Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ustawy o VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jak wynika z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Z treści art. 552 Kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Stosownie do art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Treść powołanych przepisów wskazuje, że w przypadku przekształceń spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku gdy fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni równy jest wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesione przez nich wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostanie dla członków spółdzielni uczestniczących w przekształceniu neutralne podatkowo. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

W dalszej kolejności planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w szczególności w związku z objęciem przez Podatnika udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie przewidzianym art. 584 1 -584 13 K.s.h., w szczególności w związku z objęciem przez niego udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca opiera prezentowane powyżej stanowisko na brzmieniu art. 551 § 5 K.s.h., zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.

2018
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

Fragment:

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest traktowane jak likwidacja i powstanie nowego podmiotu, a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, który działalność prowadzi pod inną formą prawną. Przekształcenie jest więc operacją neutralną podatkowo. Zatem w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik nie wnosi żadnego wkładu pieniężnego, czy aportu – mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności, a nie z odrębnymi podmiotami – likwidowaną spółką oraz nowo powstałą spółką. Wobec tego przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie prawa i obowiązki spółki osobowej finalnie przeszły na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne, należy stwierdzić, że w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego nastąpi u Wnioskodawcy przyrost majątku. W konsekwencji – zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

2018
29
sie

Istota:

Konsekwencje podatkowe zbycia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Fragment:

Przekształcenie na zostać przeprowadzone bądź w ten sposób, iż: spółka cywilna pod nazwą C zostanie przekształcona w spółkę jawną, gdzie wszystkimi wspólnikami pozostaną dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej; bądź też iż: spółka cywilna pod nazwą C zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie udziałowcami pozostaną dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej. W obu przypadkach po dokonanym przekształceniu w spółkę jawną bądź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu przeprowadzenia dalszej optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca rozważa zbycie powyższego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i zamierza to uczynić w czasie krótszym niż pięć lat od dnia przekształcenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną i przeniesienia przez spółkę przekształconą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na osobę trzecią, spółka przekształcona wykazuje przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i pomniejsza go o wydatki na nabycie tego prawa poniesione przez wspólników spółki cywilnej zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych ? Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienia przez spółkę przekształconą (...)

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.

2018
10
lip

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową: w części dotyczącej zysków wypracowanych do dnia 31 grudnia 2014 r. – jest nieprawidłowe, w części dotyczącej zysków wypracowanych po dniu 1 stycznia 2015 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Do końca 2017 r. Spółka, prowadząc działalność gospodarczą uzyskiwała zyski, które były z uwzględnieniem przepisów art. 191-197 oraz art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej „ K.s.h. ” lub „ Kodeks spółek handlowych ”) w drodze uchwały dzielone w ten sposób, że były przekazywane na kapitał zapasowy. Aktualnie na kapitale zapasowym spółki znajdują się zarówno zyski niepodzielone wypracowane do końca 2014 r., oraz w kolejnych latach 2015 r., 2016 r., 2017 r.

2018
20
maj

Istota:

Zbycie udziałów w spółce kapitałowej, moment uzyskania przychodów.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca był jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tytułu przeniesienia własności udziałów, Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie, które będzie podlegać korekcie. Po spełnieniu się określonych warunków, Sprzedający może otrzymać również dodatkowe płatności stanowiące element rozliczenia sprzedaży Udziałów, zgodnie z zawartą umową sprzedaży Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów została ustalona Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów. Przypadająca na Wnioskodawcę część Wstępnej Ceny Sprzedaży Udziałów została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów. W uzgodnionym terminie po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziałów, ustalone zostaną rzeczywiste wartości gotówki netto oraz kapitału obrotowego netto na dzień sprzedaży Udziałów oraz zostanie dokonana korekta ceny sprzedaży. Dodatkowo, jeżeli EBITDA za Rok 1, wyniesie co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu przysługiwać będzie dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej Dopłata 1). Niezależnie od Dopłaty 1, jeżeli EBITDA za Rok 2 wyniesie, co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu będzie przysługiwała od kupującego odrębna dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej: Dopłata 2).