Spółka w organizacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka w organizacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w okresie pomiędzy zawiązaniem Spółki a dokonaniem jej rejestracji w urzędzie skarbowym

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 04.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie Spółki dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w okresie pomiędzy zawiązaniem Spółki a dokonaniem jej rejestracji w urzędzie skarbowym postanawia potwierdzić stanowisko podatnika. Uzasadnienie Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka - prowadząca działalność w zakresie kupna i sprzedaży margaryny i innych tłuszczów - została zawiązana Aktem Notarialnym w dniu 5 października 2004r. i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 21.01.2005r., natomiast zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone w tut. Urzędzie dnia 3 lutego 2005r. W ocenie (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę z tytułu najmu, utrzymania sekretariatu, telefonów oraz kurierskich, w okresie od zawiązania spółki do momentu dokonania wpisu do KRS i zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 i VAT -R, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka, w okresie od zawarcia umowy spółki w formie Aktu Notarialnego do momentu (...)

2011
1
mar

Istota:

-jaką datą należy uznać za rozpoczęcia działalności gospodarczej, w przypadku spółki w organizacji.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej składania deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 od dnia w którym nastąpiło zawiązanie spółki jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22.08.2005 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka z o. o. może zgodnie ze złożoną korektą zgłoszenia rejestracyjnego NIP-2 uwzględnić w rozliczeniu z budżetem wystawione faktury zarówno sprzedaży jak i zakupu począwszy od dnia 10.08.2005 r.?

Fragment:

(...) wykazanie związku pomiędzy poniesieniem tego kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ustępu 1 art. 15 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W rozpatrywanej sprawie niewątpliwym jest fakt, że poniesiony przez Spółkę w organizacji wydatek stanowi zapłatę za usługi doradcze związane z jej rejestracją, które Spółka zakupiła od Adwokackiej Spółki Partnerskiej. Wydatek powyższy został poniesiony w okresie, gdy zaczęła już funkcjonować spółka w organizacji tj. podmiot zdefiniowany w art. 1 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakupione przez Spółkę kapitałową w organizacji usługi doradcze w przypadku, gdy zostanie wykazany ich związek z uzyskanym przychodem mogą być – zdaniem tut. Organu - zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy opłata poniesiona w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Fragment:

(...) zostały poniesione w celu uzyskania przychodów przez Spółkę i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki wyrażone we wniosku. Jak stanowi art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji, zgodnie z § 2 tego artykułu, jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Spółki kapitałowe w organizacji, w myśl art. 11 § 1 k.s.h., mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Stosownie do art. 11 § 2 k.s.h. do spółki kapitałowej w organizacji w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się (...)

2011
1
lut

Istota:

Z jakim dniem powstaje spółka z o.o. w organizacji i od kiedy ma obowiązek składania deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Spółka z o.o. w organizacji powstaje zgodnie z art. 161 Kodeksu spółek handlowych z chwilą zawarcia umowy. Od dnia zawarcia umowy spółka z o.o. w organizacji rozpoczyna swoją działalność i od tego dnia staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Od tego więc momentu ma obowiązek składania deklaracji na podatek dochodowy.Obowiązek ten wynika z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem pierwsza deklaracja powinna być złożona w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po pierwszym miesiącu roku (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) oznacza, że : z chwilą zawarcia umowy Spółki z o.o. tj. 30.03.2004 r. powstała, stosownie do przepisów art. 161 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 1037 ze zm.), forma przejściowa Waszej Spółki - spółka w organizacji. Już jako Spółka w organizacji posiadała ona prawo do prowadzenia działań określonych w art. 11 § 1 tego samego Kodeksu spółek handlowych, czyli prawo do nabywania praw, zaciągania zobowiązań, pozywania i bycia pozwaną. Spółka w organizacji, jak przewidują to przepisy art. 1 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 poz. 654 ze zm.) stała się również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zaś przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 76 z 2002 r. poz. 694 ze zm.) w art. 12 ust. 1 w powiązaniu z art. 2 ust. 1 pkt. 1 nakazują w takich sytuacjach otworzenie ksiąg rachunkowych z dniem pierwszego zdarzenia (...)

2011
1
lut

Istota:

Jednostka pyta czy wydatki poniesione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z tytułu założenia spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) opodatkowaniu podlega m. in. spółka kapitałowa w organizacji. Spółka ta zgodnie z art. 161 § 1 kodeksu spółek handlowych. powstaje jako podmiot praw i obowiązków z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie zaś z art. 12 k.s.h. spółka w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Problematykę kosztów uzyskania przychodów reguluje przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy Spółka z o.o. w organizacji powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 03.06.2003 r., zarejestrowana w KRS w dniu 06.11.2003 r., która w Urzędzie Skarbowym zgłosiła rozpoczęcie działalności gospodarczej z dniem 01.01.2004 r. ma obowiązek składania deklaracji miesięcznych CIT-2 i zeznania CIT-8 za 2003 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik informuje, że w przedmiotowej sprawie obowiązują między innymi następujące normy prawne: 1) art. 161 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych stanowiący, że z chwilą zawarcia umowy Spółki z o. o. powstaje Spółka z o.o. w organizacji, oraz art. 11 § 2 tejże ustawy stanowiący, że do Spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tej Spółki po wpisie do rejestru, 2) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm./ stanowiący, że spółki z o.o. w organizacji są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, 3) art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zobowiązujący podatników do składania zeznań rocznych według ustalonego wzoru (tj. wzoru CIT-8) o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, 4) art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz 694 ze zm./ (...)