Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
lip

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności w spółkę komandytową.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2018 r. (data wpływu 21 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową: w części dotyczącej zysków wypracowanych do dnia 31 grudnia 2014 r. – jest nieprawidłowe, w części dotyczącej zysków wypracowanych po dniu 1 stycznia 2015 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Do końca 2017 r. Spółka, prowadząc działalność gospodarczą uzyskiwała zyski, które były z uwzględnieniem przepisów art. 191-197 oraz art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm., dalej „ K.s.h. ” lub „ Kodeks spółek handlowych ”) w drodze uchwały dzielone w ten sposób, że były przekazywane na kapitał zapasowy. Aktualnie na kapitale zapasowym spółki znajdują się zarówno zyski niepodzielone wypracowane do końca 2014 r., oraz w kolejnych latach 2015 r., 2016 r., 2017 r.

2018
20
maj

Istota:

Zbycie udziałów w spółce kapitałowej, moment uzyskania przychodów.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca był jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tytułu przeniesienia własności udziałów, Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie, które będzie podlegać korekcie. Po spełnieniu się określonych warunków, Sprzedający może otrzymać również dodatkowe płatności stanowiące element rozliczenia sprzedaży Udziałów, zgodnie z zawartą umową sprzedaży Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów została ustalona Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów. Przypadająca na Wnioskodawcę część Wstępnej Ceny Sprzedaży Udziałów została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów. W uzgodnionym terminie po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziałów, ustalone zostaną rzeczywiste wartości gotówki netto oraz kapitału obrotowego netto na dzień sprzedaży Udziałów oraz zostanie dokonana korekta ceny sprzedaży. Dodatkowo, jeżeli EBITDA za Rok 1, wyniesie co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu przysługiwać będzie dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej Dopłata 1). Niezależnie od Dopłaty 1, jeżeli EBITDA za Rok 2 wyniesie, co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu będzie przysługiwała od kupującego odrębna dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej: Dopłata 2).

2018
20
maj

Istota:

Zbycie udziałów w spółce kapitałowej, moment uzyskania przychodów.

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca był jednym z udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tytułu przeniesienia własności udziałów, Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie, które będzie podlegać korekcie. Po spełnieniu się określonych warunków, Sprzedający może otrzymać również dodatkowe płatności stanowiące element rozliczenia sprzedaży Udziałów, zgodnie z zawartą umową sprzedaży Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów została ustalona Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów. Przypadająca na Wnioskodawcę część Wstępnej Ceny Sprzedaży Udziałów została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów. 2. W uzgodnionym terminie po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziałów, ustalone zostaną rzeczywiste wartości gotówki netto oraz kapitału obrotowego netto na dzień sprzedaży Udziałów oraz zostanie dokonana korekta ceny sprzedaży. Dodatkowo, jeżeli EBITDA za Rok 1, wyniesie co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu przysługiwać będzie dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej Dopłata 1). Niezależnie od Dopłaty 1, jeżeli EBITDA za Rok 2 wyniesie, co najmniej określoną w Umowie Sprzedaży Udziałów kwotę, Sprzedającemu będzie przysługiwała od kupującego odrębna dodatkowa płatność, jako warunkowe podwyższenie Wstępnej Ceny Sprzedaży (dalej: Dopłata 2).

2018
20
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 12 lutego 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Udziałowcami Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są dwie osoby: (...) posiada 900 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy – 45 000 zł, (...) posiada 100 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł – 5 000 zł. Kapitał zakładowy został utworzony z wkładów gotówkowych w drodze wpłaty przypadających na wspólników sum – zgodnie z umową Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest działalność handlowa – sprzedaż artykułów rolnych: warzyw i owoców. W związku ze spadkiem przychodów Spółki i niekorzystną koniunkturą na rynku, wspólnicy Spółki zdecydowali się rozpocząć jej likwidację. Tym samym, w dniu 30 marca 2015 r. została podjęta uchwała o rozwiązaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i otwarciu jej likwidacji. Powołano likwidatora Spółki. Likwidator wykonał przewidziane prawem czynności: sporządził bilans otwarcia likwidacji, ogłosił o wszczęciu likwidacji i wezwał ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności.

2018
16
kwi

Istota:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawczynię zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawczyni stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawczyni przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.

2018
16
kwi

Istota:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawca stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawcy przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.

