ILPB3/4510-1-513/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB3/4510-1-513/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. apteka
 2. jednoosobowa działalność gospodarcza
 3. koszty bezpośrednie
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. przekształcanie
 6. przychód
 7. refundacja
 8. refundacja ceny leków
 9. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 10. sukcesja
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 5 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 września br. został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki z o.o. pod firmą (...), która powstała z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną pod firmą (...).

Na datę przekształcenia nie zostały uregulowane przez NFZ należne refundacje za leki, dotyczące miesiąca sierpnia br., natomiast koszty, a w szczególności koszty sprzedanych leków zostały ujęte w miesiącu sierpniu br. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. sporządzony został spis z natury niesprzedanych leków i o wartość tego stanu został skorygowany koszt zakupionych towarów handlowych w tym miesiącu, w działalności gospodarczej.

Ewidencja jednoosobowej działalności była prowadzona dla celów podatkowych w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dokonanym przekształceniem, pomimo że środki dotyczące leków refundowanych wpłynęły w miesiącu wrześniu, można dokonać statystycznej korekty przychodów i ująć wartość refundacji w miesiącu sierpniu jako przychód dotyczący działalności gospodarczej, a nie w dacie otrzymania tej refundacji jako przychód przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo dokonać statystycznej korekty kosztów bezpośrednich, tj. zakupionych leków w proporcji do wartości otrzymanej refundacji w spółce z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, dla zachowania zasady współmierności przychodów i kosztów takie rozwiązanie jest zasadne, pozwoli na prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania zarówno w spółce z o.o., jak i w zakresie zakończonej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ujęcie otrzymanej refundacji w przekształconej spółce z o.o. spowoduje powstanie przychodu bez uwzględnienia kosztu sprzedanych leków przypadającego na wartość tej refundacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Przez analogię przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w ciągu roku powoduje powstanie dwóch okresów podatkowych, do dnia przekształcenia okres podatkowy podlegający ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz po przekształceniu okres podatkowy rozliczany według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dlatego wprowadzenie korekty statystycznej kosztów bezpośrednich – leków w proporcji do otrzymanej refundacji jest jak najbardziej zasadne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Szczegółowe zasady takiego przekształcenia regulują art. 5841–58413 Kodeksu spółek handlowych. Nawiązują one do zasad ogólnych przekształcenia jednego typu spółki w inny typ.

Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5841 § 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 5842 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Na podstawie art. 5842 § 2 ww. ustawy, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej (art. 5843 § 3 Kodeksu spółek handlowych).

Kwestię sukcesji podatkowych praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) – która w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. nie zawierała regulacji dotyczących przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez osobę fizyczną w spółkę kapitałową. Jednakże w ustawie tej wprowadzono zmiany (obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.), poprzez dodanie art. 93a § 4, zgodnie z którym, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Wobec powyższego, od dnia 1 stycznia 2013 r., sukcesja praw na gruncie prawa podatkowego wynika wprost z cytowanego powyżej art. 93a § 4 Ordynacji podatkowej.

Sukcesorem jest, co wyraźnie należy zaznaczyć jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a nie osoba fizyczna, która przekształciła swoje przedsiębiorstwo. To spółka kapitałowa wstąpi w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształconego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.

Dokonując rozstrzygnięcia na gruncie niniejszej sprawy w kwestii skutków podatkowych wynikających z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tut. Organ pragnie wskazać, że ustawodawca zarówno w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – art. 22 ust. 1, jak i w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) – art. 15 ust. 1 – uznał, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

Przyjąć więc należy, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że wydatek na zakup towarów handlowych (w analizowanej sprawie – leków) stanowi koszt bezpośrednio związany z uzyskaniem przychodów.

Kwestia momentu potrącalności kosztów bezpośrednich została uregulowana w art. 22 ust. 5, ust. 5a i ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w art. 15 ust. 4, ust. 4b i ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z powołanych wyżej przepisów wynika co do zasady, że koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Zatem o momencie ujęcia wydatków na zakup leków w kosztach podatkowych decyduje moment uzyskania przychodu ze sprzedaży leków, niezależnie od faktu, czy z tytułu zbycia leków Wnioskodawca otrzyma jakąkolwiek refundację ceny ich sprzedaży.

Przychód z tytułu sprzedaży leków powstaje w momencie ich zbycia (wydania towaru) w wysokości ceny sprzedaży. Zastosowanie znajdą tutaj art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem do dnia przekształcenia bezpośrednie koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedanych leków należy rozpoznać – u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – na podstawie art. 22 ust. 5 w zw. z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po dniu przekształcenia u spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 15 ust. 4 w zw. z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniając całość wydatków związanych z nabyciem leków i uzyskaną cenę z ich sprzedaży. W tej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt przyznania refundacji.

Przychód z tytułu refundacji powstaje bowiem – w myśl przepisów podatkowych – w momencie jej otrzymania. Skoro więc refundacja za zakupione i sprzedane przed przekształceniem leki zostanie otrzymana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to nie ma podstaw, by ujmować ją jako przychód dotyczący działalności gospodarczej osoby fizycznej. Zatem przychód z tytułu refundacji należy ująć w przychodach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 12 ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W świetle powołanych uregulowań prawnych, argumentacja Wnioskodawcy odnośnie dokonywania jakichkolwiek korekt przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów z tytułu otrzymania refundacji nie znajduje uzasadnienia na gruncie rozpatrywanej sprawy.

W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.