IPTPB1/4511-364/15-4/MD | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową
IPTPB1/4511-364/15-4/MDinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. przekształcanie
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka osobowa
 5. wspólnik
 6. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB1/4511-364/15-2/MD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 31 sierpnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 września 2015 r. (data wpływu 7 września 2015 r.), nadanym za pośrednictwem placówki pocztowej w dniu 4 września 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nigdy wcześniej nie była przekształcana, ani nie przejmowała wcześniej innych podmiotów. Zakres działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje w szczególności działalność holdingów oraz działalność doradczą. Zarząd Spółki rozważa możliwość przejęcia lub zakupu innych spółek prowadzących działalność głównie w sektorze usług medycznych, farmaceutycznych, czy kosmetycznych.

W zależności od decyzji biznesowych, uwarunkowań rynkowych oraz dalszego rozwoju Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (także poprzez zakup, czy przejęcia innych spółek) wspólnicy (dalej: Wspólnicy) mogą podjąć w przyszłości decyzję o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową - w Spółkę komandytową.

Przedmiot działalności gospodarczej Spółki osobowej będzie tożsamy z działalnością Spółki przekształcanej, tj. będzie związany z doradztwem biznesowym realizowanym na rzecz innych podmiotów oraz działalnością holdingów. Na dzień przekształcenia w Spółkę osobową ewentualne zyski niepodzielone (tj. takie, które nie zostaną wcześniej wypłacone jako dywidenda lub przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego), które wystąpią w przekształcanej spółce kapitałowej (Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) będą podlegały opodatkowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

W przyszłości, w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu obrotów lub zysków Spółki osobowej, Wspólnicy mogą podjąć decyzję o jej rozwiązaniu, a Spółka osobowa może zostać zlikwidowana. Wskutek likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji), Wnioskodawca może otrzymać składniki majątku likwidowanej Spółki osobowej, zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, takie jak, np.: komputer, materiały i urządzenia biurowe. Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą poprzednikiem prawnym Spółki osobowej, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie przychody Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i z przychodów uzyskanych po jej przekształceniu ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową, czyli z działalności gospodarczej samej Spółki osobowej, kiedy to środki uzyskane przez Spółkę osobową podlegały opodatkowaniu bezpośrednio u Wspólników.

Tak więc wszystkie składniki majątku wypłacone/przekazane Wspólnikowi w następstwie likwidacji będą pochodziły z przychodów podlegających opodatkowaniu albo na poziomie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wspólnika, jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako przychody podlegające opodatkowaniu uzyskane przez Spółkę osobową.

W dalszej przyszłości składniki majątkowe mogą podlegać odpłatnemu zbyciu, dokonanemu poza działalnością gospodarczą, w szczególności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki osobowej.

W piśmie z dnia 4 września 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów.
 2. Przez pojęcie „niepodzielone zyski”, zarówno w opisie zdarzenia przyszłego, pytaniu Nr 1, jak również w uzasadnieniu własnego stanowiska, rozumie wartość niepodzielonych zysków w Spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce przekształcanej, która wystąpi w Spółce przekształcanej w dacie przekształcenia tej Spółki w Spółkę niebędącą osobą prawną.
 3. Nie wyklucza, że w dacie przekształcenia w Spółce przekształcanej wystąpią skumulowane i niewypłacone zyski z lat ubiegłych lub/oraz bieżącego roku obrotowego. W takiej sytuacji zostaną one przekazane na kapitał podstawowy Spółki osobowej. W przypadku ich faktycznego wystąpienia, zarówno zyski z lat poprzednich, jak również zyski z bieżącego roku obrotowego, zostaną potraktowane, jako „zyski niepodzielone” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opodatkowane, stosownie do dyspozycji tego przepisu.
 4. Jeżeli w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpią zyski niepodzielone, mogą być to zarówno skumulowane i niewypłacone zyski z lat ubiegłych lub/oraz bieżącego roku obrotowego.
 5. Na dzień złożenia uzupełnienia posiada 50% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. W wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową nie nastąpi zmiana liczby wspólników. Wspólnikami Spółki osobowej zostaną wyłącznie udziałowcy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 7. Spółka osobowa będzie miała siedzibę w Polsce.
 8. Będzie posiadał w Spółce osobowej udział odpowiadający Jego udziałowi w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 9. Przedstawiając własne stanowisko nie cytował w żadnym miejscu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powołując się jedynie na jego treść. Wnioskodawca ma świadomość aktualnego brzmienia ww. przepisu oraz wyjaśnia, że każdorazowe powołanie się we wniosku na ww. przepis dotyczy jego aktualnego brzmienia, obowiązującego od 1 stycznia 2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową (Spółkę komandytową) będzie neutralne dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych...
 2. Czy w wyniku likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku Spółki osobowej pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, środki pieniężne, będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w wyniku likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku Spółki osobowej, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania...
 4. Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku, jako przychodu wolnego od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę osobową nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy - jako osoby fizycznej - obowiązku wpłacenia do urzędu skarbowego jakiegokolwiek podatku, ani zadeklarowania dochodu/przychodu wolnego od podatku. Ewentualne zobowiązanie z tytułu opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych będzie natomiast obligowało płatnika do uregulowania podatku z tytułu dochodu/przychodu Wnioskodawcy w urzędzie skarbowym, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast, otrzymane w wyniku likwidacji Spółki osobowej składniki majątku, obejmujące zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Niewystąpienie przychodu nie będzie przy tym uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stwierdza, że nie będą na Nim ciążyły żadne obowiązki w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie oraz w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych i składników majątku o charakterze niepieniężnym, w szczególności wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji nie podlega deklarowaniu, jako przychód, czy przychód wolny od podatku w żadnej deklaracji PIT.

