IPPB5/4510-749/15-4/AJ | Interpretacja indywidualna

Kwestia podlegania opodatkowaniu w Polsce luksemburskiej spółki SCSp będącej wspólnikiem polskich spółek osobowych.
IPPB5/4510-749/15-4/AJinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. fundusz inwestycyjny
 3. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) na wezwanie tut. Organu podatkowego z dnia 30 września 2015 r. (data nadania 30 września 2015 r., data doręczenia 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podlegania opodatkowaniu w Polsce luksemburskiej spółki SCSp będącej wspólnikiem polskich spółek osobowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podlegania opodatkowaniu w Polsce luksemburskiej spółki SCSp będącej wspólnikiem polskich spółek osobowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym działającym na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 6 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 157, ze zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”). Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca planuje zostać w przyszłości wspólnikiem w nowo utworzonej luksemburskiej spółce osobowej - Société en Commandite Spéciale (dalej: „spółka SCSp”).

Przygotowania związane z utworzeniem planowanej spółki są zaawansowane. Zawarto porozumienie między wspólnikami oraz przygotowano wstępny projekt umowy spółki SCSp. Ustalono nazwę spółki (P.) oraz adres jej siedziby.

Wnioskodawca planuje, aby spółka SCSp stała się następnie wspólnikiem polskiej spółki komandytowej bądź polskiej spółki jawnej (dalej: „Spółki osobowe”). Spółki osobowe mogą prowadzić na terytorium polski działalność gospodarczą lub być właścicielami udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych oraz papierów wartościowych.

Spółka SCSp będzie zorganizowana i zarejestrowana wg prawa luksemburskiego, która w swoich założeniach jest zbliżona do konstrukcji prawnej polskiej spółki komandytowej. Według prawa luksemburskiego, spółka SCSp to spółka mająca siedzibę w Luksemburgu, w której występują dwa rodzaje wspólników:

 • wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów oraz
 • wspólnicy z nieograniczoną odpowiedzialnością, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółka SCSp powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest wspólnikiem z nieograniczoną odpowiedzialnością, a drugi wspólnikiem z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzje w spółce SCSp dokonywane są przez jej wspólników w zakresie przewidzianym umową spółki. W związku z powyższym, spółka SCSp nie posiada organów, gdyż o wszystkich sprawach spółki decydują wspólnicy lub powołany przez nich zewnętrzny podmiot.

Do reprezentacji spółki SCSp i prowadzenia jej spraw uprawnieni są wspólnicy z nieograniczoną odpowiedzialnością, chyba, że reprezentacja i prowadzenie spraw spółki zostaną powierzone podmiotowi zewnętrznemu. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację nie mogą być natomiast wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy ci mogą jednak dokonywać enumeratywnie wymienionych czynności w stosunkach wewnętrznych spółki.

Zarówno wspólnicy z nieograniczoną odpowiedzialnością, jak i wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością posiadają prawo do udziału w zysku spółki SCSp. Udział w spółce SCSp wspólników z nieograniczoną odpowiedzialnością wynika z umowy spółki. Natomiast udział w spółce SCSp wspólników z ograniczoną odpowiedzialnością może wynikać z umowy spółki albo z posiadanych przez nich papierów wartościowych. Na podstawie przepisów luksemburskich spółka SCSp może bowiem emitować papiery wartościowe. Wspólnicy mają więc możliwość wyboru, czy spółka SCSp będzie emitować papiery wartościowe, czy też nie będzie emitować papierów wartościowych, a udział wspólników z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wynikał z umowy spółki, podobnie jak udział wspólników z nieograniczoną odpowiedzialnością.

Udział Wnioskodawcy w spółce SCSp będzie reprezentowany przez emitowane przez nią zbywalne papiery wartościowe, w które lokowanie jest dopuszczalne na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. W planowanej spółce SCSp, do której dołączy Wnioskodawca, nie będzie żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności papierów wartościowych.

