ILPB1/415-998/12/15-S/AP | Interpretacja indywidualna

Czy opisane przekształcenie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. SKA, spowodowało na dzień przekształcenia, po stronie wspólników Sp. z o.o. SKA będących osobami fizycznymi, powstanie jakiegokolwiek dochodu (przychodu) podatkowego oraz czy SKA ma obowiązek jako płatnik pobrać od nich (wspólników - osób fizycznych) i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od wartości kapitału zapasowego przeniesionego do spółki komandytowej, a przypadającego na wspólników będących osobami fizycznymi?
ILPB1/415-998/12/15-S/APinterpretacja indywidualna
  1. przekształcenie spółki
  2. spółka komandytowo-akcyjna
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów – uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 428/13 – stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowo-akcyjnej X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.), uzupełnionym w dniu 17 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 4 stycznia 2013 r. nr ILPB1/415-998/12-2/AP, ILPB4/423-452/12-2/ŁM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 4 stycznia 2013 r. (skutecznie doręczono w dniu 9 stycznia 2013 r.), natomiast w dniu 17 stycznia 2013 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 stycznia 2013 r.).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Wnioskodawca w przedmiotowej sprawie występuje w roli płatnika, natomiast jako przepisy prawa podatkowego będące przedmiotem interpretacji indywidualnej wskazano ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, przedmiotowy wniosek podlega rozpatrzeniu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka ma zamiar przekształcić się ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA). SKA będzie kontynuować działalność Spółki w oparciu o jej dotychczasowy majątek. Należy przy tym podkreślić, że przekształcenie Spółki w SKA nie będzie się wiązało z wniesieniem dodatkowych wkładów przez wspólników, tj. majątek SKA powstałej na skutek przekształcenia będzie odpowiadać majątkowi Spółki.

Na dzień przekształcenia Spółka będzie posiadać kapitał zapasowy oraz zysk bieżącego roku obrotowego (tj. 2012). Wkłady wspólników SKA zostaną określone na poziomie identycznym do dotychczasowej wartości kapitału zakładowego Spółki.

Kwota kapitału zapasowego oraz kwota zysku bieżącego roku obrotowego Spółki przelane zostaną na kapitał zapasowy SKA. Wnioskodawca nadmienia, że wszystkie wyniki finansowe do końca 2011 r. włącznie zostały podzielone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i zasilają wspomniany wcześniej kapitał zapasowy Spółki.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że w związku z zarejestrowaniem przekształcenia Sp. z o.o. w Sp. z o.o. SKA w dniu 20 listopada 2012 r. niniejszy wniosek dotyczy już zaistniałego stanu faktycznego, a nie zdarzenia przyszłego.

Podmiotem uzupełniającym pierwotny wniosek jest już spółka przekształcona, tj. Sp. z o.o. SKA. posiadająca ten sam NIP i REGON co spółka przekształcana, jednak nowy numer KRS.

W uzupełnieniu wniosku wskazano również, że wspólnikami spółki przekształcanej i spółki przekształconej byli i są:

  1. jedna osoba prawna, tj. Sp. z o.o.,
  2. dwie osoby fizyczne.

Na dzień dzisiejszy, zgodnie z treścią art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.) Sp. z o.o. SKA jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia oraz jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Zatem Wnioskodawca wyjaśnia, że występuje w przedmiotowej sprawie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opisane przekształcenie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. SKA, spowodowało na dzień przekształcenia, po stronie wspólników Sp. z o.o. SKA będących osobami fizycznymi, powstanie jakiegokolwiek dochodu (przychodu) podatkowego oraz czy SKA ma obowiązek jako płatnik pobrać od nich (wspólników - osób fizycznych) i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego podatek od wartości kapitału zapasowego przeniesionego do spółki komandytowej, a przypadającego na wspólników będących osobami fizycznymi...

Tut. organ informuje, iż treść ww. zapytania wynika z uzupełnienia wniosku.

