IPTPB1/4511-535/15-2/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę – proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółkach Osobowych – własność Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na skutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku PIT w momencie wystąpienia ze Spółek Osobowych?
IPTPB1/4511-535/15-2/SJinterpretacja indywidualna
  1. majątek
  2. spółka osobowa
  3. wystąpienie wspólnika
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
  3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku, w związku z wystąpieniem wspólnika spółek osobowych z tych spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek PIT) w Polsce.

W 2014 r. dokonano przekształcenia: (i) spółki jawnej, prowadzącej na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT (Spółka Jawna) oraz (ii) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę (miejsce zarządu) na terytorium Polski oraz podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek CIT) w Polsce (Spółka Kapitałowa), których Wnioskodawca był wspólnikiem, w dwie spółki komandytowe (Spółki Osobowe), prowadzące na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT.

Wspólnikiem Spółek Osobowych, powstałych w wyniku przekształcenia Spółki Jawnej i Spółki Kapitałowej jest m.in. Wnioskodawca. Pozostałymi wspólnikami Spółek Osobowych są m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą (miejscem zarządu) na terytorium Polski i podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku CIT.

Każda ze Spółek Osobowych jest właścicielem: (i) nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami, znajdującej się na terytorium Polski (Nieruchomość) oraz (ii) maszyn i urządzeń znajdujących się na terytorium Polski i składających się na linię produkcyjną (Linia Produkcyjna) – wykorzystywanych przez Spółki Osobowe w prowadzonej działalności gospodarczej.

Po dokonanym przekształceniu Spółki Jawnej i Spółki Kapitałowej w Spółki Osobowe, Wnioskodawca planuje wystąpić ze Spółek Osobowych.

W związku z wystąpieniem ze Spółek Osobowych, Wnioskodawca otrzyma (nabędzie) – proporcjonalnie do posiadanego udziału w każdej ze Spółek Osobowych – (i) własność Nieruchomości oraz (ii) własność Linii Produkcyjnej.

Po wystąpieniu ze Spółek Osobowych i nabyciu własności Nieruchomości, Wnioskodawca zamierza wynająć – jedną czynnością prawną – znajdującą się w Jego majątku – na skutek dokonanych transakcji – Linię Produkcyjną na rzecz Spółek Osobowych.

Ani Nieruchomość, ani Linia Produkcyjna nie zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, albowiem tak Nieruchomość, jak i Linia Produkcyjna wejdą w skład majątku prywatnego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą) Wnioskodawcy.

Wnioskodawca (i) nie prowadzi/nie będzie prowadził działalności gospodarczej w zakresie wynajmu Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej, a także (ii) nie prowadzi/nie będzie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioskodawca nie zamierza zbywać Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej przez okres sześciu lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpił ze Spółek Osobowych.

Wnioskodawca będzie zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (podatek VAT) w związku z wynajmem Nieruchomości oraz Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych. Umowy długoterminowego najmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych będą zawarte przez Wnioskodawcę – jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT w zakresie najmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę – proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółkach Osobowych – własności Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na skutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wystąpienia ze Spółek Osobowych...
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, Wnioskodawca może opodatkować przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z wynajmu Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na rzecz Spółek Osobowych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według ryczałtowej stawki 8,5% podatku dochodowego od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozstrzygnięty odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę - proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółkach Osobowych - własności Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na skutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie wystąpienia ze Spółek Osobowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), opodatkowaniu podatkiem PIT podlegają, co do zasady, wszelkiego rodzaju dochody. Dochodem ze źródła przychodów w podatku PIT jest, co do zasady, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ustawy o PIT). Natomiast przychodami w podatku PIT są, co do zasady, otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT). Ustawa o PIT zawiera - również katalog źródeł przychodów w podatku PIT, do których to źródeł przychodów w podatku PIT ustawodawca zaliczył m.in.: pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3) ustawy o PIT).

Jak wynika z art. 5a pkt 6 lit. a) i lit. c) ustawy o PIT, za (pozarolniczą) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o PIT rozumie się działalność zarobkową: (i) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz (ii) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4-9 ustawy o PIT. Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód w podatku PIT z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Katalog przychodów w podatku PIT, zaliczanych do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, został określony w art. 14 ust. 2 ustawy o PIT. Do takich przychodów: (i) zalicza się m.in. przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 17) lit. b) ustawy o PIT) oraz (ii) nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawna - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r.). Z przepisów ustawy o PIT wynika więc, że otrzymanie (nabycie) składników majątku przez wspólnika w związku z wystąpieniem tego wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną nie generuje powstania przychodu w podatku PIT w chwili otrzymania (nabycia) przez wspólnika tych składników majątkowych.

Nadto, jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody (w podatku PIT) z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz (...) łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (podatkiem PIT) według skali (...).

Stosownie do art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.), (KSH), użyte w (KSH) określenia oznaczają: 1) spółka osobowa (...) spółkę komandytową (...). Nadto, zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o PIT, ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o: (...) 26) spółce niebędącej osoba prawna - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem (podatku CIT). Do takich spółek, w świetle ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., należy m.in. spółka komandytowa. Spółka osobowa niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem CIT, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego z tytułu przychodów/dochodów uzyskiwanych przez taką spółkę są poszczególni wspólnicy spółki osobowej, a nie sama spółka. Stosownie bowiem do treści art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o PIT, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody w podatku PIT wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody w podatku PIT ze źródła przychodów pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

Zdaniem Wnioskodawcy, z ww. przepisów ustawy o PIT wynika, że intencją ustawodawcy było uniknięcie dwukrotnego opodatkowania podatkiem PIT tej samej wartości po stronie tej samej osoby (wspólnika spółki osobowej). Jeżeli zatem dochód Spółek Osobowych był już raz opodatkowany podatkiem PIT (zgodnie z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT) po stronie Wnioskodawcy - proporcjonalnie do posiadanych przez Niego udziałów w Spółce Osobowej - to ten sam dochód nie może być po raz drugi opodatkowany podatkiem PIT w chwili otrzymania (nabycia) przez Wnioskodawcę składników rzeczowych w związku z wystąpieniem Wnioskodawcy z tej spółki. Wobec tego, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie (nabycie) Nieruchomości i Linii Produkcyjnej przez Wnioskodawcę z tytułu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych nie powoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu w podatku PIT w momencie ich otrzymania (tj. wystąpienia ze Spółek Osobowych). Ewentualny przychód w podatku PIT po stronie Wnioskodawcy może powstać jedynie w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątkowych przed upływem określonego w ustawie o PIT terminu (tj. przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wnioskodawca wystąpił ze Spółek Osobowych - co jednak, jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego wniosku nie nastąpi. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę - proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w Spółkach Osobowych - własności Nieruchomości i Linii Produkcyjnej na skutek wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółek Osobowych, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w podatku PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.