IPPB3/4510-636/15-6/DP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie czy połączenie polegające na przejęciu przez Spółkę przejmującą majątku Spółki z o.o. będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy (tj. wspólnika spółki przejmującej) przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IPPB3/4510-636/15-6/DPinterpretacja indywidualna
 1. połączenie
 2. przejęcie
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. wspólnik
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 lipca 2015 r. (data wpływu 22 lipca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie mogą zaistnieć po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przejęcia przez tę spółkę innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych jakie mogą zaistnieć po stronie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku przejęcia przez tę spółkę innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, luksemburskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest udziałowcem spółki K Sp. z o.o. (dalej: „K.”; „Spółka przejmująca”), będącej akcjonariuszem E GmbH spółki komandytowo-akcyjnej zarejestrowanej w Polsce (dalej: „SKA”).

SKA została zawiązana dnia 16 września 2013 r. oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS dnia 23 września 2013 r. SKA nie jest w stanie likwidacji, nie wszczęte zostało w stosunku do niej postępowanie upadłościowe, czy naprawcze. W chwili obecnej K. posiada 20.999 akcji w kapitale zakładowym SKA, podczas gdy komplementariusz posiada 1 akcję w kapitale zakładowym SKA. Obecny rok obrotowy SKA rozpoczął się 1 listopada 2013 r., a kończy się 30 września 2015 r. Majątek SKA składa się zasadniczo ze środków pieniężnych.

Prowadzony jest obecnie proces zmierzający do przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, (dalej: „Spółka z o.o.”). Przed przekształceniem K. nabędzie 1 akcję od drugiego akcjonariusza i w konsekwencji stanie się on jedynym akcjonariuszem SKA. Ponieważ drugi wspólnik SKA nie będzie brał udziału w przekształceniu, K. stanie się jedynym udziałowcem Sp. z o.o. powstałej z przekształcenia SKA.

W dalszej kolejności rozważane jest połączenie K. (jako Spółki przejmującej) ze Sp. z o.o. powstałą w wyniku przekształcenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w wyniku którego dojdzie do przeniesienia na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki z o.o. W konsekwencji przeprowadzonego połączenia, Spółka z o.o., jako spółka przejmowana zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 KSH, tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru spółek.

Połączenie nie będzie skutkować podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH. Spółka przejmująca będzie bowiem posiadała udziały w spółce przejmowanej. Jednocześnie, z uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego, nie zostaną wyemitowane nowe udziały Spółki przejmującej. Ponieważ K. będzie jedynym udziałowcem Spółki z o.o., art. 550 § 1 KSH nie dopuszcza obejmowania własnych udziałów. Połączenie nie będzie się również wiązało z wniesieniem dopłat gotówkowych.

Połączenie zostanie przeprowadzone celem uproszczenia struktury grupy kapitałowej i usprawnienia zarządzania jej członkami, a także z uwagi na faktyczne zakończenie działalności przez spółkę przejmowaną. Stosownie do właściwych przepisów KSH oraz Ordynacji podatkowej K. w wyniku połączenia zostanie następcą prawnym Spółki z o.o. na mocy sukcesji generalnej, w związku z czym będzie podmiotem odpowiedzialnym w szczególności za zobowiązania oraz zaległości podatkowe spółki przejmowanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy połączenie polegające na przejęciu przez Spółkę przejmującą majątku Spółki z o.o. będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy (tj. wspólnika spółki przejmującej) przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w rezultacie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia polegającego na przejęciu przez Spółkę przejmującą majątku Spółki z o.o., po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z powyższego tytułu. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku CIT.

