IBPB-2-1/4514-26/16/DP | Interpretacja indywidualna

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (transakcja wymiany udziałów) będzie skutkowała koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-26/16/DPinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. wymiana udziałów
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę oraz zarząd w Polsce i podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca będzie nabywał – w ramach transakcji wymiany udziałów określonej w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – 100% udziałów kilku innych osób prawnych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, podlegającymi opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W ramach powyższych transakcji udziałowcy poszczególnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Polsce i podlegające w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania) będą dokonywali wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do Wnioskodawcy. Wartość wkładów każdorazowo zostanie ustalona według wartości rynkowej z dnia wniesienia. Udziały wniesione przez udziałowców poszczególnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą wnoszone w ten sposób, że żaden z udziałowców samodzielnie nie będzie wnosił wkładu obejmującego pakiet większościowy, ale każdorazowo, łącznie wnoszone przez nich udziały, na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będą dawały mu bezwzględną większość praw głosu (100%) w poszczególnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały będą podlegały wnoszeniu.

W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy o wartość rynkową wniesionego wkładu. Jednocześnie Wnioskodawca będzie wydawał udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia wniesienia. W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca wyemituje nowe udziały, które zostaną przekazane dotychczasowym udziałowcom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Równocześnie Wnioskodawca nie będzie dokonywał na rzecz udziałowców żadnej zapłaty/dopłaty w gotówce. W następstwie powyższych czynności, Wnioskodawca każdorazowo uzyska bezwzględną większość (100%) praw głosu w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będzie skutkowało koniecznością opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, podwyższenie kapitału zakładowego, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze wymiany udziałów nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca wskazał, że stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Jednocześnie, na mocy art. 2 pkt 6 lit. c) ww. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane m.in. z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wnioskodawca zaznaczył, że z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały innej spółki kapitałowe dające w niej większość praw głosu lub spółka posiada już większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreślił, że wykładnia językowa art. 2 ust. 6 pkt c) tiret drugie cyt. ustawy prowadzi do wniosku, że warunkiem wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki i jej zmian związanych z tzw. transakcją wymiany udziałów jest wniesienie do kapitału zakładowego tej spółki udziałów dających większość praw głosu w spółce, której udziały są wnoszone. Bez znaczenia pozostaje natomiast to czy większościowy pakiet udziałów/akcji jest wnoszony do kapitału zakładowego spółki nabywającej przez jednego czy kilku udziałowców spółki nabywanej. Dla zastosowania omawianego wyłączenia w sytuacji wnoszenia do spółki kapitałowej udziałów przez kilku udziałowców konieczne jest natomiast, aby wnoszone udziały łącznie przyznawały spółce nabywającej większość praw głosu w spółce nabywanej.

Wnioskodawca stwierdził, że jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych transakcji wymiany udziałów jest by podmioty uczestniczące w tej procedurze były spółkami kapitałowymi. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, jako spółkę kapitałową, w art. 1a pkt 2 tej ustawy wymienia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną lub spółkę europejską.

Wnioskodawca wskazał, że regulacja zawarta w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ww. ustawy została wprowadzona do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1319) tytułem implementacji przepisów Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

W opinii Wnioskodawcy nowelizacja ta miała na celu dostosowanie brzmienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do Dyrektywy w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych. W wyniku tej nowelizacji wprowadzono nowe regulacje dla spółek kapitałowych, zgodnie z którymi wyłączono z opodatkowania czynność niepodlegające podatkowi pośredniemu w świetle Dyrektywy, w tym działania restrukturyzacyjne. Za działania restrukturyzacyjne Dyrektywa uznaje m.in. działania polegające na przejęciu przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub też istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki.

W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zmiana umowy spółki – jako czynność związana z transakcją wymiany udziałów – nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca powołał kilka interpretacji dotyczących poruszonego we wniosku zagadnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym.

W zakresie stanu faktycznego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.

Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Przedstawiony we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wskazuje, że Wnioskodawca jest spółką kapitałową, posiadającą siedzibę oraz zarząd w Polsce. Wnioskodawca będzie nabywał – w ramach transakcji wymiany udziałów – 100% udziałów kilku innych osób prawnych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. W ramach powyższych transakcji udziałowcy poszczególnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą dokonywali wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do Wnioskodawcy. Udziały wniesione przez udziałowców poszczególnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą wnoszone w ten sposób, że żaden z udziałowców samodzielnie nie będzie wnosił wkładu obejmującego pakiet większościowy, ale każdorazowo, łącznie wnoszone przez nich udziały, na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, będą dawały mu bezwzględną większość praw głosu (100%) w poszczególnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziały będą podlegały wnoszeniu. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy o wartość rynkową wniesionego wkładu. Jednocześnie Wnioskodawca będzie wydawał udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz udziałowców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna wydanych udziałów będzie równa wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia wniesienia. W zamian za wniesione udziały Wnioskodawca wyemituje nowe udziały, które zostaną przekazane dotychczasowym udziałowcom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Równocześnie Wnioskodawca nie będzie dokonywał na rzecz udziałowców żadnej zapłaty/dopłaty w gotówce. W następstwie powyższych czynności, Wnioskodawca każdorazowo uzyska bezwzględną większość (100%) praw głosu w poszczególnych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z powyższego wynika, że udziałowcy danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników, wniosą do Wnioskodawcy udziały łącznie dające Wnioskodawcy bezwzględną większość praw głosu (100%). W zamian za to Wnioskodawca wyda ww. udziałowcom danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli zmiana umowy spółki związana będzie z wniesieniem przez udziałowców (na podstawie jednej czynności prawnej w postaci uchwały wspólników) udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), dających w niej łącznie większość głosów, w zamian za udziały Wnioskodawcy (spółki kapitałowej), związane z podniesieniem jego kapitału zakładowego, to opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.