ILPB2/4511-1-1063/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie określenia skutków zbycia udziałów.
ILPB2/4511-1-1063/15-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. przekształcanie
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. zbycie udziału
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z 23 października 2015 r. (data wpływu: 27 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia skutków zbycia udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia skutków zbycia udziałów.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca posiada udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 1 000 000,00 zł. Kapitał Spółki dzieli się na 2 000 udziałów – po 500,00 zł każdy. Udziały te są objęte małżeńską wspólnością ustawową. Udziały te zostały nabyte w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w oparciu o art. 551 § 1 oraz art. 5845 pkt 2 oraz art. 5849 KSH. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł, tj. o kwotę 500 000,00 zł poprzez umorzenie 1 000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie uchwalono, że umorzenie zostanie dokonane za wynagrodzeniem w formie pieniężnej i nastąpi w ten sposób, że jedynemu Wspólnikowi wypłacona zostanie gotowizną kwota 500 000,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Jak będzie opodatkowany przychód uzyskany przez Wspólnika z tytułu zbycia udziałów...
  2. Jak w opisanym stanie faktycznym ustala się koszt uzyskania zbywanych udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wspólnikowi należy się wynagrodzenie za umarzane udziały. W przypadku umorzenia dobrowolnego wspólnicy mają swobodę w ustalaniu kwot związanych z wypłatami za umarzany udział. Przy czym należy tu uwzględnić postanowienia umowy spółki.

Wynagrodzenie za umarzane udziały może odpowiadać ich wartości nominalnej. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział musi być wskazana w uchwale zgromadzenia wspólników. Wynagrodzenie otrzymane przez osoby fizyczne z tytułu umorzenia udziałów zaliczane jest do przychodów z kapitałów pieniężnych. W przypadku umorzenia dobrowolnego powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o pdof, tj. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

W przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do zaistnienia dwóch niezależnych czynności prawnych. W pierwszej kolejności mamy do czynienia ze zbyciem udziałów przez wspólnika na rzecz spółki, a w drugiej – z umorzeniem tych udziałów przez spółkę. Przy czym tytułem do uzyskania przychodu przez wspólnika jest odpłatne zbycie udziałów.

Za przychód z tego tytułu uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Zatem datą decydującą o powstaniu przychodu jest data przeniesienia własności udziałów. Z kolei data zapłaty przez nabywcę umówionej ceny jest bez znaczenia.

W związku z tym, że spółka staje się właścicielem udziałów z chwilą zawarcia umowy ich zbycia oznacza to, że w dacie zawarcia tej umowy po stronie wspólnika zbywającego te udziały powstaje przychód. W tym przypadku to wspólnik (udziałowiec) jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia tej transakcji.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o pdof, musi od niej zapłacić podatek dochodowy według stawki 19%. Przy czym podatek ten należy zapłacić od dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów, tj. przychodu z odpłatnego zbycia pomniejszonego o koszty jego uzyskania określone na podstawie art. 22 ust. 1ł ustawy o pdof, zgodnie z którym, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową, koszt uzyskania przychodów ustala się na dzień zbycia tych udziałów (akcji) w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników majątku, wynikającej z ksiąg, ewidencji i wykazu, o których mowa w art. 24 ust. 3a art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Podatek obliczony według wskazanych zasad udziałowiec zobowiązany jest uiścić na rachunek właściwego urzędu skarbowego do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym uzyskał dochód. Ponadto musi on złożyć, w tym samym terminie, zeznanie PIT-38, Obowiązek jego złożenia wystąpi także, gdy ze sprzedaży udziałów podatnik poniesie stratę. Do końca lutego następującego po roku, w którym zbyto udziały, spółka na rzecz której zbyto udziały w celu ich późniejszego umorzenia musi sporządzić informację PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zauważyć należy, że przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego Wnioskodawca błędnie przytoczył treść przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazując, że (...) powstaje przychód w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o pdof, tj. z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Tymczasem, ww. przepis stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Stwierdzić jednakże należy, że powyższa omyłka nie rzutuje na poprawność własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, odnośnie do określenia skutków zbycia udziałów.

Ponadto, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę, tj. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego odnośnie do obowiązków płatnika ww. spółki, tj. w zakresie sporządzenia informacji PIT-8C.

Spółka, o której mowa powyżej, chcąc uzyskać interpretację indywidualną w zakresie obowiązków płatnika powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

koszty uzyskania przychodów
IBPB-1-1/4511-684/15/ZK | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
IPPB4/4511-1276/15-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB-2-1/4514-26/16/DP | Interpretacja indywidualna

zbycie udziału
IPPP3/443-1253/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.