IBPB-1-3/4510-767/15/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z przekształceniem SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 12 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest jednocześnie akcjonariuszem wchodzącej w skład grupy kapitałowej spółki komandytowo-akcyjnej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „SKA”).

SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2015 r. SKA w przeszłości (2013 r. i 2014 r.) nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie posiada za tamte okresy niepodzielonych zysków, gdyż spółka ta za 2013 r. poniosła stratę, a za 2014 r. nieznaczny zysk, który jednak był niższy niż wartość straty z 2013 r. i nie pozwolił na jej pokrycie. W uzupełnieniu Wniosku z 5 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 stycznia 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego chodziło Spółce o lata kalendarzowe 2013 r. i 2014 r., podczas gdy trwający wówczas pierwszy rok obrotowy SKA był rokiem przedłużonym i rozpoczął się w 2013 r. i zakończył z ostatnim dniem 2014 r. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że za ten pierwszy rok obrotowy w SKA nie wystąpiły niepodzielone zyski (SKA osiągnęła stratę za rok obrotowy 2013-2014). SKA posiada jednocześnie niepodzielony zysk bieżący za 2015 r. Spółka posiada także kapitał zapasowy.

W przyszłości może nastąpić przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przekształceniem w miejsce posiadanych akcji SKA Wnioskodawca otrzyma udziały w spółce przekształconej.

Powyższa czynność zostanie dokonana po 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przekształceniem SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), nie regulują bezpośrednio skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla przypadków, gdzie oba z tych podmiotów na dzień przekształcenia pozostają podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, za przychody uznaje się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z zasadą wyrażoną w tym przepisie, przychód powstaje w sytuacji, gdy podatnik zbywa składnik swojego majątku na rzecz spółki kapitałowej w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów (akcji) tej spółki. Objęte udziały (akcje) stanowią w takim przypadku dla wnoszącego (wspólnika) wynagrodzenie stanowiące ekwiwalent wniesionego wkładu. W analizowanym przypadku, Wnioskodawca nie będzie jednak zbywał żadnego składnika swojego majątku na rzecz przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym w formie wkładu niepieniężnego). Tym samym, majątek SKA przejdzie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z mocy prawa, a nie w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę do tej spółki jakiegokolwiek wkładu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Ewentualny przychód z tytułu takiego przekształcenia zostaje przypisany na dzień takiego przekształcenia na poziomie wspólników spółki ulegającej przekształceniu.

Zgodnie z art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, przez spółkę należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem.

Z kolei na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP.

Stąd przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest również objęte dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT. SKA jest bowiem przekształcana w spółkę mającą osobowość prawną (sp. z o.o.).

Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa o CIT nie określa innych przypadków powstania przychodu w związku z przekształcaniem spółek. W świetle wskazanych powyżej regulacji ustawy o CIT, zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie może potencjalnie rodzić skutki podatkowe w CIT po stronie wspólników podmiotu przekształcanego wyłącznie w sytuacji, gdy następuje przekształcenie w spółkę niebędącą osobą prawną. Ustawa o CIT nie przewiduje natomiast wystąpienia jakichkolwiek skutków podatkowych (zarówno po stronie samej spółki przekształcanej, jak również po stronie jej wspólników) w przypadku przekształcenia polegającego na zmianie formy prawnej spółki w spółkę posiadającą osobowość prawną (a zatem także spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

Jednocześnie stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie jej akcjonariusza, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT, potwierdzają również interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów, w tym np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 października 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-340/15-4/ŁM: „(...) przekształcenie SKA w spółkę kapitałowa (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) pozostanie neutralne podatkowo; nie będzie podlegać opodatkowaniu CIT na poziomie Wnioskodawcy”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem SKA, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.