ILPB1/415-1272/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej likwidacji.
ILPB1/415-1272/14-2/APinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. likwidacja spółki
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej likwidacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w wyniku jej likwidacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i jedynym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „spółka A”). Wnioskodawca objął połowę posiadanych udziałów w spółce A w zamian za wkład w postaci gotówki, a drugą połowę posiadanych udziałów otrzymał w drodze darowizny.

Wnioskodawca planuje utworzenie spółki jawnej z siedzibą w Polsce (dalej: „spółka B”), której wspólnikami byliby spółka A oraz Wnioskodawca. Spółka A, jako wspólnik spółki B, wniesie jako wkład do tej spółki swoje całe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121; dalej „Kodeks cywilny”).

Przypuszcza się, iż w następstwie powyższego, w stosunku do spółki A zostanie przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, w konsekwencji którego spółka A zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców. W wyniku likwidacji spółki A, cały jej majątek przypadnie wspólnikom spółki A, tj. jedynemu jej wspólnikowi, czyli Wnioskodawcy. Na dzień wykreślenia spółki A z właściwego rejestru, w skład aktywów spółki A wchodzić będą środki pieniężne oraz udziały w spółce B, natomiast w skład pasywów tej spółki wchodzić będzie w szczególności wartość kapitału zapasowego, na który składają się głównie zyski z lat ubiegłych. Ponadto, wartość majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki A będzie niższa od poniesionych przez niego kosztów nabycia czy objęcia udziałów w tej spółce, tj. wartość wkładu gotówkowego, za który objęto udziały.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym, w związku z otrzymaniem majątku spółki A w wyniku jej likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji przedstawionej w powyższym stanie faktycznym, w związku z otrzymaniem majątku spółki A w wyniku jej likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od wysokości kapitału zapasowego spółki A.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: „ustawa o PIT”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ponadto, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c (niemających jednak zastosowania w niniejszym stanie faktycznym).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Z powyższych przepisów wynika, iż co do zasady, przychód stanowi majątek otrzymany w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 28 ustawy o PIT - ilekroć w ustawie jest mowa o spółce, oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W art. 21 ustawy o PIT ustawodawca przewidział katalog zwolnień określonych kategorii dochodów i przychodów z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ust. 1 pkt 50a wspomnianej regulacji, wolne od podatku dochodowego są wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Analizując zacytowany przepis należy dojść do wniosku, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może podlegać ewentualna nadwyżka stanowiąca różnicę między wartością otrzymanego majątku w wyniku likwidacji spółki a kosztem nabycia lub objęcia udziałów w tej spółce. W konsekwencji, w przypadku gdy wartość majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki będzie niższa od kosztów poniesionych na nabycie czy objęcie udziałów w tej spółce, wówczas na gruncie zacytowanych przepisów nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, w tym przypadku bez znaczenia pozostaje wartość kapitału zapasowego pozostałego w spółce A na dzień jej likwidacji.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem majątku spółki A w wyniku jej likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 11 ust . 1 cyt. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Natomiast w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Przy czym – w myśl art. 5a pkt 28 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W treści art. 24 ust. 5 pkt 3 powoływanej ustawy wskazano, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 cyt. ustawy).

Jednakże – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Dyspozycją tego przepisu objęta jest równowartość faktycznie poniesionych przez podatnika, który otrzymuje przysporzenie, wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji).

Natomiast w przypadku, gdy udziałowiec nie poniósł wydatków na nabycie bądź objęcie udziałów (akcji), nie ma podstaw do zastosowania omawianego wyżej zwolnienia. Sytuacja taka ma miejsce m.in. gdy udziały w spółce kapitałowej zostały nabyte w drodze darowizny.

Z przytoczonych przepisów wynika, że wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją spółki korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji).

Wobec tego różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji), których wartość jest zwolniona z podatku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (spółce A). Połowę posiadanych udziałów w spółce A Wnioskodawca objął w zamian za wkład w postaci gotówki, a drugą połowę posiadanych udziałów otrzymał w drodze darowizny. Zainteresowany zamierza otworzyć spółkę jawną (spółkę B), której wspólnikami byliby spółka A oraz Wnioskodawca. Spółka A, jako wspólnik spółki B, wniesienie jako wkład do tej spółki swoje całe przedsiębiorstwo w rozumieniu z art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Wnioskodawca zakłada, że spółka A zostanie zlikwidowana, a cały jej majątek przypadnie jedynemu jej wspólnikowi, czyli Wnioskodawcy. Na dzień wykreślenia spółki A z właściwego rejestru, w skład aktywów spółki A wchodzić będą środki pieniężne oraz udziały w spółce B, natomiast w skład pasywów tej spółki wchodzić będzie w szczególności wartość kapitału zapasowego, na który składają się głównie zyski z lat ubiegłych. Ponadto, jak wskazano, wartość majątku otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki A będzie niższa od poniesionych przez niego kosztów nabycia czy objęcia udziałów w tej spółce, tj. wartość wkładu gotówkowego, za który objęto udziały.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, należy zauważyć, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki A będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wartość ta będzie niższa od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów nabycia czy objęcia udziałów w tej spółce.

Zatem w niniejszej sprawie przychód powstały po stronie Wnioskodawcy - w związku z otrzymaniem majątku spółki A w wyniku jej likwidacji - będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kapitały pieniężne
ILPB2/415-1277/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

likwidacja spółki
IPTPB1/4511-186/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

spółka kapitałowa
IPTPB2/4511-214/15-4/KR | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB1/415-1145c/14/MR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.