IPPB2/4511-278/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz innych niż zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Przy czym zbiorem określonym mianem „niepodzielone zyski” Wnioskodawca obejmuje w niniejszej sprawie zyski niepodzielone przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski bieżące. Zatem jeżeli na dzień przekształcenia Spółka zależna będzie posiadała zyski niepodzielone przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski bieżące osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone) oraz inne zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy, to podlegać one będą opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2015 r. (data wpływu 6 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB2/4511-278/15-2/MG z dnia 21 maja 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wnioskodawca) będzie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka zależna). Pozostałe udziały w Spółce zależnej będą posiadały podmioty (osoby fizyczne lub osoby prawne) podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: Wspólnicy).

Niewykluczone, że Spółka zależna zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę osobową, tj. spółkę komandytową lub spółkę jawną (dalej: Spółka osobowa). W momencie przekształcenia majątek Spółki zależnej stanie się majątkiem Spółki osobowej, która będzie prowadziła działalność tożsamą co do rodzaju i rozmiarów działalności Spółki zależnej. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: KSH). Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki zależnej. Na skutek przekształcenia Wnioskodawca oraz pozostali Wspólnicy Spółki zależnej staną się Wspólnikami Spółki osobowej.

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki zależnej nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). Nie można przy tym wykluczyć, że Spółka zależna będzie posiadać niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, oraz, że będzie posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

Złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 21 maja 2015 r. Nr IPPB2/4511-278/15-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego z uwagi na niespójność w kontekście stanowiska Wnioskodawcy.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca m.in. wskazał:

(...) Nie można przy tym wykluczyć, że Spółka zależna będzie posiadać niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, oraz, że będzie posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.”.

Natomiast w stanowisku odnośnie zadanego pytania Wnioskodawca stwierdził, że:

(...) W związku z faktem, iż jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka zależna nie będzie posiadać niepodzielonych zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, aczkolwiek może posiadać zyski bieżące wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej, przekształcenie Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie wiązało się po stronie Wnioskodawcy z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF wyłącznie w zakresie zysków bieżących wygenerowanych przez Spółkę zależną od początku roku obrotowego do momentu przekształcenia w Spółkę osobową.”.

Ponadto organ podatkowy prosił o wyjaśnienie, jak należy rozumieć sformułowania zawarte w zadanym we wniosku pytaniu:

(...) wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy...

Z uwagi na to, że w treści opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że Spółka będzie posiadać niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy, natomiast w stanowisku do zadanego pytania Wnioskodawca stwierdził, że Spółka nie będzie posiadać niepodzielonych zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, organ podatkowy wezwał o przeformułowanie zadanego pytania z uwzględnieniem odpowiedzi na powyższe wezwanie dotyczące doprecyzowania zdarzenia przyszłego, ponieważ pytanie to jest nieczytelne.

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 2 czerwca 2015 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu PDOF w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W związku z faktem, iż jak wskazano w stanie faktycznym, nie można wykluczyć, że na moment przekształcenia Spółka zależna będzie posiadać niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz, że będzie posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia, przekształcenie Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie wiązało się po stronie Wnioskodawcy z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF wyłącznie w zakresie niepodzielonych zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zysków bieżących wygenerowanych przez Spółkę zależną od początku roku obrotowego do momentu przekształcenia w Spółkę osobową. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy w przypadku, gdy na dzień przekształcenia Spółka zależna będzie posiadała niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz bieżące zyski osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone), w którym nastąpi przekształcenie, to podlegać one będą opodatkowaniu PDOF na moment przekształcenia. W przypadku zaś wykazania straty przez Spółkę zależną na dzień przekształcenia oraz w przypadku, gdy Spółka zależna nie będzie posiadała zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, brak będzie jakiegokolwiek opodatkowania PDOF po stronie Wnioskodawcy w momencie przekształcenia Spółki zależnej.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że w związku z doprecyzowaniem stanowiska pytanie zaprezentowane we Wniosku nie wymaga przeformułowania natomiast opis zdarzenia przyszłego nie wymaga doprecyzowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Oznacza to, iż na moment przekształcenia opodatkowaniu podlegać mogą tylko niepodzielone zyski oraz zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy Spółki.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 1 stycznia 2015 wskazuje, iż, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o PDOF. I tak, od 1 stycznia 2015 r. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu PDOF w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej (w tym wartość przekazana na inne kapitały niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej). W związku z faktem, iż jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka zależna nie będzie posiadać niepodzielonych zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, aczkolwiek może posiadać zyski bieżące wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej, przekształcenie Spółki zależnej w Spółkę osobową będzie wiązało się po stronie Wnioskodawcy z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOF wyłącznie w zakresie zysków bieżących wygenerowanych przez Spółkę zależną od początku roku obrotowego do momentu przekształcenia w Spółkę osobową. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy w przypadku, gdy na dzień przekształcenia Spółka zależna będzie posiadała bieżące zyski osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone), w którym nastąpi przekształcenie, to podlegać one będą opodatkowaniu PDOF na moment przekształcenia. W przypadku zaś wykazania straty przez Spółkę zależną na dzień przekształcenia, brak będzie jakiegokolwiek opodatkowania PDOF po stronie Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 stycznia 2015 r. o sygn. IBPBII/2/415-963/14/MM, w której organ podatkowy stwierdził, że: „ (...) należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził że w związku z przekształceniem Nowej Spółki w Spółkę Osobową nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej oraz innych niż zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Przy czym zbiorem określonym mianem „niepodzielone zyski” Wnioskodawca obejmuje w niniejszej sprawie zyski bieżące. Skoro tak, to tylko jeżeli na dzień przekształcenia spółka kapitałowa będzie posiadała bieżące zyski osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone) oraz inne zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy, to podlegać one będą opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone (oraz zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy) wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.; dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei w myśl przepisu art. 552 k.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 k.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę jawną lub komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym – osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę niebędącą osobą prawną, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w Spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu. Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie podzielonych przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich. Warunkiem opodatkowania jest jedynie aby zyski te nie były podzielone. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Podsumowując, powstanie po stronie wspólnika spółki kapitałowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia, niepodzielonych zysków spółki kapitałowej oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Wszelkie zyski, które nie zostały podzielone odpowiadają pojęciu „niepodzielone zyski” użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegają opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Opodatkowaniu na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową podlegają również zyski spółki kapitałowej przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w tej spółce jako spółce przekształcanej.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, że na moment przekształcenia w Spółkę zależną – spółka przekształcana będzie posiadać niepodzielone zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz, że będzie posiadać zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia,

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w Spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki (wartość kapitałów własnych Spółki zależnej nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). W momencie przekształcenia majątek Spółki zależnej stanie się majątkiem Spółki osobowej. W wyniku przekształcenia będziemy zatem mieli do czynienia z tym samym podmiotem, którego wartość kapitałów będzie odpowiednikiem wartości kapitałów w spółce przekształcanej a podmiot zmieni tylko formę prawną, pod którą będzie działał.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który stwierdził, że w związku z przekształceniem Spółki zależnej w Spółkę osobową nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej oraz innych niż zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy. Przy czym zbiorem określonym mianem „niepodzielone zyski” Wnioskodawca obejmuje w niniejszej sprawie zyski niepodzielone przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski bieżące. Zatem jeżeli na dzień przekształcenia Spółka zależna będzie posiadała zyski niepodzielone przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy oraz zyski bieżące osiągnięte w trakcie danego roku podatkowego (i niepodzielone) oraz inne zyski przekazane na kapitały inne niż zakładowy, to podlegać one będą opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę  i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.