1061-IPTPB3.4511.98.2016.2.IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w spółkę osobową – spółkę komandytową (spółka przekształcona), kwota 3 715 893 zł 93 gr – stanowiąca w całości kapitał zakładowy spółki z. o.o. – stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach tej spółki, a w konsekwencji jako taka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) oraz pismem z dnia 2 maja 2016 r. (data wpływu 9 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 24 marca 2016 r., nr IPTPB3.4511.98.2016.1.IS (doręczonym w dniu 31 marca 2016 r.) i pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.98.2016.2.IS, wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwania, pismem złożonym dnia 13 kwietnia 2016 r. (nadanym w dniu 7 kwietnia 2016 r.) i złożonym dnia 9 maja 2016 r. (nadanym w dniu 4 maja 2016 r.) dokonano uzupełnienia wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu przepisu art. 3 § 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm., dalej: „u.p.d.o.f.”).

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz przepisu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.). Od 1992 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: ..... z siedzibą ..... Wartość bilansowa majątku Wnioskodawcy, jak wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 1 stycznia 2015 r., wynosi 3 715 893 zł 93 gr (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 93/100). Docelowo Pan .... chce prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki osobowej – spółki komandytowej, której siedziba znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza dokonać przekształcenia prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa w ww. spółkę.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm., dalej: „k.s.h.”), brak jest regulacji przewidującej przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wprost w spółkę komandytową. Innymi słowy, przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przedsiębiorca przekształcany), nie może przekształcić formy prowadzonej działalności gospodarczej wprost w spółkę osobową (spółkę przekształconą), czyli inaczej niż ma to miejsce w przypadku przekształcenia tego przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową (art. 551 § 5 k.s.h.).

Chcąc jednak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę osobową – spółkę komandytową, przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych dają w tej mierze zasadniczo trzy możliwości:

  1. przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (np. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a następnie dalsze przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową (np. w spółkę komandytową),
  2. aport przedsiębiorstwa do spółki osobowej,
  3. zawiązanie – obok prowadzonej dotychczas jednoosobowej działalności gospodarczej – całkowicie nowej spółki, która stopniowo wchodziłaby we wszystkie stosunki gospodarcze i prawne, w jakich uczestniczył do tej pory przedsiębiorca, aż do czasu całkowitego „przejęcia” tych stosunków.

Wnioskodawca wskazuje, że w niniejszej sprawie chcąc przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę osobową – spółkę komandytową, zamierza skorzystać z możliwości przewidzianej w punkcie 1) powyżej. W tym celu Wnioskodawca, w oparciu o treść przepisu art. 551 § 5 k.s.h. oraz przepisów rozdziału 6, tytuł IV, dział III, tej ustawy, przekształci najpierw formę prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „....” .... z siedzibą .... w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność pod firmą: .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., a zatem siedziba tej spółki znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W spółce tej kapitał zakładowy odpowiadać będzie w całości wartości bilansowej majątku Wnioskodawcy jako przedsiębiorcy przekształcanego i wynosić on będzie 3 715 893 zł 93 gr (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 93/100).

Następnie, chcąc przekształcić ww. spółkę kapitałową w spółkę osobową, Wnioskodawca dokona dalszego przekształcenia jednoosobowej spółki .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) w spółkę komandytową (spółka przekształcona), w trybie przepisów rozdziału 1, tytuł IV, dział III, Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów art. 575 i 576 tej ustawy, przy czym ww. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozostanie jednoosobowa do dnia przekształcenia. Wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oprócz Wnioskodawcy, będzie również inna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Konsekwencją ww. transformacji będzie przekształcenie się Wnioskodawcy – jako przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. „....” .... z siedzibą .... – w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca ten będzie miał status komandytariusza, zaś ww. inna spółka z o.o. będzie mieć status komplementariusza. W konsekwencji, wspólnikami w nowopowstałej spółce komandytowej będą: Wnioskodawca jako komandytariusz oraz inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz.

Na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wystąpią zyski niepodzielone lub zyski przeznaczone na kapitały inne niż zakładowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od początku kontynuować będzie działalność Wnioskodawcy, a zatem będzie uzyskiwała zyski do dnia jej przekształcenia w spółkę komandytową. Wobec tego, na ww. dzień przekształcenia, wystąpią zyski niepodzielone lub zyski przeznaczone na kapitały inne niż zakładowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej – spółki .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... (spółka przekształcana) w spółkę osobową – spółkę komandytową (spółka przekształcona), kwota 3 715 893 zł 93 gr – stanowiąca w całości kapitał zakładowy spółki z. o.o. – stanowić będzie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach tej spółki, a w konsekwencji jako taka podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu wniosku), zgodnie z treścią przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, przy czym przychód określa się na dzień przekształcenia. W świetle powyższego stwierdzić należy, że dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód faktycznie uzyskany z udziału w zyskach osób prawnych (np. z udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), zaś w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (np. w spółkę komandytową) dochodem podlegającym opodatkowaniu ww. podatkiem jest także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej (w przypadku Wnioskodawcy – w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

A contrario przyjąć zatem należy, że w sytuacji, gdy spółka nie generuje zysku, jak również – w przypadku przekształcenia spółki (np. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osobą prawną (np. w spółkę komandytową) – wartość zysków w spółce została podzielona oraz wartość zysku nie została przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, po stronie potencjalnego podatnika nie powstaje dochód, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8) u.p.d.o.f., a co za tym idzie przepis ten nie ma zastosowania.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, kwota 3 715 893 zł 93 gr stanowiąca w całości kapitał zakładowy spółki .... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... (spółka przekształcana), nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w myśl przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8) u.p.d.o.f., a to z następujących względów:

  1. kwota ta nie stanowi zysku wypracowanego przez spółkę ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... (spółka przekształcana), a zatem brak jest dochodu z udziału w zysku,
  2. kwota ta nie odpowiada wartości niepodzielonych zysków w spółce ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą .... (spółka przekształcana), albowiem kwota ta (od początku) w całości stanowi kapitał zakładowy ww. spółki, a w rezultacie
  3. nie stanowi ona zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie – w przypadku przekształcenia spółki .... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, czyli przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – nie znajdzie zastosowania przepis art. 24 ust. 5 pkt 8) u.p.d.o.f., albowiem nie zostaną spełnione przesłanki nim objęte, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od kwoty 3 715 893 zł 93 gr na podstawie ww. regulacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Przedmiotową interpretację oparto o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Jednocześnie nadmienia się, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.).

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania Wnioskodawcy wyznacza:

  • zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez Wnioskodawcę oraz
  • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie Wnioskodawcy w kontekście Jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

Należy wskazać też, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.