IPPB5/4510-375/15-5/JC | Interpretacja indywidualna

Czy dochody osiągnięte przez polskie Spółki Osobowe będą stanowiły dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi posiadanemu przez SCSp LUX w zysku polskiej Spółki Osobowej z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki posiadać będzie Wnioskodawca w SCSp LUX?
IPPB5/4510-375/15-5/JCinterpretacja indywidualna
  1. Luksemburg
  2. fundusz inwestycyjny
  3. podatnik
  4. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) oraz pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody osiągnięte przez polskie Spółki Osobowe będą stanowiły dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi posiadanemu przez SCSp LUX w zysku polskiej Spółki Osobowej z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki posiadać będzie Wnioskodawca w SCSp LUX - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochody osiągnięte przez polskie Spółki Osobowe będą stanowiły dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi posiadanemu przez SCSp LUX w zysku polskiej Spółki Osobowej z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki posiadać będzie Wnioskodawca w SCSp LUX.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym, będącym zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zmianami, dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych) osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Wnioskodawca posiada w Polsce siedzibę oraz zarząd.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy CIT Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca planuje nabyć lub objąć udziały spółki z siedzibą w Luksemburgu, działającej w formie prawnej Societe Commandite Speciale, zwana dalej SCSp, zgodnie z art. 146 ustawy o funduszach. Spółka SCSp będzie posiadała siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga w mieście Luksemburg (dalej: SCSp LUX). Fundusz będzie wspólnikiem SCSp LUX o ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki, posiadając udział w zyskach tej spółki, bliski 100%.

Przedmiotem działalności SCSp LUX będzie nabywanie i obrót udziałami, akcjami i innymi papierami wartościowymi. SCSp LUX może zostać w przyszłości wspólnikiem spółek osobowych. W szczególności możliwe jest uczestnictwo SCSp LUX w polskich spółkach jawnych lub komandytowych (Spółki Osobowe). Działalność spółki SCSp LUX w zakresie odpowiadającym zakładanemu przedmiotowi działalności nie jest traktowana w Luksemburgu jako prowadzenie działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem gminnym. W związku z tym, spółka SCSp LUX nie będzie podatnikiem jakiegokolwiek podatku dochodowego w Luksemburgu.

Spółki Osobowe, których wspólnikiem będzie SCSp LUX mogą być również wspólnikami innych polskich spółek jawnych lub komandytowych. Podstawą prawną dla funkcjonowania SCSp jest ustawa nr 6471 z dnia 12 lipca 2013 r., która 15 lipca 2013 r. została ogłoszona w dzienniku urzędowym Wielkiego Księstwa Luksemburga i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Spółka SCSp zgodnie z prawem luksemburskim nie posiada osobowości prawnej. Jednakże przepisy prawa luksemburskiego nadają spółce SCSp pewną autonomię prawną, polegającą na posiadaniu własnego majątku, zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych oraz zdolności sądowej. Zgodnie z prawem luksemburskim, osoba prawna posiada osobowość prawną różną i odrębną od osobowości jej założycieli w takim rozumieniu, że osoba prawna może posiadać własny majątek, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także posiada zdolność sądową. Definicja osobowości prawnej jest więc w dużym uogólnieniu zbliżona do znaczenia tego pojęcia w polskim systemie prawnym.

Co do zasady, Spółka SCSp nie jest podmiotem, w stosunku do którego może być ogłoszona upadłość. Przepisy luksemburskie w odniesieniu do zdolności upadłościowej wskazują, że w przypadku spółek osobowych, zgłoszenie upadłości powinno zawierać nazwę, firmę oraz adres każdego ze wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (zgodnie z art. 440 Luksemburskiego kodeksu handlowego). Wykładnia powyższego przepisu prowadzi - w konsekwencji - do wyinterpretowania zdolności upadłościowej luksemburskiej spółki - Société en Commandite Spéciale. Spółka SCSp nie posiada kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami Luksemburskiego kodeksu handlowego, wspólnicy wnoszą do SCSp wkłady.

Spółka SCSp powinna posiadać co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności (General Partner), a drugi wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności (Limited Partner). Co do zasady osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację nie mogą być wspólnicy z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym mogą oni reprezentować spółkę na podstawie szczegółowego pełnomocnictwa, bez ryzyka utraty ograniczenia odpowiedzialności za skutki tej czynności, w której występuje jako pełnomocnik. Wspólnicy o ograniczonej odpowiedzialności mogą nadto dokonywać enumeratywnie wymienionych czynności w stosunkach wewnętrznych spółki. Wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności mogą natomiast prowadzić sprawy spółki, ale prowadzenie tych spraw może być także powierzone osobom z zewnątrz. Na chwilę obecną nie przewiduje się odstępstwa od zasad reprezentacji w spółce SCSp, w której uczestniczyć będzie Fundusz. Rolę General Partnera będzie pełniła polska lub luksemburska spółka kapitałowa. Nie jest przewidziane, aby SCSp LUX posiadała w tym samym czasie więcej niż jednego General Partnera.