Luksemburska spółka SCSp nie jest traktowana na gruncie luksemburskiego prawa cywilnego jak osoba prawna, gdyż pozbawiona jest osobowości prawnej w rozumieniu przepisów luksemburskich. W luksemburskim systemie prawa cywilnego i handlowego pojęcie „osobowości prawnej” rozumie się podobnie jak pojęcie „osobowości prawnej” w polskim systemie prawnym. Pomimo braku posiadania przez spółkę SCSp osobowości prawnej, przepisy prawa luksemburskiego nadają spółce SCSp pewną autonomię prawną, polegającą na posiadaniu własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, zdolności sądowej, a także zdolności upadłościowej.

Wnioskodawca nie dokonał analizy prawnej, która mogłaby ustalić, czy spółka SCSp będzie funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższa informacja nie jest niezbędna do zajęcia przez Ministra Finansów jednoznacznej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy wyrażonej we wniosku.

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (Loi du 4 décembre 1967 concernant 1impôt sur le revenu), dochody spółki SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa luksemburskiego spółka SCSp jest transparentna podatkowo. Transparentność podatkowa spółki SCSp nie ma charakteru fakultatywnego i wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka SCSp może jednak podlegać w Luksemburgu tzw. podatkowi municypalnemu (impôt commercial communal), pobieranemu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatkowi temu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a jego celem jest zapewnienie finansowania infrastruktury niezbędnej do wykonywania takiej działalności. Podstawa opodatkowania tego podatku jest obliczana podobnie jak podstawa opodatkowania luksemburskiego podatku dochodowego.

Zgodnie z prawem luksemburskim, Spółka SCSp nie podlega podatkowi municypalnemu, jeżeli wspólnikiem spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością jest spółka luksemburska, która posiada udział w zysku spółki SCSp nieprzekraczający 5%, a spółka SCSp nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka SCSp, do której zamierza przystąpić Wnioskodawca, nie będzie prowadziła działalności uznawanej za działalność gospodarczą w Luksemburgu. Ponadto, wspólnikiem SCSp z nieograniczoną odpowiedzialnością będzie spółka luksemburska posiadająca udział w zysku spółki SCSp mniejszy niż 5%. Z tego względu planowana spółka SCSp będzie w pełni transparentna podatkowo według przepisów luksemburskich.

Spółka SCSp będzie emitować papiery wartościowe. Wnioskodawca przystąpi do spółki SCSp w charakterze wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywając wyemitowane przez nią papiery wartościowe. Wspólnikiem spółki SCSp z nieograniczoną odpowiedzialnością będzie luksemburska spółka kapitałowa SARL (société a responsabilité limitée).

Udział Wnioskodawcy w zysku spółki SCSp będzie proporcjonalny do posiadanych przez niego papierów wartościowych. Dokładna wartość papierów wartościowych, które zostaną nabyte przez Wnioskodawcę, nie została jeszcze określona. Z tytułu udziału w zysku spółki SCSp, Wnioskodawca będzie otrzymywał dywidendę oraz inne rodzaje wypłaty z zysku wynikające z posiadania papierów wartościowych.

Ponadto, należy dodać, że przepisy luksemburskie nakazują powiększanie przychodów i kosztów podatkowych wspólnika spółki SCSp w roku podatkowym, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych spółki SCSp, a nie w roku otrzymania dywidendy lub innej wypłaty z zysku.

Nadto w uzupełnieniu wniosku ORD-IN Wnioskodawca wskazał, że:

