ILPB2/4514-1-37/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
ILPB2/4514-1-37/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. jednoosobowa działalność gospodarcza
  2. podstawa opodatkowania
  3. przekształcanie
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2015 r. (data wpływu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie określenia podstawy opodatkowania w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, będącą zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. W oparciu o art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „.KSH”), Wnioskodawca planuje przekształcić prowadzoną przez siebie jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niewykluczone, że wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalona w umowie tejże spółki, będzie niższa od całkowitej wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji, pozostała część wartości majątku przekształcanego przedsiębiorstwa zostanie odniesiona na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaka będzie podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością...

Zdaniem Wnioskodawcy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wartość kapitału zakładowego tej spółki, niezależnie od tego, czy będzie ona równa czy też niższa od wartości majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 551 § 5 KSH, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) - (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową - spółkę przekształconą (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają, co do zasady, umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC wynika. że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy, przy czym, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy, ciąży on na spółce. Natomiast stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

Stosownie do art. 584 KSH jednym z wymaganych elementów przekształcenia jest zawarcie umowy albo statutu spółki przekształconej. Podstawę opodatkowania w takim przypadku, należy ustalić w oparciu o treść art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PCC. Zgodnie z tym przepisem, podstawę opodatkowania stanowi ─ przy zawarciu umowy spółki ─ wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

W ocenie Wnioskodawcy, z treści przywołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie wartość kapitału zakładowego spółki przekształconej, niezależnie od wartości majątku przedsiębiorstwa przekształcanego. Określając zatem podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych należy wziąć pod uwagę wyłącznie wartość kapitału zakładowego, wynikającą z umowy spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, w tym m.in.

  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2014 r. (IBPBII/1/436-19/14/MZ), w którym organ podatkowi stwierdził, iż: podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z tytułu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowić będzie ─ zgodnie z przywołanym powyżej brzmieniem art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ─ wyłącznie wartość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia formy działalności prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną.
  • Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 lipca 2012 r. (ITPB2/436 -62/12/TJ), w której organ podatkowy stwierdził, iż: z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych regulujących podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące sposobu określenia podstawy opodatkowania tym podatkiem, w tym brak jest odwołania do wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy dokonującego przekształcenia prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. Powyższe oznacza, że podstawę opodatkowania ustalić należy w oparciu o wartość kapitału zakładowego, a wartość bilansowa majątku ustalona w związku z przekształceniem pozostaje dla powyższego bez znaczenia.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przekształcenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wartość kapitału zakładowego tej spółki, niezależnie od tego, czy będzie ona równa czy też niższa od wartości majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednoosobowa działalność gospodarcza
ILPB1/4511-1-318/15-2/AN | Interpretacja indywidualna

podstawa opodatkowania
IPTPP2/4512-420/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
IBPB-1-2/4510-429/15/MW | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPTPB1/4511-408/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.