IPTPB3/4510-48/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do cypryjskiej spółki osobowej w postaci praw ochronnych na znaki towarowe i uzyskanie w zamian statusu wspólnika w tej spółce osobowej, powoduje powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy?
IPTPB3/4510-48/15-4/GGinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przychód
  3. spółka osobowa
  4. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do cypryjskiej spółki osobowej. Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-48/15-2/GG (doręczonym w dniu 21 kwietnia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 30 kwietnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 28 kwietnia 2015 r.), z zachowaniem ustawowego terminu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

.... S.A. z siedzibą (dalej: „Wnioskodawca”) jest osobą prawną – spółką akcyjną, podlegającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości dochodów, przez nią uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca był w drugiej połowie 2014 r. wspólnikiem spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, odpowiadającym za jej zobowiązania w ograniczonej wysokości (podobnie jak komandytariusz w polskiej spółce komandytowej).

Będąc wspólnikiem spółki osobowej decydował o jej sprawach i działaniach przez nią podejmowanych, w tym zawieranych umowach, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał wspólników, a także posiadał prawo do dochodów, uzyskanych za pośrednictwem Spółki osobowej. Przystępując do spółki osobowej cypryjskiej wniósł do niej wkład niepieniężny w postaci praw ochronnych do znaków towarowych, otrzymując w zamian status wspólnika tej spółki.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że:

  1. Rok podatkowy Wnioskodawcy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
  2. Forma prawna spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, to „limited partnership”, która odpowiada polskiej formie prawnej „spółka komandytowa”;
  3. Cypryjska spółka osobowa nie posiadała na gruncie cypryjskiego prawa podatkowego osobowości prawnej, zatem nie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania – dochody, osiągnięte przez tę spółkę opodatkowywane były na poziomie jej wspólników.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) do cypryjskiej spółki osobowej w postaci praw ochronnych na znaki towarowe i uzyskanie w zamian statusu wspólnika w tej spółce osobowej, powoduje powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci praw ochronnych na znaki towarowe i otrzymanie w zamian statusu wspólnika tej spółki osobowej, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych reguluje opodatkowanie tym podatkiem dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Oznacza to, że dochód, osiągnięty przez Wnioskodawcę, niezależnie od tego, gdzie został osiągnięty, powinien zostać opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i w art. 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Wnioskodawca był w drugiej połowie 2014 r. wspólnikiem cypryjskiej spółki osobowej. Opodatkowanie dochodu, osiąganego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem tej spółki, powinno nastąpić na podstawie art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce, niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych, łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka, niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Oznacza to, że dochody osiągnięte przez cypryjską spółkę osobową, na podstawie powyżej powołanego przepisu powinny zostać opodatkowane na poziomie wspólników (w tym Wnioskodawcy), proporcjonalnie do ich udziału w zysku tej spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe.

Na podstawie ww. przepisu przychodem jest – co do zasady – każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną, o ile nie została wyłączona z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 omawianej ustawy podatkowej. Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika (względnie na jego rachunek) wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami.

W myśl art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Treść art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje przychody, których, otrzymanie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie powoduje powstania przychodu, podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku, będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki, niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku, otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do spółek kapitałowych. Ponieważ spółka z siedzibą na Cyprze, do której Wnioskodawca wniósł wkład niepieniężny, była spółką osobową (podobną w swej konstrukcji do polskiej spółki komandytowej), to powyżej zacytowany przepis nie znajdzie zastosowania, a tym samym objęcie praw i obowiązków w takiej spółce (osobowej) w zamian za wkład niepieniężny będzie pozostawało neutralne z punktu widzenia wspólnika obejmującego te prawa.

Jednocześnie, brak jest odrębnych, od wskazanych powyżej, regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dotyczących transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, niebędącej osobą prawną, w szczególności transakcja ta nie została wymieniona w art. 12, jako konstytuująca powstanie przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto, wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego nie powoduje powstania po stronie wnoszącego aport (w tym przypadku Wnioskodawcy) jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego ani z realizacją zysków z tytułu posiadania ogółu praw i obowiązków wspólnika w tej spółce.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 września 2014 r. (nr IPPB5/423-616/14-2/MK), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr ILPB3/423 -77/14-2/EK), a także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2011 r. (sygn. akt: II FSK 834/10), zgodnie z którym, „jeśli w majątku podatnika pojawia się przychód otrzymany w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki, to przychód taki jest opodatkowany tylko wówczas, gdy spółka ta posiada osobowość prawną. Otrzymanie udziałów w spółce osobowej w zamian za wkład niepieniężny jest więc podatkowo obojętne. Tym samym w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w drodze aportu nie powstaje przychód, który mógłby być opodatkowany. Analizując omawiane zagadnienie prawne w uzasadnieniu uchwały Sąd wskazał, że należy uwzględniać specyfikę spółek osobowych (...). W odniesieniu do majątku założycielskiego utworzonego z wniesionych wkładów, wspólnikom przysługują udziały kapitałowe, natomiast w odniesieniu do mienia nabytego przez spółkę w trakcie jej funkcjonowania, udziały w zysku (por. E. Maleszyk, Udział kapitałowy w spółce jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 1, s. 45). Konsekwencją takiej prawnej konstrukcji spółek osobowych jest niemożność określenia, co dokładnie jest przychodem osoby fizycznej, wnoszącej aport do spółki. W związku z tym nie można wskazać metody określenia wielkości tegoż przychodu, co jest warunkiem sine qua non określenia związanego z nim – jak twierdzą organy podatkowe i niektóre składy wojewódzkich sądów administracyjnych – zobowiązania podatkowego”.

Mając na uwadze treść powyżej powołanych przepisów prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie, z którym wniesienie praw ochronnych do znaków towarowych przez Wnioskodawcę do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy, jako wnoszącego ten wkład (aport).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Spółki.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.