 • Opisana we Wniosku luksemburska spółka société en commandite spéciale (dalej: „Spółka SCSp”) nie będzie posiadać organów takich jak zarząd, rada nadzorcza bądź rada dyrektorów. Niektóre decyzje dotyczące Spółki SCSp mogą być podejmowane przez wspólników Spółki SCSp i w tym znaczeniu Spółka SCSp może posiadać organ podobny do zgromadzenia wspólników polskiej spółki komandytowej. Spółkę SCSp reprezentować będzie wspólnik bądź wspólnicy o niegraniczonej odpowiedzialności, analogicznie jak w przypadku komplementariusza spółki komandytowej.
 • Każdy ze wspólników Spółki SCSp będzie posiadał ogół praw i obowiązków w SCSP o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Udział komplementariusza w zysku Spółki SCSp może być minimalny.
 • W Spółce SCSp nie będzie obowiązku utworzenia kapitału zakładowego (podstawowego), a co za tym idzie kapitał taki nie będzie utworzony. Niemniej jednak wskazać należy, że wspólnicy będą mogli wnosić do spółki SCSp wkłady o charakterze zarówno pieniężnym, jak i niepieniężnym, a także wkłady polegające na świadczeniu osobistej pracy na rzecz spółki.
 • Spółka SCSp wyemituje papiery wartościowe ucieleśniające prawa majątkowe i prawa korporacyjne, w tym prawa głosu wspólnika związane z wniesionym wkładem i jego udziałem w Spółce SCSp. Wyemitowane przez Spółkę SCSp papiery wartościowe nie będą jednak stanowić akcji, chociaż mogą one posiadać tzw. wartość nominalną.
 • Polska spółka komandytowo-akcyjna jest typem spółki osobowej mającej na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Podstawą typologicznego wyodrębnienia spółki komandytowo-akcyjnej jest wyodrębnienie w strukturze tej spółki dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy (tzw. inwestorów aktywnych) oraz akcjonariuszy (tzw. inwestorów pasywnych). Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, natomiast akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a jedynie są obowiązani do wniesienia wkładu. Spółka ta jest także emitentem akcji, a zatem papierów wartościowych ucieleśniających korporacyjne i majątkowe prawa akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Strukturalnie do spółki kapitałowej zbliża tę spółkę także istnienie organów korporacyjnych, takich jak walne zgromadzenie i rada nadzorcza. Z wyżej opisanym dualizmem związana jest specjalistyczna regulacja prawna spółki komandytowo-akcyjnej. Do oceny relacji prawnych powstających w związku z funkcjonowaniem spółki komandytowo-akcyjnej zachodzi konieczność stosowania przepisów dotyczących spółki jawnej oraz spółki akcyjnej. Pierwsze stosuje się w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, drugie mają natomiast zastosowanie we wszystkich pozostałych sprawach, w tym w szczególności w odniesieniu do kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, organów spółki: walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. W opinii Wnioskodawcy struktura prawna spółki SCSp nie jest w swych założeniach zbliżona do wyżej opisanej konstrukcji spółki komandytowo-akcyjnej. Elementami dominującymi w konstrukcji spółki SCSp są elementy osobowe. SCSp jest ustanawiana na podstawie umowy wspólników na czas określony bądź nieokreślony, z chwilą podpisania umowy spółki przez wspólników. W SCSp występują dwie kategorie członków (wspólników): tzw. associé commandité i tzw. associé commanditaire.
 • W celu utworzenia SCSp, umowa spółki musi być zawarta przez co najmniej jednego wspólnika każdego rodzaju (tj. SCSp może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników), z których jeden: unlimited partner (associe commandite) jest wspólnikiem, który ponosi nieograniczoną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania spółki oraz może reprezentować i prowadzić sprawy spółki; zaś drugi limited partner (associe commanditaire) jest wspólnikiem, który ponosi ograniczoną (do wysokości wniesionego wkładu) odpowiedzialność za zobowiązania spółki i nie może jej reprezentować wobec osób trzecich. SCSp nie jest zobowiązana do posiadania żadnych wyodrębnionych organów, takich jak zarząd, rada nadzorcza, komisja rewizyjna, rada dyrektorów czy walne zgromadzenie. Reprezentować SCSP i prowadzić jej sprawy mogą wszyscy lub niektórzy wspólnicy, lub też menedżer niebędący jej wspólnikiem. Decydują o tym jej członkowie (wspólnicy) w umowie spółki SCSp. Z powyższego wynika, że spółka SCSp jest dużo mniej rozwiniętą formą organizacyjno-prawną aniżeli polska spółka komandytowo-akcyjna i tym samym jej konstrukcja normatywna raczej nie może być uznana za zbliżoną do konstrukcji prawnej polskiej spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Zgodnie z wiedzą Wnioskodawcy, w prawie luksemburskim nie istnieje zakaz, zgodnie z którym ta sama osoba fizyczna lub osoba prawna nie mogłaby być jednocześnie wspólnikiem Spółki SCSp o ograniczonej i nieograniczonej odpowiedzialności. Mając jednak na względzie, iż istotą Spółki SCSp, jest m.in. to, że za zobowiązania Spółki SCSp niektórzy wspólnicy odpowiadają w sposób nieograniczony, a inni w sposób ograniczony sytuacja, w której ten sam podmiot odpowiadałby równocześnie za zobowiązania Spółki SCSP w sposób ograniczony oraz nieograniczony może być uznana wyłącznie za sytuację teoretyczną.
 • Dużo większe podobieństwa można dostrzec porównując SCSp z polską spółką komandytową, gdzie associé commandité stanowiły odpowiednik komplementariusza polskiej spółki komandytowej, zaś associé commanditaire - odpowiednik komandytariusza w tej spółce.
 • Spośród luksemburskich spółek handlowych za odpowiednik polskiej spółki komandytowo-akcyjnej należałoby raczej uznać spółkę societe en commandite par actions (corporate partnership limited by shares, dalej: „SCA”). SCA również posiada dwa rodzaje wspólników - wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością (akcjonariusza) oraz wspólnika z nieograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku SCA, podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowo- akcyjnej, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy o luksemburskiej spółce akcyjnej (Societe Anonyme). SCA emituje również akcje, które są obejmowane przez wspólnika z ograniczona odpowiedzialnością (akcjonariusza).
 • Podmiotem zarządzającym Spółką SCSp będzie luksemburska spółka będąca odpowiednikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu (luksemburski rezydent podatkowy). Miejsce faktycznego zarządu SCSp rozumiane jako miejsce, w którym zapadają kluczowe decyzje i z którego spółka jest rzeczywiście zarządzana nie będzie znajdowało się na terytorium Polski (dyrektorzy spółki zarządzającej nie będą podejmować decyzji na terytorium Polski).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spółka SCSp będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku faktem, że będzie wspólnikiem w polskich Spółkach osobowych ...