Uzasadnienie

 1. Zgodnie z art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą łączyć się między sobą, jak również ze spółkami osobowymi. Jednakże, w przypadku połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową, spółka osobowa nie może być spółką przejmującą, ani spółką nowo zawiązaną.
 2. Połączenie spółek może zostać dokonane przez przejęcie albo przez zawiązanie nowej spółki. Połączenie przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, jakie spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W przypadku spółek kapitałowych, połączenie przez przejęcie możliwe jest również bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeśli posiada ona udziały lub akcje spółki przejmowanej (zgodnie z art. 515 § 1 KSH).
 3. Art. 10 ustawy o CIT nie wymienia wśród przychodów z udziału w zyskach osób prawnych przejęcia majątku spółki córki przez spółkę, w której podatnik jest jedynym udziałowcem. Art. 10 ust. 1 pkt 5 wskazuje jedynie, że w przypadku połączenia lub podziału spółek przychodami są dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych. Ponieważ Wnioskodawca nie jest wspólnikiem Sp. z o.o. (spółki przejmowanej) a planowana procedura połączenia nie przewiduje dopłat w gotówce, art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania w omawianym zdarzeniu przyszłym.
 4. Katalog przychodów zawarty w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT jest katalogiem otwartym, należy mieć jednak na uwadze, że stosownie do tego przepisu dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest zawsze dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. O faktycznym otrzymaniu dochodu można natomiast mówić wyłącznie w przypadku, w którym będzie miało miejsce zwiększenie wartości majątku podatnika, w sposób pozwalający mu na dysponowanie tą zwiększoną wartością.
 5. W przypadku połączenia Spółki przejmującej ze Spółką z o.o., Wnioskodawca jako udziałowiec Spółki przejmującej nie otrzyma faktycznie żadnego dochodu (przychodu), ponieważ nowe udziały w Spółce przejmującej nie będą wydawane, a wartość dotychczasowych udziałów nie ulegnie zwiększeniu (zmianie ulegnie jedynie charakter aktywów w bilansie Spółki przejmującej, tj. zamiast udziałów w Sp. z o.o. pojawi się majątek przedsiębiorstwa Sp. z o.o.).
 6. Należy podkreślić, że tego rodzaju przekształcenie nie wpłynie na wartość majątku posiadanego przez Wnioskodawcę. Wartość rynkowa udziałów Spółki przejmującej w Spółce z o.o. będzie bowiem odpowiadała wartości rynkowej majątku Spółki z o.o., który w wyniku połączenia przejmie Spółka przejmująca. Wartość majątku Spółki przejmującej nie ulegnie więc zmianie, a w konsekwencji nie zwiększy się wartość dotychczasowych udziałów, jakie w Spółce przejmującej będzie posiadał Wnioskodawca. Innymi słowy, wartość udziałów jakie Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce przejmującej przed połączeniem z przekształconą SKA (tj. Spółki z o.o.), będzie odpowiadała wartości udziałów w Spółce przejmującej po w/w połączeniu. Z kolei z punktu widzenia Spółki przejmującej, wartość jej majątku (której odzwierciedleniem jest wartość udziałów posiadanych przez jej wspólnika) również nie ulegnie zmianie w wyniku połączenia. Zmieni się jedynie struktura jej aktywów wykazywana w bilansie, w którym udziały w Spółce z o.o. zostaną zastąpione przez majątek Spółki z o.o. przejęty wskutek połączenia.
 7. W świetle powyższego przejęcie Spółki z o.o. przez Spółkę przejmującą nie będzie skutkowało wzrostem wartości majątku Wnioskodawcy, wobec czego nie nastąpi żadne przysporzenie, które można byłoby uznać za przychód podlegający opodatkowaniu CIT.
 8. Prawidłowość powyższego podejścia potwierdzają organy podatkowe. Jako przykład wskazać można interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r. (nr IPPB2/415-906/10-2/MG), w której organ potwierdził, że „w przypadku połączenia Spółki przejmującej z jednoosobową Spółką przejmowaną, udziałowcy Spółki przejmującej - w tym Wnioskodawca, nie otrzymują faktycznie żadnego dochodu (przychodu), ponieważ nowe udziały w Spółce przejmującej nie są wydawane, ani wartość dotychczasowych udziałów się nie zwiększa. (...) Wnioskodawca będący wspólnikiem Spółki przejmującej nie osiągnie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych podlegającego opodatkowaniu zgodnie z Ustawą o PIT, w następstwie połączenia Spółki przejmującej z jednoosobową Spółka przejmowaną.” Interpretacja ta została wydana na gruncie ustawy o PIT, jednak przepisy zastosowane przez organ są analogiczne w stosunku do właściwych przepisów ustawy o CIT. Podobnie wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 11 lipca 2008 r. (nr ILPB2/415-290/08-2/MK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.