IPPB2/415-853/14-4/MG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane odpowiednio przez Spółkę zależną oraz przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej?
IPPB2/415-853/14-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. przychód
 3. spółka osobowa
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data nadania 15 stycznia 2015 r., data wpływu 19 stycznia 2015 r.) na wezwanie tut. organu Nr IPPB2/415-853/14-2/MG z dnia 9 stycznia 2015 r. (data nadania 9 stycznia 2015 r., data doręczenia 13 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w spółki osobowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w spółki osobowe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech (dalej: Wnioskodawca), jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna).

Planowane jest również, że Wnioskodawca będzie w przyszłości udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Nowa Spółka).

Niewykluczone, że Spółka zależna oraz Nowa Spółka zostaną w przyszłości decyzją wspólników przekształcone w spółki osobowe (dalej łącznie: Spółki osobowe). W momencie przekształcenia majątek Spółki zależnej stanie się majątkiem spółki osobowej. Podobnie również majątek Nowej Spółki w momencie przekształcenia stanie się majątkiem spółki osobowej, w którą Nowa Spółka zostanie przekształcona. Przekształcenie - w obu przypadkach - nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: KSH). Nie będzie ono przy tym nosiło znamion likwidacji Spółki zależnej ani likwidacji Nowej Spółki.

Wnioskodawca przewiduje przy tym, że na moment przekształcenia zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Jednocześnie w momencie przekształcenia zarówno Spółka zależna jak i Nowa Spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.

W wyniku przekształcenia Spółki zależnej w spółkę osobową, jak również w wyniku przekształcenia Nowej Spółki w spółkę osobową nie dojdzie do zwiększenia majątku tych spółek (wartość kapitałów własnych odpowiednio Spółki zależnej jak i Nowej Spółki, co do zasady, nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem).

Jednocześnie planowane przekształcenia obu wskazanych wyżej spółek (Spółki zależnej oraz Nowej Spółki) zostanie dokonane po dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym organ podatkowy pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. Nr IPPB2/415-853/14-2/MG (data nadania 9 stycznia 2015 r., data doręczenia 13 stycznia 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, sformułowanym pytaniem i stanowiskiem Wnioskodawcy do zadanego pytania, z uwagi na to, że:
 • w zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca informuje, że „(...) na moment przekształcenia zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Jednocześnie w momencie przekształcenia zarówno Spółka zależna jak i Nowa spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia”;
 • sformułowane pytanie dotyczy opodatkowania wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależna oraz Nową spółkę przed zmianą formy prawnej;
 • natomiast w stanowisku odnośnie sformułowanego pytanie Wnioskodawca stwierdza: „(...) w związku z przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone (czyli zyski bieżące, w braku zysków z lat ubiegłych) oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej”.

W związku z powyższym organ podatkowy prosi o jednoznaczny opis zdarzenia przyszłego, tj. wskazanie, czy na dzień przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe w spółkach kapitałowych będą zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez spółki kapitałowe przed zmianą formy prawnej...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 15 stycznia 2015 r. (data nadania 15 stycznia 2015 r., data wpływu 19 stycznia 2015 r.), w którym wyjaśnił, że:

 • Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca przewiduje przy tym, że na moment przekształcenia zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Jednocześnie w momencie przekształcenia zarówno Spółka zależna jak i Nowa Spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia.
 • W konsekwencji, pomimo, iż w podsumowaniu stanowiska wskazano, iż brak opodatkowania nie wystąpi w zakresie wartości innych niż zyski niepodzielone (zysk bieżący) oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej, sformułowanie to odnosi się do brzmienia przepisu, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. (przewidującego obydwie kategorie zysków).

Podsumowując, Wnioskodawca wskazał, iż na moment przekształcenia w spółkach kapitałowych nie wystąpią, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy, przekazane na te kapitały zyski, które wypracowane zostały przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane odpowiednio przez Spółkę zależną oraz przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem odpowiednio Spółki zależnej jak i Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane przez Spółkę zależną przed zmianą formy prawnej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy PDOF. W szczególności, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zdaniem Wnioskodawcy, u wspólnika spółki kapitałowej opodatkowaniu PDOF w przypadku przekształcenia takiej spółki kapitałowej w spółkę osobową opodatkowaniu podlega wyłącznie wartość zysków niepodzielonych w spółce przekształcanej. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, nie wystąpi na moment przekształcenia opodatkowanie w związku z faktem, że kapitały spółki przekształcanej w następstwie przekształcenia staną się wkładami w spółce osobowej. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy należy uznać, że w przypadku, gdy przekształcana spółka kapitałowa nie wykazuje zysków niepodzielonych ani zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy, operacja przekształcenia nie będzie dla wspólnika spółki przekształcanej rodzić skutków podatkowych. Jak wskazano powyżej, na moment przekształcenia w Spółce zależnej, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitale zapasowym) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych (tak zyski niepodzielone jak i zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy).

