Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Wnioskodawczyni w wyniku przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez złożenie oświadczenia o uczestnictwie w tej spółce, a nie w drodze objęcia udziałów, które następuje na skutek wniesienia wkładu do danej spółki, co w przypadku przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie miało miejsca. Ponadto, w ramach przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Wnioskodawczyni nie dokona zbycia żadnych składników swojego majątku na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak bowiem wcześniej zaznaczono, w związku z przekształceniem Wnioskodawczyni złoży jedynie oświadczenie o uczestnictwie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i tym samym nie będzie zobowiązana do żadnego świadczenia na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Majątek SKA przejdzie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy przepisów prawa, a zatem nie będzie miało miejsce wniesienie wkładów do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie więc zastosowania wobec Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania na zasadach okreolonych w art. 30c ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obowi1zków p3atnika.
Fragment:
W szczególnooci nie bedzie mo?na uznaa, by by3y one owiadczone na podstawie umowy o zarz1dzanie przedsiebiorstwem czy na podstawie kontraktu mened?erskiego, a tym samym, by w sytuacji Wnioskodawcy jako komandytariusza Spó3ki B - spó3ki komandytowej, zastosowanie znalaz3 art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. W orzecznictwie s1dowo-administracyjnym podkreola sie, ?e przedmiotem umów okreolonych w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT jest zobowi1zanie sie jednej strony do prowadzenia przedsiebiorstwa drugiej strony za wynagrodzeniem na rachunek i ryzyko tej drugiej strony. W charakterystyce umów o zarz1dzanie przedsiebiorstwem oraz kontraktów mened?erskich podkreola sie samodzielnooa mened?era (zarz1dcy) oraz cel umowy, którym jest przeniesienie prowadzenia przedsiebiorstwa na mened?era z przyznaniem mu samodzielnooci w zakresie zarz1dzania przedsiebiorstwem. W powy?szym ujeciu nie mo?na uznaa Umowy o sta3e doradztwo zawartej przez Spó3ke B ze Spó3k1 A za rodzaj umowy okreolonej w art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. Us3ugi owiadczone przez Spó3ke B na podstawie Umowy o sta3e doradztwo bed1 mia3y bowiem charakter wy31cznie doradczy i nie przewiduj1 zarz1dzania Spó3k1 A, organizowania przedsiebiorstwa Spó3ki A ani reprezentacji Spó3ki A. W szczególnooci, w ramach Umowy o sta3e doradztwo, Spó3ka A nie powierzy Spó3ce B jakichkolwiek czynnooci kierowania oraz zarz1dzania.
2017
19
sty

