IPTPB1/4511-282/15-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Skutki podatkowe rozwiązania spółki osobowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego:

 • środków pieniężnych, w tym wierzytelności – jest prawidłowe,
 • składników majątku, innych niż środki pieniężne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 21 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-282/15-2/SJ (doręczonym w dniu 24 lipca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 3 sierpnia 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 31 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada status polskiego rezydenta podatkowego oraz podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadzi także jednoosobową działalność gospodarczą i podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wnioskodawca jednocześnie jest jednym z komandytariuszy w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Spółka). Jego udział w zysku Spółki wynosi 72%. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących. Spółka prowadzi także działalność w zakresie sprzedaży detalicznej drobnych wyrobów metalowych, farb oraz szkła, transportu drogowego, sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, naprawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz działalność z zakresu świadczenia usług pieniężnych.

Możliwe, że Spółka ulegnie w określonym momencie rozwiązaniu bez likwidacji, na podstawie stosownej uchwały jej wspólników. Możliwość rozwiązania Spółki bez likwidacji przewidziana została w umowie Spółki. W tejże umowie zostało także określone, że 80% majątku polikwidacyjnego przysługiwać będzie Wnioskodawcy. Tym samym na skutek rozwiązania Spółki, odpowiednia część majątku zostanie przypisana Wnioskodawcy. W konsekwencji Wnioskodawca obejmie środki pieniężne, w tym wierzytelności, jak i środki niepieniężne do swojego majątku osobistego. Środki pieniężne, w tym wierzytelności, oraz środki niepieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w związku z rozważanym rozwiązaniem Spółki będą pochodzić częściowo z aportu wniesionego do Spółki przez jednego ze wspólników, częściowo zaś z przychodów Spółki zaliczanych u Wnioskodawcy do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność obejmującą m. in. sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, sprzedaż hurtową wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych, sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego, pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W ramach jednoosobowej działalności prowadzona jest księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca podlega opodatkowaniu wg stawki 19%.
 2. Na dzień złożenia uzupełnienia wniosku Wnioskodawca nie jest w stanie przewidzieć daty możliwego zakończenia działalności Spółki. Zdarzenie to uzależnione jest od szeregu czynników, przy czym wątpliwym jest, aby rozwiązanie Spółki nastąpiło w przeciągu kilku najbliższych miesięcy.
 3. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, majątek Spółki, w skład którego wchodzić będą m.in. środki pieniężne, a który w wyniku rozwiązania zostanie rozdysponowany pomiędzy wspólników, w tym Wnioskodawcę, pochodzić będzie częściowo z aportu wniesionego przez jednego ze wspólników oraz w pewnej części z przychodów wynikających z bieżącej działalności gospodarczej Spółki, zaliczanych do pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie wspólników jako przychód z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej.
 4. Część środków pochodzić będzie z aportu wniesionego przez jednego ze wspólników Spółki. Środki wniesione w drodze aportu nie będą podlegać opodatkowaniu u Wnioskodawcy podatkiem dochodowym z uwagi na zwolnienie.
 5. Na dzień złożenia uzupełnienia wniosku nie da się określić, jakie konkretnie środki niepieniężne otrzyma Wnioskodawca, z uwagi na fakt, że przed zakończeniem działalności gospodarczej planowane jest spieniężenie części aktywów Spółki. Prawdopodobnym jest, że Wnioskodawca otrzyma jedynie pewne składniki majątku, które wspólnicy zdecydują się rozdzielić między siebie, takie jak, np. nieruchomości, czy samochody.
 6. Środki pieniężne nie będą pochodzić ze sprzedaży wierzytelności przez Spółkę - jeżeli takie działania będą podjęte, to w niewielkim zakresie.
 7. W skład majątku Spółki nie wchodzą wierzytelności względem wspólników Spółki.
 8. Otrzymane przez Wnioskodawcę wierzytelności będą wierzytelnościami ze sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w razie rozwiązania Spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w wyniku którego dojdzie do podziału majątku Spółki pomiędzy wspólników, otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki komandytowej, składników majątku Spółki, obejmujących środki pieniężne, wierzytelności, jak i niepieniężne składniki majątku, nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – o ile od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną, do dnia ich odpłatnego zbycia, upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo - akcyjna. Zgodnie z art. 58 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki osobowej powoduje m.in. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników. Zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki. Zatem, przepisy jednoznacznie wskazują, że skutek w postaci zakończenia działalności spółki może zostać osiągnięty również bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Co za tym idzie, uprawnionym jest twierdzenie, że rozwiązanie spółki osobowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego rodzi te same skutki podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, co rozwiązanie spółki po uprzednim przeprowadzeniu likwidacji, bowiem w obu przypadkach osiągnięty zostaje cel zakończenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez dany podmiot.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeśli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak stanowi art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z art. 8 ust. 1a u.p.d.o.f., przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie powyżej powołanych przepisów uprawnionym jest twierdzenie, że dochody spółki osobowej podlegają opodatkowaniu na poziomie wspólnika, proporcjonalnie do jego udziału w zysku, z uwagi na fakt, że spółka osobowa jest transparentną na cele podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest m.in. pozarolnicza działalność gospodarcza, którą ustawa definiuje, jako działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł, wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast mając na uwadze przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Mając na uwadze powyżej wskazane przepisy, otrzymanie przez Wnioskodawcę, na skutek rozwiązania Spółki, środków pieniężnych, pozostałych w majątku Spółki po jej rozwiązaniu, nie będzie podlegało opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f., który został dodany ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1478), przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki, z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

