0113-KDIPT2-3.4011.330.2018.1.SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2018 r. (data wpływu 1 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem spółki jawnej (dalej Spółka). Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W spółce jawnej jest 3 wspólników – osoby fizyczne. Wnioskodawca i pozostali wspólnicy posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Zgodnie z zapisami umowy Spółki, udziały poszczególnych wspólników w zysku Spółki, odpowiadają ich procentowemu wkładowi do spółki. Przez cały okres działalności prowadzonej w formie spółki jawnej, zysk wypracowany przez Spółkę wypłacany był wspólnikom jedynie w części, a pozostała część zysku wypracowanego za poszczególne lata była kierowana na tzw. kapitał zapasowy Spółki lub pozostawała w Spółce jako tzw. zysk z lat ubiegłych. Wszyscy Wspólnicy podlegali opodatkowaniu na bieżąco z tytułu całości osiągniętych przychodów odpowiednio pomniejszonych o koszty ich uzyskania, zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wspólnicy wpłacali miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, składali zeznania roczne i wpłacali ewentualną różnicę pomiędzy podatkiem należnym, wynikającym z zeznania rocznego, a sumą faktycznie uiszczonych zaliczek za dany rok podatkowy.

W chwili obecnej wspólnicy planują przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Planowane jest, że wspólnicy Spółki przed datą rejestracji przekształcenia, podejmą uchwałę o podziale między wspólników, dotychczas niewypłaconych zysków z lat ubiegłych oraz przekazanych na kapitał zapasowy Spółki. Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników.

Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników?

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy. Nie ma przy tym znaczenia forma wypłaty (gotówka czy też kompensata) ani fakt, że wypłaty będą następować już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ wypłaty będą dotyczyły wyłącznie zysków osiągniętych przez spółkę jawną przed datą przekształcenia.

Zgodnie z przepisem art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Na podstawie przepisu art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek i zobowiązania spółki przekształcanej z dniem przekształcenia stają się majątkiem i zobowiązaniami spółki przekształconej, a tym samym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Spółka jawna, będąca spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. W przypadku, gdy wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PDOF), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, ulg podatkowych. Tym samym wielkość przychodu przypadającego na wspólnika spółki jawnej podobnie jak i wielkość kosztów uzyskania przychodów określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku – w konsekwencji każdy ze wspólników spółki jawnej oblicza odrębnie podatek dochodowy.

Dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce jawnej stanowi dla jej wspólnika (osoby fizycznej) dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali (zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) lub liniowym podatkiem dochodowym (na zasadach art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Po zakończeniu roku podatkowego wspólnik spółki jawnej jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, w którym wykazać powinien dochody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jako dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zatem, zysk z tytułu udziału w spółce jawnej jest systematycznie opodatkowany podatkiem dochodowym w ciągu roku. Podkreślić należy, że bez znaczenia jest czy zysk wypracowany przez spółkę jawną został wypłacony wspólnikom, czy też wspólnicy podjęli decyzję o czasowym pozostawieniu zysku w Spółce np. na tzw. kapitale zapasowym lub jako zysk z lat ubiegłych.

Zdaniem Wnioskodawcy, podjęcie przez wspólników spółki jawnej przed datą przekształcenia uchwały o rozdysponowaniu zysku, zaksięgowanego dotychczas jako kapitał zapasowy lub zysk z lat ubiegłych, pomiędzy dotychczasowych wspólników, spowoduje bezspornie zakwalifikowanie kwoty podlegającej podziałowi jako zobowiązania spółki jawnej wobec jej wspólników.

Po przekształceniu, przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie obowiązana do wypłacenia tego zysku na rzecz dotychczasowych wspólników spółki osobowej. Z punktu widzenia spółki przekształconej, wypłata ta będzie realizacją zobowiązania powstałego przed przekształceniem spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonywanie wypłat takiego zysku przez spółkę kapitałową (w terminach i kwotach ustalonych w treści stosownej uchwały wspólników spółki jawnej) nie będzie świadczeniem należnym wspólnikowi z tytułu udziału w spółce kapitałowej w rozumieniu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale świadczeniem spełnianym na rzecz wspólnika w związku z wcześniejszą działalnością spółki jawnej, której wynik został już raz opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym wypłata zysku nie będzie generowała przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegał opodatkowaniu u wspólnika, na rzecz którego spółka przekształcona dokona wypłaty. Należy przy tym podkreślić, że nie ma tu znaczenia forma wypłaty – tzn. gotówka czy też np. inna forma uregulowania zobowiązania spółki przekształconej, np. poprzez dokonanie potrącenia z wierzytelnością spółki przekształconej wobec wspólnika, który zobowiąże się do wypłaty kwoty pożyczki spółce przekształcanej.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonanie przez spółkę przekształconą (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę przekształcaną) spółkę jawną na rzecz Wnioskodawcy – wspólnika tej spółki, nie będzie wiązało się, na moment wypłaty, z obowiązkiem opodatkowania dokonanej wypłaty podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, z późn. zm., dalej: „KSH”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 KSH). Z kolei w myśl art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Natomiast wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH).

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH, powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 KSH), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 KSH). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię podatkowej sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.).

Stosownie do art. 93a § 1 tej ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanymi przepisami, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W konsekwencji, jeżeli przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami KSH, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej spółki jawnej.