Zdaniem Wnioskodawcy spółka SCSp nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku faktem, że będzie wspólnikiem w polskich Spółkach osobowych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o CIT, podatnikami podatku CIT są osoby prawne i spółki w organizacji. Ponadto ust. 2 tego artykułu stanowi, że przepisy ustawy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Przepis art. 1 ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że przepisy ustawy mają także zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami podatkowymi, należy stwierdzić, że spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka osobowa nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej: „ustawa o PIT”) ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. W związku z powyższym, obowiązek podatkowy spoczywa na wspólnikach spółek osobowych, co oznacza, że spółki osobowe są transparentne podatkowo.

W przypadku zagranicznych spółek osobowych ich podmiotowość dla celów podatkowych wynika z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki i postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na gruncie prawa luksemburskiego spółka SCSp nie posiada osobowości prawnej. Spółka SCSp nie jest również podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym dochód spółki SCSp jest opodatkowany na poziomie wspólników spółki.

W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie dla ustalenia podmiotowości podatkowej spółki SCSp ma przepis art. 1 ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z nim, przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym, zgodnie z zaprezentowaną w stanie faktycznym charakterystyką spółki SCSp, należy stwierdzić, że spółka SCSp nie może być traktowana jak podatnik z polskiej perspektywy podatkowej, ponieważ nie jest ona uznawana w Luksemburgu za osobę prawną dla celów podatkowych i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Powyższe podejście jest zgodne z tezami przedstawionymi w raporcie o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Convention to the Partnerships. Application de la Convention Fiscale de 1OCDE aux Sociétes de personnes. Paris, 1999). Raport ten wyjaśnia wiele kwestii dotyczących statusu spółek osobowych w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia przezroczysta. Państwo źródła musi uznać ustalenie państwa, w którym spółka została zorganizowana (por. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych - Kazimierz Bany, MoPod 2006, Nr 7).

Warto wskazać, że SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o CIT jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego. Do rozliczenia dochodów generowanych przez SCSp będą zobowiązani natomiast co do zasady jej wspólnicy (w tym Wnioskodawca) na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Reasumując, SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w świetle ustawy o CIT, w tym w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy.

