IPPB1/4511-840/15-8/EC | Interpretacja indywidualna

1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Akcji z tytułu rozwiązania Spółki Osobowej bez likwidacji, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania?2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki Osobowej bez likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB1/4511-840/15-8/ECinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. działalność gospodarcza
 3. likwidacja
 4. likwidacja spółki
 5. składnik majątkowy
 6. spółka osobowa
 7. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 30 września 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/4511-840/15-3/EC z dnia 17 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r., data doręczenia 21 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki osobowej, w wyniku uwzględnienia zażalenia z dnia 12 października 2015 r. (data nadania 12 października 2015 r., data wpływu 14 października 2015 r.) na postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 1 października 2015 r. Nr IPPB1/4511-840/15-6/EC – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki osobowej (pyt. Nr 2).

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi. W związku z tym pismem z dnia 17 września 2015 r. Nr IPPB1/4511-840/15-3/EC, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia, poprzez:

 • wyczerpujące przedstawienie opisanego zdarzenia przyszłego, a w szczególności jednoznaczne podanie:
  • czy przedmiotem działalności gospodarczej spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. (bez wskazywania symboli PKD) będzie nabywanie i zbywanie (obrót) udziałami, papierami wartościowymi, tj. czy czerpanie pożytków z ww. udziałów i papierów wartościowych stanowić będzie realizację przedmiotu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 21 września 2015 r., a zatem termin wyznaczony do uzupełnienia braków upłynął z dniem 28 września 2015 r. i w tym czasie Wnioskodawca nie uzupełnił braków formalnych wniosku.

Wobec faktu, iż uzupełnienie do wniosku nadano w placówce pocztowej w dniu 29 września 2015 r. (data stempla pocztowego), uznano, iż zostało złożone po upływie przewidzianego terminu.

W związku z powyższym tut. Organ wydał postanowienie z dnia 1 października 2015 r. Nr IPPB1/4511-840/15-6/EC o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Na powyższe postanowienie Wnioskodawca złożył w dniu 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) zażalenie i wniósł o jego uchylenie w całości oraz wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiotowej sprawie.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisu art. 14g § 1 Ordynacji podatkowej, poprzez pozostawienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego bez rozpatrzenia.

Uzasadniając powyższe, pełnomocnik Strony wskazał, że dnia 1 lipca 2015 r. w imieniu Wnioskodawcy wysłany został wniosek (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku 6 lipca 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki osobowej (pyt. Nr 2). W związku z otrzymanym dnia 21 września 2015 r. (data nadania 18 września 2015 r.) wezwaniem do uzupełnienia wniosku sygn. Nr IPPB1/4511-840/15-3/EC, dnia 28 września 2015 r. w imieniu Wnioskodawcy złożona została odpowiedź na owo wezwanie. Odpowiedź ta została nadana w U. Wniosek ten został zatem nadany w terminie, czego potwierdzenie stanowi załączone do niniejszego pisma zaświadczenie o nadaniu przesyłki wydane przez U.. Błędna data stempla pocztowego wynikała z omyłki pracownika U., nie natomiast z niedochowania przez Wnioskodawcę terminu do złożenia odpowiedzi na wezwanie Organu.

Na potwierdzenie powyższego załączono pismo z dnia 7 października 2015 r., w którym U. poinformowała, iż przesyłka została nadana w U. w dniu 28 września 2015 r. o godzinie 20:03.

Zatem, organ podatkowy rozpatrując zażalenie Strony uznał je za zasadne i postanowieniem z dnia 30 października 2015 r. Nr IPPB1/4511-2-13/15-2/EC/MM uchylił zaskarżone postanowienie w całości oraz postanowił, że w sprawie zgodnie z wnioskiem z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) zostanie wydana interpretacja indywidualna, w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Wnioskodawca). Planowane jest przystąpienie przez Wnioskodawcę do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwanej: Spółką), Spółka stanie się właścicielem akcji polskiej spółki akcyjnej (dalej: Akcje) poprzez przejęcie spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze będącej w posiadaniu Akcji. W przyszłości możliwa jest zmiana formy prawnej Spółki poprzez jej przekształcenie w spółkę osobową (dalej zwaną Spółką Osobową). Przekształcenie nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w trybie określonym w art. 551 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 - dalej: KSH). Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki w Spółkę Osobową, tzn. stanie się wspólnikiem przekształconej spółki osobowej i będzie mu przysługiwał ogół praw i obowiązków wspólnika, o którym mowa w art. 10 KSH.

