IPPB1/4511-665/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej
IPPB1/4511-665/15-2/DKinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. działalność gospodarcza
  3. nakłady
  4. spółka osobowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w roku 2013 nabyła nieruchomość niezabudowaną. Zakup dokonany był (częściowo) ze środków pochodzących z kredytu inwestycyjnego. Kredyt został zaciągnięty na prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą, ze względu na lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorców. W akcie notarialnym, na wniosek Banku - kredytodawcy, poza danymi imiennymi Wnioskodawcy, dodano zapis, o prowadzonej działalności gospodarczej. W/w nieruchomość niezabudowana nie została jednak wpisana do ewidencji środków trwałych, nie były też zaliczane do kosztów podatkowych odsetki od płaconych rat kredytu. Grunt ten pozostaje niezabudowany, płacony jest podatek rolny, gdyż były to grunty rolne zakupione od rolnika, w księdze wieczystej jest zapis o gruntach ornych. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla przedmiotowej działki przeznaczenie pod zabudowę przemysłową.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorstwa, Przy akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, sprzedawca (rolnik) złożył oświadczenie "że czynność objęta niniejszym aktem nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz zapewnił, że czynność ta jest wykonywana jednorazowo, bez zamiaru wykonywania jej w sposób częstotliwy i ciągły dla celów zarobkowych" .Transakcja nie została zatem opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Jako strona kupująca Wnioskodawca nie odliczył podatku naliczonego od w/w transakcji.

Obecnie jako właściciel gruntu, będący również od listopada 2014 r. wspólnikiem spółki jawnej, Wnioskodawca chce wnieść - przekazać nieruchomość niezabudowaną spółce. Czynność ta wpłynie na zmianę umowy spółki w treści dotyczącej posiadanego przez Spółkę majątku. Przekazanie gruntu ma na celu umożliwienie Spółce wybudowania na tej działce hali produkcyjno-handlowo-magazynowej, co pozwoli jej w przyszłości prowadzić tam działalność gospodarczą. Przy sporządzaniu aktu notarialnego, jako osoba przekazująca grunt Wnioskodawca chce dokonać zapisu, że wraz z przeniesieniem praw własności do gruntu Spółka przejmie zobowiązanie kredytowe, spłacając pozostałą część zadłużenia (obecnie jest to ok. 1/2 wartości nieruchomości).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług art. 5 ust 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2 można mówić w przedmiotowej sprawie o wyłączeniu spod zakresu działania ustawy o vat, w sytuacji, kiedy przy zakupie gruntu, jako podatnikowi, nie przysługiwało mi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, a przekazanie na rzecz Spółki nieruchomości traktowane jest jako czynność nieodpłatna...
  2. Czy poprawnym jest stanowisko, że wniesienie nieruchomości niezabudowanej do Spółki osobowej (art 5a pkt 26 ustawy o vat) nie powoduje skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dla wnoszącego nieruchomość jak i Spółki Jawnej... (art 21 ust 1 pkt 50b)

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie pytania nr 1 dotyczącego ustawy o podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wskazanej nieruchomości (w tym konkretnym przypadku) nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu z ustawy o podatku od towarów i usług, albowiem zastosowanie znajdzie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane. W ocenie Wnioskodawcy właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. W przypadku wnoszenia wkładu spółek osobowych, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego nie można mówić o kwotowym wyrażeniu wnoszonego wkładu. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć, do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów. Do potencjalnych korzyści wnoszących wkład wspólników można zaliczyć majątek wspólny, który w przypadku likwidacji zostanie podzielony między wspólników. Niewątpliwie, korzyścią osiąganą przez wspólników jest udział w zysku osiąganym przez spółkę, jednakże nie ma żadnej gwarancji, że po skończonym roku obrachunkowym, spółka odnotuje zysk.

W odniesieniu do poczynionych wyżej ustaleń, biorąc pod uwagę zakres sprawy, należy uznać, że czynność przyszła stanowi czynność nieodpłatną, dla której nie można dokonać obiektywnej wyceny.

W zamian za wkład wniesiony do spółki osobowej wnoszący nie otrzyma wymiernej zapłaty, wyrażonej w pieniądzu. dlatego też do ustalenia wartości wnoszonego wkładu zastosowanie znajdzie art. 29a ust 2 ustawy o vat, zgodnie z którym, w przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 7 ust 2 ceną towaru będzie cena nabycia towaru lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszty wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.Tak więc, zdaniem Wnioskodawcy należy wystawiając fakturę wpisać wartość nieruchomości, po której została nabyta w 2013 r., a w rubryce dotyczącej podatku vat powołać się na zwolnienie zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy. Na podstawie tegoż dokumentu oraz aktu notarialnego, potwierdzającego własność, Spółka będzie mogła wprowadzić nieruchomość do środków trwałych.

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. W myśl art. 5 a pkt 26 w/w ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą płatnikiem podatku dochodowego, a tak właśnie jest w tym przypadku, gdzie mamy do czynienia ze spółka jawną.

Mając na uwadze poczynione wyjaśnienia Wnioskodawca uważa, że w świetle przytoczonych przepisów, czynność wniesienia wkładu do spółki osobowej jest czynnością neutralną podatkowo, zarówno po stronie wnoszącego jak i spółki jawnej.Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środków trwałych.

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości niezabudowanej do spółki jawnej stanowi podwyższenie majątku spółki i nie powoduje powstania przychodu, gdyż jego wniesienie nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika aportu. Jednocześnie należy nadmienić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 17 ust 1 pkt 9 cytowanej ustawy, gdyż zgodnie z treścią za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie z treścią ust 1 pkt 9 odnosi się on wyłącznie do udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Podsumowując Wnioskodawca uważa, że przystępując do czynności przeniesienia własności na Spółkę, po sporządzeniu aktu notarialnego należy uiścić podatek od czynności cywilno-prawnych. Natomiast w kwestii podatków: vat i dochodowego należy uznać, że czynność ta jest wolna od opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wniesie nieruchomość niezabudowaną do Spółki osobowej.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), nie zawiera szczególnych unormowań odnoszących się do wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Zawiera jednakże określenie przedmiotu opodatkowania.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zysku i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sama sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Stosownie do tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz cytowany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że czynność wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej – jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, nie powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 r. poz 613) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki jawnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.