że pojęcie zysku niepodzielonego jest sztywno powiązane z wypłatą dywidendy wspólnikowi należałoby stwierdzić, że niektóre czynności zgromadzenia wspólników dotyczące przeznaczenia zysku mogłyby spowodować jego podwójne opodatkowanie. Przykładowo można wskazać, że w sytuacji podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę zysku, po stronie wspólników, zgodnie z art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Podjęcie takiej uchwały powoduje, że zysk nie może być podzielony bezpośrednio pomiędzy wspólników. Zysk ten jednocześnie jest zyskiem, w stosunku do którego nie podjęto uchwały o jego podziale pomiędzy wspólników.

Konsekwentnie, wiążąc sztywno podzielony zysk z wypłatą dywidendy wspólnikom należałoby uznać, że zysk przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, stanowi zysk niepodzielony w świetle art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Twierdzenie to jest oczywiście niezasadne. Należy bowiem zauważyć, że w takiej sytuacji ten sam zysk mógłby być faktycznie opodatkowany dwa razy, raz w związku z jego przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i drugi raz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 cyt. wyżej ustawy, w przypadku, gdy spółka kapitałowa zostałaby przekształcona w spółkę osobową.

Ponadto przyznanie, że zyskiem podzielonym jest wyłącznie zysk przeznaczony do wypłaty wspólnikom w postaci dywidendy prowadziłoby do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym również zysku przeznaczonego na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych. W efekcie, gdyby przyjąć, że podział zysku to wyłącznie wypłata dywidendy wspólnikom, należałoby się jednocześnie zgodzić, że podjęcie uchwały o pokryciu straty nie jest podziałem zysku, a zatem wartość kwoty zysku wypracowanego przez Spółkę w danym roku, ale przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, jako zysk niepodzielny (bo niewypłacony wspólnikom), podlegałaby opodatkowaniu jako dochód na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, na podstawie art. 41 ust. 4c w zw. z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 231 § 2 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych. Taka wykładnia, jako prowadząca do oczywiście absurdalnych wniosków, jest niedopuszczalna.

Stanowiska przeciwnego nie można też uzasadniać wykładnią aksjologiczną art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której de facto nie sposób pogodzić z wykładnią systemową cytowanego wyżej przepisu. Jedynie z ostrożności procesowej, Wnioskodawca nadmienia, że w razie powzięcia przez tutejszy Organ podatkowy dalszych wątpliwości co do wykładni pojęcia niepodzielne zyski winien On termin ten interpretować na korzyść Wnioskodawcy, zgodnie z zasadą in dubio pro tributario.

W dniu w dniu 29 sierpnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Nr IPTPB1/415-301/14-4/AG (doręczoną pełnomocnikowi Spółki w dniu 3 września 2014 r.) uznającą, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową za nieprawidłowe.

W powyższej interpretacji stwierdzono, że wartość niepodzielonych zysków Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykazanych na dzień przekształcenia (niewypłacona dywidenda i zysk bieżący) będzie podlegała opodatkowaniu, jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym spółka przekształcona będzie zobowiązana, jako płatnik, do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. ustawy, podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8 jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, Wnioskodawca pismem z dnia pismem z dnia 16 września 2014 r., nadanym w polskiej placówce pocztowej w dniu 17 września 2014 r. (data wpływu 19 września 2014 r.), wezwał tut. Organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawartej w piśmie z dnia 14 października 2014 r., Nr IPTPB1/415W-47/14-2/AG (doręczonej w dniu 16 października 2014 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany przedmiotowej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podtrzymując argumentację zawartą w interpretacji.

Na powyższą interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-301/14-4/AG, Pełnomocnik Wnioskodawcy wniósł w dniu 12 listopada 2014 r., za pośrednictwem tut. Organu, skargę z dnia 12 listopada 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (data wpływu 17 listopada 2014 r.), w której wniósł o uchylenie przedmiotowej interpretacji.

Pismem z dnia 15 grudnia 2014 r., Nr IPTPB1/4160-43/14-2/AG, tut. Organ udzielił odpowiedzi na ww. skargę wnosząc o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1358/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr IPTPB1/415-301/14-4/AG.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że zagadnienie prawne, które na tle przedstawionego stanu faktycznego różni strony dotyczy wykładni art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( dalej w skrócie "u.p.d.o.f.") .

Według organu pod pojęciem niepodzielonych zysków należy rozumieć wartość niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane na fundusz zapasowy (fundusze rezerwowe), na pokrycie straty. Oznacza to, że wartość niepodzielonych zysków wykazanych w spółce na dzień przekształcenia (niewypłacona dywidenda i zysk bieżący) będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (art. 24 ust. 5 pkt 8 cyt. ustawy). Tym samym spółka przekształcona będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według natomiast Wnioskodawcy, ustawodawca w powołanej normie prawnej nie zawęził jego hipotezy wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Wobec tego każdy dozwolony podział zysku, w tym także przekazanie zysku uchwałą walnego zgromadzenia wspólników na poczet kapitału zapasowego lub pokrycie straty wyklucza zastosowanie tego przepisu w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. W zakresie rozumienia użytego przez ustawodawcę pojęcia, wobec braku definicji normatywnej w ustawie podatkowej należy poszukiwać w regulacjach Kodeksu spółek handlowych, dowodzi skarżący.

