Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP, wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 20 lipca 2016 r. wniosek powyższy został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Wnioskodawca planuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Przekształcenie nastąpi na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ k.s.h. ”), przy czym kapitał zakładowy Spółki ustalony zostanie w oświadczeniu o przekształceniu przedsiębiorcy oraz w akcie założycielskim Spółki w wysokości mniejszej niż obliczona dla celów przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - choć nie niższej od wymaganych ustawowo 5.000 zł, zaś pozostała część tego majątku przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP, wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. W dniu 20 lipca 2016 r. wniosek powyższy został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Mąż Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Planuje on przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”). Przekształcenie nastąpi na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ k.s.h. ”), przy czym kapitał zakładowy Spółki ustalony zostanie w oświadczeniu o przekształceniu przedsiębiorcy oraz w akcie założycielskim Spółki w wysokości mniejszej niż obliczona dla celów przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorstwa Męża Wnioskodawczyni - choć nie niższej od wymaganych ustawowo 5.000 zł, zaś pozostała część tego majątku przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
2016
28
lis

Istota:
Czy i w jakiej wysokosci srodki pieniezne otrzymane w wyniku rozwiazania/likwidacji spolki jawnej powstalej z przeksztalcenia SKA stanowia dla Wnioskodawcy przychod podatkowy na gruncie ustawy o PIT, w sytuacji gdy na moment rozwiazania/likwidacji w spolce jawnej beda zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spolki w formie SKA?
Czy i w jakiej wysokosci otrzymanie Aktywow w wyniku rozwiazania/likwidacji spolki jawnej powstalej z przeksztalcenia SKA stanowi dla Wnioskodawcy przychod podatkowy na gruncie ustawy o PIT w sytuacji gdy na moment rozwiazania/likwidacji w spolce beda zgromadzone zyski wypracowane w czasie funkcjonowania spolki w formie SKA?
Fragment:
U podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow i uslug opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug za przychod z tej sprzedazy uwaza sie przychod pomniejszony o nalezny podatek od towarow i uslug. Do przychodow z dzialalnosci gospodarczej ? co do zasady ? naleza wszystkie przychody osiagane w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, z wyjatkiem przychodow wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z dzialalnosci gospodarczej sa przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku: pozostalych na dzien likwidacji dzialalnosci gospodarczej lub dzialow specjalnych produkcji rolnej, prowadzonych samodzielnie, otrzymanych w zwiazku z likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki. Natomiast przepis art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy stanowi, ze do przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza sie przychodow z odplatnego zbycia skladnikow majatku: pozostalych na dzien likwidacji prowadzonej samodzielnie dzialalnosci gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie dzialow specjalnych produkcji rolnej, otrzymanych w zwiazku z likwidacja spolki niebedacej osoba prawna lub wystapieniem wspolnika z takiej spolki - jezeli od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapila likwidacja: prowadzonej samodzielnie dzialalnosci gospodarczej, prowadzonych samodzielnie dzialow specjalnych produkcji rolnej, spolki niebedacej osoba prawna lub nastapilo wystapienie wspolnika z takiej spolki, do dnia ich odplatnego zbycia uplynelo szesc lat i odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej lub dzialow specjalnych produkcji rolnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy podatnik w związku z planowanym przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową, której będzie wspólnikiem, w sytuacji gdy spółka będzie posiadać niepodzielone zyski oraz kapitał udziałowy i zapasowy pochodzący z wkładów wniesionych przez wspólników, a jednocześnie nie będzie posiadać żadnych kapitałów pochodzących z zysku, uzyska w związku z przekształceniem przychód podatkowy i w jakiej wysokości?
Fragment:
W zdarzeniu przyszłym opisanym w analizowanym wniosku wskazano następujące okoliczności faktyczne: Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; ww. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przekształcona w Spółkę komandytową; na dzień przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie posiadać niepodzielone zyski; na dzień przekształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie posiadała kapitałów pochodzących z zysków. Opisane przekształcenie jest więc przekształceniem spółki w rozumieniu art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 tej ustawy. Na moment przekształcenia Spółka przekształcana będzie posiadać niepodzielone zyski. Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, wartość tych niepodzielonych zysków w części odpowiadającej poziomowi prawa Wnioskodawcy do udziału w zyskach spółki przekształcanej będzie jego przychodem z udziału w zyskach spółki przekształcanej, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie tego przepisu nie będzie natomiast podlegała wartość kapitału udziałowego spółki przekształcanej ani wartość jej kapitału zapasowego pochodząca z wkładów wniesionych przez wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku pokrycia straty kapitałem zapasowym na dzień przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną powstanie na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany przychód (dochód) w rozumieniu art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z pokryciem straty kapitałem zapasowym nie wystąpi opodatkowanie zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę jawną) oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 maja 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (spółkę jawną) oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca będący Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) ma miejsce siedziby oraz miejsce zarządu na terenie Polski oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Obecnie Spółka zamierza dokonać przekształcenia w spółkę osobową, tj. jawną zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i kontynuować dalszą działalność w tej formie. W wyniku przekształcenia wszystkie aktywa i pasywa Spółki przejdą na spółkę jawną i nie będą zwracane (wypłacane) wspólnikom. Spółka podjęła uchwałę, że na dzień przekształcenia zgodnie z przyjętym planem przekształcenia kapitał zapasowy zostanie przekazany na pokrycie wynikłej na koniec 2015 r. straty.
