IPPB3/4510-63/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

1) Czy wniesienie wkładu w postaci nieruchomości do celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej konsekwencji podatkowych na gruncie podatku CIT w postaci obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego?2) Czy wniesienie wkładu z celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) do innej celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa), nie będzie rodziło obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej)?3) Czy przekształcenie celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej) obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w związku z uzyskaniem przez tę spółkę udziałów w spółce kapitałowej?
IPPB3/4510-63/15-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. wkład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych:

 • wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (pytanie nr oraz pytanie nr 2) – jest prawidłowe;
 • przekształcenia spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej oraz przekształcenia spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej jako: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) jest spółką akcyjną, prowadzącą działalność na terytorium Polski w zakresie m.in. zarządzania i administrowania kilkudziesięcioma tysiącami nieruchomości niemieszkalnymi i mieszkalnymi, obejmującymi m.in. dworce kolejowe i tereny wokół tych dworców. Obecnie Wnioskodawca realizuje program restrukturyzacji mający na celu usprawnienie procesu zarządzania nieruchomościami, na który składają się działania mające na celu sprzedaż zbędnych działek, jak też wykorzystanie posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomości do realizowania komercyjnych projektów inwestycyjnych z partnerem prywatnym przy wykorzystaniu spółek celowych.

W ramach obecnie rozważanego etapu restrukturyzacji, Spółka zamierza zawiązać celową spółkę osobową prawa handlowego w formie spółki komandytowej (dalej: jako „SPV”) i przystąpić do niej jako komandytariusz. W tym celu Wnioskodawca planuje przenieść część z posiadanych przez siebie nieruchomości w drodze wkładu niepieniężnego do SPV. Za dokonany do SPV aport Wnioskodawca obejmie ogół praw i obowiązków w tym podmiocie. Wartość obejmowanych przez Wnioskodawcę ogółu praw i obowiązków w związku z wniesieniem aportu zostanie określona zgodnie z wartością rynkową nieruchomości. Wnioskodawca zakłada, iż SPV, jako spółka celowa pełnić będzie rolę podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie wszystkimi projektami w zakresie inwestycji komercyjnych realizowanych z partnerem prywatnym.

Jednym z rozważanych sposobów realizacji inwestycji przez Wnioskodawcę jest przypisanie do konkretnych projektów poszczególnych spółek celowych (do każdej inwestycji przyporządkowana byłaby odrębna spółka celowa). W tym celu rozważane jest zawiązanie poszczególnych celowych spółek osobowych prawa handlowego w formie spółek komandytowych (dalej każda z osobna jako: „Spółka Projektowa”), które w strukturze znajdowałyby się bezpośrednio pod SPV. Planowane jest zatem wyposażenie takiej Spółki Projektowej przez SPV, która to dokonałaby aportu otrzymanych wcześniej nieruchomości, i przystępując do niej jako komandytariusz objęłaby ogół praw i obowiązków w tym podmiocie.

W zależności od uwarunkowań, potrzeb biznesowych i prawnych, Spółka Projektowa może zostać w przyszłości przekształcona w spółkę kapitałową (Sp. z o.o.) w trybie określonym w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2013.1030 j.t., dalej: „KSH”). W takim przypadku SPV zostałaby udziałowcem Spółki Projektowej.

Wnioskodawca zakłada, iż w wyniku przekształcenia nie doszłoby do zwiększenia majątku Spółki Projektowej. W szczególności, w związku z przekształceniem do Spółki Projektowej nie zostałyby wniesione żadne nowe wkłady. Tym samym Spółka Projektowa przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie otrzymałaby żadnego dodatkowego majątku w wyniku przekształcenia w porównaniu do jej majątku sprzed przekształcenia (majątek spółki komandytowej przekształconej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie byłby wyższy od majątku spółki komandytowej istniejącego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia).

Ze względu na fakt, iż spółki komandytowe nie stanowią odrębnych podatników na potrzeby podatku dochodowego Wnioskodawca występuje o wydanie interpretacji indywidualnej, jako wspólnik SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej). Z ostrożności procesowej, w przypadku wątpliwości, Wnioskodawca występuje również o wydanie interpretacji indywidualnej, na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), jako podmiot planujący utworzenie spółek SPV oraz Spółki Projektowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie wkładu w postaci nieruchomości do celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej konsekwencji podatkowych na gruncie podatku CIT w postaci obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego...
 2. Czy wniesienie wkładu z celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) do innej celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa), nie będzie rodziło obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej)...
 3. Czy przekształcenie celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej) obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w związku z uzyskaniem przez tę spółkę udziałów w spółce kapitałowej...