Ad. 1)

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych - w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W opinii Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę osobową po Jego stronie, jako wspólnika, dojdzie do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, na który składać się będzie kapitał zapasowy (rezerwowy) utworzony z zysku lat ubiegłych oraz/lub niepodzielony zysk z poprzedniego i bieżącego roku obrotowego; przychód ten zostanie określony w wartości tego kapitału zapasowego (rezerwowego) i/lub tego niepodzielonego zysku z poprzedniego i danego roku obrotowego.

Wspólnik jednak nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, ponieważ to Spółka osobowa, działająca jako płatnik, będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast, zgodnie z art. 41 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opinii Wnioskodawcy, brak jest innych przepisów prawa podatkowego wskazujących na powstanie przychodu/dochodu podatkowego po stronie Wspólnika Spółki kapitałowej w przypadku przekształcenia takiej Spółki w Spółkę osobową. Skoro więc Wspólnik Spółki kapitałowej nie uzyska żadnego innego dochodu (przychodu), niż ww. rozliczany przez płatnika - w opinii Wnioskodawcy - przekształcenie to będzie dla Niego neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca dodał, że przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie dla Niego neutralne na gruncie prawa podatkowego, z wyjątkiem ewentualnego opodatkowania tzw. „zysków niepodzielonych”, tj. wartości niepodzielonych zysków w Spółce przekształcanej oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy, która wystąpi w Spółce przekształcanej w dacie przekształcenia tej Spółki w Spółkę niebędącą osobą prawną (Spółkę osobową).

Ad. 2)

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Z przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że środki pieniężne otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym, spółki komandytowej nie będą stanowiły przychodu po stronie Wspólnika likwidowanej Spółki osobowej w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków, czy przesłanek. W konsekwencji, w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego, nie wystąpi obowiązek zadeklarowania tych środków pieniężnych, jako przychodu, czy przychodu wolnego od opodatkowania.

Ad. 3)

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej regulacjami, w sytuacji, gdy w wyniku likwidacji Spółki osobowej Wspólnik otrzyma określone składniki majątku likwidowanej Spółki o charakterze niepieniężnym, po stronie Wspólnika nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten może powstać, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba że spełnione zostaną, określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Ewentualny przychód (oraz konieczność jego zadeklarowania i zapłaty podatku dochodowego) po stronie Wspólnika mógłby powstać jedynie dopiero w momencie zbycia otrzymanego w toku likwidacji składnika majątku, pod warunkiem, że zbycie to miałoby charakter odpłatny oraz nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Jednocześnie, odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki osobowej składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 4)

W opinii Wnioskodawcy, z powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki osobowej, składników majątku likwidowanej Spółki osobowej, czy to środków pieniężnych, czy też składników majątku o charakterze niepieniężnym, nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych, czy wartości lub charakteru otrzymanych niepieniężnych składników majątku zlikwidowanej Spółki osobowej. Tym samym, otrzymanie ww. majątku likwidacyjnego nie będzie także prowadziło do konieczności deklarowania tego zdarzenia w jakiejkolwiek formie (jako dochód/przychód podatkowy lub dochód/przychód zwolniony z opodatkowania), czy deklaracji podatkowej, tj. nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej).

Dla konkluzji z pkt 2-4 nie ma przy tym znaczenia, że ustanie bytu prawnego Spółki może nastąpić bez postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67-85 Kodeksu spółek handlowych. Możliwość taka wynika z art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z tym przepisem, w przypadkach określonych w art. 58 Kodeksu spółek handlowych należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie posługuje się pojęciem „rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną”. Przez likwidację spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy więc rozumieć zakończenie działalności takiej spółki poprzez wykreślenie jej z KRS, bez względu na to, czy będzie to poprzedzone czynnościami likwidacyjnymi, czy też decyzją wspólników postępowanie likwidacyjne nie będzie prowadzone.

Brak przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku w wyniki likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych zdarzeniach przyszłych jak przedstawione w przedmiotowym wniosku, np. w interpretacjach indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 maja 2015 r., Nr IBPBII/2/4511-230/1 5/MW,

W uzupełnieniu wniosku, dodano że art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Definicja pojęcia „dochód” zawarta jest w treści art. 9 ust. 2 o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Stosownie do brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 1 oraz ust. 2, nie zalicza się środków pieniężnych oraz składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z uwagi na treść wspomnianych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać, że w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną nie powstaje przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych oraz samego otrzymania składników majątku przez wspólnika takiej spółki, tym samym, z uwagi na brak przychodu nie powstanie także dochód związany z takim zdarzeniem. Z tego względu w opinii Wnioskodawcy, skoro otrzymanie majątku likwidacyjnego nie będzie prowadzić do powstania po Jego stronie przychodu a w efekcie nie powstanie dochód, to w konsekwencji nie będzie zobowiązany do złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, a zatem mając na uwadze powyższe, interpretacja indywidualna skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i skutki prawne wywołuje tylko w stosunku do Niego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.