Spółka w organizacji | Interpretacje podatkowe

Spółka w organizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka w organizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w okresie pomiędzy zawiązaniem Spółki a dokonaniem jej rejestracji w urzędzie skarbowym
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 04.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie Spółki dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w okresie pomiędzy zawiązaniem Spółki a dokonaniem jej rejestracji w urzędzie skarbowym postanawia potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka - prowadząca działalność w zakresie kupna i sprzedaży margaryny i innych tłuszczów - została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 5 października 2004r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21.01.2005r., natomiast zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone w tut. Urzędzie dnia 3 lutego 2005r. W ocenie (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka, w okresie od zawarcia umowy spółki w formie Aktu Notarialnego do momentu (...)
2011
1
mar

Istota:
-jaką datą należy uznać za rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przypadku spółki w organizacji.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 od dnia w którym nastąpiło zawiązanie spółki jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.08.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółka z o. o. może zgodnie ze złożoną korektą zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 uwzględnić w rozliczeniu z budżetem wystawione faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu począwszy od dnia 10.08.2005 r.?
Fragment:
(...) wykazanie związku pomiędzy poniesieniem tego kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ustępu 1 art. 15 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rozpatrywanej sprawie niewątpliwym jest fakt, że poniesiony przez Spółkę w organizacji wydatek stanowi zapłatę za usługi doradcze związane z jej rejestracją, które Spółka zakupiła od Adwokackiej Spółki Partnerskiej. Wydatek powyższy został poniesiony w okresie, gdy zaczęła już funkcjonować spółka w organizacji tj. podmiot zdefiniowany w art. 1 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakupione przez Spółkę kapitałową w organizacji usługi doradcze w przypadku, gdy zostanie wykazany ich związek z uzyskanym przychodem mogą być – zdaniem tut. Organu - zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy opłata poniesiona w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?
Fragment:
(...) zostały poniesione w celu uzyskania przychodów przez Spółkę i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki wyrażone we wniosku. Jak stanowi art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji, zgodnie z § 2 tego artykułu, jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Spółki kapitałowe w organizacji, w myśl art. 11 § 1 k.s.h., mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stosownie do art. 11 § 2 k.s.h. do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się (...)
2011
1
lut

Istota:
Z jakim dniem powstaje spółka z o.o. w organizacji i od kiedy ma obowiązek składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Spółka z o.o. w organizacji powstaje zgodnie z art. 161 Kodeksu spółek handlowych z chwilą zawarcia umowy. Od dnia zawarcia umowy spółka z o.o. w organizacji rozpoczyna swoją działalność i od tego dnia staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Od tego więc momentu ma obowiązek składania deklaracji na podatek dochodowy.Obowiązek ten wynika z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pierwsza deklaracja powinna być złożona w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po pierwszym miesiącu roku (...)
2011
1
lut

Istota:
Fragment:
(...) oznacza, że : z chwilą zawarcia umowy Spółki z o.o. tj. 30.03.2004 r. powstała, stosownie do przepisów art. 161 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 1037 ze zm.), forma przejściowa Waszej Spółki - spółka w organizacji. Już jako Spółka w organizacji posiadała ona prawo do prowadzenia działań określonych w art. 11 § 1 tego samego Kodeksu spółek handlowych, czyli prawo do nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozwaną. Spółka w organizacji, jak przewidują to przepisy art. 1 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 poz. 654 ze zm.) stała się również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zaś przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 ze zm.) w art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 2 ust. 1 pkt. 1 nakazują w takich sytuacjach otworzenie ksiąg rachunkowych z dniem pierwszego zdarzenia (...)
2011
1
lut

Istota:
Jednostka pyta czy wydatki poniesione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z tytułu założenia spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
(...) do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) opodatkowaniu podlega m. in. spółka kapitałowa w organizacji. Spółka ta zgodnie z art. 161 § 1 kodeksu spółek handlowych. powstaje jako podmiot praw i obowiązków z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie zaś z art. 12 k.s.h. spółka w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Problematykę kosztów uzyskania przychodów reguluje przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy Spółka z o.o. w organizacji powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 03.06.2003 r., zarejestrowana w KRS w dniu 06.11.2003 r., która w Urzędzie Skarbowym zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem 01.01.2004 r. ma obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2 i zeznania CIT-8 za 2003 r.?
Fragment:
(...) Naczelnik informuje, że w przedmiotowej sprawie obowiązują między innymi następujące normy prawne: 1) art. 161 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych stanowiący, że z chwilą zawarcia umowy Spółki z o. o. powstaje Spółka z o.o. w organizacji, oraz art. 11 § 2 tejże ustawy stanowiący, że do Spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tej Spółki po wpisie do rejestru, 2) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ stanowiący, że spółki z o.o. w organizacji są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, 3) art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązujący podatników do składania zeznań rocznych według ustalonego wzoru (tj. wzoru CIT-8) o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, 4) art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694 ze zm./ (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.