Ad. 1) Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu przez Wnioskodawcę do celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV 1) w zamian za objęcie w niej udziałów nie będzie powodować konsekwencji podatkowych na gruncie podatku CIT w postaci obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.

z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) nie zawiera definicji przychodu. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. W świetle tego artykułu, co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter.

Jednocześnie, w art. 12 ust. 4 ustawy CIT enumeratywnie wyliczono rodzaje przysporzeń podatników, które nie są zaliczane do przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Pod pojęciem spółki niebędącej osobą prawną należy przy tym rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 4a pkt 14 ustawy CIT). Spółka komandytowa jako spółka osobowa prawa handlowego nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 1 i 2 analizowanej ustawy) ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Wskazać zatem należy, iż SPV mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną.

W wyniku wniesienia wkładu do spółki komandytowej po stronie wnoszącego (Wnioskodawca) powstaje z mocy prawa udział kapitałowy w spółce zgodnie z art. 50 § 1 KSH odpowiadający rzeczywistej wartości wniesionego majątku i stanowiący odzwierciedlenie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Ze względu zatem na literalne wyłączenie aportów do spółek osobowych z kategorii przychodów podatkowych (zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT), wniesienie zatem aportu w postaci nieruchomości do SPV nie powoduje obowiązku rozpoznania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przychodu podlegający opodatkowaniu.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w bieżącej linii interpretacyjnej organów podatkowych - zostało ono potwierdzone m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 grudnia 2013 r. (IPPB3/423-803/13-2/AG),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2013 r. (ILPB4/423-377/13-2/DS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 22 listopada 2012 r. (ITPB3/423-514/12/AW),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2013 r. (IBPB1/2/423-1432/12/MS),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lipca 2012 r. (ILPB4/423-148/12-2/DS).

W ocenie Wnioskodawcy zatem, stanowisko, iż wniesienie wkładu w postaci nieruchomości do celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej konsekwencji podatkowych na gruncie podatku CIT w postaci obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2) Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu przez celową spółkę osobową działającą w formie spółki komandytowej (SPV 1) do projektowej celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa) w zamian za objęcie w niej udziałów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT nie będzie generować konsekwencji podatkowych na gruncie podatku CIT po stronie Wnioskodawcy w postaci konieczności rozpoznania przychodu podatkowego.

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, iż spółka komandytowa jest spółką osobową - a ta, nie jest zarówno podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, uznać zatem należy, iż Spółka Projektowa mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną. W takim również przypadku, z uwagi na fakt, iż zarówno SPV jak i Spółka Projektowa są spółkami transparentnymi podatkowo ewentualne konsekwencje podatkowe związane z przeniesieniem nieruchomości przez taką spółkę do innej spółki osobowej należy rozważać dopiero u wspólnika będącego podatnikiem CIT. W tym przypadku wspólnikiem, który podlega odrębnemu opodatkowaniu w zakresie CIT jest Wnioskodawca. Ewentualne zatem skutki podatkowe należy rozważyć dopiero u Wnioskodawcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 1, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Powyższe oznacza, iż przeniesienie składników majątkowych w postaci nieruchomości przez SPV do Spółki Projektowej nie będzie wiązało się z koniecznością rozpoznania przychodu po stronie Wnioskodawcy ze względu na normę art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT. Na gruncie CIT operacja ta będzie zatem po stronie Wnioskodawcy neutralna podatkowo.

W ocenie Wnioskodawcy zatem, przedstawione przez niego stanowisko, iż wniesienie wkładu z celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (SPV) do innej celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa), nie będzie rodziło obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej) należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3) Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Spółki Projektowej działającej w formie spółki osobowej w spółkę kapitałową - Wnioskodawca jako wspólnik spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej) nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w związku z uzyskaniem udziałów w spółce kapitałowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie natomiast z art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 KSH).

