0112-KDIL3-1.4011.343.2018.1.AGR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2018 r. (data wpływu 22 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym w dniu 14 września 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wniosek uzupełniono w dniu 14 września 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółdzielnią pracy – dostawcą rozwiązań dla automatyki przemysłowej (dalej: Wnioskodawca lub Spółdzielnia). Członkowie Wnioskodawcy (osoby fizyczne) zamierzają dokonać przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: Spółka przekształcona) – zgodnie z przepisami art. 203e - 203x ustawy prawo spółdzielcze (t.j. z dnia 7 czerwca 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1285; dalej: ups). W Spółce przekształconej uczestniczyć będą wszyscy dotychczasowi członkowie Wnioskodawcy.

Fundusze własne Wnioskodawcy składają się z funduszu udziałowego i funduszu zasobowego.

Fundusz zasobowy składa się przede wszystkim z odpisów dokonywanych z nadwyżki bilansowej. Stan funduszy własnych Wnioskodawcy jest dodatni, w szczególności nie występują nierozliczone straty z lat poprzednich.

Zgodnie z art. 203s § 1 ups na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przekształconej zostaną przekazane: wpisowe wniesione przez członków Wnioskodawcy uczestniczących w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej. Kapitał zakładowy Spółki przekształconej zostanie pokryty zatem wyłącznie ze środków zgromadzonych na funduszu udziałowym.

Zgodnie z planem przekształcenia oraz uchwałą o przekształceniu Wnioskodawcy w Spółkę przekształconą, fundusz zasobowy (środki zgromadzone na tym funduszu) Wnioskodawcy zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki przekształconej. Nie nastąpi więc przekazanie na kapitał zakładowy Spółki przekształconej żadnych wartości zgromadzonych na funduszu zasobowym Wnioskodawcy.

Członkowie Wnioskodawcy, którzy przystąpią do Spółki przekształconej nie wniosą innych wkładów, niż przewidziane w art. 203s § 1 ups.

Zgodnie z art. 203g ups przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę przekształconą nastąpi z chwilą wpisu Spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z rejestru Spółdzielnię.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że w latach 1995-1997 Spółdzielnia nie przeznaczała dochodu (ani nadwyżki bilansowej) na powiększenie funduszu udziałowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisane powyżej przekształcenie Spółdzielni w Spółkę przekształconą spowoduje powstanie przychodu (w rozumieniu updof) po stronie uczestników Spółki przekształconej (członków Spółdzielni), i czy w związku z tym na Wnioskodawcy (Spółce przekształconej) będą ciążyć obowiązki w zakresie poboru podatku?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane powyżej przekształcenie Spółdzielni w Spółkę przekształconą nie spowoduje powstania przychodu (w rozumieniu updof) po stronie uczestników Spółki przekształconej (członków Spółdzielni), a w konsekwencji na Wnioskodawcy (Spółce przekształconej) nie będą spoczywać obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509; dalej: updof) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) updof (art. 10 ust. 1 pkt 7 updof).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updof, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 updof za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się również wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 updof dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (pkt 4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni oraz (pkt 8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Obowiązek poboru podatku przez płatników od dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wynika z art. 41 ust. 4 updof, zgodnie z którym płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych (m.in.) w art. 30a ust. 1. Zgodnie z art. 42 ust. 1 updof płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową zostało uregulowane w art. 203e-203x ups. Z art. 203f tej ustawy wynika, że spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą) – w tym również w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W myśl art. 203h § 1 ups spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółdzielni, a członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu – zgodnie z § 3 tego artykułu - stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Zgodnie z art. 203s § 1 ups wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej udziału w spółce kapitałowej.

Odnosząc przywołane przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego, należy wskazać, że:

W żadnym z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w art. 17 ust. 1 updof, nie wskazuje się na powstanie po stronie uczestników przekształcanej spółdzielni przychodu w związku z jej przekształceniem w spółkę prawa handlowego.

