IPPB5/4510-909/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia metodologii opodatkowania przychodów uzyskanych za pośrednictwem luksemburskiej spółki SCSp powstałych w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych oraz z udziału w zyskach spółek komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych.
IPPB5/4510-909/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie

 • metodologii opodatkowania przychodów uzyskanych za pośrednictwem luksemburskiej spółki SCSp powstałych w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych – jest prawidłowe,
 • metodologii opodatkowania przychodów uzyskanych za pośrednictwem luksemburskiej spółki SCSp z udziału w zyskach spółek komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii opodatkowania przychodów uzyskanych za pośrednictwem luksemburskiej spółki SCSp powstałych w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych oraz z udziału w zyskach spółek komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Opis zdarzenia przyszłego

G. S.ą r.l., luksemburska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société ą responsabilité limitée) (dalej: Lux G., G.) jest spółką kapitałową utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim. Lux G. posiada siedzibę w Luksemburgu i jest rezydentem podatkowym w Luksemburgu. Lux G. wraz z Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą na terytorium Polski działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 nr 146 poz. 1546, dalej: UFI); dalej: Fundusz) założyły specjalną spółkę osobową zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga (société en commandite spéciale - SCSp) o nazwie SPV Development SCSp dalej: Lux SCSp, SPV Development. Fundusz został wspólnikiem odpowiadającym w ograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp (associé commanditaire). Wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za wszystkie zobowiązania Lux SCSp (associé commandité) jest G.. Lux SCSp posiada siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Wspólnicy uczestniczą w zysku Lux SCSp w następujący sposób: 1) wspólnik odpowiadający w nieograniczony sposób za zobowiązania - 0,01% zysku netto, 2) wspólnik odpowiadający w ograniczony sposób za zobowiązania - 99,99% zysku netto. Zgodnie z luksemburską ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych (ze zmianami, dalej: Ustawa luksemburska o spółkach handlowych), spółka utworzona w formie SCSp to spółka nieposiadająca osobowości prawnej.

Podpisano umowę SPV Development, która reguluje funkcjonowanie i relacje pomiędzy wspólnikami SCSp (dalej: Umowa Spółki). Ustalono nazwę spółki na SPV Development SCSp. Początkowo działalność Lux SCSp będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników i pożyczek udzielonych jej w ramach grupy kapitałowej, a następnie z przychodów generowanych przez spółki, których Lux SCSp będzie wspólnikiem.

Niewykluczone jest, że w przyszłości wspólnikami SPV Development zostaną inne spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Ponadto Lux SCSp może w przyszłości posiadać również, w sposób bezpośredni lub pośredni, udziały lub akcje w spółkach osobowych lub kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działających na rynku nieruchomości.

Uczestnikiem Funduszu będzie spółka lub spółki mające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące rezydentami podatkowymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Głównym przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w papiery wartościowe, oraz inne prawa majątkowe określone szczegółowo w statucie.

Dotychczasowe inwestycje Funduszu obejmują między innymi:

 • akcje spółki "A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A (dalej: P.). P. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r, P. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) P. jest E. S.A. Komplementariuszem P. jest spółka E. Sp. z o.o. (dalej: E.). Wspólnicy uczestniczą w zysku P. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem P. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki Projekt 11 - "Grupa E." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A., po zarejestrowaniu zmiany firmy: Projekt 11 - Projekt E. - 131 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej Projekt 11). Projekt 11 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Projekt 11 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) Projekt 11 jest E. S.A. Komplementariuszem Projekt 11 jest spółka Projekt E. 131 Sp. z o.o. (dalej: E. 131). Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 11 w następujący sposób; 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Projekt 11 planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce
 • akcje spółki SPV 1 - "Grupa E." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: SPV 1 - Projekt E. -120 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (dalej: SPV 1). SPV 1 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. SPV 1 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) SPV1 jest E. S.A. Komplementariuszem SPV 1 jest spółka Projekt E. 120 Sp. z o.o. (dalej: E. 120). Wspólnicy uczestniczą w zysku SPV 1 w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem SPV 1 jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki "H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A (dalej: H.). H. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. H. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) H. jest E. S.A. Komplementariuszem H. jest spółka C. Sp. z o.o. (dalej: C.). Wspólnicy uczestniczą w zysku H. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem H. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki „E. - O. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością” S.K.A.(dalej: O.). O. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. O. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) O. jest E. S.A. Komplementariuszem O. jest spółka E. - O. Sp. z o.o. (dalej: O.). Wspólnicy uczestniczą w zysku O. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem O. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki M. - "Grupa E." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: M. - Projekt E. -121 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: M.). M. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. M. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) M. jest E. S.A. Komplementariuszem M. jest spółka Projekt E. 121 Sp. z o.o. (dalej: E. 121). Wspólnicy uczestniczą w zysku M. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem M. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcję spółki Projekt B. - "Grupa E." Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy: Projekt B. - Projekt E. -122 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: B.). B. jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. B. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) B. jest E. S.A. Komplementariuszem B. jest spółka Projekt E. 122 Sp. z o.o. (dalej: E. 122). Wspólnicy uczestniczą w zysku B. w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem B. jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki "X.- Projekt E. - 93 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" S.K.A. (dalej: Babka). Babka jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Babka stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) Babka jest E. S.A. Komplementariuszem Babka jest spółka Projekt E. 93 Sp. z o.o. (dalej: E. 93). Wspólnicy uczestniczą w zysku Babka w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Babka jest nieruchomość położona w Polsce.

