IPPB5/423-1069/12-4/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy spółka P/S będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku faktem, że będzie komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25.10.2012 r. (data wpływu 29.10.2012 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.01.2013 r. (data wpływu 11.01.2013 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 04.01.2013 r. Nr IPPB5/423-1069/12-2/PS (data nadania 04.01.2013 r., data doręczenia 09.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania duńskiej spółki osobowej na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 29.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania duńskiej spółki osobowej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca planuje zostać w przyszłości wspólnikiem w duńskiej spółce osobowej. Spółka ta będzie zorganizowana i zarejestrowana wg prawa duńskiego jako Partnerselskab (dalej: „spółka P/S”), która w swoich założeniach jest zbliżona do konstrukcji prawnej polskiej spółki komandytowo — akcyjnej.

Spółka P/S to spółka mająca siedzibę w Danii, która ma prawo do emitowania akcji. Kapitał zakładowy spółki P/S wynosi 500 000 koron duńskich. Zgodnie z przepisami duńskiego prawa handlowego spółka P/S jest odrębnym od swoich wspólników podmiotem prawa. P/S posiada zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową.

W spółce P/S występują dwa rodzaje wspólników:

  • z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych udziałów oraz
  • z nieograniczoną odpowiedzialnością, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają własnym majątkiem.

Na gruncie prawa duńskiego, dochody spółki P/S nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki, ale na poziomie jej wspólników (proporcjonalnie do posiadanego przez nich udziału). Należy zatem stwierdzić, że na gruncie prawa duńskiego spółka P/S jest transparentna podatkowo. Wyjątek od tej zasady przewidziano tylko dla przypadków, gdy wspólnicy posiadający minimum 50% głosów lub udziału w kapitale zakładowym są rezydentami w krajach, które uznają P/S za podatnika.

Spółka P/S, jako podmiot emitujący papiery wartościowe, ma prawo do wypłacenia swoim akcjonariuszom dywidendy. Zgodnie z przepisami duńskiego prawa, dywidenda podlega wypłacie akcjonariuszom spółki jeżeli została podjęta decyzja przez walne zgromadzenie akcjonariuszy o podziale zysku.

Wnioskodawca przystąpi do spółki P/S w charakterze wspólnika z ograniczoną odpowiedzialnością. Poza Wnioskodawcą, wspólnikami spółki P/S mogą być osoby fizyczne, polscy rezydenci podatkowi i osoby prawne z siedzibą w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Udział Wnioskodawcy w zysku spółki P/S będzie proporcjonalny do posiadanych przez niego akcji w kapitale zakładowym spółki P/S. Dokładny procent udziału Wnioskodawcy w kapitale zakładowym spółki P/S nie został jeszcze określony.

Spółka P/S w przyszłości będzie komandytariuszem w spółce komandytowej inkorporowanej według przepisów prawa polskiego. Głównym przedmiotem działalności polskiej spółki komandytowej będzie dystrybucja paneli słonecznych na terytorium Polski. Polska spółka komandytowa będzie wynajmować biura i zatrudniać pracowników na terytorium Polski.

W piśmie z dnia 10.01.2013 r. (data wpływu 11.01.2013 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

  1. Wnioskodawca zamierza zostać akcjonariuszem nowo utworzonej spółki na terytorium Danii.
  2. Spółka będzie działać pod firmą B P/S. Spółka będzie mieć siedzibę w Kopenhadze (Dania).
  3. Przygotowania związane z utworzeniem planowanej spółki są zaawansowane. Podjęte zostały działania takie jak zawarcie porozumienia między wspólnikami oraz sporządzenie memorandum. Przygotowany został projekt umowy Spółki.
    Działalność spółki będzie finansowana z kapitałów własnych wniesionych przez wspólników, a następnie z przychodów uzyskiwanych od klientów. W razie konieczności wspólnicy będą udzielać spółce pożyczek.
  4. Przedmiotem działalności Spółki będzie świadczenie usług, które odpowiadają usługom klasyfikowanym według PKWIU w grupowaniu 70.10.100 „Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka P/S będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce w związku faktem, że będzie komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy spółka P/S nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w związku z faktem, że będzie komandytariuszem polskiej spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 1. ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnikami podatku CIT są osoby prawne i spółki w organizacji. Ponadto, ust. 2 tego artykułu stanowi, że przepisy ustawy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Przepis art. 1 ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, że przepisy ustawy mają także zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami podatkowymi, należy stwierdzić, że spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka osobowa nie podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (t j. Dz. U. z 2012 r., poz 361, dalej: „ustawa o PIT”) o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. W związku z powyższym, obowiązek podatkowy spoczywa na wspólnikach spółek osobowych, co oznacza, że spółki osobowe są transparentne podatkowo.

Opodatkowanie zagranicznej spółki osobowej w Polsce

W przypadku zagranicznych spółek osobowych ich podmiotowość dla celów podatkowych wynika z wewnętrznych regulacji prawa podatkowego państwa siedziby spółki i postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na gruncie prawa duńskiego, spółka P/S nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Zgodnie z duńskim prawem podatkowym dochód spółki P/S jest opodatkowany na poziomie wspólników spółki.

W przedmiotowej sprawie kluczowe znaczenie dla ustalenia podmiotowości podatkowej spółki P/S ma przepis art. 1 ust. 3 ustawy o CIT. Zgodnie z nim przepisy ustawy o CIT mają zastosowanie do spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym, zgodnie z zaprezentowaną w stanie faktycznym charakterystyką spółki P/S, należy stwierdzić, że spółka P/S nie może być traktowana jak podatnik z polskiej perspektywy podatkowej, ponieważ nie jest ona uznawana w Danii za osobę prawną dla celów podatkowych i nie podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Powyższe podejście jest zgodne z tezami przedstawionymi w raporcie o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Conyention to the Partnerships. Application de la Convention Fiscale de I`OCDE aux Societes de personnes. Paris, 1999). Raport ten wyjaśnia wiele kwestii na tle statusu spółek osobowych w kontekście międzynarodowym. Najważniejszym wnioskiem raportu jest stwierdzenie, że państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia przezroczysta. Państwo źródła musi uznać ustalenie państwa, W którym spółka została zorganizowana (por. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych - Kazimierz Bany, MoPod 2006, Nr 7).

W związku z powyższym należy uznać, że duńska spółka P/S będzie spółką transparentną podatkowo również na gruncie krajowych przepisów. W konsekwencji, jej dochody wynikające z udziału w polskiej spółce komandytowej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko, że zagraniczna spółka osobowa, która w kraju jej siedziby nie jest traktowana dla celów podatkowych jak osoba prawna, nie jest podatnikiem z polskiej perspektywy podatkowej zostalo potwierdzone orzeczeniami sądów administracyjnych, np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 28 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1279/10 czy wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1587/07.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.