IPTPB1/4511-71/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r., po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę, w wyniku rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej, środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym rozwiązanej spółki?
IPTPB1/4511-71/15-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. likwidacja
 3. spółka osobowa
 4. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-71/15-2/SJ, wezwano Wnioskodawcę, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 17 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 21 kwietnia 2015 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 30 kwietnia 2015 r. (data nadania 27 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego, podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca przystąpił do spółki osobowej z siedzibą na Cyprze, w której wspólnikami byli: dwie polskie spółki akcyjne oraz kapitałowa spółka prawa cypryjskiego.

W związku z rozwiązaniem cypryjskiej spółki osobowej i podziałem między wspólnikami, zgodnie z umową spółki, majątku pozostałego po jej rozwiązaniu, Wnioskodawca otrzymał środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym przedmiotowej cypryjskiej spółki osobowej. Umowa spółki zawierała odrębne postanowienia w zakresie udziału każdego ze wspólników w majątku pozostałym po rozwiązaniu cypryjskiej spółki osobowej. Nie były one powiązane z uprzednio wniesionymi przez wspólników wkładami do spółki, a także określonymi w umowie spółki udziałami w zyskach i stratach tej spółki.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Rozwiązanie cypryjskiej spółki osobowej nastąpiło w 2014 r.
 2. Wnioskodawca otrzymał środki pieniężne w związku z rozwiązaniem cypryjskiej spółki osobowej po rozwiązaniu spółki, tj. po 18 grudnia 2014 r.
 3. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy na Cyprze prowadzona była za pośrednictwem cypryjskiej spółki osobowej, będącej transparentną na cele podatku dochodowego i dochody, osiągnięte z tej działalności opodatkowane były w Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym od osób fizycznych z zastosowaniem stawki liniowej, zgodnie z art. 9a w zw. z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku cypryjskiej spółki osobowej, które zostały przekazane Wnioskodawcy w wyniku jej rozwiązania, pochodziły ze sprzedaży znaków towarowych, co na gruncie cypryjskiego prawa podatkowego stanowiły przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.
 5. Wnioskodawca osiąga w Rzeczypospolitej Polskiej dochody z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych stawką liniową.
 6. Wnioskodawca, przystępując do cypryjskiej spółki osobowej, wniósł wkład pieniężny, w zamian za co otrzymał ogół praw i obowiązków komandytariusza w tej spółce.
 7. Cypryjska spółka osobowa prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu udziałami i akcjami innych spółek, udzielaniem pożyczek oraz nabywaniem, zbywaniem i udzielaniem licencji na prawa własności przemysłowej, tj. znaki towarowe.
 8. Udział Wnioskodawcy w zyskach cypryjskiej Spółki osobowej wynosił 0,1%.
 9. Powodem rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej była decyzja biznesowa. Celem prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem cypryjskiej spółki osobowej był obrót akcjami oraz prawami własności intelektualnej. W grudniu 2014 r. spółce udało się sprzedać wszystkie aktywa, w ten sposób podmiot przestał spełniać postawione przed nim zadania i została podjęta decyzja o jego rozwiązaniu.
 10. Cypryjska spółka osobowa w trakcie okresu swojego funkcjonowania wynajmowała biuro na Cyprze, a jej majątkiem były udziały i akcje w innych spółkach oraz prawa własności przemysłowej.
 11. Umowa cypryjskiej spółki osobowej nie określała udziałów wspólników w majątku pozostałym po rozwiązaniu/likwidacji spółki, natomiast przewidywała, że podział tego majątku nastąpi na podstawie uchwały wspólników spółki. Wspólnicy w momencie rozwiązania umowy spółki podjęli w przedmiotowym zakresie uchwałę rozdysponowując tym samym majątek spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r., po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę, w wyniku rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej, środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku bankowym rozwiązanej spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość środków pieniężnych otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej, także z siedzibą na Cyprze, nie stanowi przychodu, podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje opodatkowanie tym podatkiem dochodów osób fizycznych. Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Oznacza to, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę, niezależnie od tego, gdzie został osiągnięty, powinien zostać opodatkowany zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz. 361, dalej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeśli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca był wspólnikiem cypryjskiej spółki osobowej, będącej transparentną podatkowo, opodatkowanie dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę za pośrednictwem tej spółki, powinno nastąpić na podstawie art. 5b ust. 2 oraz art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika, określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Oznacza to, że dochody osiągnięte przez cypryjską spółkę osobową, na podstawie powyżej powołanych przepisów, powinny zostać opodatkowane na poziomie wspólników (w tym Wnioskodawcy), proporcjonalnie do ich udziału w zysku tej spółki, z uwagi na fakt, że spółka osobowa jest transparentna dla celów podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza, którą ustawa definiuje, jako działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3. Uprawnionym jest zatem twierdzenie, że przychód cypryjskiej spółki osobowej powiększa przychody jej wspólników (w tym Wnioskodawcy), jako przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Należy zwrócić uwagę, że przychód na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstaje w sposób obiektywny, niezależny od woli stron transakcji, a mianowicie w chwili powstania należności za wykonane usługi, bądź dostarczone towary. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1c, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1l, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.

Należy jednakże zwrócić uwagę na treść art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosownie do którego pewnego rodzaju przysporzenia, otrzymane przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 przedmiotowej ustawy, do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki, niebędącej osobą prawną, z tytułu likwidacji takiej spółki.

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy, otrzymanie przez Wnioskodawcę, na skutek rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej, środków pieniężnych, pozostałych w majątku spółki, nie będzie konstytuowało dla Wnioskodawcy przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 grudnia 2011 r. (Nr ILPB1/415-1220/11-2/AG), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 czerwca 2011 r. (Nr ILPB1/415-278/11-6/IM), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lipca 2012 r. (Nr IPPB1/415-447/12-2/MS), czy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 sierpnia 2013 r. (Nr IPPB1/415-551/13-5/EC), zgodnie z którymi „otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, gdyż w trybie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Ponadto tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpił w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie zaznacza się, że niniejsza interpretacja odnosi się do otrzymania środków pieniężnych przez Wnioskodawcę, w wyniku rozwiązania cypryjskiej spółki osobowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.