W przyszłości Fundusz planuje zainwestować w:

 • udziały spółki Projekt E. -102 Sp. z o.o. (dalej: Projekt 102). Projekt 102 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt 102 są „E.” S.A. i „Grupa E.”Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 102 w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,90 % zysku netto, 2) „Grupa E.” Sp. z o.o. - około 0,10 % zysku netto. Głównym aktywem Projekt 102 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki Projekt E. - 70 sp. z o.o. (dalej: Projekt 70). Projekt 70 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt 70 są „E.” S.A. i „Grupa E.” Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 70 w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,90 % zysku netto, 2) „Grupa E.” Sp. z o.o. - około 0,10 % zysku netto. Głównym aktywem Projekt 102 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki Projekt E. - 107 sp. z o.o. (dalej: Projekt 107). Projekt 107 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt 107 są „E.” S.A. i Projekt E. 113 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 107 w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,90 % zysku netto, 2) Projekt E. 113 Sp. z o.o. - około 0,10 % zysku netto. Głównym aktywem Projekt 107 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki Projekt E. - 101 sp. z o.o. (dalej: Projekt 101). Projekt 101 jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Projekt 101 są „E.” S.A. i Projekt E. 117 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 101 w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,99 % zysku netto, 2) Projekt E. 117 Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto. Głównym aktywem Projekt 101 jest nieruchomość położona w Polsce,
 • udziały spółki E. Galeria Lublin sp. z o.o. (dalej: Lublin). Lublin jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami Lublin są „E.” S.A. i Projekt E. 114 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku Lublin w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,99 % zysku netto, 2) Projekt E. 114 Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto. Lublin planuje zakupić nieruchomość położoną w Polsce,
 • akcje spółki "Projekt 4 - Grupa E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" S.K.A. po zarejestrowaniu zmiany firmy Projekt 4 - Projekt E. -116 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dalej: Projekt 4). Projekt 4 jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. Projekt 4 stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem Projekt 4 jest E. S.A. Komplementariuszem Projekt 4 jest spółka Projekt E. 116 Sp. z o.o. (dalej: E. 116). Wspólnicy uczestniczą w zysku Projekt 4 w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem Projekt 4 jest nieruchomość położona w Polsce.
 • akcje spółki E. - X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - S.K.A (dalej: X.). X.jest spółką osobową (spółką komandytowo-akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Od 1 stycznia 2014 r. X.stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Akcjonariuszem X.jest F. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium Polski. Drugim akcjonariuszem (mniejszościowym) X.jest E. S.A. Komplementariuszem X.jest spółka E. - X.Sp. z o.o. (dalej: X.Sp z o.o.). Wspólnicy uczestniczą w zysku X.w następujący sposób: 1) komplementariusz - 0,05% zysku netto, 2) akcjonariusze - 99,95% zysku netto. Głównym aktywem X.jest nieruchomość położona w Polsce.
 • udziały spółki V. sp. z o.o. (dalej: V.). V. jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Wspólnikami V. są „E.” S.A. i Projekt E. 112 Sp. z o.o. Wspólnicy uczestniczą w zysku V. w następujący sposób: 1) „E. S.A. - około 99,00 % zysku netto, 2) Projekt E. 112 Sp. z o.o. - około 1,00 % zysku netto. Głównym aktywem V. jest nieruchomość położona w Polsce,
 • akcje spółki D. S.A. (dalej: D.). D. jest spółką kapitałową (spółką akcyjną) utworzoną zgodnie z prawem polskim, posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Akcjonariuszami D. są „E.” S.A. i Projekt E. 115 Sp. z o.o. Akcjonariusze uczestniczą w zysku D. w następujący sposób: 1) „E.” S.A. - około 99,99 % zysku netto, 2) Projekt E. 115 Sp. z o.o. - około 0,01 % zysku netto. Głównym aktywem D. jest nieruchomość położona w Polsce,
  dalej razem dotychczasowe i przyszłe: Spółki Inwestycyjne.

Niewykluczone, że w przyszłości E. S.A. zbędzie część lub wszystkie posiadane przez siebie udziały / akcje w Spółkach Inwestycyjnych do Funduszu lub innej spółki z siedzibą w Polsce lub w innych krajach.

Następnie, rozważana jest restrukturyzacja, która pozwoli na osiągnięcie m.in. następującego celu:

 • przygotowanie struktury kapitałowo-organizacyjnej, która ma zachęcić nowych, zagranicznych inwestorów do zainwestowania pośrednio lub bezpośrednio w certyfikaty FIZ.

Rozważana restrukturyzacja wymaga podjęcia kilku kroków prawnych w celu osiągnięcia pożądanej struktury działalności grupy, tj między innymi.:

 • wniesienie akcji / udziałów Spółek Inwestycyjnych do Lux SCSp, może to być również zrealizowane w inny sposób np. przez sprzedaż udziałów,
 • przekształcenie wniesionych Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, w których komplementariuszem będzie E., E. 131, E. 120, CS, O. E. 121, E. 122, E. 93, Projekt E. 127 Sp. z o.o., Projekt E. 128 Sp. z o.o., Projekt E. 113 Sp. z o.o., Projekt E. 117 Sp. z o.o., Projekt E. 114 Sp. z o.o., dalej: E. 116, X.Sp. z o.o., Projekt E. 112 Sp. z o.o., Projekt E. 115 Sp. z o.o. (Komplementariusze).

Na moment przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe w spółkach tych mogą istnieć niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na kapitały inne niż jej kapitał zakładowy.

Spółki komandytowe powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych, w których komandytariuszem będzie Lux SCSp będą kontynuowały działalność Spółek Inwestycyjnych działających w formie spółki komandytowo-akcyjnej / spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. będą prowadziły działalność na rynku nieruchomości i planowane jest, że z tytułu tej działalności (wynajem / sprzedaż itp.) będą osiągały zyski.

