1061-IPTPB3.4511.91.2016.1.IS | Interpretacja indywidualna

Czy zysk spółki z o.o. za 2015 r. podzielony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ale nie wypłacony Wnioskodawcy przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.f?
1061-IPTPB3.4511.91.2016.1.ISinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. spółka komandytowa
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niewypłaconego na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową zysku podzielonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczonego do wypłaty jako dywidenda (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą ..... spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ......

Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami planuje przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. w spółkę komandytową w trybie przewidzianym w art. 551-557 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.). Z chwilą przekształcenia wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staną się wspólnikami spółki komandytowej. Przekształcenie nastąpi prawdopodobnie w trakcie 2016 r.

Zgromadzenie Wspólników przed przekształceniem w spółkę komandytową planuje:

 1. podjąć uchwałę o podziale pomiędzy wspólników zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale zapasowym i wypłaceniu go w formie dywidendy;
 2. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 podjąć uchwałę o podziale zysku pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów i wypłaceniu go w formie dywidendy.

Dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z art. 193 § 4 k.s.h. w terminie wskazanym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Z uwagi na możliwości finansowe spółki wypłata nastąpi prawdopodobnie po dniu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Wnioskodawczyni razem z pozostałymi wspólnikami rozważa również opcję wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przed dniem przekształcenia. Aktualnie Spółka posiada wystarczające środki na dokonanie wypłaty zaliczki, jednak w związku ze znacznymi kosztami przekształcenia może nie mieć możliwości jej wypłacenia przed dniem przekształcenia. Ponadto w spółce przekształcanej wystąpią niepodzielone zyski za 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za 2015 r. podzielony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ale niewypłacony Wnioskodawczyni przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy zyski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazane uprzednio na kapitał zapasowy, a następnie przeznaczone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wypłaty Wnioskodawcy, ale niewypłacone przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na cytowane wyżej pytanie nr 1. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W ocenie Wnioskodawczyni, obecnie obowiązujący przepis art. 28 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy opodatkowania dwóch kategorii zysków, tj. zysków niepodzielonych oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż zakładowy.

Pierwsza kategoria zysków podlegających opodatkowaniu w momencie przekształcenia, to zyski niepodzielone. Jako, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają definicji tego pojęcia należy sięgnąć do uregulowań Kodeksu spółek handlowych. I tak, zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników (dywidendy). Zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. zysk może być podzielony również w inny sposób. Zatem, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podziale zysku i przekazaniu go wspólnikom w formie dywidendy bądź też pozostawić go w całości lub w części w spółce i przekazać np. na kapitał zapasowy. Powyższe przepisy nie wskazują co prawda na definicję zysku niepodzielonego, ale wynika z nich, że przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy stanowi jedną z metod jego podziału.

Zatem, podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z którą cały wypracowany zysk za 2015 r. będzie przeznaczony na dywidendę stanowić będzie podział zysku, co w konsekwencji prowadzić będzie do wyłączenia stosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Zysku tego nie można bowiem traktować jako niepodzielonego w chwili przekształcenia.

Stanowisko takie, według Wnioskodawczyni, potwierdzają również organy podatkowe. Jako przykład można przytoczyć:

 • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 1 sierpnia 2012 r. (nr ILPB1/415-496/12-2/AG), w której organ podatkowy potwierdza, że: „w związku z planowanym przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko wartości niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wartość innych zysków niż niepodzielone, wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych”,
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2011 r. (nr IPPB2/415-812/11-2/MK1), w której organ podatkowy wskazał, że: „przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę osobową, będzie skutkować powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jedynie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia składnikiem majątku spółki przekształcanej będą niepodzielone zyski”;
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415-915/10-3/EC), w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika: „(...) w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy jako udziałowca spółki przekształcanej obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia”.

Takie stanowisko potwierdzają, według Wnioskodawczyni, liczne wyroki sądów administracyjnych, w których wskazuje się bezspornie, że zysk rozdysponowany uchwałą wspólników należy uznać za zysk podzielony (np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. I SA/Kr 611/15, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 maja 2015 r., sygn. I SA/Po 873/14).

