Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną (dalej: SKA lub Spółka). SKA jest podatnikiem podatku CIT. Planowane jest dokonanie przekształcenia SKA (Wnioskodawcy) w spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: (SpZoo). Przekształcenie zostanie dokonane zgodnie z przepisami Działu III, a w szczególności art. 571-574 Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, dalej: KSH). Dokonanie przekształcenia miałoby wyłącznie na celu zmianę formy prowadzonej przez Spółkę działalności, ponieważ w wyniku przekształcenia nie zostałaby zmieniana struktura właścicielska - do Spółki nie przystąpią nowi wspólnicy, którzy na moment przekształcenia wnieśliby nowe wkłady do spółki przekształconej. Ponadto, również dotychczasowi wspólnicy w momencie przekształcenia nie będą wnosić do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SpZoo), powstałej z przekształcenia SKA, dodatkowych wkładów/składników majątkowych. W związku z przekształceniem udziały w zyskach/stratach poszczególnych wspólników spółki komandytowej pozostaną na takim samym poziomie jak udziały w zyskach/stratach SKA.
2016
5
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2016 r. (data wpływu 22 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 22 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskująca o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej spółdzielnia pracy zgodnie z art. 203e - 203x ustawy prawo spółdzielcze zamierza dokonać przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku planowanym przekształceniem zrodziły się po stronie spółdzielni wątpliwości natury podatkowej w jej indywidualnej sprawie, przedstawione w niniejszym wniosku w formie zadanego pytania i przedstawionego stanowiska. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, do przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tego powodu, iż dotyczy on jedynie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę nie będącą osobą prawną.
2016
3
sie

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Istnienie spółki osobowej, opisanej we wniosku, zapoczątkowane będzie momentem przekształcenia (wcześniej istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Skoro tak, to mając na uwadze przywołany przepis – jej majątek na dzień przekształcenia – to wkłady. Jeżeli zatem w skład majątku spółki komandytowej wejdzie cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmującej kapitał zakładowy oraz pozostały kapitał własny (zyski niepodzielone oraz kapitał zapasowy, i kapitały rezerwowe) – to siłą rzeczy również i ten pozostały kapitał własny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi stanowić wkład poszczególnych wspólników. Mając zatem na względzie przedstawione rozważania stwierdzić należy, że zwiększeniem majątku o jakim mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy, jest przysporzenie powstałe w wyniku samego przekształcenia. Inaczej mówiąc jest to wartość wkładów wnoszonych do spółki osobowej ponad ich pierwotną wartość wniesioną na kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeśli zatem majątek spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia (wartość wkładów do spółki osobowej) przewyższa pierwotnie wniesioną wartość wkładów spółki przekształcanej przekazanych na kapitał zakładowy, to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
2016
27
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku przekształcenia X. SK (tj. spółki komandytowej) w Spółkę przekształconą (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w X. SA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i, w konsekwencji, czynność ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest X. SA?
Fragment:
SK (tj. spółki komandytowej) w Spółkę przekształconą (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w X. SA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i, w konsekwencji, czynność ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest X. SA. Uzasadnienie W myśl art. 551 § 1 KSH „ spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) ”. Stosownie do art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Z kolei zgodnie z art. 553 § 3 KSH, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W świetle przytoczonych powyżej przepisów KSH, X. SA, w wyniku przekształcenia X. SK, stanie się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ex lege, tj. wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia o uczestnictwie w przekształceniu, bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności.
2016
21
lip

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w wyniku przekształcenia I. SKA (tj. spółki komandytowo-akcyjnej) w Spółkę przekształconą (tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w I. SA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i, w konsekwencji, czynność ta nie będzie miała wpływu na dochód / stratę podatkową PGK, której członkiem jest I. SA?
Fragment:
SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością I. SA wciąż pozostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jak wskazano powyżej, zgodnie z KSH, I. SA - w wyniku przekształcenia I. SKA - stanie się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ex lege). Tym samym, nie dojdzie ani do wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej. Nie dojdzie również do zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej, gdyż udział kapitałowy I. SA w Spółce przekształconej będzie odpowiadał wysokości wkładu I. SA w spółce komandytowo-akcyjnej). W ocenie Wnioskodawcy, nie znajdzie również zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, który stanowi, że w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej. Wskazany przepis ustawy o PDOP przewiduje opodatkowanie w/w zysków jedynie w sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego w spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, zaś w analizowanym przypadku ma miejsce sytuacja odmienna, tj. spółka komandytowo-akcyjna przekształcana zostanie w spółkę kapitałową (podatnika PDOP).
2016
21
lip