 1. Charakterystyka prawna SCSp

Jak wskazano powyżej, Lux SCSp będzie spółką zorganizowaną i zarejestrowaną zgodnie z Ustawą luksemburską o spółkach handlowych jako specjalna spółka osobowa (société en commandite spéciale, dalej: SCSp).

Zgodnie z Ustawą luksemburską o spółkach handlowych, spółka utworzona w formie SCSp (tu: Lux SCSp) to spółka nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Innymi rodzajami luksemburskich spółek osobowych są société en commandite simple i société en commandite par actions.

Spółka typu SCSp posiada:

 • przynajmniej jednego wspólnika ponoszącego ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania SCSp. Innymi słowy, wspólnik taki odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu oraz
 • przynajmniej jednego wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania SCSp. Innymi słowy wspólnik taki odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

SCSp zostaje zawiązana w momencie podpisania umowy spółki, która może być sporządzona w formie aktu notarialnego lub też nie.

Ustawa luksemburska o spółkach handlowych daje dużą swobodę wspólnikom SCSp co do określenia sposobu jej funkcjonowania.

Prowadzenie spraw SCSp i jej reprezentacja

Co do zasady, osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw SCSp oraz jej reprezentację są wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności, którzy mogą także delegować swoje uprawnienia osobom trzecim, albo Umowa Spółki może wyznaczyć jednego lub więcej menedżerów/prokurentów w tym celu, którzy nie muszą być wspólnikami o nieograniczonej odpowiedzialności.

W celu uniknięcia potencjalnego nieporozumienia z osobami trzecimi, wspólnicy odpowiadający za zobowiązania SCSp w sposób ograniczony nie powinni być osobami odpowiedzialnymi za (i) prowadzenie spraw spółki SCSp na zewnątrz oraz (ii) jej reprezentację w stosunku do osób trzecich. Jednakże, powyższe wskazania nie dotyczą czynności wewnętrznego zarządu, których przykładowa lista jest zawarta w prawie luksemburskim. Lista ta zawiera np. (i) doradztwo i opiniowanie na rzecz SCSp, jej podmiotów powiązanych lub ich menedżerów, (ii) czynności kontroli i nadzoru, (iii) udzielanie pożyczek, gwarancji, emisję papierów wartościowych lub innego rodzaju wsparcie dla wspólników lub ich podmiotów powiązanych.

Wszyscy wspólnicy SCSp tworzą razem zgromadzenie wspólników. Następujące kwestie należą do kompetencji zgromadzenia wspólników: (i) zmiana przedmiotu działalności SCSp, (ii) zmiana państwa siedziby SCSp, (iii) przekształcenie lub likwidacja SCSp. Warto zauważyć, że powyższa lista może zostać dowolnie rozszerzona w umowie spółki.

Wspólnikom przysługuje prawo głosu w trakcie zgromadzenia wspólników stosownie do wartości wkładów wniesionych do spółki lub zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki. Przykładowo, istnieje możliwość zmiany umowy spółki SCSp poprzez wprowadzenie ograniczenia prawa głosu przysługującego komandytariuszom lub wprowadzenie prawa weta dla komplementariusza. Przy braku dodatkowych postanowień w umowie spółki, ogólną zasadą jest, że prawo głosu przysługuje każdemu wspólnikowi stosownie do wartości wniesionego wkładu.

W ramach struktury organizacyjnej Lux SCSp działa zgromadzenie wspólników, a bieżącym zarządzaniem jej sprawami zajmuje się jej komplementariusz (G.).

Nazwa SCSp

Przepisy prawa luksemburskiego nie przewidują ograniczeń w ustaleniu nazwy SCSp. W szczególności, nazwa SCSp (tu: Lux SCSp) nie musi obligatoryjnie zawierać nazwy jej komplementariusza.

Osobowość prawna

SCSp (tu: Lux SCSp) nie jest traktowana na gruncie Ustawy luksemburskiej o spółkach handlowych jako osoba prawna. Jednakże, w celu złagodzenia negatywnych skutków wynikających zwykle z braku osobowości prawnej, ustawodawca luksemburski wprowadził trzy wyjątki: (i) SCSp posiada siedzibę w tym samym miejscu, co jej organ zarządzający, która powinna być zbieżna ze wskazaną w umowie spółki statutową siedzibą (ii) rejestracje i inne formalności związane z aktywami, które zostały wniesione do SCSp lub na których posiada ona swoje prawa są przeprowadzane w jej imieniu oraz (iii) aktywa, które zostały wniesione do SCSp są wyłącznie zarezerwowane dla wierzycieli, których prawa powstały w momencie utworzenia, funkcjonowania lub likwidacji SCSp. Innymi słowy, wierzyciele osobiści wspólników nie posiadają żadnych bezpośrednich praw do tych aktywów.

Na gruncie Ustawy luksemburskiej o spółkach handlowych, zgodnie z którą została utworzona SCSp, funkcjonuje pojęcie „osobowości prawnej”, przez które, podobnie jak w polskim systemie prawnym, rozumie się zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków.

Należy zauważyć, że przepisy Ustawy luksemburskiej o spółkach handlowych nadają spółce SCSp (tu: Lux SCSp) pewną autonomię prawną polegającą na posiadaniu własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej.

Charakter prawa związanego z uczestnictwem w SCSp

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, charakter prawa związanego z uczestnictwem w SCSp może zostać ukształtowany jako papier wartościowy lub nie, w zależności od tego, co postanowią wspólnicy w umowie spółki. Wspólnicy mają więc możliwość wyboru, czy SCSp będzie wydawać jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi, czy też nie będzie wydawać jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi. Jest również możliwe wydanie jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi wyłącznie na rzecz jednego z typów wspólników SCSp.