W wyniku przekształcenia wpisowe wniesione przez członków Wnioskodawcy uczestniczących w przekształceniu oraz fundusz udziałowy, który stanowi odpowiednik kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych, pokryją kapitał zakładowy Spółki przekształconej. Z powyższego wynika, że członkowi spółdzielni uczestniczącemu w Spółce przekształconej nie są zwracane należne mu kwoty, bowiem wpłacone przez niego wpisowe, udziały, jak i udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej z dniem przekształcenia stają się wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki. W konsekwencji przekształcenie nie spowoduje żadnego przesunięcia majątku pomiędzy Wnioskodawcą (Spółką przekształconą) a uczestnikami Spółki przekształconej, które mogłoby powodować powstanie po ich stronie przychodu do opodatkowania. W szczególności w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 updof. Po pierwsze fundusz udziałowy wraz z wpisowym nie stanowią „dochodów” uzyskanych przez przekształcaną spółdzielnią. Po drugie w wyniku przekształcenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, bowiem wraz z przekształceniem kapitał zakładowy pokryją środki, które dotychczas stanowiły u Wnioskodawcy odpowiednik kapitału zakładowego w spółkach handlowych. Nie będzie miał zastosowania również art. 24 ust. 5 pkt 8 updof ze względu na to, że Wnioskodawca zostanie przekształcony w spółkę z o. o. a nie w spółkę nieposiadającą osobowości prawnej.

Należy również zaznaczyć, że przekształcenie Wnioskodawcy nie spowoduje jego likwidacji. Rolą przekształcenia jest wyłącznie zmiana formy organizacyjnej Wnioskodawcy - między Spółką przekształconą a Wnioskodawcą będzie zatem zachodzić tożsamość. Majątek Spółdzielni stanie się majątkiem spółki przekształconej, a członkowie spółdzielni staną się z dniem przekształcenia udziałowcami Spółki przekształconej.

Przekształcenie Wnioskodawcy nie spowoduje również powstania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 updof. Pomimo, że w przepisach ups wskazuje się, że w dniu przekształcenia udziały członkowskie stają się wkładami wnoszonymi na pokrycie kapitału zakładowego, to nie można utożsamiać czynności wniesienia (aportu) do spółki wkładu niepieniężnego, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 updof, z „przekształceniem” udziałów członkowskich we wkłady. Na konieczność rozróżnienia skutków tych dwóch zdarzeń zwraca się również uwagę w Komentarzu do ustawy Prawo spółdzielcze, pod red. Osajda 2018, Legalis (cyt.): „Trafnie wskazał A. Szumański, że: ((skoro majątek spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia z mocy prawa majątkiem spółki przekształconej (art. 553 § 1 KSH), jakkolwiek przez cały czas należy on do tego samego podmiotu, to nie może być jednocześnie wkładem do spółki przekształconej, w tym także aportem))”. Jak już wyżej zauważono przekształcenie powoduje ten skutek, że majątek Wnioskodawcy stanie się majątkiem Spółki przekształconej. Nie dojdzie zatem do wniesienia nowych wkładów, których wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 updof. Ponowne powstanie przychodu na podstawie art. 17 pkt 9 updof w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, które już wcześniej mogły podlegać opodatkowaniu na podstawie tego przepisu, byłoby również całkowicie sprzeczne z wykładnią celowościową tego przepisu.

Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzają również organy w wydawanych interpretacjach indywidualnych:

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2014 r., ILPB2/415-8/14-2/JK: „Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można jednak uznać, że w takiej sytuacji członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu uzyskuje dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należne mu bowiem z tytułu członkostwa w spółdzielni kwoty, stają się wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej”.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2016 r., ITPB4/4511- 525/16/KK: „Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepis art. 17 ust. 1, nie wskazują, że członek spółdzielni będący osobą fizyczną w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową osiąga przychody z kapitałów pieniężnych, stwierdzić należy, że przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, dla członków uczestniczących w przekształceniu powinno być neutralne podatkowo, a fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku o dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018, poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika z treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W myśl art. 24 ust. 5 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