Spółka jawna, będąca spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki jawnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce jawnej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Kwestia będąca przedmiotem złożonego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy skutków podatkowych planowanej wypłaty (w gotówce lub w drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników) przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą), zysku wypracowanego, lecz niewypłaconego przez spółkę jawną (spółkę przekształcaną), której wspólnikiem jest Wnioskodawca. W tej mierze koniecznym jest zatem wskazanie zasad opodatkowania dochodów wspólnika spółki jawnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

W konsekwencji wspólnik spółki osobowej, przychody i koszty podatkowe winien rozliczać w wysokości ustalonej stosownie do jego udziału w spółce i w takim zakresie w jakim, jako wspólnik tej spółki jest upoważniony i obowiązany do rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów tej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do niego wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku;
  2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b;
  3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Zaliczki miesięczne od dochodów wymienionych w ust. 1, wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 (art. 44 ust. 6 ww. ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8. W myśl art. 45 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7, podatnicy są obowiązani wpłacić różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania, o którym mowa w ust. 1, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników.

Z treści powołanych przepisów wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym w formie spółki jawnej), opodatkowują dochody uzyskane z tej działalności poprzez uiszczanie w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek, a następnie dokonują rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym. Jeżeli podatek należny wynikający ze złożonego zeznania jest wyższy od sumy zaliczek wpłaconych za dany rok podatnicy są zobowiązani wpłacić stosowną różnicę.

Co do zasady, przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie generowała wypłata zysku, który wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegał opodatkowaniu u wspólnika na rzecz którego spółka dokona tej wypłaty.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, wspólnikiem spółki jawnej. W spółce jawnej jest 3 wspólników – osoby fizyczne. Wnioskodawca i pozostali wspólnicy posiadają nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych. Zgodnie z zapisami umowy Spółki, udziały poszczególnych wspólników w zysku Spółki, odpowiadają ich procentowemu wkładowi do spółki. Przez cały okres działalności prowadzonej w formie spółki jawnej, zysk wypracowany przez Spółkę wypłacany był wspólnikom jedynie w części, a pozostała część zysku wypracowanego za poszczególne lata była kierowana na tzw. kapitał zapasowy Spółki lub pozostawała w Spółce jako tzw. zysk z lat ubiegłych.

Wspólnicy wpłacali miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, składali zeznania roczne i wpłacali ewentualną różnicę pomiędzy podatkiem należnym, wynikającym z zeznania rocznego, a sumą faktycznie uiszczonych zaliczek za dany rok podatkowy. W chwili obecnej wspólnicy planują przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane jest, że wspólnicy Spółki przed datą rejestracji przekształcenia, podejmą uchwałę o podziale między wspólników, dotychczas niewypłaconych zysków z lat ubiegłych oraz przekazanych na kapitał zapasowy Spółki.

Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczona odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego).

Zauważyć należy, że funkcją potrącenia jest ograniczenie obrotu środkami pieniężnymi. Stosownie do regulacji art. 498 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenie wierzytelności jest jedną z form wygaśnięcia zobowiązania w wyniku wykonania świadczenia poprzez umorzenie wzajemnych wierzytelności między stronami. Wygaśnięcie zobowiązania przez potrącenie, czyli kompensata wierzytelności, następuje wówczas, jeżeli jedna strona jest w stosunku do drugiej dłużnikiem i jednocześnie wierzycielem, tj., ma zarówno wierzytelność, jak i zobowiązanie względem tej drugiej strony. Potrącenie, pomimo że dotyczy świadczeń tego samego rodzaju (z reguły pieniężnych), prowadzi do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej. Dochodzi w ten sposób do zaspokojenia wierzyciela i osiągnięcia tym samym celu zobowiązania. Na skutek potrącenia, wierzytelności obydwu stron umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Instytucja potrącenia jest substytutem świadczenia, dzięki któremu dłużnik płaci swój dług i zwalnia się z zobowiązania. W momencie potrącenia następuje faktyczne spełnienie świadczenia. Potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego, w myśl art. 503 Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty. Z istoty podatku dochodowego wynika, że o powstaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można mówić tylko wówczas, gdy podatnik osiąga trwałą korzyść w postaci zwiększenia stanu jego aktywów lub zmniejszenia stanu pasywów. Co do zasady, potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych skutkuje jedynie spłatą tych zobowiązań, nie zaś powstaniem przysporzenia majątkowego, rodzącego obowiązek podatkowy.

Reasumując wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie Wspólników (w tym Wnioskodawcy), dokonana po przekształceniu Spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bez względu na formę wypłaty.

W przedmiotowej sprawie nie będzie miała znaczenia forma wypłaty, ponieważ Wnioskodawca oraz Spółka dokonają umorzenia wzajemnych wierzytelności (w drodze kompensaty). Zatem, jeżeli Wnioskodawca oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonają potrącenia przysługujących im wzajemnie wierzytelności, to w następstwie tej czynności dojdzie jedynie do spłaty tych zobowiązań. W związku z powyższym, nie dojdzie do trwałego zwiększenia majątków obu stron umowy potrącenia (w tym majątku Wnioskodawcy), ponieważ dokonanie potrącenia spowoduje jednocześnie zmniejszenie stanu należności i zobowiązań o tę samą wartość. Innymi słowy, wzajemne rozliczenie pomiędzy Spółką, a Wnioskodawcą należy oceniać z perspektywy należności, które podlegają spłacie w wyniku potrącenia.

Końcowo tutejszy Organ podkreśla, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, zatem niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych Wspólników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Należy również zastrzec, że zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.