W przypadku jeżeli spółka nie wydaje jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi, udział każdego ze wspólników odpowiada wartości wkładu wniesionego przez danego wspólnika i jest rejestrowany na osobnym koncie kapitałowym. Wartość konta kapitałowego wspólnika wzrasta lub spada, odpowiednio w przypadku:

 • wniesienia dodatkowego wkładu lub częściowego wycofania wkładu przez danego wspólnika; oraz
 • przychodów lub strat osiąganych przez SCSp przypisanych do danego wspólnika.

W przypadku, gdy SCSp wydaje jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi, udział wspólnika, który posiada jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi jest reprezentowany przez te jednostki.

Udział wspólników w Lux SCSp będzie reprezentowany przez posiadane przez nich jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi, w które lokowanie jest dopuszczalne zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Umowa spółki może przewidywać zasady i ograniczenia w zakresie zbywalności jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi posiadanych przez wspólników SCSp (tu: Lux SCSp). W przypadku braku takich postanowień w umowie spółki, Ustawa luksemburska o spółkach handlowych przewiduje pewne ograniczenia w zakresie zbywalności jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi posiadanych przez wspólników SCSp. Umowy spółek Lux SCSp nie będą przewidywać żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi.

Umowa spółki może również w dowolny sposób regulować kwestie przydziału nowych jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi oraz sposób przystąpienia nowych wspólników.

Majątek SCSp

Pomimo braku osobowości prawnej SCSp, jej majątek jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników.

Wkłady wspólników do SCSp mogą przyjąć formę pieniężną (apports en espèces) lub niepieniężną (apports en nature), jak również usług świadczonych przez wspólnika na rzecz spółki (apports en industrie). Wniesienie wkładu, w tym również przez nowych wspólników, powinno zostać dokonane zgodnie z warunkami i formalnościami przewidzianymi w umowie spółki.

Spółka typu SCSp może (ale nie musi) posiadać kapitał spółki. Przepisy prawa luksemburskiego nie nakładają na SCSp wymogu minimalnego kapitału spółki. Kapitał spółki może być podwyższany lub obniżany zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie spółki. SCSp może również funkcjonować jako spółka o kapitale zmiennym.

Lux SCSp będzie posiadać kapitał spółki wynikający z wpłat / wkładów za wydane jednostki uczestnictwa będące papierami wartościowymi.

Udział wspólników w zyskach i stratach SCSp

Sposób udziału wspólników w zyskach i stratach SCSp może być w dowolny sposób ukształtowany w umowie spółki. Jednakże, wspólnik SCSp nie może być całkowicie wyłączony z udziału w zyskach lub stratach SCSp.

W przypadku braku specyficznych postanowień w umowie spółki, zyski i straty w SCSp są przypisywane każdemu ze wspólników stosownie do wysokości wniesionego wkładu.

Udziały wspólników w zysku Lux SCSp określa Umowa Spółki Lux SCSp. Z tytułu udziału w zysku Lux SCSp wspólnicy będą otrzymywali dywidendę oraz inne rodzaje wypłaty z zysku wynikające z posiadania jednostek uczestnictwa będących papierami wartościowymi.

Upadłość spółki

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego SCSp ma zdolność upadłościową. Umowa Spółki Lux SCSp przewiduje możliwość upadłości Lux SCSp.

 1. Charakterystyka podatkowa SCSp

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (Loi du 4 décembre 1967 concernant limpôt sur le revenu), dochody spółki SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa luksemburskiego spółka utworzona w formie SCSp jest transparentna podatkowo dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, a wszelkie zyski generowane przez SCSp są na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego przypisywane jej wspólnikom.

Transparentność podatkowa SCSp dla celów podatku dochodowego od osób prawnych nie ma charakteru fakultatywnego lub warunkowego.

Ponadto należy dodać, że przepisy luksemburskie nakazują powiększanie przychodów i kosztów podatkowych wspólnika spółki SCSp w roku podatkowym, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych spółki SCSp, a nie w roku otrzymania dywidendy lub innej wypłaty z zysku.

Spółka utworzona w formie SCSp może jednak podlegać w Luksemburgu tzw. podatkowi municypalnemu (impôt commercial communal), pobieranemu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatkowi temu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a jego celem jest zapewnienie finansowania infrastruktury niezbędnej do wykonywania takiej działalności. Podstawa opodatkowania tego podatku jest obliczana podobnie jak podstawa opodatkowania luksemburskiego podatku dochodowego.

W świetle przepisów luksemburskiego prawa SCSp podlega podatkowi municypalnemu w Luksemburgu w przypadku gdy SCSp prowadzi działalność gospodarczą w Luksemburgu (zdefiniowaną jako 1) niezależna działalność, 2) wykonywana w celu uzyskania dochodu, 3) prowadzona w sposób stały, 4) stanowiąca udział w ogólnej wspólnocie gospodarczej).

Także w przypadku, gdy SCSp nie prowadzi działalności gospodarczej, o której mowa powyżej, SCSp jest uznawana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sytuacji, gdy jej wspólnik z nieograniczoną odpowiedzialnością będący luksemburską spółką kapitałową posiada co najmniej 5% udział w SCSp (co nie będzie miało miejsca w przedmiotowej sprawie).

Podleganie SCSp podatkowi municypalnemu ma zatem charakter warunkowy, tj. o tym, czy SCSp podlega opodatkowaniu, decyduje stan faktyczny, tj. spełnienie powyższych warunków.

Działalność Lux SCSp będzie ograniczona głównie do pasywnego posiadania wkładów w spółkach komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych, co nie jest uważane za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu luksemburskich przepisów podatkowych. Pasywne posiadanie wkładu oznacza, że Lux SCSp będzie zarządzała spółkami, w których będzie wspólnikiem, tak jak swoim własnym majątkiem i nie będzie regularnie zajmowała się nabywaniem i sprzedawaniem wkładów w spółkach.

Zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym, uważa się, że podatnik zarządza własnym majątkiem (w przeciwieństwie do prowadzenia działalności gospodarczej), jeśli oraz tak długo jak nabywanie i zbywanie jest (i) dodatkowe względem osiągania zwykłych korzyści z zysków tego majątku oraz (ii) nie narusza istoty tego majątku.

W przyszłości Lux SCSp może pasywnie posiadać udziały/akcje w ograniczonej liczbie innych podmiotów, co w dalszym ciągu nie stanowiłoby działalności gospodarczej w Luksemburgu w przedstawionym znaczeniu. Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy aktywa Lux SCSp są posiadane przez pewien czas (np. średnio przez 3 lata) oraz gdy Lux SCSp nie jest aktywnie zaangażowana w codzienne zarządzanie jej aktywami, spółkami zależnymi. W świetle powyższego Lux SCSp nie będzie uznawana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Luksemburgu. Z uwagi na powyższe, Lux SCSp nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem municypalnym w Luksemburgu.

 1. Dodatkowe informacje

Lux SCSp nie będzie posiadała statusu funduszu inwestycyjnego zagranicznego, spółki inwestycyjnej o charakterze SIF lub innej instytucji zbiorowego inwestowania czy statusu funduszu inwestycyjnego zagranicznego w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Ponadto, obecnie nie jest planowane, aby w przyszłości Lux SCSp posiadała status takiego podmiotu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychody, które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które na moment przekształcenia będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), których wspólnikiem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., w spółki komandytowe, będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce podatkiem u źródła w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp ...
 2. Czy przychody (i koszty) z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), których komandytariuszami będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., będą stanowiły dla Lux G. przychody (i koszty) opodatkowane w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku tych spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Lux G., przychody które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które na moment przekształcenia będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), których wspólnikami będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., w spółki komandytowe, będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce podatkiem u źródła w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp

 1. Status prawnopodatkowy spółki komandytowej na gruncie PDOP

Zgodnie z art. 1 ust. 1 - 3 oraz art. 1a UPDOP podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne (art. 1 ust. 1),
 • spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 ust. 1),
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (art. 1 ust. 2),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2) oraz
 • podatkowe grupy kapitałowe (art. 1a).

Zgodnie z art. 4a pkt 14 UPDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że handlowe spółki osobowe, inne niż spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są podatnikami na gruncie UPDOP. Takie spółki osobowe nie podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF). Zgodnie bowiem z art . 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej: UPDOF) ustawa ta reguluje opodatkowanie dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPDOP przychody z m. in. udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z ust. 2 zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Obowiązek podatkowy spoczywa więc na wspólnikach spółek osobowych, a co za tym idzie, spółki osobowe są transparentne (przeźroczyste) podatkowo.

 1. Status prawnopodatkowy SCSp na gruncie PDOP

Komandytariuszami spółek komandytowych będzie Lux SCSp, tj. spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp.

Ze względu na brak odpowiednich regulacji w tym zakresie, w przypadku zagranicznych spółek osobowych ich podmiotowość dla celów podatków dochodowych w Polsce można rozważać w oparciu o:

 • regulacje ustaw o podatkach dochodowych w Polsce, tj. UPDOP i UPDOF, lub
 • wewnętrzne regulacje prawa podatkowego państwa siedziby tej spółki i postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Prawidłowość pierwszej z wymienionych powyżej koncepcji została potwierdzona m. in. w wyroku WSA w Warszawie z 22 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1226/09, potwierdzony przez NSA w wyroku z 6 października 2011 r., sygn. akt II FSK 638/10), który orzekł, że: „kwalifikacja podmiotowa dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następuje niezależnie od rozwiązań przyjętych w innych jurysdykcjach podatkowych. Możliwość traktowania podatkowego danego podmiotu dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie instytucji zagranicznego ustawodawstwa musiałaby wynikać wprost ze szczególnego odesłania zawartego w przepisach tej ustawy.

Przyjęcie pierwszego podejścia oznacza więc, że transparentność podatkowa Lux SCSp przyznana na mocy przepisów prawa podatkowego w Luksemburgu nie skutkuje automatycznie uznaniem transparentności tych spółek na gruncie polskich przepisów podatkowych.

Niemniej, w świetle wykładni przepisów UPDOP dokonanej powyżej, Lux SCSp nie może zostać uznana za podatnika na gruncie polskich przepisów podatkowych. Lux SCSp działająca w formie SCSp nie mieści się w kategorii podatników określonej:

 • w art. 1 ust. 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest osobą prawną, zgodnie z ustawodawstwem luksemburskim,
 • w art. 1 ust. 2 UPDOP, gdyż SCSp jest spółką niemającą osobowości prawnej,
 • w art. 1 ust. 3 pkt 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bieżącym zarządzaniem sprawami Lux SCSp zajmuje się Lux G.),
 • w art. 1 ust. 3 pkt 2 UPDOP, gdyż SCSp nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (Lux SCSp nie jest rezydentem podatkowymi Luksemburga).

SCSp nie jest również osobą fizyczną. W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie spełnia kryteriów wskazanych zarówno w UPDOP, jak i UPDOF, dla uznania jej za podatnika podatków dochodowych w Polsce. W rezultacie Lux SCSp na gruncie przepisów polskiego prawa podatkowego będzie stanowiła spółkę transparentną podatkowo.

W konsekwencji, to wspólnicy Lux SCSp będą występowali w charakterze podatników w odniesieniu do przychodów przypadających na Lux SCSp:

 • które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (po ich wniesieniu do Lux SCSp) w spółki komandytowe,
 • osiąganych przez spółki komandytowe z siedzibą w Polsce powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych.

