Spółka wodna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka wodna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
cze

Istota:

Czy składki członkowskie wpłacane przez członków Spółki Wodnej, są objęte zakresem ustawy o podatku VAT i czy tym samym są zapłatą w rozumieniu art. 29a ust. 1 ww. ustawy?Czy składki członkowskie należy traktować jako odpłatne świadczenie usług i czy należy je wykazywać w deklaracji VAT?

Fragment:

Analiza wymienionych wyżej przepisów wskazuje, że spółki wodne są formami nie działającymi w celu osiągnięcia zysku. Stanowią zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych mające na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Regulujący funkcjonowanie spółek wodnych akt prawny co prawda dopuszcza możliwość podejmowania przez spółkę działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, jednakże osiągnięty zysk przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. Utworzenie spółki wodnej następuje na skutek zgodnego porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, i wymaga uchwalenia statutu spółki przez osoby zainteresowane. Powstały statut zatwierdza starosta wydając stosowną decyzję. Starosta jest również organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych. Ponadto – jak wynika z powołanych przepisów – członkowie spółki wodnej zobowiązani są do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki wodnej. Wysokość składek uchwalana jest przez zgromadzenia wspólników. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Spółka wodna został utworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne.

2014
7
mar

Istota:

Czy począwszy od 1 stycznia 2014 r. składki członkowskie należne Wnioskodawcy od zrzeszonych w nim spółek wodnych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT, bez względu na to, w jaki sposób spółka wodna pozyskuje środki na zapłatę tych składek?

Fragment:

Dz.U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Spółki wodne mogą łączyć się w związki spółek wodnych. Do związków spółek wodnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółek wodnych, a związki spółek wodnych, przy czym związek spółek wodnych pełni w stosunku do zrzeszonych w nim spółek wodnych taką samą rolę, jak spółka wodna w stosunku do swoich członków. Zgodnie z art. 164 ust.3 ustawy, do zadań spółki wodnej i związku spółek wodnych mogą należeć kwestie związane z utrzymaniem melioracji. Związek spółek wodnych w O. zgodnie ze statutem zajmuje się m.in. wykonywaniem czynności obsługi administracyjno-finansowej spółek wodnych, w szczególności w imieniu i na rzecz spółek wodnych przyjmuje wpłaty składek członkowskich i innych kwot należnych spółkom wodnym (obsługa kasowa), sporządza sprawozdania, a także m.in. wykonuje prace polegające na utrzymaniu i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Związek spółek wodnych w O. utrzymuje się ze składek członkowskich należnych od spółek wodnych zrzeszonych w związku. Zgodnie z par. 12 statutu, spółki wodne zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w O mają obowiązek m.in. udostępnienia obiektów w celu przeprowadzenia robót konserwacyjnych oraz opłacenia składek, które są następnie przez związek przeznaczane na realizację zadań związku, w tym na konserwację urządzeń melioracyjnych.

2013
30
cze

Istota:

Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z remontem i modernizacją rowu.

Fragment:

Spółka wodna nie posiada numerów identyfikacyjnych, tj. NIP i REGON. Zgodnie z art. 164 ww. ustawy spółki wodne są formami organizacyjnym, nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, zrzeszającymi osoby fizyczne i prawne, i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Celami spółki wodnej, zgodnie ze statutem oraz ustawą Prawo wodne, jest wykonywanie, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych w zakresie interesu zbiorowego swoich członków. Źródłem finansowania statutowych zadań spółki są składki członków spółki oraz inne wnoszone przez nich świadczenia, jak również świadczenia ponoszone na rzecz Spółki przez inne podmioty niebędące członkami spółki, a odnoszące korzyści z urządzeń melioracyjnych objętych działalnością spółki. Jednocześnie zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne, spółki mogą dodatkowo korzystać z pomocy finansowej z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wnioskodawca zrzeszony jest w Związku Spółek Wodnych, którego jest członkiem.

2011
1
sie

Istota:

Czy raty, które będzie uiszczała Gmina, powinny być dodatkowo opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Osiągnięty zysk netto przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. Katalog zadań objętych działalnością spółek wodnych uregulowany został w ust. 3 cyt. przepisu. Stosownie do treści art. 165 ust. 1 ww. ustawy, utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej. Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest m.in. – jak wynika z ust. 2 ww. przepisu – uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki. Zgodnie natomiast z art. 165 ust. 3 ustawy Prawo wodne, starosta właściwy miejscowo dla siedziby spółki wodnej zatwierdza statut spółki w drodze decyzji; w przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia niezgodności statutu z prawem w określonym terminie, a jeżeli niezgodności nie zostaną usunięte - odmawia, w drodze decyzji, jego zatwierdzenia. Spółka wodna – jak stanowi ust. 4 cyt. przepisu – nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Zgodnie z art. 170 ust. 1 ww. ustawy, członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, na które składa się głównie wartość nieodpłatnie przekazanego majątku na rzecz Gminy Miejskiej ?

Fragment:

Zasady powoływania i funkcjonowania, jak również likwidacji spółek wodnych i ich związków są określone w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. Sposób likwidacji określony został w art. 181 - 184 tejże ustawy. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jako spółka wodna jest osobą prawną wpisaną do katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Spółka wodna została postawiona w stan likwidacji w sposób określony w art. 181 ust. 1 Prawa wodnego, który stanowi, iż Spółka wodna może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 , poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast w myśl ust. 2 tegoż artykułu, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT składek wnoszonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne będących członkami do spółki wodnej, utworzonej na podstawie ustawy Prawo wodne oraz obowiązek podatkowy wykazania składek w deklaracji VAT.

