IPPB1/4511-450/16-3/EC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy otrzymanie ogółu praw i obowiązków, przysługujących Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej spółce osobowej, w wyniku likwidacji Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy? 2) Czy otrzymanie wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową, w wyniku likwidacji Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę, i późniejsza spłata tych wierzytelności przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania składników majątku z tytułu likwidacji spółki osobowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. oraz skutków podatkowych spłaty wierzytelności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w spółce komandytowej lub jawnej (dalej jako: „Spółka Osobowa” lub „Spółka”). Spółka Osobowa będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, która może obejmować m.in zarządzanie nieruchomościami, kupno/sprzedaż nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, inwestowanie (kupno/sprzedaż) w udziały/akcje spółek kapitałowych.

Spółka Osobowa może być wspólnikiem w innej lub innych spółkach osobowych (spółki komandytowej lub jawnej). W czasie funkcjonowania Spółki Osobowej, zgodnie z ogólnymi zasadami, wspólnicy na bieżąco będą obliczać swoje zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym z tytułu udziału w spółce.

W przyszłości, Spółka Osobowa może zostać zlikwidowana bądź rozwiązana bez przeprowadzania formalnej likwidacji (dalej łącznie określane jako likwidacja). W takiej sytuacji, majątek Spółki Osobowej zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W majątku Spółki Osobowej mogą znaleźć się m.in. środki pieniężne, ogół praw i obowiązków przysługujący Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej spółce (innych spółkach osobowych), wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w wyniku likwidacji Spółki Osobowej może otrzymać wyżej wymienione składniki majątkowe, w szczególności ogół praw i obowiązków przysługujący Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej (innych) spółce osobowej, wierzytelności z tytułu oprocentowanych pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową.

Tym samym, po likwidacji Spółki Osobowej:

  • dłużnicy zlikwidowanej Spółki Osobowej będą spłacać pożyczki na rzecz Wnioskodawcy (wierzyciela),
  • Wnioskodawca zostanie wspólnikiem w innej spółce osobowej, w której bezpośrednim wspólnikiem była Spółka Osobowa.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymanie ogółu praw i obowiązków, przysługujących Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej spółce osobowej, w wyniku likwidacji Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy...
  2. Czy otrzymanie wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową, w wyniku likwidacji Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę, i późniejsza spłata tych wierzytelności przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie składników majątkowych – tj. ogółu praw i obowiązków, przysługujących Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej spółce osobowej – w wyniku likwidacji Spółki osobowej przez Wnioskodawcę nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie dot. pyt. 1)

Wnioskodawca zauważa, że stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku.

Jednocześnie zgodnie z art. 5b ust. 2 jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody, o których mową w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o PIT tj. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychód ten powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż likwidacja Spółki osobowej będzie neutralna dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Osobowej na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki Osobowej dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki Osobowej w postaci ogółu praw i obowiązków, przysługujących Spółce Osobowej jako wspólnikowi w innej spółce osobowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Ewentualny przychód powstanie dla Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie w wyniku likwidacji Spółki osobowej przez Wnioskodawcę - wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez Spółkę Osobową, w wyniku likwidacji Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę i późniejsza spłata tych wierzytelności przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy – nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Jedynie spłata przez dłużników odsetek od takich pożyczek będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie dot. pyt. 2)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Jednocześnie stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Przy czym, zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 14 ust. 8 ww. ustawy, który ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez środki pieniężne, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny, pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Od 1 stycznia 2015 r. ustawodawca doprecyzował, że przez środki pieniężne, o których m.in. mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osoba prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, rozumie się również wartość wierzytelności uprzednio zarachowanej jako przychód należny pomniejszonej o należny podatek od towarów i usług, oraz wierzytelności z tytułu udzielonej przez spółkę niebędącą osobą prawną pożyczki - z wyjątkiem wierzytelności z tytułu odsetek od opóźnionej zapłaty oraz wierzytelności z tytułu odsetek od takiej pożyczki, jeżeli wierzytelności te zostały spłacone na rzecz otrzymującego je wspólnika.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji (rozwiązania) Spółki Osobowej środków pieniężnych, przez które należy rozumieć również wierzytelności wymienione w art. 14 ust. 8 ustawy o PIT – a więc pożyczki udzielone przez Spółkę Osobową – nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Równocześnie, późniejsza spłata tych wierzytelności przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy – nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Jednocześnie spłata przez dłużników odsetek od takich pożyczek będzie skutkować powstaniem przychodu dla Wnioskodawcy.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-147/16/SG),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2016 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-148/16/EN),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 marca 2016 r. (sygn. 1061-IPTPB3.4511.44.2016.1/MK),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r. (sygn. IPPB1/4511-1306/15-2/MM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.