Dodatkowo, nawet gdyby przyjąć drugi z przedstawionych poglądów, że decydujące dla rozstrzygnięcia o podmiotowości prawnopodatkowej danego podmiotu są regulacje państwa siedziby tego podmiotu, to, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zgodnie z właściwymi w tym zakresie regulacjami prawa luksemburskiego, SCSp nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem luksemburskiego podatku dochodowego, a dochód tej spółki jest opodatkowany na poziomie wspólników SCSp.

W związku z powyższym należy uznać, że ze względu na fakt transparentności SCSp na gruncie luksemburskich przepisów, powinna ona być spółką transparentną podatkowo również na gruncie polskich przepisów podatkowych. W konsekwencji, Lux SCSp nie będą podlegać opodatkowaniu PDOP w Polsce z tytułu przychodów, które mogą zostać zrealizowane w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe (po ich wniesieniu do Lux SCSp).

W konsekwencji, niezależnie od przyjętej metody określania podmiotowości podatkowej, SCSp nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania jej za podatnika PDOP w Polsce. SCSp nie może bowiem być traktowana jako podatnik z perspektywy wskazanych powyżej regulacji polskiego prawa podatkowego, ponieważ nie jest ona uznawana w Luksemburgu za osobę prawną dla celów podatkowych i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nie zostały więc spełnione kryteria podmiotowe obowiązywania UPDOP z uwagi na charakterystykę SCSp na gruncie luksemburskich przepisów prawa. Co za tym idzie, Lux SCSp w żadnym zakresie nie będzie podlegała opodatkowaniu PDOP w Polsce (w tym w związku z faktem, że będzie komandytariuszem w Spółkach Inwestycyjnych i w związku z planowaną transakcją przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe).

Powyższe znajduje również potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-786/13-4/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-656/13-5/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPB1/2/423-1218/13/MO).
 1. Status prawnopodatkowy Lux G. na gruncie PDOP i UPO

Jak wskazano powyżej, w opisie zdarzenia przyszłego, jednym ze wspólników w Lux SCSp jest Lux G..

Zdaniem Lux G., przychody, które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych na moment przekształcenia), których wspólnikami będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., w spółki komandytowe, będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOP podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ograniczony obowiązek podatkowy spoczywa z kolei na podatnikach niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu i dotyczy jedynie dochodów osiąganych na tym terytorium (art. 3 ust. 2 ustawy o UPDOP).

W odniesieniu do przychodów, które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe, Lux G. wskazuje, że powinny one zostać zaklasyfikowane jako tzw. przychody z udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, co do zasady jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (przy czym przychód określa się na dzień przekształcenia).

Zgodnie z art. 4a pkt 21 UPDOP ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem. Z kolei przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 4a pkt 14 UPDOP).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego Spółki Inwestycyjne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast spółki powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych będą miały formę spółek komandytowych, a zatem spółek nie będących podatnikami podatku dochodowego. W konsekwencji do przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie cytowany przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

Oznacza to, że dla Lux G. przychody, które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe będą stanowiły przychód opodatkowany w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

Zastosowanie przepisów UPDOP w zakresie opodatkowania w Polsce Lux G. będącej rezydentem podatkowym Wielkiego Księstwa Luksemburga należy rozpatrywać w świetle przepisów UPO.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 UPO dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w umawiającym się państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 UPO (w brzmieniu ustalonym Protokołem między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim księstwem Luksemburga zmieniającym Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanym w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 964) dywidendy takie mogą być opodatkowane także w umawiającym się państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego państwa, ale jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć;

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa),, której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadała ona ten udział przez nieprzerwany 24 miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend;
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Określenie dywidendy zdefiniowane zostało natomiast w art. 10 ust. 3 UPO i oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Jak wskazano w Komentarzu do Konwencji Modelowej (tłum. Bany K., Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona, Warszawa 2010):

 • (...) niemożliwe jest zdefiniowanie określenia »dywidendy« w sposób pełny i wyczerpujący. Z tego powodu definicja ogranicza się do podania przykładów, zawartych w większości tych ustawodawstw, które dywidendy traktują podobnie. Po wyliczeniu przykładów następuje ogólna formuła. (...) ze względu na istniejące wciąż różnice między państwami członkowskimi w zakresie prawa o spółkach i prawa podatkowego, nie jest możliwe wypracowanie definicji określenia »dywidendy«, które byłoby niezależne od ustawodawstw wewnętrznych” (komentarz do art. 10 ust. 3 - pkt 23, s. 235);
 • Ustawodawstwo wielu państw zrównuje z akcjami udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością” (komentarz do art. 10 ust. 3 - pkt 26, s. 236), co też zdaniem Lux G. ma miejsce na gruncie polskiego prawa podatkowego.

W świetle powyższego, zdaniem Lux G., przychody które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które na moment przekształcenia będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), których wspólnikami będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., w spółki komandytowe, będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce podatkiem u źródła w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp. Kategorie przysporzeń składające się na ten przychód należy określić zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP (tj. zgodnie z prawem krajowym), jednak opodatkować według odpowiedniej stawki wynikającej z art. 10 UPO. W związku z faktem, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie będą spełnione warunki do zastosowania stawki 0 procent wskazanej w UPO, w ustalonych w powyższy sposób przychodów zastosowanie znajdzie stawka 15% (pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków wynikających z polskich regulacji takich jak np. posiadanie przez płatnika ważnego certyfikatu rezydencji odbiorcy płatności).

