IPTPB1/415-627/14-4/SJ | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wartości innych niż wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej oraz zyski niepodzielone wypracowane odpowiednio przez Spółkę zależną oraz przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej?
IPTPB1/415-627/14-4/SJinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. kapitał zapasowy
 3. przekształcanie
 4. spółka osobowa
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 7 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 4 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółki osobowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 27 stycznia 2015 r., Nr IPTPB1/415-627/14-2/SJ, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłane zostało w dniu 27 stycznia 2015 r. (doręczone w dniu 30 stycznia 2015 r.). Uzupełnienie wniosku wpłynęło w dniu 4 lutego 2015 r. (data nadania 2 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna).

Planowane jest również, że Wnioskodawczyni będzie w przyszłości udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Nowa Spółka).

Niewykluczone, że Spółka zależna oraz Nowa Spółka zostaną w przyszłości decyzją wspólników przekształcone w spółki osobowe (dalej łącznie: Spółki osobowe). W momencie przekształcenia majątek Spółki zależnej stanie się majątkiem Spółki osobowej. Podobnie również majątek Nowej Spółki w momencie przekształcenia stanie się majątkiem Spółki osobowej, w którą Nowa Spółka zostanie przekształcona. Przekształcenie – w obu przypadkach – nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., dalej KSH). Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki zależnej ani likwidacji Nowej Spółki.

Wnioskodawczyni przewiduje przy tym, że na moment przekształcenia zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Jednocześnie w momencie przekształcenia zarówno Spółka zależna, jak i Nowa Spółka, może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową, jak również w wyniku przekształcenia Nowej Spółki w Spółkę osobową, nie dojdzie do zwiększenia majątku tych Spółek (wartość kapitałów własnych odpowiednio Spółki zależnej, jak i Nowej Spółki, co do zasady, nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

Jednocześnie planowane przekształcenia obu wskazanych wyżej Spółek (Spółki zależnej oraz Nowej Spółki) zostanie dokonane po dniu 1 stycznia 2015 r.

W uzupełnieniu wniosku dodano, że:

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, to X Sp. z o.o., z siedzibą Y. Spółka produkuje artykuły dla motoryzacji.
 2. Planowana nazwa Nowej Spółki, w której Wnioskodawczyni w przyszłości zamierza być udziałowcem, to „Z”. Nazwa ta jest obecnie dyskutowana z przyszłym Wspólnikiem, a ostateczna decyzja co do nazwy podjęta zostanie w momencie złożenia dokumentów rejestracyjnych w KRS. Nie zostały jeszcze podjęte uchwały założycielskie i nie dokonano jakiegokolwiek zgłoszenia. Planowana siedziba Spółki to: Y. Dodano, że w pierwszym okresie Spółka prowadzić będzie działalność finansową w zakresie udzielania pożyczek lub inwestowania posiadanych środków finansowych w inne instrumenty finansowe. W przyszłości, rozważane jest rozpoczęcie innej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przy czym potencjalna działalność w tym zakresie i jej zakres uzależniony będzie od trwających dyskusji biznesowych.
 3. Spółka zależna jest, zaś Nowa Spółka będzie, podatnikiem podatku dochodowego w Polsce.
 4. Podstawę prawną przekształcenia Spółek kapitałowych w Spółki osobowe będą stanowiły art. 551 i nst. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), w tym w szczególności:
  • art. 551 § 1 KSH, z którego wynika, że: „Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą)”, przy czym spółka jawna jest jedną ze spółek handlowych, co wprost potwierdza treść art. 1 § 2 KSH;
  • Rozdział 3 Działu III, Tytułu IV KSH (tj. art. 575 – 576 KSH), zawierający przepisy szczególne dot. przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
 5. Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem zamierza prowadzić obecną działalność gospodarczą Spółki zależnej w formie spółki komandytowej, zaś w zakresie działalności Nowej Spółki, przewidywana forma prawna to spółka jawna.
 6. Planowane przekształcenie przewidziane jest w roku 2015. W sytuacji, w której nie będzie to możliwe ze względu na przedłużające się procedury (ich czasochłonność), to przekształcenie zostanie dokonane w 2016 r.
 7. Wnioskodawczyni zamierza prowadzić działalność w odrębnej, od dotychczasowej Spółki zależnej, spółce, w które skład wspólników będzie tożsamy z obecnym składem wspólników w Spółce zależnej, tj. będzie to Wnioskodawczyni oraz Pan C, rezydent podatkowy Niemiec.
 8. Obok Wnioskodawczyni, drugim wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest osoba fizyczna Pan C, rezydent podatkowy Niemiec.
 9. Udział Wnioskodawczyni w zyskach i stratach Spółek będzie odpowiadać obecnemu udziałowi Wnioskodawczyni w Spółce zależnej, tj. 76%.
 10. Planowane jest osiąganie przychodów z prowadzonej przez Spółki działalności gospodarczej. W zakresie Spółki zależnej przychody będą odpowiadały obecnemu zakresowi działalności. W zakresie zaś Nowej Spółki, poza przychodem z ewentualnego zbycia posiadanych udziałów, przychód Spółki stanowić będą odsetki, jak również inne przychody uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej.
 11. Przez niepodzielone zyski, na potrzeby składanego wniosku, Wnioskodawczyni rozumie zarówno zysk bieżący lub z lat ubiegłych osiągnięty przez Spółkę, nieprzekazany na kapitał zapasowy (lub inny kapitał niż kapitał zakładowy), jak również zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy, wypracowane przed zmianą formy prawnej. W konsekwencji, wartości inne niż zyski niepodzielone to wartości wynikające z ksiąg rachunkowych, odpowiadające w praktyce kapitałowi zakładowemu przekształcanego podmiotu (czyli niestanowiące zysków bieżących z lat ubiegłych nierozdysponowanych na kapitały lub też zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przed zmianą formy prawnej, przy czym te ostatnie, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, nie powinny prawdopodobnie wystąpić w analizowanej sytuacji).Tym samym, po doprecyzowaniu, poprzez „zysk niepodzielony” należy rozumieć wprost zysk bieżący lub zysk z lat ubiegłych nieprzekazany na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
 12. W wyniku przekształcenia Spółek z o.o. udziały wspólników lub też liczba wspólników, nie ulegnie zmianie; planowana jest pełna kontynuacja proporcji praw do zysku, jaka występować będzie na moment przekształcenia w ramach prowadzonych działalności gospodarczych.