Sąd stwierdził, że w sporze tym rację przyznać należy stronie.

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w czasie wydania interpretacji miał następujące brzmienie: „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”.

Sąd stwierdził, że w orzecznictwie sądów administracyjnych w odniesieniu do pojęcia „niepodzielonego zysku” na gruncie cytowanego przepisu wypracowano jednolite stanowisko, że brak jest jakichkolwiek podstaw ażeby od niego odejść i forsować odosobniony pogląd organu, zawarty w wydanej interpretacji. Najdobitniej dano temu wyraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2014 r. sygn. akt II FSK 2846/12 wraz z powołanym tam orzecznictwem. Wskazano w nim, co WSA podziela, że definicji zysku niepodzielonego nie zawierają ani przepisy art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., ani dalsze przepisy analizowanej ustawy podatkowej. Nie wyjaśnia znaczenia tego zwrotu również uzasadnienie rządowego projektu nowelizacji u.p.d.o.f., na które w swej argumentacji powołuje się Organ podatkowy. Dostrzegając problem interpretacyjny projektodawca nie tłumaczy, czym są niepodzielone zyski w spółce kapitałowej, które będą stanowiły przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i tym samym podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie przekształcenia. Przede wszystkim projektodawca nie odnosi się do spornej kwestii, a więc czy chodzi o zysk podzielony pomiędzy udziałowców, czy zysk podzielony z uwzględnieniem również innych celów. W takiej sytuacji w celu odkodowania znaczenia poddanego wykładni pojęcia skorzystać należy z innych metod wykładni, przede wszystkim wykładni systemowej zewnętrznej, a więc sięgnąć do regulacji prawnych z dziedziny prawa handlowego, która reguluje zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek praw handlowego, w tym także spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc spółki wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 231 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała w sprawie podziału zysku powinna być przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2, sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników. Natomiast w myśl art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednak zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku. Zwrócić, zatem należy uwagę, że norma wypływająca z art. 191 § 1 k.s.h ma charakter normy względnie obowiązującej, a więc iuris dispositivi. Siła działania dyspozycji tej normy jest więc taka, że wprowadza obowiązek podziału zysku na dywidendy tylko wtedy, gdy wspólnicy nie uregulowali swych stosunków w odmienny sposób, a więc niczego w sprawie podziału zysku nie postanowili lub przeznaczyli go na jakiś cel w części.

Zatem, pojęcie niepodzielonego zysku, chociaż niezdefiniowane w przepisach prawa handlowego, w drodze wykładni art. 191 § 1 i § 2 można więc traktować w sensie językowym nie tylko jako zysk niepodzielony pomiędzy wspólników uchwałą zgromadzenia wspólników, lecz także niepodzielony w inny sposób, o którym mowa w przepisach art. 191 § 2 i art. 192 do art. 197 k.s.h, a więc z pominięciem dywidendy. Kierunki podziału zysku określać może nie tylko treść przepisów prawa handlowego, lecz treść umowy spółki wprowadzając zapisy o utworzeniu z zysku kapitałów (funduszy) rezerwowych, które nie mogą być przeznaczone do podziału, pomimo że są tworzone w wyniku jego podziału (np. fundusz inwestycyjny przeznaczany wyłącznie na finansowanie inwestycji spółki). Treść analizowanych przepisów prawa handlowego nie daje zatem wystarczających podstaw do tego by za zysk niepodzielony uznać tylko taki zysk, który nie został podzielony pomiędzy samych wspólników. Dlatego WSA w Łodzi w pełni zaakceptował ocenę Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby można było mówić o zysku niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy podatkowej, należy mieć na uwadze zysk, którym wspólnicy nie rozporządzili w żaden sposób, a nie tylko między siebie w postaci dywidendy.

Sąd uznał, że skoro doszło do podziału zysku w sposób legalny, z uwzględnieniem podjętego aktu właściwego dla zgromadzenia wspólników (uchwały wspólników), to nie ma powodów ażeby traktować jego część nierozdysponowaną na wypłatę dla wspólników jako zysk niepodzielony, a zatem podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Fakt jego przeznaczenia na kapitał zapasowy nie może być w żadnej mierze uznany za powstanie po stronie spółki zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Natomiast za niepodzielony zysk w spółce kapitałowej można było by uważać środki, co do których wspólnicy, działając jako walne zgromadzenie wspólników, nie podjęli uchwały o ich przeznaczeniu ani na dywidendy, ani też na inny cel wskazany w umowie.

Taki podział zysku jak opisany we wniosku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (por. wyrok z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 1043/12, z dnia 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1079/12 oraz wojewódzkich sądów administracyjnych, por. wyrok z dnia 2 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 707/13, z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 493/12, z dnia 19 stycznia 2012, sygn. akt I SA/Wr 1486/11, z dnia 20 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1509/11, z dnia 1 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Po 835/11, z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1059/09).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd wskazał, że ponownie rozpoznając sprawę organ powinien uwzględnić zaprezentowaną wykładnię normy prawnej materialnej, mającej w sprawie zastosowanie .

W dniu 25 maja 2015 r. do tut. Organu wpłynął odpis prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1358/14.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w prawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1358/14 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że z uwagi na fakt, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został złożony w 2014 r., oraz że wyrok w sprawie został wydany w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r. – niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją wprowadzoną ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), tj. przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2014 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.