Spółka w upadłości | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka w upadłości. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w toku prowadzenia postępowania upadłosciowego spółka akcyjna może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować wynajmowane lub wydzierżawiane środki trwałe ?

Fragment:

(...) przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi”. Z regulacji zawartych w wyż. cyt. art. 16f ust. 1 oraz 16a ust. 1 – w odniesieniu do sytuacji podatnika – wynikają 2 warunki, których spełnienie jest niezbędne dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych: 1. spółka w upadłości musi prowadzić działalność gospodarczą; 2. amortyzacji mogą podlegać środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez „U...” S.A. wynika, że Spółka wypełnia w całości ww. warunki, ponieważ jak rozstrzygnięto – wynajmując lub wydzierżawiając składniki majątkowe – prowadzi (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy spółka akcyjna w upadłości może - na podstawie art. 16f updop - amortyzować używane na potrzeby upadłości środki trwałe ?

Fragment:

(...) przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi”. Z regulacji zawartych w wyż. cyt. art. 16f ust. 1 oraz 16a ust. 1 – w odniesieniu do sytuacji podatnika – wynikają 2 warunki, których spełnienie jest niezbędne dla dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych: 1. spółka w upadłości musi prowadzić działalność gospodarczą; 2. amortyzacji mogą podlegać środki trwałe wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez „U...” S.A. wynika, że Spółka wypełnia w całości warunek wymieniony w pkt 1, ponieważ jak rozstrzygnięto – wynajmując lub wydzierżawiając składniki majątkowe (...)

2011
1
maj

Istota:

Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Spółki. Ze sprzedaży majątku pozostała nadwyżka likwidacyjna, która przypadnie jedynemu udziałowcowi Spółki. Kwota ta jest znacznie niższa od kwoty pieniężnej wniesionej przez udziałowca na pokrycie udziałów.
Czy w opisanej we wniosku sytuacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 21 marca 2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego – 23 marca 2007 r.), następnie uzupełnionego pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego – 27 kwietnia 2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że X Sp. z o.o. w upadłości jest jednoosobową spółką kapitałową, której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna. Postanowieniem sądu z dniem 10 kwietnia 2007 r. zakończone zostało postępowanie upadłościowe prowadzone (...)