Ponadto mając na uwadze przedstawione we wniosku informacje, tut. Organ zrozumiał, że przedstawiając zapytanie dotyczące opodatkowania wartości kapitału zapasowego przeniesionego do spółki komandytowej, Wnioskodawca miał na uwadze spółkę komandytowo-akcyjną.

Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o podziale zysku i przekazaniu go na kapitał zapasowy, a następnie przekształcenie tej Sp. z o.o. w SKA, nie powoduje powstania po stronie wspólników SKA jakiegokolwiek dochodu, który podlegałby opodatkowaniu. Taka teza wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012 r. (I SA/Po 835/11). Podobne rozstrzygnięcia zostały wcześniej wydane przez NSA.

Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowy jest wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r. (sygn. II FSK 930/10), zgodnie z którym każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zawężenie art. 24 ust 5 pkt 8 u.p.d.o.f. wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne w świetle art. 217 Konstytucji RP, czy też wyroku z 8 grudnia 2011 r. (II FSK 1050/10), czy inny wyrok z 7 marca 2012 r.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 27 kwietnia 2012 r. wydał interpretację indywidualną nr ILPB2/415-397/09/12-S/JK, którą zmienił wydaną przez siebie wcześniej interpretację indywidualną, w której przychyla się do stanowiska Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy nie powstanie również żaden dochód ani po stronie Spółki, ani SKA.

Fakt nie zdefiniowania niepodzielonego zysku na gruncie prawa podatkowego, nie może negować stosowania zapisów w tym zakresie przepisów tej samej rangi (ustaw). Stąd nie można tu mówić o autonomiczności przepisów k.s.h., ponieważ oznaczać to będzie selektywne, wręcz wybiórcze stosowanie przepisów prawa w mało skoordynowany sposób. System prawny powinien być jednolity, a przepisy jednej ustawy winny mieć odwołania do definicji już wcześniej użytych w innych aktach prawnych, a nie wprowadzać coraz to nowsze określenia dla opisania tych samych haseł (patrz; np. niepodzielony zysk). Takie postępowanie obniża jakość stosowanego prawa i wprowadza zamieszanie. Wnioskodawca uważa, że niekompetencja stanowiących prawo w zakresie art. 24 ust. pkt 8 u.p.d.o.f., nie może decydować o tym czy kapitał zapasowy Wnioskodawcy zostanie opodatkowany, czy też nie. Zdaniem Wnioskodawcy, nie było intencją ustawodawcy opodatkowanie zysków pozostawionych na kapitale zapasowym w Spółce lub SKA.

Niepodzielonym zyskiem jest wyłącznie zysk osiągnięty od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia jedynie ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że Wnioskodawca występuje w niniejszej sprawie jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podjęcie przez walne zgromadzenie Sp. z o.o. (spółki przekształcanej) uchwał o podziale zysków i przekazanie ich na kapitał zapasowy, a następnie przekształcenie Sp. z o.o. (spółki przekształcanej) w SKA (spółkę przekształconą), nie powoduje powstania po stronie wspólników SKA (osób fizycznych) jakiegokolwiek dochodu (przychodu), który podlegałby opodatkowaniu.

Zatem SKA nie jest płatnikiem żadnego podatku.

Taka teza wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012 r. (I SA/Po 835/11). Podobne rozstrzygnięcia zostały wcześniej wydane przez NSA.

Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowy jest wyrok NSA z dnia 29 listopada 2011 r. (sygn. II FSK 930/10), zgodnie z którym „każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zawężenie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne w świetle art. 217 Konstytucji RP”, czy też wyrok z 8 grudnia 2011 r. (II FSK 1050/10), czy inny wyrok z 7 marca 2012 r.

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 27 kwietnia 2012 r. wydał interpretację indywidualną nr ILPB2/415-397/09/12-5/JK, którą zmienił wydaną przez siebie wcześniej interpretację indywidualną, w której przychyla się do stanowiska Wnioskodawcy.

