ILPB3/423-800/08-5/KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Spółka może zaliczyć wydatki wymienione wcześniej w koszty będące kosztami uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 03 grudnia 2008 r. (data wpływu 05.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów:

  • w części dotyczącej wydatków, tj. opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i jego wypisów, poświadczenia podpisu, podatku od czynności cywilnoprawnych – jest nieprawidłowe,
  • w części dotyczącej wydatków, tj. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, opłaty za pełnomocnictwo przed Sądem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2008 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 21 stycznia 2009 r. (data wpływu 26.01.2009 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z założeniem Spółki wspólnicy musieli ponieść koszty niezbędne do rozpoczęcia działalności w następującej wysokości:

  1. opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i jego wypisów 1461,56 zł,
  2. poświadczenie podpisu 24,40 zł,
  3. podatek od czynności cywilnoprawnych związany z pozycjami ww. 243,00 zł,
  4. wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1500,00 zł,
  5. opłata za pełnomocnictwo przed Sądem 17,00 zł.

Spółka podpisała umowę Spółki (stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji) 12.08.2008 r. Pierwsze 3 pozycje kosztów wymienionych powyżej powstały 12.08.2008 r., wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i pełnomocnictwo w dniu 21.08.2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka może zaliczyć wydatki wymienione w punktach od 1 do 5 w koszty będące kosztami uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, z dniem 12.08.2008 r. wspólnicy Spółki podpisali umowę Spółki na mocy której Spółka stała się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stała się podatnikiem podatku dochodowego, więc może zarówno ponosić koszty uzyskania przychodu, jak i uzyskiwać przychody.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy.

Art. 16 jest artykułem zamkniętym, tzn. koszty, które są tam wymienione nie mogą być ani przedmiotowo ani podmiotowo rozszerzone. Artykuł ten nie wymienia kosztów rozpoczęcia działalności, jako kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodu.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy wystarczy aby wydatek został poniesiony „w celu” osiągnięcia przychodu. Wydatek musi być uzasadniony gospodarczo i racjonalnie obiektywnym dążeniem do uzyskania przychodu (wyrok NSA z 22.03.2002 r.). Racjonalność wydatków poniesionych na rozpoczęcie działalności wydaje się być bezsprzeczna, gdyż podatnik nie ponosząc takich wydatków nie byłby w stanie rozpocząć działalności, a co za tym idzie osiągnąć przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
  • nieprawidłowe – w części dotyczącej wydatków, tj. opłaty za sporządzenie aktu notarialnego i jego wypisów, poświadczenia podpisu, podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • prawidłowe – w części dotyczącej wydatków, tj. wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, opłaty za pełnomocnictwo przed Sądem.

Ustawa z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”.

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Określenie w organizacji jest przymiotem właściwym spółce kapitałowej w okresie od zawarcia umowy (zawiązania) spółki do uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki kapitałowe w organizacji nie posiadają osobowości prawnej, aczkolwiek mogą, na podstawie art. 11 § 1 Kodeksu spółek handlowych we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stosownie do art. 12 tej ustawy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną. Z tą chwilą staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

W rezultacie, spółka kapitałowa po zarejestrowaniu nie tylko jest kontynuatorem ale – co należy podkreślić w świetle ww. przepisów – staje się podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji, a więc istnieje z mocy prawa ciągłość bytu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Przepis powyższy oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem kosztem uzyskania przychodu są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

W przedmiotowej sprawie należy oddzielić koszty ponoszone przez Spółkę od kosztów ponoszonych przez Jej wspólników w związku z zawiązaniem umowy Spółki. O ile wszelkie wydatki rejestracyjne i związane z uruchomieniem Spółki ponoszone po Jej powstaniu obciążają Spółkę, o tyle koszty związane z przygotowaniem umowy powinni ponosić wspólnicy. Wspólnicy zawierający umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działają bowiem w swoim imieniu, a nie przyszłej spółki – która powstaje dopiero w wyniku podpisania umowy – jako spółka w organizacji.

Na marginesie należy dodać, iż koszty zawarcia umowy Spółki, obciążają jej założycieli, u których stanowić będą koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia przezeń udziałów, tzw. udziałów założycielskich zależnie od zaliczenia założyciela do danej kategorii podatników (w przypadku osób prawnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Wobec powyższego, stwierdza się, że wydatki związane z zawarciem umowy Spółki, tj. koszty aktu notarialnego i jego wypisów, podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy oraz poświadczenie podpisu dotyczą czynności sprzed okresu Jej istnienia. Tym samym wydatków tych Spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, bowiem stanowią one koszty Jej wspólników.

Natomiast wydatki powstałe od momentu zawiązania Spółki, tj. opłata za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za pełnomocnictwo przed Sądem, stanowią – w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów Spółki.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.