 1. przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości;
 • 1a) dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b) dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony);
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych;
 5. w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 6. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka wartości emisyjnej udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość wydzielanej części majątku spółki dzielonej do wartości majątku spółki dzielonej bezpośrednio przed podziałem;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c albo d;
 9. odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c i d, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna);
 10. zapłata, o której mowa w ust. 8a.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Z powyższego wynika, że katalog przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest katalogiem otwartym, co oznacza, że wymienione w przepisach przykłady nie stanowią jedynych kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyrazem tego jest użycie w przepisie art. 24 ust. 5 sformułowania „w tym także”. Faktycznie uzyskane mogą więc być także inne postacie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – spółdzielnia pracy – zamierza przekształcić się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z art. 203f ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r., poz. 1285) spółdzielnia pracy może być przekształcona w spółkę handlową (spółkę przekształconą), czyli m.in. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 203g ww. ustawy, przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru spółdzielnię.

Określenie członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu oznacza członka spółdzielni, który złożył oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej (art. 203e pkt 2 ww. ustawy).

W myśl art. 203h § 3 ww. ustawy członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przepis art. 203p ww. ustawy stanowi, że spółdzielnia pracy wzywa swoich członków do złożenia, w sposób wskazany w statucie, oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu spółdzielni w spółkę handlową. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgodnie z art. 203s § 1 ww. ustawy wpisowe wniesione przez członka spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej, stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej albo wkładami wnoszonymi przez wspólnika do przekształconej spółki osobowej, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej udziału w spółce kapitałowej.

Z powyższego wynika, że członkowi spółdzielni uczestniczącemu w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie są zwracane należne mu kwoty, bowiem zarówno wpłacone przez niego wpisowe, udziały, jak i udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej z dniem przekształcenia stają się wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki. Majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej, a aktywa wniesione przez członków spółdzielni zaliczone zostają jako wkład wniesiony na objęcie udziałów w spółce.

Kwoty należne z tytułu członkostwa w spółdzielni stanowiące wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie podlegają zatem regulacji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten nakazuje rozpoznać przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, ale w przypadku gdy ww. objęcie nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny, a z taką sytuacją nie mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym przepis art. 17 ust. 1, nie wskazują, że członek spółdzielni będący osobą fizyczną w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę handlową osiąga przychody z kapitałów pieniężnych, stwierdzić należy, że przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, dla członków uczestniczących w przekształceniu powinno być neutralne podatkowo, a fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni powinien być równy wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. W takim przypadku członkowie spółdzielni nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu.

Wskazać również należy, że w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o. nie dochodzi do likwidacji spółdzielni, a jedynie do zmiany jej formy prawnej, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np. wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1558/09. Spółdzielnia wskutek przekształcenia nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu staje się z dniem przekształcenia udziałowcem spółki przekształconej, w związku z tym majątek spółdzielni staje się majątkiem spółki przekształconej.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że jeżeli członek spółdzielni będzie uczestniczył w przekształceniu spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to wniesione przez niego wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej staną się w dniu przekształcenia wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie można jednak uznać, że w takiej sytuacji członek spółdzielni uczestniczący w przekształceniu uzyskuje dochód, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należne mu bowiem z tytułu członkostwa w spółdzielni kwoty stają się wkładami wniesionymi na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej. Tym samym, co do zasady, przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę kapitałową, dla członków spółdzielni uczestniczących w przekształceniu będzie neutralne podatkowo, jeżeli tylko kapitał zakładowy przekształconej spółki kapitałowej nie będzie wyższy niż fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że na pokrycie kapitału zakładowego Spółki przekształconej zostaną przekazane: wpisowe wniesione przez członków Wnioskodawcy uczestniczących w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej. Kapitał zakładowy Spółki przekształconej zostanie pokryty zatem wyłącznie ze środków zgromadzonych na funduszu udziałowym. W latach 1995-1997 Spółdzielnia nie przeznaczała dochodu (ani nadwyżki bilansowej) na powiększenie funduszu udziałowego.

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku gdy fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni równy jest wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesione przez nich wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostanie dla członków spółdzielni uczestniczących w przekształceniu neutralne podatkowo. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.