2018
16
kwi

Istota:

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w zakresie podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W analizowanym stanie faktycznym, w dniu 21 września 2016 r. strony zawarły umowę warunkową, w której określiły, że przeniesienie własności udziałów nastąpi ostatecznie na mocy umowy przyrzeczonej, pod warunkiem łącznego spełnienia się wyżej wskazanych warunków zawieszających, sprecyzowanych w umowie przyrzeczonej. W ramach umowy przyrzeczonej, skutek rozporządzający, a więc i przeniesienie własności udziałów zostało uzależnione od otrzymania przez Wnioskodawcę zapłaty ceny na rachunek bankowy oraz otrzymania ceny przez wszystkich pozostałych wspólników Spółki sprzedających swoje udziały. W obu przypadkach płatność ceny nastąpiła w dniu 10 stycznia 2017 r. Ponieważ umowa sprzedaży udziałów o charakterze warunkowym (ww. umowa przyrzeczona) jest umową przenoszącą własność zbywanej rzeczy pod warunkiem ziszczenia się okoliczności w niej przewidzianej, Wnioskodawca stwierdza, że w chwili zawarcia umowy warunkowej nie doszło do zbycia udziałów w Spółce. W konsekwencji nie można mówić o przeniesieniu własności udziałów w Spółce w momencie podpisania umowy przyrzeczonej. Cena za sprzedawane udziały w Spółce wynikająca z umowy przyrzeczonej stała się dla Wnioskodawcy przychodem w dniu, w którym ziściły się wszystkie warunki zawieszające, określone w umowie przyrzeczonej i nastąpiło przeniesienie posiadania udziałów w Spółce na Kupującego, co zgodnie ze stanem faktycznym nastąpiło w dniu 10 stycznia 2017 r.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego.

Fragment:

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie istnieją przeszkody dla wykreślenia z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wobec zakończenia procesu likwidacji, przy jednoczesnym istnieniu niespłaconego zobowiązania z uwagi na brak środków. Sąd Najwyższy wielokrotnie podejmował się analizy tego problemu. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2007 r., sygn. akt II CSK 240/07 „ możliwe jest wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru handlowego także wtedy, jeżeli nie ma ona majątku pozwalającego na wypełnienie w toku postępowania likwidacyjnego wszystkich jej zobowiązań i pozostaną one niezaspokojone ”. Ponadto w postanowieniu z 18 grudnia 1996 r., I CKN 20/96 Sąd Najwyższy stwierdził, że „ Możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną nie spełnione zobowiązania ciążące na tej spółce ”. Analogiczne stanowisko Sąd Najwyższy wyraził również w innych orzeczeniach, tj. m. in. w postanowieniu z 5 grudnia 2003 r. IV CK 256/02 oraz w postanowieniu z 8 stycznia 2002 r. I CKN 752/99. Analogiczny (...)

2018
16
kwi

Istota:

Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 w zw. z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (posiadającej w kapitałach własnych m.in. niewypłacone zyski z lat ubiegłych) w spółkę jawną (tj. Wnioskodawcę) jest czynnością nie powodującą powstania dochodu (przychodu) z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a zatem na Wnioskodawcy nie spoczywały obowiązki płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Na moment przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną: (I) nie została dokonana wypłata zysków przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do jej udziałowców, (II) kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stał się w całości wkładem wspólników do spółki jawnej, a (III) niepodzielony zysk oraz pozostałe pozycje kapitałów własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (z wyjątkiem kapitału podstawowego) nie podwyższające wkładów do spółki jawnej zostały przeniesione na kapitał zapasowy spółki jawnej. Tym samym w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną (tj. we Wnioskodawcę), nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nie uległ zmianie majątek tej spółki. Celem udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie była likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej tej spółki. Dotychczasowa działalność gospodarcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kontynuowana przez spółkę osobową (spółkę jawną) w takim samym rodzaju i rozmiarze. Udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością były osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania oraz podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce; te same osoby fizyczne, w takiej samej proporcji, są również wspólnikami spółki jawnej.

2018
16
kwi

Istota:

Czy i w jakiej wysokości przekształcenie Spółki w Spółkę osobową, opisane w zdarzeniu przyszłym. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, gdy na moment przekształcenia Spółki będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat ubiegłych ustalone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

Fragment:

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”). W przyszłości Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej „ Spółka osobowa ”), w której Wnioskodawca zostanie wspólnikiem. Decyzja o przekształceniu w Spółkę osobową będzie motywowana przede wszystkim chęcią uniknięcia podwójnego opodatkowania zysków w Spółce, raz na poziomie Spółki (podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów Spółki), a drugi raz na poziomie jej udziałowców będących osobami fizycznymi (podatek dochodowy od osób fizycznych od dywidend wypłaconych przez Spółkę). Po przekształceniu w Spółkę osobową, Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przypadających na niego dochodów ze Spółki osobowej, ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku. Zaś wypłata zysków w kwotach ustalonych zgodnie z procentowo przyjętym przez wspólników w umowie Spółki osobowej udziałem w zysku, wypracowanych od dnia przekształcenia tej spółki nie będzie już drugi raz opodatkowana. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu do sytuacji sprzed przekształcenia, gdzie wypłata zysków (dywidendy) ze Spółki była opodatkowana 19% PIT, Wnioskodawca po przekształceniu uzyska korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych od dnia przekształcenia w Spółkę osobową.