IPTPB3/4511-310/15-2/IR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do maltańskiej spółki osobowej.
IPTPB3/4511-310/15-2/IRinterpretacja indywidualna
  1. Malta
  2. dochód
  3. spółka komandytowa
  4. spółka osobowa
  5. wkłady niepieniężne
  6. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do maltańskiej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do maltańskiej spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Republice Malty (dalej: „Spółka”). Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w Spółce przynajmniej jeden ze wspólników odpowiadać będzie za zobowiązania Spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona będzie do wysokości wniesionych wkładów do spółki.

Zgodnie z ustawodawstwem maltańskim spółka osobowa, do której chce przystąpić Wnioskodawca, nie jest podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego – podmiotami takimi są natomiast wspólnicy spółki osobowej, którymi będzie spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty (jako wspólnik ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki) oraz osoby fizyczne lub/i prawne będące rezydentami państw z siedzibą w Unii Europejskiej. Umowa Spółki zostanie zawarta przez Wnioskodawcę i inne zagraniczne osoby fizyczne lub prawne na czas nieokreślony. Wspólnicy ustalą między sobą zasady podziału zysków.

Spółka z siedzibą na terytorium Malty pełnić będzie funkcję spółki inwestycyjnej, posiadającej udziały/akcje w spółkach mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w związku z czym będzie osiągać dochody z tytułu: dywidend, umorzenia udziałów/akcji, zbycia udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Innymi słowy, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie czerpanie pożytków z papierów wartościowych (udziałów/akcji/certyfikatów inwestycyjnych w podmiotach zależnych).

W Spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie pełnić funkcję wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności. W zamian za udział w maltańskiej spółce osobowej Wnioskodawca planuje wnieść wkładem akcje/udziały spółek z siedzibą poza granicami Polski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, wniesienie przez Wnioskodawcę do maltańskiej spółki osobowej, akcji spółek zagranicznych w drodze wkładu, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do maltańskiej spółki osobowej, będzie operacją neutralną na gruncie polskiego prawa podatkowego. Przychód uzyskany z tego tytułu będzie podlegał bowiem zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa o pdof), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cytowanej ustawy).

W myśl art. 13 pkt 1 Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256, zmienionej protokołem z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dz. U. Nr 283, poz. 1661), zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w art. 6 ust. 2, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.

Zgodnie z pkt 2 tego artykułu, zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2, 3 i 4, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 cytowanej Umowy).

Powyższe oznacza, według Wnioskodawcy, że w zależności od przedmiotu wkładu do wskazanej Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Malcie lub w Polsce.

Wnioskodawca wskazuje, że spółka maltańska jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników (podobnie, jak polska spółka osobowa). Tym samym, wniesienie do maltańskiej spółki osobowej wkładu niepieniężnego spowoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu na spółkę maltańską, w zamian za udział w zyskach tej spółki.

Zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2011 r. do ustawy o pdof art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Mając na względzie powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że wskazana we wniosku czynność prawna (wniesienie wkładu niepieniężnego do maltańskiej spółki osobowej) nie rodzi obowiązku podatkowego – na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Według Wnioskodawcy, powyższe stanowisko w odniesieniu do innych zagranicznych spółek osobowych zostało potwierdzone w indywidualnych interpretacjach podatkowych m.in. w interpretacji z dnia 4 grudnia 2013 r., nr ITPB1/415-1023/13/HD, z dnia 31 października 2011 r., nr IBPBI/1/415-827/11/AB czy interpretacji z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr IPPB1/415-95/11-6/KS. Przykładowo w interpretacji z dnia 31 października 2011 r., nr IBPBI/1/415-827/11/AB organ podatkowy wskazał, że: „Zgodnie z dodanym od dnia 1 stycznia 2011 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 50b, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Mając na względzie cytowane wyżej przepisy, stwierdzić należy, że wskazana we wniosku czynność prawna (wniesienie wkładu do słowackiej spółki osobowej) nie rodzi obowiązku podatkowego i na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jest to czynność prawna neutralna podatkowo”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cytowanej ustawy).

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą w Republice Malty. Zgodnie z ustawodawstwem maltańskim spółka osobowa, do której chce przystąpić Wnioskodawca, nie jest podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego – podmiotami takimi są natomiast wspólnicy spółki osobowej, którymi będzie spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Malty (jako wspólnik ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki oraz osoby fizyczne lub/i prawne będące rezydentami państw z siedzibą w Unii Europejskiej. Spółka z siedzibą na terytorium Malty pełnić będzie funkcję spółki inwestycyjnej, posiadającej udziały/akcje w spółkach mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej oraz tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w związku z czym będzie osiągać dochody z tytułu: dywidend, umorzenia udziałów/akcji, zbycia udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. Innymi słowy, głównym przedmiotem działalności Spółki będzie czerpanie pożytków z papierów wartościowych (udziałów/akcji/certyfikatów inwestycyjnych w podmiotach zależnych). W Spółce maltańskiej Wnioskodawca będzie pełnić funkcję wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności. W zamian za udział w maltańskiej spółce osobowej Wnioskodawca planuje wnieść wkładem akcje/udziały spółek z siedzibą poza granicami Polski.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (co oznacza, że w Polsce podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów) i zamierza wnieść posiadane udziały/akcje w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Malty – odpowiednika polskiej spółki komandytowej, w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów Umowy zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256, zmienionej protokołem z dnia 6 kwietnia 2011 r. Dz. U. Nr 283, poz. 1661).

W myśl art. 13 ust. 1 ww. Umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 tej Umowy, zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do treści art. 13 ust. 3 ww. Umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, włącznie z takimi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich środków transportu podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 4 ww. Umowy).

Natomiast, zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż ten, o którym mowa w ustępach 1, 2, 3 i 4, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 cytowanej Umowy).

Z powyższych przepisów wynika, że wniesienie przez polskiego rezydenta podatkowego własności udziałów/akcji spółek poza granicami Polski na rzecz podmiotu z siedzibą na Malcie, co do zasady, podlega opodatkowaniu w Polsce (wg przepisów prawa polskiego), chyba, że wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 2 ww. Umowy. W takim przypadku transakcja zbycia tych udziałów podlega opodatkowaniu również na Malcie.

Z wniosku nie wynika, aby ww. transakcja spełniała przesłanki, o których mowa w cytowanym art. 13 ust. 2 ww. Umowy. Wobec powyższego, skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji (wniesienia udziałów/akcji) należy oceniać w oparciu o przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W konsekwencji, o ile w świetle przepisów prawa maltańskiego spółka osobowa, o której mowa we wniosku, nie ma na Malcie statusu podatnika podatku dochodowego (jest transparentna podatkowo), to wówczas wniesienie wkładu niepieniężnego do tej spółki (udziałów/akcji) skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu zbycia tych udziałów/akcji, podlegającego jednak zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji u Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, z powyższym zastrzeżeniem, dotyczącym stosowania art. 13 ust. 2 cytowanej Umowy, należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego acji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.