Wnioskodawczyni wskazuje, że jak opisano w zdarzeniu przyszłym wszelkie zyski wypracowane przez spółkę w 2015 r. i w latach poprzednich zostaną przez spółkę przeznaczone do wypłaty wspólnikom w formie dywidendy, a zatem zostaną podzielone. Na dzień przekształcenia spółka będzie dysponować jedynie bieżącymi zyskami za 2016 r. i jedynie one będą stanowić zyski podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.

Jednocześnie podkreślić należy, że przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. nie wprowadza żadnych innych kryteriów pozwalających na uznanie że mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym. Wystarczającym dla jego podziału będzie podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, zysk ten zostanie opodatkowany dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy wspólnikom spółki przekształcanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 ww. ustawy, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 ww. ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka innego typu.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 ww. ustawy).

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osobowa spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego.

Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem „niepodzielnych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć wartość niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej, w tym zysku bieżącego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym. W wyniku dalszych działań restrukturyzacyjnych Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami planuje przekształcić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Z chwilą przekształcenia wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staną się wspólnikami spółki komandytowej. Przekształcenie nastąpi prawdopodobnie w 2016 r. Zgromadzenie Wspólników przed przekształceniem w spółkę komandytową planuje podjąć uchwałę o podziale pomiędzy wspólników zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale zapasowym i wypłaceniu go w formie dywidendy oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podjąć uchwałę o podziale zysku pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów i wypłaceniu go w formie dywidendy. Z uwagi na możliwości finansowe spółki wypłata nastąpi prawdopodobnie po dniu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Wnioskodawczyni razem z pozostałymi wspólnikami rozważa również opcję wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przed dniem przekształcenia. Aktualnie Spółka posiada wystarczające środki na dokonanie wypłaty zaliczki, jednak w związku ze znacznymi kosztami przekształcenia może nie mieć możliwości jej wypłacenia przed dniem przekształcenia. Ponadto w spółce przekształcanej wystąpią niepodzielone zyski za 2016 r.

Podjęcie przez właściwy organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały w sprawie podziału zysku na wypłatę dywidendy dla wspólników oznacza, że zysk, którego uchwała taka dotyczy, zostaje podzielony w sposób wskazany w uchwale. W sytuacji zatem, gdy odpowiednia część zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostaje przeznaczona przez Zgromadzenie Wspólników do podziału między udziałowców, to w stosunku do tej części zysku nie można mówić o braku jego podziału. Oznacza to, że podjęcie uchwały o podziale zysku poprzez przeznaczenie go na wypłatę dywidendy dla udziałowców wyklucza możliwość zastosowania do tego zysku art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zysk przeznaczony uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki na wypłatę dywidendy dla wspólników nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu ww. przepisu.

Jeżeli zatem, na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podjęta zostanie już uchwała o podziale zysku dla wspólników, to w momencie przekształcenia w stosunku do tego zysku nie znajdzie zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem uznać należy, że zysk ten jest już zyskiem podzielonym.

Na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu fakt, że w omawianej sprawie część dywidendy – jako zysk za 2015 r. podzielony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki komandytowej – nie zostanie na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową jeszcze wypłacony.

W oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, w świetle przywołanych regulacji prawnych, wskazać należy, że w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do opodatkowania jako zyski niepodzielone na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zysku podzielonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przeznaczonego do wypłaty jako dywidenda, ale niewypłaconego (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania Wnioskodawczyni wyznacza:

 • zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 • stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez Wnioskodawczynię oraz
 • zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazują pytania Wnioskodawczyni w kontekście Jej wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko Wnioskodawczyni.

Należy również wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przekształcanie
IBPB-2-2/4511-659/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IPPB3/4510-954/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ILPB4/423-542/14/16-S/DS | Interpretacja indywidualna

zysk niepodzielony
IBPB-1-3/4510-20/16/MO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.