W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu aktywności Spółki Osobowej może ona ulec rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sposób podziału majątku Spółki Osobowej pomiędzy jej wspólników po rozwiązaniu określony będzie w umowie Spółki Osobowej. W wyniku rozwiązania Spółki Osobowej bez likwidacji, Wnioskodawca otrzyma przypadające na niego niepieniężne składniki majątkowe w postaci Akcji.

W przyszłości Wnioskodawca może dokonać odpłatnego zbycia Akcji po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki Osobowej bez likwidacji (w ramach którego doszło do wydania owych Akcji). Zbycie Akcji przez Wnioskodawcę nie będzie dokonywane w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 17 września 2015 r. Nr IPPB1/4511-840/15-3/EC Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o informację, że jednym z przedmiotów działalności gospodarczej spółki osobowej, powstałej z przekształcenia spółki z o.o., będzie nabywanie i zbywanie (obrót) udziałami/papierami wartościowymi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę Akcji z tytułu rozwiązania Spółki Osobowej bez likwidacji, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód do opodatkowania...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki Osobowej bez likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Odpowiedź na pytanie nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie nr 1 została udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania 2, w przypadku odpłatnego zbycia Akcji przez Wnioskodawcę po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie Spółki Osobowej bez likwidacji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną - w myśl art. 5b ust. 2 Ustawy PIT - przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nabycie Akcji zostanie dokonane w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z siedzibą na Cyprze, która zostanie przejęta przez Spółkę. Akcje będą składnikami majątkowymi przedsiębiorstwa Spółki. W związku z powyższym, przychody ze zbycia Akcji otrzymanych przez Wnioskodawcę z tytułu rozwiązania Spółki Osobowej bez likwidacji, powinny zostać zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT. Aktywa nabyte w ramach działalności spółki przejmowanej należy bowiem traktować tak samo jak aktywa nabyte w ramach działalności prowadzonej przez spółkę przejmowaną (Spółkę).

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT: „Do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

 1. pozostałych na dzień likwidacji prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej lub prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki
  • jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

W świetle brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT, jeżeli Wnioskodawca dokona zbycia Akcji po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja Spółki Osobowej i odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, to odpłatne zbycie Akcji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej, ani też żadnego innego przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W powyższej sytuacji, tak jak to było opisane w uzasadnieniu stanowiska do pytania pierwszego, należy również przyjąć, iż wszystkie powołane regulacje znajdują zastosowanie do rozwiązania spółki bez przeprowadzenia procesu likwidacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 58 ww. ustawy rozwiązanie spółki powodują:

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,
 5. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,
 6. prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Zgodnie z art. 551 § 1 wskazanej ustawy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształcona). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1 powoływanej ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 5a pkt 26 ww. ustawy stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną – w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy – przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3)
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki – jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Dla prawidłowego ustalenia sposobu rozliczenia dochodu przypadającego na Wnioskodawcę z tytułu odpłatnego zbycia akcji otrzymanych wskutek likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia sp. z o.o. konieczne jest właściwe zakwalifikowanie przychodów do odpowiedniego źródła przychodu. Skoro przedmiotem działalności spółki osobowej będzie nabywanie i zbywanie (obrót) papierami wartościowymi, tj. czerpanie pożytków z ww. akcji stanowić będzie realizację przedmiotu działalności gospodarczej w rozumieniu art . 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to odpłatne zbycie akcji otrzymanych z tytułu likwidacji spółki osobowej, skutkować będzie, po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w art . 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) cytowanej ustawy.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że w sytuacji gdy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja/rozwiązanie spółki niebędącej osobą prawną, do dnia odpłatnego zbycia wymienionych składników majątku (akcji) upłynie 6 lat, wówczas Wnioskodawca nie uzyska przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim przypadku nie zostanie bowiem wypełniona dyspozycja art. 14 ust. 2 pkt 17 w związku art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w takim przypadku, w zakresie jaki dotyczy zbycia akcji nie zachodzą okoliczności zanalizowane powyżej. Wówczas odpłatne zbycie wskazanych wyżej składników majątku w związku z likwidacją spółki osobowej nie stanowi bowiem źródła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.