IPPP2/4512-307/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.
IPPP2/4512-307/15-2/MJinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przekształcanie
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka osobowa
 5. sukcesja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym w Polsce. Rozważane jest obecnie przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową albo jawną („Spółka Osobowa”), której zgodnie z art. 553 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych przysługują wszystkie prawa i obowiązki Wnioskodawcy (zasada kontynuacji).

W wyniku przekształcenia, udziałowcy Wnioskodawcy staną się wspólnikami Spółki Osobowej. W związku z przekształceniem, grono wspólników Wnioskodawcy nie ulegnie zmianie, tj. w ramach przekształcenia do Wnioskodawcy nie przystąpi nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek Spółki Osobowej. Ponadto, zakłada się, że żaden z dotychczasowych wspólników Wnioskodawcy nie wniesie nowego, dodatkowego wkładu. W konsekwencji, na dzień zarejestrowania przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w Spółkę Osobową w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, majątek Spółki Osobowej (tj. spółki przekształconej) nie ulegnie zmianie (powiększeniu lub pomniejszeniu) w stosunku do majątku posiadanego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Osobową, w wyniku którego nie dojdzie do wniesienia do Wnioskodawcy jakichkolwiek składników majątkowych przez wspólników w procesie przekształcenia i nie dojdzie do zwiększenia majątku przekształconej Spółki Osobowej, będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Osobową, jako czynność niestanowiąca odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 UVAT, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

 1. Podstawę prawną przekształceń spółek prawa handlowego stanowią przepisy działu III KSH. Zgodnie z dyspozycją art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Jednocześnie, zgodnie z art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące dotychczas spółce przekształcanej (zasada kontynuacji).
  Z tego wynika w szczególności, że majątek Wnioskodawcy w wyniku przekształcenia będzie nadal przysługiwał z mocy prawa Spółce Osobowej.
  Zgodnie natomiast z art. 553 § 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu, z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej.
  W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową jest przekształceniem spółki handlowej w inną spółkę handlową w rozumieniu art. 551 § 1 w związku z art. 1 § 2 KSH.
  Treść powołanych przepisów wskazuje zatem, że spółka przekształcona (tutaj: Spółka Osobowa) jest kontynuatorką spółki przekształcanej (tutaj: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), której, w wyniku przekształcenia, przysługują wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego, w tym również prawa podatkowego.
 2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
  W myśl art. 7 ust. 1 UVAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
  W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym brak jest podstaw do przyjęcia, że w wyniku przekształcenia dochodzi do dostawy towarów, ponieważ w ramach przekształcenia nie następuje przeniesienie (zbycie) majątku spółki przekształcanej (tu: Wnioskodawca) na spółkę przekształconą (tu: Spółka Osobowa), lecz następuje jedynie zmiana formy prawnej podmiotu podlegającego przekształceniu (tu: Wnioskodawcy). Zarówno przed przekształceniem, jak i po nim, mamy do czynienia z tym samym podmiotem będącym właścicielem lub posiadaczem tego samego zespołu składników majątkowych, które znajdowały się w jego posiadaniu lub były przedmiotem jego własności przed przekształceniem, a który jedynie zmienia swoją formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej z jednej spółki handlowej na inną. W wyniku przekształcenia nie dojdzie w szczególności do zbycia lub przeniesienia, za wynagrodzeniem lub bez, jakiegokolwiek składnika majątkowego Wnioskodawcy.
 3. Stosownie do art. 8 ust. 1 UVAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
  Należy zauważyć, że jak wynika z ww. przepisu art. 8 ust. 1 UVAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Niemniej, muszą być przy tym spełnione następujące warunki:
  1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
  2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).
  Podkreślenia wymaga, że ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponieważ w wyniku przekształcenia Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od swoich wspólników, brak jest podstaw do uznania, że w wyniku przekształcenia została wykonana jakakolwiek czynność, która mogłaby zostać uznana za świadczenie usługi.
 4. Jednocześnie, brak jest podstaw do przyjęcia, że wspólnicy Wnioskodawcy obejmą udziały w Spółce Osobowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Przekształcenie spółki handlowej nie jest wniesieniem wkładu przez wspólników spółki przekształcanej (tu: Wnioskodawcy) w zamian za udział kapitałowy spółki przekształconej (Spółki Osobowej). Majątek spółki przekształcanej pozostaje z mocy prawa majątkiem Spółki Osobowej i w związku z tym nie ma potrzeby i możliwości jego wniesienia do Spółki Osobowej w ramach jakiejkolwiek czynności prawnej. Wspólnicy Wnioskodawcy, uczestniczący w przekształceniu, złożą jedynie oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Osobowej (art. 564 KSH) i staną się wspólnikami Spółki Osobowej (spółki przekształconej) w dniu przekształcenia (to jest w dniu zarejestrowania przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców KRS). Wspólnicy nie dokonują w związku z przekształceniem przysporzeń na rzecz spółki przekształcanej kosztem swojego majątku. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w wyniku przekształcenia obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT, ponieważ przekształcenie nie stanowi czynności opodatkowanej tym podatkiem w rozumieniu art. 5 UVAT.
 5. Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podkreślić, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Osobową nie jest tożsame z likwidacją działalności gospodarczej.
  W wyniku przekształcenia dochodzi jedynie do zmiany formy prawnej w jakiej działa spółka, która następnie kontynuuje działalność rozpoczętą w poprzedniej formie prawnej. Tym samym, zarówno przed przekształceniem, jak i po jego dokonaniu, mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swą formę prawną.
  W konsekwencji, po przekształceniu, Wnioskodawcy, jako podatnikowi VAT, będą przysługiwały te same prawa i obowiązki wynikające z przepisów UVAT, co przed przekształceniem. Wnioskodawca, zarówno przed, jak i po przekształceniu, będzie tym samym podatnikiem zidentyfikowanym dla celów podatkowych pod tym samym numerem NIP. W szczególności Wnioskodawca (Spółka Osobowa) będzie nadal obowiązany do prowadzenia rejestru, wystawiania faktur, składania deklaracji VAT, jak również do uiszczania podatku należnego wynikającego z dokonanych czynności opodatkowanych, a także będzie uprawniony do odliczenia VAT naliczonego w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie VAT.
  Powyższe stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych.Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 26 listopada 2013 r., nr IPPP2/443-996/13-2/DG w odniesieniu do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, wskazał, że: „(...) W rozpatrywanej sytuacji nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem czynność przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”.Również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z 30 października 2013 r., nr ILPP1/443-680/13-5/MD, wydanej w analogicznym stanie faktycznym (tj. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną), wskazał, że: „(...) przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie mieści się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług - nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług - co oznacza, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...)”.Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 czerwca 2013 r. nr IPTPP2/443-245/13-2/JS, w odniesieniu do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, wskazał, że: „(...) W rozpatrywanej sytuacji nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem przedmiotowa czynność przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Analogiczne stanowisko zostało również przedstawione w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2010 r., sygn. IBPP2/443-315/10/8W.Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2012 r., nr IPTPP2/443-787/12-2/IR, w odniesieniu do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, wskazał, że: „(...) zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem przedmiotowa czynność przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...)”.Brak opodatkowania podatkiem VAT czynności polegających na przekształcaniu spółek w spółki osobowe znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2012 r., nr IPPP2/443-369/12-3/IG, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 października 2012 r. sygn. IPTPP4/443-469/12-2/BM oraz z 11 grudnia 2012 r., sygn. IPTPP1/443-777/12-4/MG.Powyższe znajduje potwierdzenie także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 maja 2014 r. sygn. IPPP2/443-193/14-2/KOM.
  Reasumując, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę Osobową, jako czynność niestanowiąca odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 UVAT, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, wobec czego nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Niemniej jednak w stosunku do świadczonej usługi muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Podkreślić należy, że obydwa ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (komandytową lub jawną) przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h., zgodnie z którym spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 551 § 4 k.s.h. nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jak wynika z § 3 ww. artykułu, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