W konsekwencji, z dniem 1 stycznia 2015 r., przekazanie Wnioskodawcy wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki w przypadku rozwiązania spółki osobowej traktowane jest analogicznie jak przekazanie Mu środków pieniężnych. Konkludując, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych, zgromadzonych w kasie oraz na rachunku bankowym Spółki, jak i otrzymanie wierzytelności (innej niż wierzytelność odsetkowa), w związku z rozwiązaniem Spółki, nie będzie stanowiło dla Wnioskodawcy przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., interpretowanym zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że jedynie zbycie składników majątku, otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w tymże podatku dochodowym. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f., przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Natomiast, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f., do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Jednocześnie przepisy ustawy milczą na temat opodatkowania składników majątku pozostałych po rozwiązaniu spółki osobowej, otrzymanych przez wspólnika takiej spółki. Oznacza to, że zdarzenie to jest neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto, mając na uwadze treść uprzednio powoływanego art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f., uprawnionym jest twierdzenie, że przepis art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) u.p.d.o.f. oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f. odnosi się do wszelkich składników majątku Spółki, innych niż środki pieniężne, interpretowane zgodnie z art. 14 ust. 8 u.p.d.o.f. Oznacza to, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, z tytułu rozwiązania Spółki osobowej, której jest wspólnikiem, niepieniężnych składników majątkowych, w tym nieruchomości, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanymi przepisami, dochód z tego tytułu powstanie dopiero w przypadku zbycia tychże składników majątku, jeśli warunki określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f. nie zostały spełnione.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 grudnia 2011 r. (Nr ILPB1/415-1220/11-2/AG), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 czerwca 2011 r. (Nr ILPB1/415-278/11-6/IM), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

z 6 lipca 2012 r. (Nr IPPB1/415-447/12-2/MS), czy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 sierpnia 2013 r. (Nr IPPB1/415-551/13-5/EC), zgodnie z którymi „otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych korzysta z wyłączenia z przychodów na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Ponadto, „otrzymanie w związku z likwidacją spółki osobowej innych niż środki pieniężne składników majątku nie będzie stanowiło przychodu po stronie wspólnika likwidowanej spółki w momencie ich otrzymania. Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków, czy przesłanek. Ewentualny przychód po stronie wspólnika mógłby powstać jedynie w przypadku zbycia niepieniężnych składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej”. Stanowisko takie potwierdzają m.in. poniżej wskazane interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 stycznia 2013 r. (Nr ITPB1/415-1180/12/MR), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 sierpnia 2013 r. (Nr IPPB1/415-551/13-5/EC), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 31 marca 2014 r. (Nr ILPB1/415-15/14-4/AG), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 maja 2014 r. (Nr ILPB1/415-169/14-2/IM), a także interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 maja 2014 r. (Nr IPPB1/415-290/14-2/IF).