Wspólnicy w umowie spółki mogą określić szczególne zasady głosowania i dystrybucji zysków (podziału zysku pomiędzy siebie, przy czym z reguły udział w zysku jest ustalany proporcjonalnie do wniesionych wkładów przez poszczególnych wspólników).

Luksemburskie prawo nie określa minimalnej wysokości wkładów/kapitału spółki SCSp.

Luksemburskie prawo handlowe nie określa rodzaju papierów wartościowych (securities), które emituje SCSp, a które obejmie Wnioskodawca.

W przepisach luksemburskich przewidują ograniczenia zbywalności ww. papierów wartościowych, natomiast ograniczenia zbywalności mogą występować na gruncie umowy spółki.

Nazwa spółki SCSp nie musi zawierać w sobie nazwy (firmy) wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności (General Partner).

Na gruncie luksemburskiej ustawy o podatku dochodowym (Loi du 4 décembre 1967 concernant limpôt sur le revenu), dochody spółki SCSp nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa luksemburskiego spółka SCSp jest transparentna podatkowo.

Spółka SCSp może jednak podlegać w Luksemburgu tzw. podatkowi municypalnemu (impôt commercial communal), pobieranemu przez jednostki samorządu terytorialnego. Podatkowi temu podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą a jego celem jest zapewnienie finansowania infrastruktury niezbędnej do wykonywania takiej działalności. Podstawa opodatkowania tego podatku jest obliczana podobnie jak podstawa opodatkowania luksemburskiego podatku dochodowego.

Zgodnie z prawem luksemburskim spółka SCSp nie podlega podatkowi municypalnemu, jeżeli General Partner posiada udział w zysku spółki SCSp nieprzekraczający 5%, a spółka SCSp nie prowadzi działalności gospodarczej. Spółka SCSp, do której zamierza przystąpić Fundusz, nie będzie prowadziła działalności uznawanej za działalność gospodarczą w Luksemburgu. Ponadto, na chwilę obecną przyjmuje się, że wspólnikiem SCSp z nieograniczoną odpowiedzialnością będzie polska lub luksemburska spółka kapitałowa posiadająca udział w zysku spółki SCSp mniejszy niż 5%. Z tego względu spółka SCSp LUX będzie w pełni transparentna podatkowo według przepisów luksemburskich.

SCSp LUX nie będzie posiadała statusu funduszu inwestycyjnego ani spółki inwestycyjnej.

Akt założycielski spółki SCSp LUX będzie miał charakter umowy spółki.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 27 maja 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował przedstawione zdarzenie przyszłe wskazując, że z uwagi na cele biznesowe, podjęta została decyzja, iż rolę General Partnera w spółce SCSp z siedzibą w Luksemburgu, o której mowa we wniosku, będzie pełniła luksemburska spółka kapitałowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody osiągnięte przez polskie Spółki Osobowe będą stanowiły dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi posiadanemu przez SCSp LUX w zysku polskiej Spółki Osobowej z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki posiadać będzie Wnioskodawca w SCSp LUX...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody osiągnięte przez polską Spółkę Osobową będą stanowiły dochody Wnioskodawcy podlegające opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi w zysku polskiej Spółki Osobowej posiadanemu przez SCSp LUX z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki Wnioskodawca posiadać będzie w SCSp LUX.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zmianami); (dalej: Ustawa CIT), podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej czy też podatkowe grupy kapitałowe. Dodatkowo przepisy Ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z powyższych regulacji wynika, że podatnikami podatku dochodowego są m.in.:

  1. każda osoba prawna
  2. spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd w Polsce
  3. jednostka niemająca osobowości prawnej, mająca siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z tym, że spółka SCSp nie będzie podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu w jakimkolwiek zakresie (jest bowiem transparentna podatkowo), również w świetle Ustawy CIT nie będzie podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. Tym samym Ustawa CIT nie będzie miała zastosowania wobec spółki SCSp. Z uwagi na transparentność podatkową spółki SCSp, podatnikami zobowiązanymi do wykazania i opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce przez Spółkę Osobową będą wspólnicy SCSp LUX, w tym Wnioskodawca.

Dochody te podlegać będą opodatkowaniu w Polsce w części odpowiadającej udziałowi w zysku polskiej Spółki Osobowej posiadanemu przez SCSp LUX z uwzględnieniem wysokości udziału w zysku, jaki Wnioskodawca posiadać będzie w SCSp LUX.

Podobne stanowisko w zakresie opodatkowania dochodów funduszu inwestycyjnego zaprezentowano w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2014 r., sygn. IPPB5/423-1058/14-2/AJ, interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. IPPB5/423-736/13-4/AJ czy też interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 października 2013 r., sygn. IPPB5/423-553/13-7/AJ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych interpretacji w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.