Fragment:

Nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych – jak wynika z art. 178 ww. ustawy – sprawuje starosta. Analiza wymienionych wyżej przepisów wskazuje, iż spółki wodne są formami nie działającymi w celu osiągnięcia zysku. Stanowią zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych mającym na celu zaspokajanie potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami. Regulujący funkcjonowanie spółek wodnych akt prawny co prawda dopuszcza możliwość podejmowania przez spółkę działalności umożliwiającej osiągnięcie zysku netto, jednakże osiągnięty zysk przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. Utworzenie spółki wodnej następuje na skutek zgodnego porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, i wymaga uchwalenia statutu spółki przez osoby zainteresowane. Powstały statut zatwierdza starosta wydając stosowną decyzję. Starosta jest również organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych. Ponadto – jak wynika z powołanych przepisów – członkowie spółki wodnej zobowiązani są do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki wodnej. Wysokość składek uchwalana jest przez zgromadzenia wspólników.

2011
1
maj

Istota:

Czy opodatkowaniu podlega zwrot składek wnoszonych do Spółki Wodnej?

Fragment:

(...) Spółki Wodnej była zobowiązana do wnoszenia składek na współfinansowanie inwestycji, w związku z likwidacją Spółki Wodnej i podjętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki następuje min. zwrot nakładów poniesionych na współfinansowanie inwestycji „budowa oczyszczalni ścieków”. Stanowisko Podatnika w sprawie: X w piśmie z dnia 06.10.2006r. stwierdziła, że zwrot składek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w sprawie: Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko te czynności cywilnoprawne , które zostały wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 z późn.zm./ oraz zmiany umów wymienionych w punkcie 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 4 cytowanej ustawy. Ustawa określa katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynność zwrotu składek ponoszonych na współfinansowanie inwestycji nie została wymieniona w cytowanym przepisie.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zwrot wkładów wniesionych przez osobę prawną z zysku po opodatkowaniu do Spółki Wodnej będzie podlegał opodatkowaniu jeżeli Spółka Wodna ulega likwidacji?

Fragment:

W oparciu o umowę sprzedaży oraz przepisy ustawy prawo wodne X S.A. - jako następca prawny przedsiębiorstwa państwowego - stał się członkiem spółki wodnej i od 1993 r. wnosił wkłady tytułem partycypacji w finansowaniu budowy oczyszczalni ścieków. W związku z planowanym na dzień 31.12.2006 r. zakończeniem likwidacji Spółki Wodnej - Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie zwrotu członkom Spółki nakładów poniesionych na współfinansowanie inwestycji "budowa oczyszczalni ścieków "W myśl art. 170 ust. 1 w/w ustawy - członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.W związku z planowanym zwrotem wniesionych do spółki wodnej składek, Podatnik zwrócił się z zapytaniem - czy w przypadku ich zwrotu (poniesionych nakładów przez P.P.X oraz X S.A.) zwrot ten będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych u dotychczasowego członka spółki wodnej? W złożonym wniosku Podatnik wyraził opinię, że w sytuacji gdy otrzyma zwrot poniesionych nakładów (obowiązkowych składek) w wartości nominalnej, które to nakłady wniesione zostały z zysku po opodatkowaniu, nie wystąpi dochód do opodatkowania.

2011
1
lut

Istota:

Przedmiotem zapytania jest ocena prawnopodatkowa działalności wykonywanej przez podmiot będący związkiem spółek wodnych oraz otrzymywania przez taki związek składek od swoich członków. Podatnik pyta w szczególności, czy przychody uzyskiwane z tytułu składek podlegają podatkowi VAT (jeżeli tak, to w jakiej wysokości) i czy należy je ujmować w deklaracji VAT.

Fragment:

Informacje powyższe znajdują potwierdzenie w przesłanym Statucie Związku Spółek Wodnych w ..... stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1/2003 Walnego Zgromadzenia tegoż Związku z dnia 29.04.2003 roku. Po dokonaniu analizy przedstawionego stanu faktycznego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż działalność statutowa wykonywana przez Związek na rzecz Jego członków nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie zostaje spełniona przesłanka odpłatności świadczonych usług. O odpłatności możemy mówić bowiem tylko wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek między świadczoną usługą a otrzymanym z tego tytułu wynagrodzeniem. Wynagrodzenie powinno mieć charakter wzajemny i ekwiwalentny, tzn. powinna istnieć bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść na rzecz świadczącego usługę. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej składki wpłacane przez członków Związku nie są bezpośrednio związane ze świadczeniem konkretnych usług na ich rzecz i jako takie nie mogą być uznane za wynagrodzenie za świadczone usługi. Reasumując, przychody Związku Spółek Wodnych pochodzące ze składek członkowskich nie rodzą zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności opodatkowanych wymienionych w art. 5 ust. 1 cyt. ustawy o podatku VAT.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji na dofinansowanie robót, finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej

Fragment:

(...) Spółek Wodnych otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego dotacje na dofinansowanie robót finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej. We wniosku Strona wskazała, iż Związek Spółek Wodnych jako dobrowolnie zrzeszenie osób fizycznych i osób prawnych, działających na podstawie statutu w oparciu o ustawę z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229), którego głównym celem statutowym jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodnych melioracji na gruntach rolnych i łąkach, realizujący te cele w oparciu o składki członkowskie swoich członków, korzysta przy wykonywaniu tych czynności ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 do ustawy o VAT tj. usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane oznaczone symbolem PKWiU 91) Podatnik przedstawiając własne stanowisko w sprawie uznał, że otrzymane dotacje są dla Niego obrotem, gdyż zostały przekazane na dofinansowanie konkretnych robót (art. 29 ust. 1 ustawy o VAT). Ponieważ czynności te są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, również otrzymane dotacje związane z tymi usługami podlegają zwolnieniu od podatku.