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, otrzymanie przez Niego aktywów Spółki osobowej tj. środków pieniężnych (w tym wierzytelności) oraz składników niepieniężnych w związku z zakończeniem działalności Spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie, bez przeprowadzenia procedury likwidacji, nie będzie skutkować powstaniem po Jego stronie przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedynie zbycie składników majątku, otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w tymże podatku dochodowym, i tylko w przypadku, gdy warunki określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) u.p.d.o.f. nie zostaną spełnione.

Wskazać należy także na fakt, że powołane zwolnienie z art. 14 ust. 3 pkt 10 u.p.d.o.f. zostało wprowadzone ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2011 r. W uzasadnieniu do projektowanych zmian zwrócono uwagę na wątpliwości interpretacyjne odnoszące się do podatkowych skutków związanych z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną oraz wystąpieniem wspólnika z takiej spółki. Powołano orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym zaprezentowano pogląd, że wiążący się z powyższymi sytuacjami, zwrot przypadającego danemu wspólnikowi majątku spółki, nie w każdej sytuacji skutkuje powstaniem u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zwrócono bowiem uwagę, że zyski osiągane przez spółkę niebędącą osobą prawną, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników zgodnie z art. 8 u.p.d.o.f., jako przychody i koszty z udziału w niej. Jednocześnie powołano wyroki, z których wynikało, że uzyskane środki finansowe stanowiłyby dla wspólnika przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu jedynie w sytuacji, gdy wypłacona nadwyżka majątkowa obejmowałaby dochód, który w okresie prowadzenia działalności w formie spółki osobowej, nie był opodatkowany podatkiem dochodowym. Na tle powyższych wątpliwości ustawodawca wprowadził zmianę - aktualne brzmienie przepisu - na podstawie której w sposób jednoznaczny wyłączył spod opodatkowania przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki. Środki pieniężne uzyskane przez wspólników z majątku likwidacyjnego spółki wyłączone zostały z kategorii przychodów podatkowych (w odniesieniu do przychodów ze zbycia składników majątkowych - po upływie 6-letniego okresu), niezależnie od tego, czy podlegały, czy też nie, opodatkowaniu na wcześniejszym etapie.

Wprowadzone przepisy nie różnicują w żaden sposób skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki osobowej, ani w zależności od sposobu powstania tej spółki, ani od statusu wspólnika w tej spółce, ani też wreszcie, co ma znaczenie dla niniejszego zdarzenia przyszłego nie różnicują skutków podatkowych związanych z likwidacją spółki od sposobu opodatkowania dochodu wspólnika z tytułu udziału w spółce. Wykładnia językowa powołanych przepisów prowadzi do jednoznacznego rezultatu, tożsamego dla wszystkich wspólników likwidowanych spółek osobowych (wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 25 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 89/14). W kwestii tej wypowiedział się także WSA w Rzeszowie, który w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 1011/13, wyraził myśl, zgodnie z którą, jeśli nawet jest tak, że przepisy ustaw w sposób nieuzasadniony pozostawiają pewne kategorie przychodów bez opodatkowania, to organy administracji publicznej nie mogą w drodze interpretacji modyfikować jednoznacznych regulacji prawnych i rozszerzać zakresu opodatkowania.

Wskazać należy, że regulacja dotycząca powołanego przez Wnioskodawcę zwolnienia jest precyzyjna, a więc dla zrozumienia treści tego przepisu nie jest konieczne odwołanie się do wyników wykładni pozajęzykowej. Wykładnia językowa tego przepisu prowadzi do jednoznacznego rezultatu, tożsamego dla wszystkich wspólników likwidowanych spółek osobowych. Wskazuje, że do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Nie ustanawia także, ani nie odsyła do żadnych dodatkowych warunków jego stosowania. W świetle tego przepisu, jedynym warunkiem jego zastosowania jest okoliczność, by wspólnik spółki niebędącej osobą prawną otrzymał z tytułu likwidacji takiej spółki „środki pieniężne”.