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia tak Spółki zależnej jak i Nowej Spółki w Spółki osobowe spowoduje powstanie u Wnioskodawcy, jako udziałowca tych spółek przekształcanych, obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcane spółki (tj. Spółka zależna i Nowa Spółka) wykażą na dzień tego przekształcenia zyski niepodzielone oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów w oparciu o przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r., z których jako przykładowe można wymienić:

 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 30 listopada 2011 r. (Nr IPPB2/415-812/11-2/MK1), w której organ podatkowy wskazał, że „przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę osobową, będzie skutkować powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jedynie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia składnikiem majątku spółki przekształcanej będą niepodzielone zyski”.
 • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 29 grudnia 2010 r. (Nr IPPB1/415-915/10-3/EC), w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika „(...) w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy jako udziałowca spółki przekształcanej obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia”.

Wprawdzie powyższe interpretacje indywidualne wydane zostały w stanie prawnym obowiązującym do dnia 1 stycznia 2015 r. to jednak potwierdzają one prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy w zakresie braku opodatkowania przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w przypadku niewystąpienia zysków niepodzielonych w spółce kapitałowej na moment przekształcenia.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w Spółki osobowe Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania PDOF wartości innych niż zyski niepodzielone (czyli zyski bieżące, w braku zysków z lat ubiegłych) oraz zyski przekazane na kapitały inne niż kapitał zakładowy wypracowane przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 K.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z kolei w myśl przepisu art. 552 K.s.h. – spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 K.s.h. – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w spółkę osobową (np. spółkę jawną lub komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 K.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 K.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym – osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Na podstawie art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W myśl art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów został zawarty przez ustawodawcę w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Źródłami przychodów są m.in. – zgodnie z punktem 7 tego przepisu – kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2–2b;

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy, dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek każdego zysku faktycznie niewypłaconego wspólnikom w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w przywołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartość niepodzielonych zysków spółki kapitałowej zarówno z lat ubiegłych, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, jak i z roku, w którym dojdzie do przekształcenia. Do zbioru tego zaliczyć należy zatem zyski wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku obrotowego do dnia jej przekształcenia w spółkę osobową (zyski bieżące) oraz zyski z lat poprzednich, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) m.in. z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak stanowi art. 30a ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1–5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Spółka zależna). Wnioskodawca będzie w przyszłości udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Nowa Spółka). Spółka zależna oraz Nowa Spółka zostaną w przyszłości decyzją wspólników przekształcone w spółki osobowe. W momencie przekształcenia majątek zarówno Spółki zależnej, jak i Nowej Spółki stanie się majątkiem spółki osobowej. Przekształcenie nastąpi zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych i nie będzie nosiło znamion likwidacji obu spółek kapitałowych. Wnioskodawca przewiduje, że na moment przekształcenia zarówno w Spółce zależnej, jak i w Nowej Spółce, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Jednocześnie w momencie przekształcenia zarówno Spółka zależna jak i Nowa Spółka może posiadać jednak zyski/straty bieżące, tj. wypracowane/poniesione od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia. W wyniku przekształcenia Spółki zależnej i Nowej Spółki w spółki osobowe nie dojdzie do zwiększenia majątku tych spółek (wartość kapitałów własnych odpowiednio Spółki zależnej jak i Nowej Spółki, co do zasady nie ulegnie zmianie w związku z przekształceniem). Na moment przekształcenia w spółkach kapitałowych nie wystąpią, na kapitałach innych niż kapitał zakładowy, przekazane na te kapitały zyski, które wypracowane zostały przez Spółkę zależną lub/i Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej.

Zatem, w związku z planowanym przekształceniem Spółki zależnej oraz Nowej Spółki w spółki osobowe Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości innych niż zyski niepodzielone wypracowane odpowiednio przez Spółkę zależną oraz przez Nową Spółkę przed zmianą formy prawnej, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca na kapitałach innych niż kapitał zakładowy (tj. np. na kapitałach zapasowych) nie zostaną zgromadzone zyski z lat ubiegłych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na moment przekształcenia, zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podlegać będzie zysk bieżący wypracowany przez spółki kapitałowe od początku roku obrotowego do dnia przekształcenia w spółki niebędące osobą prawną. Spółki osobowe będą zobowiązane, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. ustawy spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 8 cytowanej ustawy, podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych - należy wskazać, że orzeczenie te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. W związku z tym, organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego zwykłego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.