2016
26
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zysk przekazany na kapitał zapasowy Spółki nie może zostać uznany za dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w momencie przekształcenia z uwagi na to, że nie stanowi on zysku niepodzielnego w spółce kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2015 r.?
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie wskazano, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin „ niepodzielone zyski ” obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach spółki, także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone – rozumiane jak wyżej – na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osobą prawną będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powoływanej ustawy. Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, Wnioskodawca wniósł pismem z dnia 5 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W dniu 5 lipca 2016 r. do Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu wpłynęła skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, w której Skarżący wniósł o: uchylenie wydanej przez Organ interpretacji w całości; zasądzenie od Organu na rzecz Skarżącego obowiązku zwrotu kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.) organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
2016
26
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: SKA lub Spółka). SKA jest podatnikiem podatku CIT. Planowane jest dokonanie przekształcenia SKA (Wnioskodawcy) w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: (SpZoo). Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Działu III, a w szczególności art. 571-574 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, dalej: KSH). Dokonanie przekształcenia miałoby wyłącznie na celu zmianę formy prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia nie zostałaby zmieniana struktura właścicielska - do Spółki nie przystąpią nowi wspólnicy, którzy na moment przekształcenia wnieśliby nowe wkłady do spółki przekształconej. Ponadto, również dotychczasowi wspólnicy w momencie przekształcenia nie będą wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SpZoo), powstałej z przekształcenia SKA, dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W związku z przekształceniem udziały w zyskach/stratach poszczególnych wspólników spółki komandytowej pozostaną na takim samym poziomie jak udziały w zyskach/stratach SKA.
2016
5
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej spółdzielnia pracy zgodnie z art. 203e - 203x ustawy prawo spółdzielcze zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku planowanym przekształceniem zrodziły się po stronie spółdzielni wątpliwości natury podatkowej w jej indywidualnej sprawie, przedstawione w niniejszym wniosku w formie zadanego pytania i przedstawionego stanowiska. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tego powodu, iż dotyczy on jedynie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę nie będącą osobą prawną.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Istnienie spółki osobowej, opisanej we wniosku, zapoczątkowane będzie momentem przekształcenia (wcześniej istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Skoro tak, to mając na uwadze przywołany przepis – jej majątek na dzień przekształcenia – to wkłady. Jeżeli zatem w skład majątku spółki komandytowej wejdzie cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmującej kapitał zakładowy oraz pozostały kapitał własny (zyski niepodzielone oraz kapitał zapasowy, i kapitały rezerwowe) – to siłą rzeczy również i ten pozostały kapitał własny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi stanowić wkład poszczególnych wspólników. Mając zatem na względzie przedstawione rozważania stwierdzić należy, że zwiększeniem majątku o jakim mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, jest przysporzenie powstałe w wyniku samego przekształcenia. Inaczej mówiąc jest to wartość wkładów wnoszonych do spółki osobowej ponad ich pierwotną wartość wniesioną na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli zatem majątek spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia (wartość wkładów do spółki osobowej) przewyższa pierwotnie wniesioną wartość wkładów spółki przekształcanej przekazanych na kapitał zakładowy, to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2016
27
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku przekształcenia X. SK (tj. spółki komandytowej) w Spółkę przekształconą (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w X. SA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i, w konsekwencji, czynność ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest X. SA?
Fragment:
SK (tj. spółki komandytowej) w Spółkę przekształconą (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w X. SA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i, w konsekwencji, czynność ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest X. SA. Uzasadnienie W myśl art. 551 § 1 KSH „ spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) ”. Stosownie do art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Z kolei zgodnie z art. 553 § 3 KSH, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W świetle przytoczonych powyżej przepisów KSH, X. SA, w wyniku przekształcenia X. SK, stanie się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ex lege, tj. wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia o uczestnictwie w przekształceniu, bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności.
2016
21
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.