Wnioskodawczyni przewiduje, że na moment przekształcenia, zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj., np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Nie jest jednak w stanie wykluczyć całkowicie istnienia takich kapitałów (innych niż zakładowy), które zostały pokryte z zysku. Jednocześnie w momencie przekształcenia, zarówno Spółka zależna, jak i Nowa Spółka, może posiadać straty bieżące lub zyski niepodzielone, tj. zyski bieżące, wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia lub ewentualnie zyski z lat ubiegłych, które nie zostały w międzyczasie przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej oraz zyski niepodzielone wypracowane odpowiednio przez Spółkę zależną oraz przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z przekształceniem, odpowiednio Spółki zależnej, jak i Nowej Spółki, w Spółki osobowe, nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Wnioskodawczyni wskazuje, że pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawczyni, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawczyni, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawczyni należy uznać, że w przypadku, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych ani zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce zależnej, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj., np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych (tak zyski niepodzielone, jak i zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawczyni, należy stwierdzić, że czynność przekształcenia tak Spółki zależnej, jak i Nowej Spółki w Spółki osobowe spowoduje powstanie u Wnioskodawczyni, jako udziałowca spółek przekształcanych, obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcane Spółki (tj. Spółka zależna i Nowa Spółka) wykażą na dzień tego przekształcenia zyski niepodzielone oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w oparciu o przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r., z których jako przykładowe można wymienić:

 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 30 listopada 2011 r., Nr IPPB2/415-812/11-2/MK1, w której organ podatkowy wskazał, że „przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobowa będzie skutkować powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jedynie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia składnikiem majątku spółki przekształcanej będą niepodzielone zyski”.
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 29 grudnia 2010 r., Nr JPPB1/415-915/10-3/EC, w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika „(...) w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy jako udziałowca spółki przekształcanej obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia.

Wprawdzie powyższe interpretacje indywidualne wydane zostały w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r., to jednak potwierdzają one prawidłowość stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie braku opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w przypadku niewystąpienia zysków niepodzielonych w spółce kapitałowej na moment przekształcenia.

Z uwagi zatem na fakt, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego na moment przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe nie wystąpią zarówno zyski niepodzielone, jak i zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, planowane przekształcenie nie będzie skutkować obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym po stronie Wnioskodawczyni.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone (czyli zyski bieżące, w braku zysków z lat ubiegłych) oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej.

W uzupełnieniu Wnioskodawczyni dodała, że na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w szczególności zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., w związku z przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.; dalej: k.s.h.). Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawna lub komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym, osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia w 2015 r. spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osoba prawną, np. spółkę jawną lub komandytową.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej, zarówno z lat ubiegłych, jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niepodzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie, aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce, jako spółce przekształcanej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jest wspólnikiem Spółki z o.o. z siedzibą w Polsce – Spółka zależna. Planowane jest również, że Wnioskodawczyni będzie w przyszłości udziałowcem w Spółce z o.o. z siedzibą w Polsce – Nowa Spółka. Możliwe, że Spółka zależna oraz Nowa Spółka zostaną w przyszłości decyzją wspólników przekształcone w Spółki osobowe na podstawie art. 551 i nst. ustawy Kodeks spółek handlowych. Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem zamierza prowadzić obecną działalność gospodarczą Spółki zależnej w formie spółki komandytowej, zaś w zakresie działalności Nowej Spółki, przewidywana forma prawna to spółka jawna. W wyniku przekształcenia Spółek z o.o. udziały wspólników lub też liczba wspólników, nie ulegnie zmianie; planowana jest pełna kontynuacja proporcji praw do zysku, jaka występować będzie na moment przekształcenia w ramach prowadzonych działalności gospodarczych.

W omawianej sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że na moment przekształcenia w Spółce zależnej oraz w Nowej Spółce na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. W momencie przekształcenia Spółka zależna jak i Nowa Spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w spółkę osobową, jak również w wyniku przekształcenia Nowej Spółki w spółkę osobową, nie dojdzie do zwiększenia majątku tych Spółek (wartość kapitałów własnych, odpowiednio Spółki zależnej, jak i Nowej Spółki, co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W wyniku przekształcenia, które nie będzie nosiło znamion likwidacji Spółki zależnej ani likwidacji Nowej Spółki, majątki tych Spółek staną się majątkami spółek osobowych.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, w którym stwierdziła, że w związku z przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe nie będzie zobowiązana do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną oraz Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej a także innych wartości niż zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Przy czym zbiorem określonym mianem „niepodzielone zyski” Wnioskodawczyni obejmuje w niniejszej sprawie zyski bieżące lub zyski z lat ubiegłych nieprzekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy. Skoro tak, to tylko jeżeli na dzień przekształcenia spółek kapitałowych będą posiadały bieżące zyski osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone) oraz inne zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy, to podlegać one będą opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że dotyczą one indywidualnych spraw, nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły. Ponadto zostały one wydane w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2015 r., a więc w innym brzmieniu niż przepisy, które mają zastosowanie w niniejszej sprawie.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawczyni i nie ma zastosowania do drugiego wspólnika spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.