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty środków pieniężnych w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę komandytową
Fragment:
Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.912.2016.2.MMA, zyski wypracowane przed 1 stycznia 2015 r. przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zgromadzone na kapitale zapasowym i rezerwowym, w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę komandytową podlegać będą opodatkowaniu u Wnioskodawcy (w części przypadającej na niego) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. Ustawodawca w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową wartość wszystkich niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej oraz zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym i rezerwowym będzie stanowić przychód wspólników przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym późniejsza wypłata wspólnikowi Spółki komandytowej środków pieniężnych pochodzących z ww. tytułu nie będzie rodzić skutków podatkowych. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
30
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową − jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej również jako: „ Spółka ”) jest spółką kapitałową, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udziałowcem (wspólnikiem) w Spółce jest m.in. osoba fizyczna (dalej jako: „ Osoba Fizyczna ”) będąca polskim rezydentem podatkowym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto, udziałowcem (wspólnikiem) w Spółce jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „ Osoba Prawna ”). Niewykluczone, że Spółka zostanie w najbliższej przyszłości przekształcona w spółkę osobową (spółkę komandytową; dalej jako: „ Spółka Osobowa ”) posiadającą siedzibę w Polsce.
2016
16
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej?
Fragment:
Mając na uwadze powyższe, w porównanie do sytuacji osób fizycznych - wspólników spółek kapitałowych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych), gdzie wypłata zysków (dywidendy) z takiej spółki jest opodatkowana 19% PIT. Wnioskodawca uzyskuje korzyść podatkową w postaci nieopodatkowania wypłaty zysków wypracowanych w trakcie funkcjonowania Spółki osobowej. Wnioskodawca przewiduje, że wartość wypłaconych Wnioskodawcy zysków w ciągu obecnego roku podatkowego Wnioskodawcy przekroczy kwotę 600.000 zł, a także przekroczy tę kwotę w następnym roku podatkowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku Spółki osobowej? Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, oparte na art. 5a pkt 26, art. 5b ust. 2 art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 9, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 24 ust. 5 pkt 8, art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wypłata zysku, wskazana w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, przez Spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem (...)
2016
16
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z przekształceniem z formy działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia w styczniu 2015 r. umów pożyczek z udziałowcami ówczesnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca w związku z przekształceniem z formy działania jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia w styczniu 2015 r. umów pożyczek z udziałowcami ówczesnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy następujących założeniach: Wnioskodawca w chwili zawierania umów pożyczek i aż do chwili złożenia wniosku o interpretację jest osobą prawną – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy pożyczek zostały zawarte z udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał z tytułu zawartych umówi pożyczek został Wnioskodawcy przekazany w dniu zawarcia umów, kwota pożyczek nie zostanie zwrócona pożyczkodawcom do dnia przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej Wnioskodawcą w spółkę osobową – spółkę komandytową, dotychczasowi udziałowcy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy udzielili pożyczek po przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę komandytową, będą wspólnikami – komandytariuszami, komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która do tej pory nie posiadała udziału w spółce będącej Wnioskodawcą.
2016
15
gru

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności wniesienia aportem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej aktywami rzeczowymi, do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
(...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej aktywami rzeczowymi, do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 26 września 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności wniesienia aportem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z jej aktywami rzeczowymi, do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest udziałowcem w następujących spółkach prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością): M. sp. z o.o. z siedzibą: Al. w K., w której to spółce obejmuje ...% udziałów, tj. ... udziałów o wartości ... zł, której działalność podstawowa obejmuje: działalność usługową wspomagającą transport morski, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, roboty budowlane specjalistyczne, przeładunek towarów w portach morskich, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, zbieranie odpadów niebezpiecznych.
2016
13
gru

Istota:
Opodatkowanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, możliwość zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 11 lit. a)
Fragment:
(...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej M. (dalej jako „ Grupa ”). Wspólnikami Wnioskodawcy są X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Wspólnik I ”) oraz Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Wspólnik II ”) (dalej jako „ Wspólnicy ”) należący do Grupy. Wspólnicy podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce, bez względu na miejsce ich osiągania. Wkłady Wspólników do Wnioskodawcy (dalej jako „ Wkłady ”) zostały opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy ich wniesieniu. Wspólnicy rozważają podjęcie uchwały o przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „ Spółka Przekształcona ”) (dalej jako „ Przekształcenie ”).
2016
10
gru

Istota:
Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę z o.o., po stronie Wnioskodawcy, będącego akcjonariuszem SKA, powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 lipca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „ SKA ”). Wnioskodawca objął akcje w SKA w zamian za wniesione wkłady niepieniężne. SKA jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od 1 grudnia 2014 r. W przyszłości może nastąpić przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Spółka z o.o. ”). W wyniku takiego przekształcenia, Wnioskodawca stanie się wspólnikiem spółki z o.o., której przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej SKA.
2016
3
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Fragment:
Biura za pośrednictwem platformy e-PUAP, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2016 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP, wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przekształcenia prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 20 lipca 2016 r. wniosek powyższy został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą. Wnioskodawca planuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Przekształcenie nastąpi na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ k.s.h. ”), przy czym kapitał zakładowy Spółki ustalony zostanie w oświadczeniu o przekształceniu przedsiębiorcy oraz w akcie założycielskim Spółki w wysokości mniejszej niż obliczona dla celów przekształcenia wartość bilansowa majątku przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - choć nie niższej od wymaganych ustawowo 5.000 zł, zaś pozostała część tego majątku przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.