ILPB2/415-700/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę zależną Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o PDOF do poboru i odprowadzenia podatku mając na uwadze, że po stronie wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną nie dojdzie do powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ILPB2/415-700/14-2/WMinterpretacja indywidualna
  1. kapitały pieniężne
  2. przekształcanie
  3. płatnik
  4. spółka komandytowo-akcyjna
  5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowo-akcyjnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2014 r. (data wpływu: 18 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) rozważa zmianę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie polegała na przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka zależna”).

Akcjonariuszem Spółki jest osoba fizyczna, z kolei komplementariuszem – osoba prawna. W wyniku przekształcenia dotychczasowi wspólnicy (akcjonariusz oraz komplementariusz) Spółki staliby się udziałowcami Spółki zależnej. Przekształcenie Spółki w Spółkę zależną nastąpiłoby na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych.

Spółka będzie posiadać kapitał zakładowy i zapasowy. Wskazane kapitały będą pochodzić z wkładów wspólników Spółki oraz przekazanego na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych. Z kolei, w wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę zależną suma kapitału zakładowego i kapitału zapasowego Spółki zależnej będzie odpowiadała sumie kapitału zakładowego i zapasowego Spółki. Może zdarzyć się, że w Spółce na moment przekształcenia pozostaną nie wypłacone zyski, nieprzekazane na żaden z kapitałów Spółki.

Wnioskodawca chciałby przy tym wskazać, że Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej (dalej: „Spk”). W wyniku przekształcenia Spk w Spółkę wartość majątku Spk (tj. suma wkładów wspólników tej spółki oraz suma zysków zatrzymanych wypracowanych przez tę spółkę) stały się wkładami każdego ze wspólników do Spółki (proporcjonalnie do wartości udziałów kapitałowych poszczególnych wspólników w Spk). Wspólnikami SKA od początku byli osoba fizyczna (jako akcjonariusz) i osoba prawna (jako komplementariusz), posiadająca rok podatkowy zgodny z kalendarzowym.

Planowane jest, że poziom udziału wspólników w zyskach Spółki zależnej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki będzie wynikał z ich udziału kapitałowego w Spółce zależnej. Wnioskodawca chciałby jednocześnie nadmienić, że na moment przedmiotowego przekształcenia nie dokona żadnych wypłat do wspólników (np. z zysku osiągniętego w roku obrotowym, w którym nastąpi przekształcenie, bądź z zysku z roku poprzedniego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę zależną Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o PDOF do poboru i odprowadzenia podatku mając na uwadze, że po stronie wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną nie dojdzie do powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę zależną Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o PDOP do poboru i odprowadzenia podatku mając na uwadze, że po stronie wspólnika Spółki będącego osobą prawną nie dojdzie do powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie nr 1, natomiast w odniesieniu do pytania nr 2, tj. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych wniosek zostanie załatwiony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 – w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę zależną nie dojdzie do powstania po stronie wspólnika będącego osobą fizyczną jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „PDOF”), a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany na podstawie przepisów ustawy o PDOF do poboru i odprowadzenia podatku z tego tytułu.

W opinii Wnioskodawcy, żaden z przepisów ustawy o PDOF nie wiąże z takim zdarzeniem (tj. przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) powstania przychodu bądź innego przysporzenia oraz nie definiuje wartości przychodu bądź innego przysporzenia, jaka mogłaby w takim momencie podlegać opodatkowaniu. W szczególności, w takim momencie (przekształcenia) nie powstanie przychód w wysokości niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę i przekazanych na kapitały zapasowe (ujawnionych w jej bilansie jako zysk z lat ubiegłych) włączając zysk roku bieżącego.

W ocenie Wnioskodawcy, stanowisko – zgodnie z którym przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje powstania żadnego przychodu, bądź też przysporzenia podlegającego opodatkowaniu PDOF – uzasadniają w szczególności poniżej przedstawione argumenty.

Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030; dalej: „KSH”). Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH powoduje, że prowadzenie działalności gospodarczej jest kontynuowane przez podmiot powstały w wyniku przekształcenia. Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być przekształcona w inną spółkę handlową. Natomiast, przekształcaniu nie podlega spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości (art. 551 § 4 KSH).

Zgodnie z brzmieniem art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Przepisy art. 553 § 1 i § 3 KSH wskazują, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W takiej sytuacji nie dochodzi do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany formy prawnej.

W konsekwencji, spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego. Dodatkowo, wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, a majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: „Ordynacja Podatkowa”). Ustawodawca przedstawił w rozdziale 14 Ordynacji podatkowej katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej. osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

  1. przekształcenia innej osoby prawnej,
  2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Odpowiednio, zgodnie z treścią art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę zależną na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych, Spółka zależna wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki (tzw. sukcesja uniwersalna).

W konsekwencji, w wyniku przedmiotowego przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusz Spółki, a następnie – po przekształceniu – wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie otrzyma żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (majątek Spółki pozostanie majątkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie podstawy do uznania, że wspólnik Spółki, będący osobą fizyczną, z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma przychód podlegający opodatkowaniu.

Przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi bowiem wyłącznie efektywną wymianę akcji Spółki na udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie stanowi natomiast żadnego trwałego przysporzenia po stronie wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną. Przysporzenie takie miałoby niewątpliwie miejsce w momencie sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

Podobnie, w opinii Wnioskodawcy, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PDOF w momencie przekształcenia kapitału akcyjnego Spółki na udziały, czy przekształcenia kapitału zapasowego powstałego z tzw. agio na kapitał zapasowy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie w przedmiotowym przypadku należy traktować wyłącznie jako działanie techniczne niepowodujące zmian w majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po przekształceniu. Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadać będzie majątkowi Spółki. Przedmiotowe działanie skutkować będzie wyłącznie zmianą formy prawnej spółki, nie będzie prowadzić natomiast do powstania żadnego przysporzenia po stronie wspólnika Spółki.

Zgodnie z art. 41 ust. 4c ustawy o PDOF, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. W tym kontekście należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania żaden z ww. przepisów, a w szczególności nie znajdzie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, zgodnie z którym przychód stanowi wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną. W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nastąpi bowiem przekształcenie w spółkę mającą osobowość prawną (w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie powstanie przychód, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ majątek spółki przekształcanej (Spółki) nie ulega likwidacji i zwrotowi, lecz stanie się majątkiem spółki przekształconej (Spółki zależnej). Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym, u akcjonariusza będącego osobą fizyczną przekształcanej Spółki w Spółkę zależną nie powstaje obowiązek podatkowy w momencie przekształcenia. W konsekwencji, również na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu przekształcenia Spółki w Spółkę zależną, a art. 41 ust. 4c ustawy o PDOF nie znajdzie zastosowania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie dojdzie do powstania po stronie wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do poboru oraz odprowadzenia podatku z tego tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.