Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Fragment:

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 14 listopada 2011 r., nr IBPBII/2/415-932/11/MW , w której stwierdzono: „ W świetle powyższego stwierdzić należy, iż przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną nie jest traktowane jak likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i powstanie nowego podmiotu (spółki akcyjnej), a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca może zaliczyć wydatki związane z pierwotnym objęciem (nabyciem) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ”. Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane także przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 1061-IPTPB3.4511.877.2016.4.PM, który zaznaczył, że: „ zachowując sukcesję określoną w przywołanych przepisach należy uznać, że przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o. otrzymanych w wyniku przekształcenia spółki jawnej należy wziąć pod uwagę koszt »historyczny« tzn. wartość wydatków poniesionych na wkład w spółce przekształcanej.

2018
23
gru

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa występujące po stronie powiernika

Fragment:

A.D., M.M. i P.D. sprzedali 102 udziały w spółce pod firmą X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., za cenę w wysokości 8.302.092,05 zł. Nadto, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, P.D. zrezygnował z członkostwa w zarządzie X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena została zapłacona na rachunki bankowe Powiernika, o czym Powiernik poinformował Zleceniodawcę, a następnie, po wezwaniu z dnia 12 października 2018 r., Powiernik przekazał uzyskaną ze sprzedaży udziałów spółki X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cenę na rachunek bankowy Zleceniodawcy. Przekazanie ceny nastąpiło w dniu 15 października 2018 r. W dniu 16 października 2018 r. Zleceniodawca i Powiernik sporządzili pisemne potwierdzenie wykonania zlecenia powierniczego (fiducjarnego). Zleceniodawca przekazał na rzecz Powiernika umówione wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy z tytułu sprzedaży udziałów spółki X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz spółki Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozpoznać po stronie Zleceniodawcy, czy też Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2018
8
gru

Istota:

Prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 113 ustawy o VAT.

Fragment:

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jak wynika z art. 1 § 2 Kodeksu spółek handlowych, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają: spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną, spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Z treści art. 552 Kodeksu spółek handlowych wynika, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Stosownie do art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Treść powołanych przepisów wskazuje, że w przypadku przekształceń spółek prawa handlowego nie następuje likwidacja spółki przekształcanej, lecz proces polegający na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności.

2018
3
paź

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

Reasumując, stwierdzić należy, że w przypadku gdy fundusz udziałowy przekształcanej spółdzielni równy jest wartości kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie spółdzielni uczestniczący w przekształceniu nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesione przez nich wpisowe, wpłacone udziały członkowskie oraz udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej stają się w dniu przekształcenia wkładami wnoszonymi przez wspólnika na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostanie dla członków spółdzielni uczestniczących w przekształceniu neutralne podatkowo. W konsekwencji na Wnioskodawcy nie będą spoczywać obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
29
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

W dalszej kolejności planowane jest podpisanie oświadczenia o przekształceniu oraz aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także powołanie jej organów, a następnie złożenie wniosku o wpis spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), w szczególności w związku z objęciem przez Podatnika udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia prowadzonej przez niego działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie przewidzianym art. 584 1 -584 13 K.s.h., w szczególności w związku z objęciem przez niego udziałów w spółce przekształconej, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca opiera prezentowane powyżej stanowisko na brzmieniu art. 551 § 5 K.s.h., zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.

2018
2
wrz

Istota:

Skutki podatkowe likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia spółki jawnej.

Fragment:

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, że przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest traktowane jak likwidacja i powstanie nowego podmiotu, a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, który działalność prowadzi pod inną formą prawną. Przekształcenie jest więc operacją neutralną podatkowo. Zatem w przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnik nie wnosi żadnego wkładu pieniężnego, czy aportu – mamy bowiem do czynienia z tym samym podmiotem, który zmienił jedynie formę prawną działalności, a nie z odrębnymi podmiotami – likwidowaną spółką oraz nowo powstałą spółką. Wobec tego przy przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wszelkie prawa i obowiązki spółki osobowej finalnie przeszły na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne, należy stwierdzić, że w momencie otrzymania przez Wnioskodawcę majątku likwidacyjnego nastąpi u Wnioskodawcy przyrost majątku. W konsekwencji – zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

2018
29
sie

Istota:

Konsekwencje podatkowe zbycia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego.

Fragment:

Przekształcenie na zostać przeprowadzone bądź w ten sposób, iż: spółka cywilna pod nazwą C zostanie przekształcona w spółkę jawną, gdzie wszystkimi wspólnikami pozostaną dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej; bądź też iż: spółka cywilna pod nazwą C zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie udziałowcami pozostaną dotychczasowi wspólnicy spółki cywilnej. W obu przypadkach po dokonanym przekształceniu w spółkę jawną bądź spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu przeprowadzenia dalszej optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca rozważa zbycie powyższego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego i zamierza to uczynić w czasie krótszym niż pięć lat od dnia przekształcenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną i przeniesienia przez spółkę przekształconą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego na osobę trzecią, spółka przekształcona wykazuje przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych i pomniejsza go o wydatki na nabycie tego prawa poniesione przez wspólników spółki cywilnej zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami i pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych ? Czy w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienia przez spółkę przekształconą (...)

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.

2018
25
lip

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku przekształcenia spółki jawnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały, środki zgromadzone na kapitale zapasowym oraz zyskach z lat ubiegłych, zostaną przeksięgowane na specjalnie utworzone w tym celu konto księgowe – zobowiązania Spółki (najpierw spółki jawnej, a po jej przekształceniu: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z tytułu zysku wobec wspólników spółki jawnej. Na konto to zostanie przeksięgowana cała kwota podlegająca wypłacie na rzecz wspólników. Wspólnicy planują, że kwota ta może być wypłacona w gotówce jednorazowo lub w ratach już po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub że cześć lub całość kwoty zobowiązania Spółki wobec poszczególnych wspólników zostanie potrącona z ewentualnymi przyszłymi wierzytelnościami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do byłych wspólników spółki jawnej, np. z tytułu udzielenia pożyczki (wypłata w drodze kompensaty – art. 498 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wypłata zysków wypracowanych przez Spółkę jawną i opodatkowanych uprzednio po stronie jej wspólników (w tym Wnioskodawcy) dokonana już po przekształceniu spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podlega na moment jej faktycznej wypłaty, po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym bez względu na formę jej wypłaty – w gotówce czy drodze potrącenia z wierzytelnościami wobec wspólników? Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata zysków wypracowanych przez wspólników w ramach działalności spółki jawnej, dokonywana zgodnie z podjętą uchwałą, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie Wnioskodawcy.