Na poparcie powyższego wskazać należy na słuszny, wyrażony w wyroku NSA z dnia

9 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 47/11, pogląd o szczególnym znaczeniu prymatu wykładni językowej w przypadku wykładni przepisów prawa podatkowego wprowadzającym ulgi i zwolnienia podatkowe. W świetle powyższego, jeżeli przepisy ustaw podatkowych nie obejmują określonych stanów faktycznych obowiązkiem podatkowym, to oznacza, że obszar ten wolny jest od opodatkowania, a zmiana stanu prawnego w tym zakresie należy tylko i wyłącznie do ustawodawcy.

Za potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy przemawia orzecznictwo, na potwierdzenie czego można przytoczyć szereg wyroków, m.in.:

 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 11 grudnia 2013 r., I SA/Wr 1837/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 25 marca 2014 r., I SA/RZ 89/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2013 r., III SA/Wa 1832/13 i III SA/Wa 1833/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 5 listopada 2013 r., I SA/Łd 951/13 i I SA/Łd 957/13, z 6 listopada 2013 r., I SA/Łd 952/13, z 12 listopada 2014 r., I SA/Łd 1473/13, z 3 kwietnia 2014 r., I SA/Łd 1393/13,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 5 marca 2014 r., I SA/Gd 12/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 17 grudnia 2013 r., I SA/Rz 1032/13 i z 25 marca 2014 r., I SA/Rz 89/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 1 stycznia 2015 r., I SA/Gl 651/14,
 • Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 25 listopada 2014 r., I SA/Bd 947/14.

Mając na uwadze powyższe wskazać ponadto należy, że przekazanie wspólnikom Spółki osobowej (w tym również Wnioskodawcy) majątku pozostałego po jej rozwiązaniu, wedle zasad podziału majątku polikwidacyjnego tej Spółki, określonych w umowie Spółki, nie ma wpływu na zastosowanie powyżej powołanych przepisów, dotyczących braku powstania przychodu po stronie wspólnika (w tym również Wnioskodawcy), na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 u.p.d.o.f. Należy mieć na uwadze, że wspólnicy, zawiązując Spółkę osobową, posiadają prawo do swobodnego ustalenia podziału majątku przez nią posiadanego, jak i wypracowanego w przyszłości. Mogą swobodnie ustalać podział zysku, czy udział w stracie, a także według własnego uznania ustalić podział majątku na wypadek likwidacji, czy rozwiązania tej Spółki. Bowiem przepisy, regulujące tę materię mają charakter dyspozytywny i znajdują zastosowanie jedynie na wypadek nie uregulowania tych kwestii przez wspólników.

Ponadto, wskazać należy, że stanowisko to znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 czerwca 2014 r. (Nr ILPB1/415-361/11-2/AO), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lipca 2014 r. (Nr ITPB1/415-484/14/MR), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 października 2014 r. (Nr ITPB1/415-760/14/MR), czy interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 października 2014 r. (Nr ITPB1/415-759/14/MR). Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, wyrażonym w powołanych wyżej interpretacjach, „okoliczność wprowadzenia - w umowie spółki osobowej - zasad podziału majątku polikwidacyjnego spółki osobowej odbiegających od wysokości wniesionych wkładów oraz udziału w zysku spółki nie prowadzi do powstania przychodu po stronie wspólnika”, bowiem „sam fakt określenia proporcji w opisany wyżej sposób, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu. Proporcja otrzymanych składników majątku likwidowanej spółki musi być przy tym zgodna z postanowieniami umowy spółki, która określa zasady podziału likwidowanej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania Spółki osobowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego:
 • środków pieniężnych, w tym wierzytelności – jest prawidłowe,
 • składników majątku innych niż środki pieniężne – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.