W związku z powyższym należy uznać, że luksemburska spółka SCSp będzie spółką transparentną podatkowo również na gruncie krajowych przepisów. W konsekwencji, jej dochody wynikające z udziału w Spółkach osobowych nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało jednoznacznie potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2015 roku, IPPB5/423-1059/14-3/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 grudnia 2014 roku, IPPB5/423-1058/14-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2014 roku, IPPB5/423-727/14-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 października 2014 roku, IBPBI/2/423-844/14/JD,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 września 2014 roku, IPPB5/423-625/14-4/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 roku, 1PPB5/423-527/14-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 sierpnia 2014 roku, IPPB5/423-526/14-2/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lipca 2014 roku, ILPB4/423-223/14-2/ŁM,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2014 roku, IPPB5/423-384/14-4/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 czerwca 2014 roku, IPPB5/423-356/14-4/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 maja 2014 roku, IPPB5/423-340/14-4/AJ,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 maja 2014 roku, IPPB5/423-222/14-4/AJ,
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 kwietnia 2014 roku, IBPBI/2/423-111/14/CZP,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 kwietnia 2014 roku, IP P B5/423-25/14-4/AJ.

Wnioskodawca chciałby także zaznaczyć, że przepisy prawa luksemburskiego nie mogą być przedmiotem wykładni organów podatkowych w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej. Ocena skutków prawnych przedstawionego zdarzenia przyszłego w świetle prawa obcego należy do Wnioskodawcy. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza w tym zakresie utrwalone orzecznictwo NSA (por. wyrok NSA z 4 kwietnia 2013 roku, sygn. II FSK 1584/11, wyrok NSA z 20 marca 2013 roku, sygn. II FSK 1510/11, wyrok NSA z 16 stycznia 2013 roku, sygn. II FSK 1079/11). W konsekwencji organ nie jest uprawniony do kwestionowania przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie braku posiadania przez SCSp statusu osoby prawnej na gruncie prawa luksemburskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, dalej także: „updop”) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

 • osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 • spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in.:

 1. każda osoba prawna bez wyjątku,
 2. spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie.

W opinii tut. Organu podatkowego Ustawodawca przez osobę prawną rozumie podmioty:

 1. którym prawo polskie nadaje osobowość prawną,
 2. którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę,
 3. funkcjonujące w zagranicznych systemach prawnych, w których nie funkcjonuje pojęcie osoby prawnej w znaczeniu zbliżonym do przyjętego w polskim systemie prawnym, lecz wykazujące takie podstawowe cechy konstrukcyjne, które odpowiadają cechom charakterystycznym dla polskich osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432, dalej: „ppm”) osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 ppm przepis art. 17 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ppm prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:

 1. powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
 2. charakter prawny osoby prawnej;
 3. nazwa oraz firma osoby prawnej;
 4. zdolność osoby prawnej;
 5. kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
 6. Reprezentacja;
 7. nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
 8. odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
 9. skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.

Ponieważ z opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby w prawie luksemburskim pojęcie osobowości prawnej miało inne znaczenie, jak w polskim systemie prawnym, należy uznać, że prawem właściwym do ustalenia, czy SCSp jest osobą prawną będzie prawo luksemburskie.

Natomiast kwalifikacja prawnopodatkowa (określenie statusu prawnopodatkowego) danego podmiotu na gruncie ustawodawstwa krajowego następuje w sposób autonomiczny na podstawie przepisów updop.

Należy zauważyć, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę (tut. Organ podatkowy przyjął poniższe stwierdzenia za Wnioskodawcą) na gruncie prawa luksemburskiego:

 • SCSp jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej,
 • SCSp jest transparentna dla celów podatku dochodowego.

W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 updop, tj.:

 • w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,
 • w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,
 • w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie opisu zdarzenia przyszłego we wniosku ORD-IN tut. Organ podatkowy przyjął za Wnioskodawcą, że SCSp nie będzie posiadała zarządu - rozumianego jako miejsce w którym zapadają kluczowe decyzje i z którego spółka jest rzeczywiście zarządzana - na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółki SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Natomiast SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 updop jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego.

Do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy z udziału w SCSp będą miały zatem zastosowanie zasady określone w art. 5 ust. 1 i ust. 2 updop.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym spółka SCSp nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku faktem, że będzie wspólnikiem w polskich Spółkach osobowych - należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.