Reasumując, przychody które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (które na moment przekształcenia będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych), których wspólnikiem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., w spółki komandytowe, będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce podatkiem u źródła w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek przekształcanych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

Ad. 2

Zdaniem Lux G., przychody (i koszty) z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), których komandytariuszem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., będą stanowiły dla Lux G. przychody (i koszty) opodatkowane w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku tych spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

 1. Status prawnopodatkowy spółki komandytowej na gruncie PDOP

Zgodnie z art. 1 ust 1-3 oraz art. 1a UPDOP podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:

 • osoby prawne (art. 1 ust. 1),
 • spółki kapitałowe w organizacji (art. 1 ust. 1),
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (art. 1 ust. 2),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 ust. 3 pkt 1),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2) oraz
 • podatkowe grupy kapitałowe (art. 1 a).

Zgodnie z art. 4a pkt 14 UPDOP, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że handlowe spółki osobowe, inne niż spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie są podatnikami na gruncie UPDOP. Takie spółki osobowe nie podlegają również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PDOF). Zgodnie bowiem z art . 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361; dalej: UPDOF) ustawa ta reguluje opodatkowanie dochodów osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 UPDOP przychody z m. in. udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z ust. 2 zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Obowiązek podatkowy spoczywa więc na wspólnikach spółek osobowych, a co za tym idzie, spółki osobowe są transparentne (przeźroczyste) podatkowo.

W konsekwencji powyższego Lux G. stoi na stanowisku, że w odniesieniu do przychodów osiąganych przez spółki komandytowe powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych, spółki te nie będą podatnikami na gruncie PDOP. Ewentualne obowiązki podatkowe w tym zakresie spoczywać będą zatem na wspólnikach spółek komandytowych.

 1. Status prawnopodatkowy SCSp na gruncie PDOP

Komandytariuszem spółek komandytowych będzie Lux SCSp, tj. spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp.

Ze względu na brak odpowiednich regulacji w tym zakresie, w przypadku zagranicznych spółek osobowych ich podmiotowość dla celów podatków dochodowych w Polsce można rozważać w oparciu o:

 • regulacje ustaw o podatkach dochodowych w Polsce, tj. UPDOP i UPDOF, lub
 • wewnętrzne regulacje prawa podatkowego państwa siedziby tej spółki i postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Prawidłowość pierwszej z wymienionych powyżej koncepcji została potwierdzona m. in. w wyroku WSA w Warszawie z 22 grudnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 1226/09, potwierdzony przez NSA w wyroku z 6 października 2011 r., sygn. akt II FSK 638/10), który orzekł, że: „kwalifikacja podmiotowa dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych następuje niezależnie od rozwiązań przyjętych w innych jurysdykcjach podatkowych. Możliwość traktowania podatkowego danego podmiotu dla potrzeb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie instytucji zagranicznego ustawodawstwa musiałaby wynikać wprost ze szczególnego odesłania zawartego w przepisach tej ustawy”.

Przyjęcie pierwszego podejścia oznacza więc, że transparentność podatkowa Lux SCSp przyznana na mocy przepisów prawa podatkowego w Luksemburgu nie skutkuje automatycznie uznaniem transparentności tej spółki na gruncie polskich przepisów podatkowych.

Niemniej, w świetle wykładni przepisów UPDOP dokonanej powyżej, Lux SCSp nie może zostać uznana za podatnika na gruncie polskich przepisów podatkowych. Lux SCSp działająca w formie SCSp nie mieści się w kategorii podatników określonej:

 • w art. 1 ust. 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest osobą prawną, zgodnie z ustawodawstwem luksemburskim,
 • w art. 1 ust. 2 UPDOP, gdyż SCSp jest spółką niemającą osobowości prawnej,
 • w art. 1 ust. 3 pkt 1 UPDOP, gdyż SCSp nie jest spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bieżącym zarządzaniem sprawami Lux SCSp zajmuje się Lux G.),
 • w art. 1 ust. 3 pkt 2 UPDOP, gdyż SCSp nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (Lux SCSp nie będzie rezydentem podatkowymi Luksemburga).

SCSp nie jest również osobą fizyczną. W konsekwencji należy uznać, że SCSp nie spełnia kryteriów wskazanych zarówno w UPDOP, jak i UPDOF, dla uznania jej za podatnika podatków dochodowych w Polsce. W rezultacie Lux SCSp na gruncie przepisów polskiego prawa podatkowego będzie stanowiła spółkę transparentną podatkowo.

W konsekwencji, to wspólnicy Lux SCSp będą występowali w charakterze podatników w odniesieniu do przychodów przypadających na Lux SCSp:

 • które mogą powstać w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych (po ich wniesieniu do Lux SCSp) w spółki komandytowe,
 • osiąganych przez spółki komandytowe z siedzibą w Polsce powstałe z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych.

Dodatkowo, nawet gdyby przyjąć drugi z przedstawionych poglądów, że decydujące dla rozstrzygnięcia o podmiotowości prawnopodatkowej danego podmiotu są regulacje państwa siedziby tego podmiotu, to, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zgodnie z właściwymi w tym zakresie regulacjami prawa luksemburskiego, SCSp nie posiada osobowości prawnej i nie jest podatnikiem luksemburskiego podatku dochodowego, a dochód tej spółki jest opodatkowany na poziomie wspólników SCSp.

W związku z powyższym należy uznać, że ze względu na fakt transparentności SCSp na gruncie luksemburskich przepisów, powinna ona być spółką transparentną podatkowo również na gruncie polskich przepisów podatkowych. W konsekwencji, Lux SCSp nie będzie podlegać opodatkowaniu PDOP w Polsce z tytułu przychodów, które mogą zostać zrealizowane w związku z przekształceniem Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe (po ich wniesieniu do Lux SCSp) oraz z tytułu udziału w spółkach komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych.