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż spółka przekształcona staje się zatem co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

W świetle natomiast art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz.U.2012.749 j.t.), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki (tzw. zasada sukcesji uniwersalnej). W związku z powyższym, również na potrzeby podatkowe spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia spółki osobowej jest traktowana jako kontynuator swego poprzednika. Przekształcenia nie można utożsamiać z likwidacją działalności gospodarczej, gdyż jest to dalsza jej kontynuacja w zmienionej formie prawnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają wprost żadnych skutków podatkowych przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną w spółkę kapitałową. Ustawodawca uregulował wyłącznie w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT kwestię odwrotną, tj. opodatkowania wartości niepodzielonych zysków spółki kapitałowej w przypadku przekształcenia jej w spółkę osobową - przepis ten jednak nie dotyczy sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do zmiany charakteru spółki w trakcie planowanych przekształceń. Modyfikacji ulegnie jedynie forma prawna prowadzonej działalności przez ten podmiot. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż sam moment zmiany formy prawnej ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie - jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej jednocześnie wspólnikiem Spółki Projektowej) przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku CIT.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, iż w niniejszym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, w świetle którego przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Wynika to z faktu, iż przekształcenia nie należy utożsamiać z wniesieniem jakiegokolwiek wkładu niepieniężnego (aportu) - są to bowiem dwie odrębne i niezależne od siebie procedury. Przekształcenie na podstawie art. 551 § 1 KSH nie opiera się bowiem na aporcie przedsiębiorstwa spółki przekształcanej do innej spółki (kapitałowej), lecz stanowi zmianę formy prawnej, która to zmiana wiąże się z zasadą kontynuacji.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w ramach procedury przekształcenia nie przewiduje się zwiększenia majątku (kapitałów), jakim dysponować będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością względem tych, którymi przed przekształceniem będzie dysponować Spółka Projektowa. W szczególności, wartość kapitału zakładowego i zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałej z przekształcenia) będzie odpowiadała wartości majątku przekształcanej Spółki Projektowej.

W wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca poprzez SPV (ze względu na transparentność podatkową SPV, skutki podatkowe należy rozpatrywać w tym przypadku po stronie Wnioskodawcy) nie uzyska żadnego przysporzenia, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W szczególności, nie otrzyma on żadnych świadczeń, które mogłyby podlegać opodatkowaniu oraz nie będą umarzane jego zobowiązania. W opisanej sytuacji nastąpi jedynie zmiana w obrębie aktywów SPV, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Wnioskodawca w wyniku przekształcenia zależnej Spółki Projektowej ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie osiągnie korzyści ekonomicznych skutkujących powstaniem u niego jakiegokolwiek przychodu.

Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w bieżącej linii interpretacyjnej organów podatkowych - zostało ono potwierdzone m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 28 listopada 2013 r., (IPTPB3/423-331/13-4/MF), gdzie w pełni zostało zaakceptowane stanowisko podatnika w świetle którego „przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 lutego 2013 r., (IPPB3/423-1016/12-2/AM), w której uznano z prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, wedle którego: „przekształcenie SKA w spółkę kapitałową nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego i z tego względu nie będzie również podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT”,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lipca 2012 r. (IBPB1/2/423-364/12/SD), w której uznano z prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, wedle którego: „czynność przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla spółek kapitałowych będących jej udziałowcami i nie spowoduje po stronie wspólników spółki przekształconej powstania przychodu podatkowego”,
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 marca 2011 r. (IPPB3/423-894/10-4/DP), gdzie w pełni zostało zaakceptowane stanowisko podatnika w świetle którego: „żadna z trzech przesłanek zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie będzie spełniona W konsekwencji przedmiotowy przepis nie znajdzie zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym, a co za tym idzie Spółce jako wspólnikowi SO (spółki osobowej - przyp. Wnioskodawca) nie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia SO.” Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 czerwca 2010 (ILPB3/423-240/10-2/JG).

Podobnie do powyższych stanowisko takie było wyrażane m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2013 r. (IPPB3/423-441/13-5/AG), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 kwietnia 2013 r. (IPPB3/423-206/13-2/AM), a także Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28 marca 2013 r. (ITPB4/423-1/12/MT).

W ocenie Wnioskodawcy zatem, przedstawione przez niego stanowisko, iż przekształcenie celowej spółki osobowej działającej w formie spółki komandytowej (Spółka Projektowa) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje po jego stronie, jako wspólnika spółki osobowej SPV (będącej z kolei wspólnikiem Spółki Projektowej) obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w związku z uzyskaniem przez tę spółkę udziałów w spółce kapitałowej - należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.