Istota:
Czy z momentem przekształcenia Spółki w 2016 r., w zakresie zysku przekazanego do dnia 31 grudnia 2014 r. na kapitał zapasowy i rezerwowy, przekształcenie Spółki będzie skutkować powstaniem po stronie wnioskodawcy dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 updof?
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych w żaden sposób nie mogą modyfikować obowiązków podatkowych nałożonych treścią ustaw podatkowych. Zatem w świetle ustawy podatkowej zysk z lat ubiegłych zgromadzony na kapitale zapasowym i na kapitale (funduszu) rezerwowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych należy na podstawie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktować jako „ zysk niepodzielony ”, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy i jako taki podlega on opodatkowaniu na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową. Dokonując wykładni ww. przepisu należy mieć również na uwadze cel nowelizacji wprowadzającej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca zapisem art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy rozstrzygnął ostatecznie kwestię będącego przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi sposobu opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia, za to przekazywanych do spółek osobowych, które ów zysk mogły przeznaczyć do wykorzystania.
2016
20
lip

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. We wniosku przedstawione następujący stan faktyczny. Spółka A. Sp. z o.o. mająca siedzibę oraz miejsce zarządu na terenie Polski, podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców dnia 24.04.2007 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w R.. Następnie została przekształcona zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w spółkę osobową A. GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Postanowienie Sądu Rejonowego w R. o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Spółki komandytowej zostało wydane dnia 2 września 2013 r. Wspólnikami Spółki Komandytowej zostali dotychczasowi Wspólnicy przekształcanej Spółki z o.o.
2016
12
lip

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m. in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Zdarzenie przyszłe to utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawczyni chce dokonać pokrycia udziałów aportem, składającym się z 1 restauracji wraz z infrastrukturą i rzeczami ruchomymi stanowiącymi wyposażenie obiektu, kilku elektrowni wiatrowych i kilku myjni samochodowych. Stanowią one całość majątku firmy, którą Wnioskodawczyni prowadzi jako „ P. ”, tj. jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Wskazane składniki majątkowe (nieruchome i ruchome) stanowią całość przedsiębiorstwa „ P. ” i Wnioskodawczyni zamierza je, jako przedsiębiorstwo, wprowadzić do spółki z o.o. Udziały z tego tytułu otrzymałaby Wnioskodawczyni oraz jej mąż, z którym ma ustrój majątkowej wspólności małżeńskiej.
2016
3
lip

Istota:
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 ww. ustawy spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Przekształcenie spółki kapitałowej (w przedmiotowej sprawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę osobową (spółkę komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej.
2016
17
cze

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, wartość niewypłaconego wspólnikom zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale podzielonego poprzez przeniesienie go na kapitał zapasowy, nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową?
Fragment:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w poprzednich latach osiągała zysk. Pomimo powyższego Spółka nie wypłacała zysku (dywidendy) swoim wspólnikom. Odbywane Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmowały uchwały o jego podziale w inny sposób - poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy. W ten sposób został podzielony cały osiągnięty przez Spółkę zysk. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, wartość niewypłaconego wspólnikom zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale podzielonego poprzez przeniesienie go na kapitał zapasowy, nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową... Zdaniem Wnioskodawcy, wartość niewypłaconego wspólnikom, ale podzielonego w inny sposób (poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy) zysku osiągniętego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie stanowić przychodu wspólników tej Spółki w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową. Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem (dochodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, przychód określa się na dzień przekształcenia.
2016
16
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.