IBPB-1-3/4510-42/16/MO | Interpretacja indywidualna

Czy powstała w wyniku przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na niezmienionych zasadach (choć już w oparciu o inną podstawę prawną - art. 16h ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 3d oraz art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), tj. przy zastosowaniu tych samych wartości początkowych, stawek i metod amortyzacji środków trwałych, które znajdowały zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, a w konsekwencji - tak ustalone odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?
IBPB-1-3/4510-42/16/MOinterpretacja indywidualna
  1. jednoosobowa działalność gospodarcza
  2. przekształcanie
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. wartości niematerialne i prawne
  5. środek trwały
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 7 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 15 stycznia i 24 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z planowanym przekształceniem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z planowanym przekształceniem.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Pan X (Przedsiębiorca Przekształcany) prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorca Przekształcany w najbliższym czasie planuje dokonać czynności restrukturyzacyjnych, polegających na przekształceniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, w oparciu o treści art. 5841 – 58413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

W myśl wskazanych wyżej przepisów, przekształcenie osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową odbywać się będzie poprzez sukcesję uniwersalną (zasadę kontynuacji). Oznacza to, że przekształcona spółka będzie posiadała wszelkie prawa i obowiązki, które uprzednio posiadał Przedsiębiorca Przekształcany, zachowując ciągłość prawną. Konsekwencją takiej czynności jest to, że przekształcona spółka przejmie ogół praw i obowiązków, w tym koncesje i zezwolenia.

Spółka Przekształcona nabędzie z mocy prawa cały majątek Przedsiębiorcy Przekształcanego wchodzący w skład jego przedsiębiorstwa oraz stanie się stroną wszystkich umów zawartych w ramach działalności gospodarczej. Z Dniem Przekształcenia Przedsiębiorca Przekształcany staje się jedynym udziałowcem spółki przekształconej. W konsekwencji, od momentu przekształcenia za nowe zobowiązania odpowiadać będzie samodzielnie już wyłącznie spółka, natomiast za dotychczasowe zobowiązania (powstałe przed przekształceniem) odpowiada solidarnie Przedsiębiorca Przekształcany wraz ze spółką. Solidarna odpowiedzialność trwa trzy lata licząc od Dnia Przekształcenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy powstała w wyniku przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych na niezmienionych zasadach (choć już w oparciu o inną podstawę prawną - art. 16h ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 3d oraz art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ustawa o CIT”), tj. przy zastosowaniu tych samych wartości początkowych, stawek i metod amortyzacji środków trwałych, które znajdowały zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, a w konsekwencji - tak ustalone odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, ma prawo do kontynuowania amortyzacji składników majątku na dotychczasowych zasadach (choć już w oparciu o inną podstawę prawną), tj. przy zastosowaniu tych samych wartości początkowych, stawek i metod amortyzacji środków trwałych, które znajdowały zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, a w konsekwencji tak ustalone odpisy amortyzacyjne, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu.

Uprawnienie to będzie przysługiwało Wnioskodawcy na podstawie art. 16h ust. 3d ustawy o CIT, który stanowi, że w przypadku jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną należy stosować odpowiednio art. 16h ust. 3 tej ustawy o CIT. Zgodnie z tą regulacją nowo powstała spółka kapitałowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot przekształcony. Podstawę odpisów amortyzacyjnych dla składników majątku będzie natomiast stanowić wartość początkowa tych składników majątku u przedsiębiorcy jednoosobowego (art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 5842 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej: „ksh”), spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że wskazana wyżej regulacja dotyczy również sukcesji praw wynikających z przepisów prawa podatkowego. W odniesieniu do zagadnień amortyzacyjnych oznacza to, że powstała w wyniku przekształcenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest następcą prawnym przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Nadto, zgodnie z art. 93a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, dalej: „Ordynacja podatkowa”), jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych. Rozwiązanie takie oznacza, że przekształcenie osoby fizycznej w spółkę kapitałową zasadniczo skutkuje uniwersalną sukcesją uprawnień podatkowych. Wyjątek stanowią uprawnienia, których kontynuowanie nie jest możliwie z uwagi na regulacje dotyczące opodatkowania spółek kapitałowych. Założenie, że przedmiotowe ograniczenie dotyczy zasad amortyzacji nie znajduje swojego uzasadnienia. Co więcej należy pamiętać, że w zaistniałym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi mieć na uwadze art. 16g ust. 1 pkt 4b lit. a oraz art. 16h ust. 3 w zw. z art. 16h ust. 3d ustawy o CIT, które zobowiązują ją do kontynuowania amortyzacji składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Przedmiotowy przepis jest przepisem szczególnym w stosunku do regulacji zawartych w przepisach Ordynacji podatkowej.

Na tle powyższego, należy przyjąć, że zakres uprawnień i obowiązków amortyzacyjnych w związku z planowanym przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegnie zmianie. W prowadzonej działalności wykorzystywane będą wszelkiego rodzaju składniki majątku, które przed przekształceniem w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są wykorzystywane przez Wnioskodawcę. Po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dotychczasowa działalność gospodarcza osoby fizycznej będzie bowiem kontynuowana w niezmienionym zakresie przez osobę prawną.

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych stanowić będą, na podstawie art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, koszt uzyskania przychodu.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miała prawo do kontynuowania amortyzacji składników majątku na dotychczasowych zasadach, tj. przy zastosowaniu tych samych wartości początkowych, stawek i metod amortyzacji środków trwałych, które znajdują zastosowanie w przypadku osoby fizycznej, a w konsekwencji, tak ustalone odpisy amortyzacyjne, będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

jednoosobowa działalność gospodarcza
IPPB1/4511-1320/15-3/KS | Interpretacja indywidualna

przekształcanie
IBPB-2-2/4511-659/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPB-1-3/4510-767/15/TS | Interpretacja indywidualna

wartości niematerialne i prawne
IBPB-1-3/4510-756/15/APO | Interpretacja indywidualna

środek trwały
IBPB-1-3/4510-656/15/JKT | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.