Spółka partnerska | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka partnerska. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
22
lis

Istota:

Czy wniesienie do spółki tytułem wkładu wierzytelności wobec poprzedniej spółki partnerskiej, z której wnioskodawczyni wystąpiła, o rozliczenie wartości udziału kapitałowego w związku z wystąpieniem z tej spółki, rodzi obowiązek w podatku dochodowym?

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka osobowa (w tym spółka partnerska) może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Stosownie do art. 28 ww. Kodeksu, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka partnerska jest więc samodzielnym w rozumieniu prawa cywilnego podmiotem praw i obowiązków oraz właścicielem majątku przekazanego w formie wkładów. Stosownie do treści art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W myśl natomiast art. 91 pkt 7 ustawy Kodeks spółek handlowych umowa spółki partnerskiej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość. Zatem wniesienie wierzytelności do spółki osobowej powoduje zmianę jej właściciela – właścicielem staje się bowiem spółka osobowa – stąd mamy do czynienia ze zbyciem wniesionej wierzytelności. Wniesienie wierzytelności do spółki osobowej jest przeniesieniem własności wierzytelności, jednakże transakcja ta nie stanowi odpłatnego zbycia prawa, o którym mowa w przepisie art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
20
lis

Istota:

Opodatkowanie otrzymania i zwrotu zaliczki przekraczającej udział w zysku spółki.

Fragment:

Spółka partnerska została założona przez adwokata i radcę prawnego (dalej jako „Spółka"). Wnioskodawca, który jest wspólnikiem Spółki jest uprawniony do pobrania zaliczki na poczet przyszłego zysku, którego podział i wypłata w części na niego przypadającej może mieć miejsce z końcem każdego roku obrotowego zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych. Wnioskodawca planuje skorzystać z tego uprawnienia, z tym, że zaliczka lub zaliczki, które pobierze najprawdopodobniej przekroczą wartość jego udziału w oczekiwanym zysku. W związku z tym Wnioskodawca rozliczy się ze Spółką w całości z zaliczki lub zaliczek w taki sposób, że zwróci różnicę pomiędzy pobranymi zaliczkami, a przypadającym na niego zyskiem z udziału w Spółce. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy wspólnik spółki partnerskiej, który pobrał zaliczkę lub zaliczki przekraczające udział w zysku, będąc obowiązanym do ich zwrotu powinien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przewiduje podatku od pobrania zaliczek przez wspólnika spółki.

2012
6
cze

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia przedsiębiorstwa do nowopowstałej spółki partnerskiej

Fragment:

Zastosowania nie ma również art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy, który wprost definiuje jako przychód z kapitałów pieniężnych nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny, gdyż spółka partnerska, w której obejmowane są udziały, jest spółką osobową. Wymienione regulacje prawne nie dotyczą wkładów do spółek niebędących osobą prawną. Wniesienie do spółki partnerskiej przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego, nie spowoduje także wystąpienia u Wnioskodawcy przychodu z tytułu odpłatnego zbycia składników majątkowych wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie tego wkładu nie wiąże się bowiem z odpłatnym zbyciem składników majątkowych będących przedmiotem aportu. Osoba fizyczna wnosząca wkład niepieniężny do spółki osobowej otrzymuje udziały w tej spółce, których wartość materialna nie stanowi ceny nabycia tych udziałów. Otrzymujący udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym w ramach spółki osobowej, do której przystąpił przez wniesienie wkładu. Po stronie wspólnika nie powstaje jednak dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czynność wniesienia do spółki partnerskiej przedsiębiorstwa pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny, co znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów administracyjnych np.: wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 912/09, wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. sygn. akt VIII SA/Wa 1043/10, wyrok NSA z dnia 15 grudnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1202/10.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jako wspólnik spółki partnerskiej (partner) może rozliczać się w ramach spółki partnerskiej z dochodów (tj. przychodów i kosztów) osiąganych przez NZOZ, w którym świadczy usługi medyczne?

Fragment:

Prawną formą jest sam podmiot tworzący NZOZ, w tym przypadku spółka partnerska. Spółka partnerska będąc „ułomną” osobą prawną, jest podmiotem do tworzenia i utrzymywania NZOZ, przy czym podmiot tworzący może utworzyć kilka odrębnych NZOZ. NZOZ może rozpocząć działalność dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. w opisanym przypadku spółka partnerska utworzyła tylko jeden NZOZ, w którym wszyscy partnerzy wykonywać będą swój zawód, co wynika z umowy spółki. 100 % majątku spółki partnerskiej stanowi równocześnie majątek NZOZ. Utworzony przez spółkę partnerską NZQZ otrzymał numer REGON wskazujący, że NZOZ jest jednostką lokalną podmiotu. Decyzja Wojewody o wpisie NZOZ do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej wyodrębnia podmiot, który utworzył zakład (organ założycielski) od samego NZOZ. z rejestru tego wynika, że spółka partnerska utworzyła NZOZ. NZOZ jest jedynym rozwiązaniem organizacyjnym dla spółki partnerskiej umożliwiającym w zaistniałych od 2010 roku warunkach kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia - wszyscy partnerzy spółki wykonują swój zawód w powołanym przez spółkę Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i w takim zakresie NZOZ prowadzi samodzielną działalność gospodarczą.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spółce partnerskiej.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm. określanego dalej skrótem K.s.h.), spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do treści art. 51 w związku z art. 89 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 K.s.h.). Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.s.h. cytowane powyżej przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej. Ponieważ Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem Spółki partnerskiej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spółce partnerskiej.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm., określanej dalej skrótem „K.s.h.”), spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do treści art. 51, w związku z art. 89 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 K.s.h.). Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.s.h. cytowane powyżej przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej. Ponieważ Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem Spółki partnerskiej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spółce partnerskiej

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm., określanej dalej skrótem „K.s.h.”), spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do treści art. 51, w związku z art. 89 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 K.s.h.). Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.s.h. cytowane powyżej przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej. Ponieważ Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem Spółki partnerskiej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spółce partnerskiej.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm., określanej dalej skrótem „K.s.h.”), spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do treści art. 51, w związku z art. 89 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 K.s.h.). Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.s.h. cytowane powyżej przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej. Ponieważ Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem Spółki partnerskiej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów w spółce partnerskiej.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm., określanej dalej skrótem „K.s.h.”), spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Stosownie do treści art. 51, w związku z art. 89 K.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 K.s.h.). Jednakże należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 37 § 1 K.s.h. cytowane powyżej przepisy mają zastosowanie, jeżeli umowa Spółki nie stanowi inaczej. Ponieważ Spółka partnerska jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem Spółki partnerskiej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kontynuacji amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do spółki partnerskiej.

Fragment:

Spółka partnerska w celu uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych od wniesionego aportem przedsiębiorstwa przyjmie jego wartość uwzględniając wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wynikającą z dokonanych już odpisów amortyzacyjnych, a nie ich wartość rynkową. W uzupełnieniu podano, iż zespół składników majątku, jaki Wnioskodawczyni ma zamiar wnieść aportem do spółki partnerskiej będzie spełniać definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kontynuacji amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do spółki partnerskiej. Czy w zaistniałej w opisanym stanie faktycznym sytuacji na potrzeby amortyzacji spółka partnerska będzie zobowiązana do kontynuowania stosowanej względem nich przez Wnioskodawczynię metody amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych... Zdaniem Wnioskodawczyni, spółka partnerska będzie zobowiązana na potrzeby amortyzacji wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych do kontynuowania metody amortyzacji przyjętej względem nich przez Wnioskodawczynię.