IPPB3/4510-876/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Czy kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości rynkowej otrzymanego aportu w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną wydanych udziałów będzie „niepodzielonym zyskiem”, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT będzie stanowił przychód z udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia Spółki w SPV?
IPPB3/4510-876/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. spółka kapitałowa
  3. spółka osobowa
  4. zysk niepodzielony
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r,, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2015r. (data wpływu 19 października 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałego na dzień przekształcenia Spółki w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia przychodu z udziału w zyskach osób prawnych powstałego na dzień przekształcenia Spółki w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. W przyszłości możliwe jest wniesienie do niej środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych w formie wkładu niepieniężnego. Wskazane aktywa zostaną wycenione oraz wprowadzone do ewidencji środków trwałych według ich wartości rynkowej z dnia wniesienia.

W zamian za otrzymane aportem środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne Spółka wyda udziały o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa otrzymanych składników majątku. Powstała nadwyżka wartości rynkowej wniesionych środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną wydanych udziałów zostanie przez Spółkę przekazana na kapitał zapasowy. Przedmiotem ww. aportu do Spółki nie będzie przedsiębiorstwo ani jego zorganizowana część. Spółka planuje wykorzystywać środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

W dalszej przyszłości planowane jest przekształcenie Spółki w spółkę osobową („SPV”). Na dzień przekształcenia Spółki w SPV kapitały własne Spółki będą stanowić m.in. kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości rynkowej otrzymanego aportu w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za aport.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości rynkowej otrzymanego aportu w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną wydanych udziałów będzie „niepodzielonym zyskiem”, który zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT będzie stanowił przychód z udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia Spółki w SPV...

Zdaniem Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia Spółki w SPV kapitał zapasowy odpowiadający nadwyżce wartości rynkowej otrzymanego aportu ponad wartość nominalną wydanych udziałów nie będzie przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową może wiązać się z powstaniem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, jakim jest wartość niepodzielonych zysków w przekształcanej spółce kapitałowej określona na dzień przekształcenia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT).

Pojęcie „niepodzielonych zysków” nie zostało zdefiniowane w ustawie o CIT. W orzecznictwie organów podatkowych ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym przez „niepodzielone zyski” należy rozumieć wartości niepodzielonych miedzy udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy więc m.in. zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a nie rozdzielone między wspólników, lecz przekazane na kapitał rezerwowy lub zapasowy.

Należy zatem przyjąć, iż jedynie ta część kapitałów własnych spółki kapitałowej może być uznana za „zysk niepodzielny” w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, która pochodzi z zysków wypracowanych przez Spółkę.

Powyższe podejście pozwala zachować spójność z uregulowaniami prawa handlowego poświęconymi podziałowi zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu spółek handlowych wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (art. 191 § 1 k.s.h.). Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku (art. 191 § 2 k.s.h.), tj. np. przeznaczenie go na wypłatę tantiem na rzecz zarządu bądź rady nadzorczej, utworzenie funduszu rezerwowego, zapasowego, amortyzacyjnego czy inwestycyjnego (por. A. Kidyba, Komentarz do art. 191 Kodeksu spółek handlowych, LEX2011).

Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 192 k.s.h.).

Jak wynika z powyższych uregulowań, wypłata dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać dokonana z kapitału zapasowego (czy rezerwowego) jedynie w takim zakresie, w jakim kapitały te zostały utworzone z zysku.

Należy podkreślić, iż w analizowanym stanie faktycznym kapitał zapasowy będzie tworzyć m.in. nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego przez Spółkę aportu w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną udziałów wydanych w zamian za aport.

W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z nadwyżki wartości otrzymanego aportu ponad wartość wydanych udziałów (tzw. agio) i zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Należy więc w ocenie Wnioskodawcy uznać, że taka nadwyżka odniesiona na kapitał zapasowy Spółki nie będzie stanowiła „niepodzielonego zysku” w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

Podsumowując powyższe uwagi, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że nadwyżka wartości rynkowej otrzymanego aportu w postaci środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych ponad wartość nominalną wydanych udziałów jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania, kapitału zapasowego. Stąd też wartość części kapitału zapasowego, która została utworzona z tej nadwyżki powstałej przy otrzymaniu aportu nie należy w ocenie Wnioskodawcy traktować jako „niepodzielonego zysku” w rozumieniu ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko potwierdzają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2015 r. (sygn. IBPB-2-2/4511-205/15/MW) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, co następuje:

„(...) agio, tj. nadwyżka wartości wkładu wniesionego do spółki nad wartością nominalną objętych w zamian za ten wkład udziałów jest odrębnym od wypracowanego zysku źródłem finansowania kapitału zapasowego. W przeciwieństwie do wypracowanego zysku środki pochodzące z agio zgromadzone na kapitale zapasowym nie podlegają podziałowi. Nie mogą one także zostać udziałowcom zwrócone w jakiejkolwiek formie. Należy więc uznać, że agio odniesione na kapitał zapasowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie stanowiło ani „niepodzielonego zysku”, ani też „zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej”.”

Analogiczne stanowisko wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach rozstrzygając w podobnych sprawach na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. w interpretacji z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-75/15/NG) oraz z dnia 23 stycznia 2013r. (sygn. IBPBII/2/415-1425/12/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.