W myśl art. 1 § 2 k.s.h., spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną,
 2. spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613), zwanej dalej Ordynacją podatkową. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej;
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Z powyższych przepisów wynika, że następstwo podatkowe związane jest ze zdarzeniami prawnymi określonymi m.in. jako przekształcenie osób prawnych. Zaznaczyć należy, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym. Z tychże względów wszelkie tego rodzaju sytuacje, nawet dostatecznie uzasadnione ekonomicznie, muszą mieć wystarczającą podstawę prawną, aby można było wobec nich zastosować instytucję sukcesji podatkowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje przekształcenie formy prawnej Spółki w spółkę osobową (komandytową lub jawną). W wyniku przekształcenia, udziałowcy Wnioskodawcy staną się wspólnikami Spółki Osobowej. W związku z przekształceniem, grono wspólników Wnioskodawcy nie ulegnie zmianie, tj. w ramach przekształcenia do Wnioskodawcy nie przystąpi nowy wspólnik, który swoim wkładem mógłby zwiększyć majątek Spółki Osobowej. Ponadto, zakłada się, że żaden z dotychczasowych wspólników Wnioskodawcy nie wniesie nowego, dodatkowego wkładu. W konsekwencji, na dzień zarejestrowania przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcy) w Spółkę Osobową w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, majątek Spółki Osobowej (tj. spółki przekształconej) nie ulegnie zmianie (powiększeniu lub pomniejszeniu) w stosunku do majątku posiadanego przez Wnioskodawcę.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Osobową będzie rodziło skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że spółka komandytowa lub jawna, które są osobowymi spółkami handlowymi, powstanie w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wynika z art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej – osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Efektem takiej regulacji jest traktowanie spółki przekształconej (powstałej w wyniku przekształcenia), jako kontynuatora swojego poprzednika i w związku z tym na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

W rozpatrywanej sytuacji nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT. Nie będzie więc miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem czynność przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.