W dniu 25 stycznia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB1/415-998/12-4/AP, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2012 r., uzupełnionym w dniu 17 stycznia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika jest nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej wskazano, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „niepodzielone zyski” obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach spółki także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone - rozumiane jak wyżej - na dzień przekształcenia Sp. z o.o. w Sp. z o.o. SKA będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stwierdzono, że na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 11 lutego 2013 r. Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2012 r. nr ILPB1/415-998/12-4/AP. W wyniku ponownej analizy sprawy, tut. Organ stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji (odpowiedź na ww. wezwanie z 7 marca 2013 r. nr ILPB1/415W-14/13-2/AP).

W związku z powyższym, Strona wniosła w dniu 8 kwietnia 2013 r. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem tut. Organu.

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 7 maja 2013 r. nr ILPB1/4160-32/13-2/AP.

Wyrokiem z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 428/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację.

Pismem z dnia 12 grudnia 2013 r. nr ILRP-007-263/13-2/MT Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA. Jednakże pismem z dnia 24 marca 2015 r. nr ILRP-46-130/15-1/MT Minister Finansów złożył pismo o cofnięcie skargi kasacyjnej organu podatkowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 428/13.

W związku z powyższym, postanowieniem z 15 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 165/14 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

Dnia 29 czerwca 2015 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 428/13 w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wywołuje wątpliwości w zakresie rozumienia pojęcia „wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych”. Możliwe są bowiem dwa znaczenia pojęcia „niepodzielony zysk”. Po pierwsze, będzie to zysk, który nie został podzielony między wspólników (przeznaczony na wypłatę dywidendy), po drugie niepodzielony zysk to taki, który nie został podzielony między wspólników, ani w żaden inny sposób.

Jak zauważył Sąd, w zaskarżonej interpretacji organ podatkowy opowiedział się za pierwszym ze wskazanych sposobów interpretacji pojęcia „niepodzielony zysk”. Jednakże zdaniem Sądu rozpatrującego sprawę wykładnia art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF dokonana przez organ podatkowy nie znajduje uzasadnienia w treści interpretowanego przepisu. Sąd zauważył, że ani przepisy ustawy o PDOF, ani przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie definiują pojęcia „zysk niepodzielony”. W takiej sytuacji należy stwierdzić, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu.

W ocenie Sądu, każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF, w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Oznacza to, że zysk przeniesiony na kapitał zapasowy, bądź kapitały rezerwowe jest zyskiem podzielonym w rozumieniu tego przepisu.

W związku z tym Sąd uznał za zasadne stanowisko skarżącej spółki zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego – biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 428/13 – stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę, stwierdza co następuje.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową), nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

W celu ustalenia znaczenia pojęcia „niepodzielone zyski” należy odnieść się do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Jak wynika z art. 191 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału. Wspólnicy mogą w uchwale czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników, co do podziału zysku, mają oni prawo kształtujące roszczenie o wypłatę dywidendy, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto niedzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze np. rezerwowe, zapasowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że niepodzielony zysk, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki zysk, wobec którego nie podjęto uchwały w przedmiocie jego rozdysponowania. Wobec tego każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku – na co wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt I SA/Po 428/13 - wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 wskazanej ustawy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Tym samym zysk, który został rozdysponowany na kapitał zapasowy lub rezerwowy nie jest już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych w rozumieniu powołanego przepisu.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Stosownie do brzmienia art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy należy wskazać, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „niepodzielone zyski” obejmuje zyski, które nie zostały podzielone między wspólników ani w żaden inny dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych sposób.

Zatem w rozpatrywanej sprawie przekształcenie Sp. z o.o. w Sp. z o.o. SKA nie spowodowało na dzień przekształcenia powstania po stronie wspólników Sp. z o.o. SKA, będących osobami fizycznymi, przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca nie ma obowiązku do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku od wartości kapitału zapasowego przeniesionego do spółki komandytowo-akcyjnej, przypadającego na wspólników będących osobami fizycznymi.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 60-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przekształcenie spółki
IPPB2/4511-312/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowo-akcyjna
ILPB4/4510-1-115/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB1/4511-593/15/AK | Interpretacja indywidualna

zysk niepodzielony
IBPB-1-2/4510-502/15/AP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.