W konsekwencji, niezależnie od przyjętej metody określania podmiotowości podatkowej, SCSp nie spełnia kryteriów wymaganych do uznania jej za podatnika PDOP w Polsce. SCSp nie może bowiem być traktowana jako podatnik z perspektywy wskazanych powyżej regulacji polskiego prawa podatkowego, ponieważ nie jest ona uznawana w Luksemburgu za osobę prawną dla celów podatkowych i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Nie zostały więc spełnione kryteria podmiotowe obowiązywania UPDOP z uwagi na charakterystykę SCSp na gruncie luksemburskich przepisów prawa. Co za tym idzie, Lux SCSp w żadnym zakresie nie będzie podlegała opodatkowaniu PDOP w Polsce (w tym w związku z faktem, że będzie komandytariuszem w Spółkach Inwestycyjnych i w związku z planowaną transakcją przekształcenia Spółek Inwestycyjnych w spółki komandytowe).

Powyższe znajduje również potwierdzenie w następujących interpretacjach indywidualnych wydanych przez Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-786/13-4/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-656/13-5/AJ),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/2/423-1218/13/MO).
 1. Status prawnopodatkowy Lux G. na gruncie PDOP i UPO

Jak wskazano powyżej, w opisie zdarzenia przyszłego, jednym ze wspólników w Lux SCSp będzie Lux G..

Przychody (i koszty) z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), których komandytariuszem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku tych spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 UPDOP podatnicy mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Ograniczony obowiązek podatkowy spoczywa z kolei na podatnikach niemających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu i dotyczy jedynie dochodów osiąganych na tym terytorium (art. 3 ust. 2 ustawy o UPDOP).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 UPO zyski przedsiębiorstw Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie natomiast z ust. 2-3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, jednak przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenie nakładów ponoszonych dla tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym jest położony zakład, czy gdzie indziej.

Definicja zakładu została zawarta w art. 5 UPO. Zgodnie z ust. 1 tego art. w rozumieniu UPO określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie albo częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Jak wskazano powyżej, spółki komandytowe i Lux SCSp są spółkami osobowymi, transparentnymi podatkowo, co oznacza, że podatnikami z tytułu udziału w tych spółkach w strukturze docelowej będą wspólnicy tych spółek, tj. Fundusz, Lux G. (na poziomie Lux SCSp) i Komplementariusze (na poziomie spółek komandytowych). Biorąc pod uwagę fakt, iż Lux G. nie ma siedziby lub zarządu na terytorium RP, będzie on podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, gdyż zdaniem Lux G. spółki komandytowe konstytuować będą dla Lux G. zakład w rozumieniu UPO.

Lux G. wskazuje, że co prawda zarówno Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (która stanowi wzór dla zawierania większości konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania), jak i Komentarz do Konwencji Modelowej, nie regulują wprost zagadnienia konstytuowania zakładu z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej. W praktyce uznaje się jednak, że zakład podatkowy zagranicznych wspólników spółek osobowych powstaje, o ile działalność prowadzona przez taką spółkę spełnia generalne przesłanki zawarte w definicji z art. 5 w stosownej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Podkreślić należy, że organy podatkowe w wielu krajach niemal automatycznie uznają, że uczestnictwo w spółce osobowej konstytuuje zakład podatkowy dla jej zagranicznych wspólników. Podejście takie jest również powszechnie reprezentowane przez polskie organy podatkowe.

W przedmiotowym stanie faktycznym Lux G. będzie osiągać przychód z tytułu uczestnictwa (za pośrednictwem transparentnej podatkowo Lux SCSp) w zyskach spółek komandytowych powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych. Spółki komandytowe będą wykonywały faktyczną działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę powyższe, Lux G. stoi na stanowisku, że działalność, jaką będzie wykonywać na terytorium Polski (za pośrednictwem transparentnej podatkowo Lux SCSp) przez spółki komandytowe spowoduje powstanie dla niej zakładu podatkowego zgodnie z art . 5 UPO, a zyski osiągane z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej będą zyskami zakładu podlegającymi opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 7 UPO w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki posiada Lux G. w Lux SCSp (w proporcji wynikającej z art . 5 ust. 1-2 UPDOP).

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych, np. w następujących interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 7 maja 2014 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-220/14-2/RS).
 • interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2013 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-568/13-6/RS),
 • interpretacji indywidualnej z dnia 15 czerwca 2012 r. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (nr IPPB5/423-190/12-4/PS).

Co prawda powyższe interpretacje dotyczącą sytuacji, w których zagraniczna spółka kapitałowa jest bezpośrednim udziałowcem polskiej spółki osobowej, jednak zdaniem Lux G. analogicznie należy podejść do sytuacji, w której zagraniczna spółka kapitałowa jest udziałowcem w polskiej spółce osobowej za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej, transparentnej podatkowo.

Zdaniem Lux G. powyższe oznacza, że przychody (i koszty) z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), w których komandytariuszem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp, w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., będą stanowiły dla Lux G. przychody (i koszty) opodatkowane w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku tych spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki będzie posiadać Lux G. w Lux SCSp z uwagi na osiąganie przychodów za pośrednictwem zakładu położonego na terytorium Polski (który stanowić będą Spółki Inwestycyjne), zgodnie z odpowiednią stawką podatkową przewidzianą w UPDOP.

Reasumując, przychody (i koszty) z udziału w zyskach spółek komandytowych (tj. powstałych z przekształcenia Spółek Inwestycyjnych), których komandytariuszem będzie spółka utworzona zgodnie z prawem luksemburskim jako SCSp (tj. Lux SCSp), w której z kolei wspólnikiem odpowiadającym w nieograniczony sposób za zobowiązania jest Lux G., będą stanowiły dla Lux G. przychód opodatkowany w Polsce w części odpowiadającej udziałowi Lux SCSp w zysku tych spółek komandytowych, po uwzględnieniu udziału w zysku, jaki Lux G. będzie posiadać w Lux SCSp.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytań oznaczonych nr 1 i nr 2 - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.