IPPB2/4514-3/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez Wnioskodawcę podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 25 lutego 2015 r. (data nadania 26 lutego 2015 r., data wpływu 2 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 16 lutego 2015 r. Nr IPPB2/4514-3/15-2/AF (data doręczenia 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną, w której akcjonariuszem jest S.A., a komplementariuszem jest Sp. z o.o. Wspólnicy SKA uczestniczą w przychodach i kosztach Spółki proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Rok obrotowy SKA pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w konsekwencji czego, z uwagi na brzmienie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1387), z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA stała się podatnikiem CIT.

Zgodnie z planowanym scenariuszem restrukturyzacji, w przyszłości, w zależności od potrzeb biznesowych i prawnych, wspólnicy SKA mogą dokonać jej przekształcenia w spółkę kapitałową w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sp. z o.o.”). Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. nastąpi w trybie określonym w tytule IV dziale III rozdziale 1 art. 551 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

W wyniku przekształcenia spółka przekształcana (SKA) stanie się spółką przekształconą (Sp. z o.o.) z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Z chwilą przekształcenia wspólnicy SKA, w tym Wnioskodawca, staną się udziałowcami Sp. z o.o.

Zgodnie z przepisami KSH, byt prawny SKA będzie kontynuowany po przekształceniu, a majątek SKA stanie się w całości majątkiem Sp. z o.o., która pozostanie spółką handlową w zmienionej formie prawnej. W szczególności, majątek Sp. z o.o. nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do majątku SKA, tj. nie dojdzie do wniesienia aportu lub dodatkowych wkładów przez wspólników w związku z przekształceniem. Wskutek przekształcenia nie ulegnie zmianie wartość wkładów udziałowców w przekształconej Sp. z o.o. w porównaniu do wartości ich wkładów w SKA. Poziom partycypacji udziałowców w zysku Sp. z o.o. nie będzie wyższy niż w SKA.

Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (Sp. z o.o.) będzie odpowiadała wysokości wartości majątku spółki przekształcanej (SKA) lub będzie od niej niższa. Ponadto, wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: „PCC”).

SKA nie jest w stanie likwidacji, nie zostało wszczęte w stosunku do niej postępowanie upadłościowe, czy naprawcze.

Pismem z dnia 16 lutego 2015 r. Nr IPPB2/4514-3/15-2/AF do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie:

  • czy wartość majątku spółki przekształcanej (spółki komandytowo-akcyjnej), która będzie odpowiadała wysokości kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) była w całości opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie odpowiadała wysokości kapitału zakładowego spółki przekształcanej (spółki komandytowo-akcyjnej), który to kapitał zakładowy podlegał w całości opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez Wnioskodawcę podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekształcenie SKA w Sp. z o.o. nie będzie wiązało się z koniecznością niszczenia przez Wnioskodawcę podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadnienie

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy tytułu IV działu III rozdziału 1 art. 551 i nast. KSH. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka komandytowo-akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 552 KSH spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Z tą chwilą - zgodnie z art. 553 KSH - spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (w szczególności spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem), a wspólnicy spółki przekształcanej stają się wspólnikami spółki przekształconej.

Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC przy umowie spółki (jej zmiany) obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Należy wskazać, że przedmiotem opodatkowania PCC jest tylko taka zmiana umowy spółki, dotycząca przekształcenia spółki osobowej w kapitałową, w związku z którą dochodzi do zwiększenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej (tak m.in. w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r., znak IPPB2/436-222/14-2/AF).

Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, że dokonując oceny podlegania PCC zmian umowy spółki, związanych z przekształceniami spółek nie można ograniczać się jedynie do treści przepisu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC i jego wykładni literalnej, lecz należy uwzględnić wszystkie przepisy, które mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do takich zmian umowy, a zwłaszcza art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o PCC, określający podstawę opodatkowania.

Należy też mieć na uwadze, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki polegająca na przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową podlega PCC, niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Podstawą opodatkowania będzie wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o PCC, podstawę opodatkowania przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Stawka pobieranego w takim przypadku PCC wynosi 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC).

Z kolei na podstawie art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Z przedstawionego w niniejszym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w przyszłości planowana jest zmiana formy prawnej Wnioskodawcy z SKA na Sp. z o.o. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, majątek Sp. z o.o. nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do majątku SKA, tj. nie dojdzie do wniesienia aportu lub dodatkowych wkładów przez wspólników w związku z przekształceniem. Wskutek przekształcenia nie ulegnie zmianie wartość wkładów udziałowców w przekształconej Sp. z o.o. w porównaniu do wartości ich wkładów w SKA. Poziom partycypacji udziałowców w zysku Sp. z o.o. nie będzie wyższy niż w SKA.

Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (Sp. z o.o.) będzie odpowiadała wysokości wartości majątku spółki przekształcanej (SKA) lub będzie od niej niższa.

Ponadto, wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy była uprzednio opodatkowana podatkiem PCC.

SKA nie jest w stanie likwidacji, nie zostało wszczęte w stosunku do niej postępowanie upadłościowe, czy naprawcze.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Spółki należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie SKA w Sp. z o.o. stanowić będzie na gruncie ustawy o PCC zmianę umowy spółki. Jednocześnie w powyższej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany. W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, przekształcenie SKA w Sp. z o.o, nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia przez Wnioskodawcę podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przedstawionej sytuacji nie będzie on obowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych wydawanych przez organy podatkowe w podobnych sprawach. Tytułem przykładu, Spółka wskazuje na interpretację podatkową Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2013 r. (znak IPPB2/436-129/13-5/MZ), zgodnie z którą: „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) stanowi na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki. Z uwagi na to, iż wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) będzie odpowiadała wysokości wartości majątku spółki przekształcanej (spółki komandytowo-akcyjnej) lub będzie od niej niższa, w powyższej sprawie może znaleźć zastosowanie zwolnienie określone w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Podobne stanowisko wyrażono także w interpretacji podatkowej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2014 r. (znak IPPB2/436-222/14-2/AF), w której organ podatkowy stwierdził: „przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmianę umowy spółki. W powyższej sprawie może znaleźć zastosowanie zwolnienie określone w art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym zwolnieniu będzie podlewała wartość wkładów wniesionych do spółki komandytowo-akcyjnej (zarówno na kapitał zakładowy, jak i kapitał zapasowy), która była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wówczas nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych”.

W tym stanie sprawy Spółka wnosi o potwierdzenie jej stanowiska przedstawionego powyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.