IPPB3/4510-468/15-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
IPPB3/4510-468/15-2/EŻinterpretacja indywidualna
  1. przekształcanie
  2. przychód
  3. płatnik
  4. spółka osobowa
  5. zysk zatrzymany
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015r. (data wpływu 22 maja 2015r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu z niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania, w Polsce. Obecnie jedynym udziałowcem Spółki jest spółka kapitałowa z siedzibą na Cyprze, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze. W przyszłości udziałowcem Spółki będzie inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski.

Niewykluczone, iż po zmianie udziałowca Spółka zostanie przekształcona w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Spółka osobowa). Wskazane przekształcenie Spółki w Spółkę osobową nastąpi na podstawie stosownych przepisów prawa spółek handlowych.

W wyniku przekształcenia, Spółce osobowej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej Spółki. Jednocześnie, majątek Spółki stanie się w całości majątkiem Spółki osobowej, która będzie kontynuować dotychczasową działalność w zmienionej formie prawnej jako osobowa spółka handlowa.

Niewykluczone, że część kapitału zapasowego bądź rezerwowego przekształcanej Spółki mogą stanowić zyski z lat ubiegłych wygenerowane przez Spółkę i przekazane na kapitał zapasowy/rezerwowy. W momencie przekształcenia Spółka może również posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. W wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia jej majątku (wartość kapitałów własnych Spółki nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do poboru oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy...
  2. Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do poboru oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

  1. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych wyłącznie od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.
  2. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych od wartości innych niż niepodzielone zyski wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013r. Poz. 1030, ze zm.; dalej: Kodeks spółek handlowych), spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty kapitałów spółki kapitałowej stają się składową częścią majątku spółki osobowej jako wkład do tej spółki.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej i oznacza przejście wszystkich praw i obowiązków z podmiotu przekształcanego na przekształcony.

Kwestia przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową została uregulowana także w przepisach ustawy o PDOP. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Z kolei art. 26 ust. 6 powołanej ustawy wskazuje, że w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Zdaniem Wnioskodawcy kwestia powstania po stronie Spółki osobowej obowiązku pobrania i przekazania PDOP na rachunek właściwego urzędu skarbowego jest uzależniona od powstania po stronie podatnika, tj. wspólnika będącego osobą prawną, przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy o PDOP. Wykładnia powołanego przepisu ustawy o PDOP prowadzi natomiast do wniosku, że w przypadku przekształcenia Spółki w Spółkę osobową jedyną kategorią podlegającą opodatkowaniu PDOP u wspólnika przekształcanej spółki jest wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

Powyższe oznacza, że Spółka osobowa jako spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki będzie płatnikiem PDOP jedynie wówczas, gdy przekształcana Spółka wykaże na dzień przekształcenia niepodzielone zyski (w tym zyski bieżące, wypracowane od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia), bądź też w przeszłości przekazała wypracowane zyski na kapitały inne niż kapitał zakładowy. Jedynie w takiej sytuacji Spółka osobowa będzie zobowiązana do pobrania i odprowadzenia PDOP w zakresie ww. niepodzielonych zysków (w tym zysków bieżących oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy) na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka osobowa, jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia PDOP wyłącznie od wartości ewentualnych niepodzielonych zysków wypracowanych przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyłącznie zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy będą stanowić dla będącego osobą prawną wspólnika Spółki osobowej przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu PDOP w momencie przekształcenia Spółki w Spółkę osobową. Powstanie po stronie podatnika przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych warunkuje powstanie obowiązku Spółki osobowej do pobrania i przekazania PDOP na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Jeżeli zatem przekształcana Spółka nie wykaże na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków ani zysków przekazanych w przeszłości na kapitały inne niż kapitał zakładowy, a więc w sytuacji gdy w momencie przekształcenia Spółki po stronie wspólnika nie powstanie przychód (dochód), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOP, Spółka osobowa nie będzie w ogóle zobowiązana do pobrania i odprowadzenia PDOP w związku z przekształceniem Spółki.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym przekształceniem Spółki w Spółkę osobową Spółka osobowa nie będzie zobowiązana do pobrania oraz odprowadzenia PDOP od wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz od wartości innych niż zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.