IPPB1/4511-19/16-4/MM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę (kapitałową) z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?(pyt. 1)
IPPB1/4511-19/16-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. przekształcenie spółki
 2. spółka kapitałowa
 3. spółka osobowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia i likwidacji spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia i likwidacji spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i wspólnikiem spółki cywilnej (dalej: „Spółka cywilna”), która prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie praktyki stomatologicznej, w szczególności poprzez działalność gabinetów dentystycznych. Udział Wnioskodawcy w Spółce cywilnej wynosi 30%. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W celu osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu zysków, wspólnicy Spółki cywilnej (w tym Wnioskodawca) podjęli decyzję o przekształceniu Spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 par. 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: „SPZOO”). Wspólnikami SPZOO będą wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki cywilnej. Każdy ze wspólników SPZOO będzie posiadał udziały odpowiadające proporcjonalnie jego udziałowi w zyskach Spółki cywilnej.

Przedmiot działalności SPZOO będzie tożsamy z działalnością przekształcanej Spółki cywilnej, tj. będzie związany z prowadzeniem praktyki stomatologicznej. SPZOO może także prowadzić inną działalność uboczną - w zależności od uwarunkowań gospodarczych. SPZOO będzie podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W zależności od decyzji biznesowych, uwarunkowań rynkowych oraz planów dalszego rozwoju prowadzonej działalności Wspólników, Wnioskodawca nie wyklucza przystąpienia do holdingu wyspecjalizowanego w zarządzaniu spółkami prowadzącymi praktykę stomatologiczną. W tym celu może nastąpić wniesienie posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w SPZOO jako wkładu niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki holdingowej (będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: „Spółka holdingowa”). W zamian za udziały SPZOO Spółka holdingowa wyda Wnioskodawcy swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Zakres działalności Spółki holdingowej będzie obejmował w szczególności działalność holdingów, zarządzanie spółkami, udzielanie kredytów i pożyczek oraz działalność doradczą na rzecz innych podmiotów. Spółka holdingowa będzie miała siedzibę w Polsce i będzie podatnikiem podatku dochodowego w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Oprócz udziałów SPZOO Spółka holdingowa będzie posiadała udziały także w innych spółkach.

W zależności od uwarunkowań biznesowych Spółka holdingowa może w przyszłości dokonywać kolejnych przejęć innych spółek. Natomiast w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu obrotów/zysków zarządzanej spółki, lub w przypadku otrzymania atrakcyjnej ceny za udziały zarządzanych spółek zarząd Spółki holdingowej może podjąć decyzję biznesową o sprzedaży udziałów poszczególnych spółek zależnych w tym SPZOO.

W zależności od decyzji biznesowych, w przyszłości wspólnicy Spółki holdingowej (w tym Wnioskodawca) mogą podjąć decyzję o przekształceniu Spółki holdingowej w spółkę osobową, tj. spółkę jawną lub spółkę komandytową (dalej: „Spółka osobowa” lub „SO”). Siedziba Spółki osobowej będzie wówczas na terytorium Polski.

W wyniku przekształcenia Spółki holdingowej w Spółkę osobową nie nastąpi zmiana liczby wspólników. Wspólnikami Spółki osobowej zostaną wyłącznie udziałowcy Spółki holdingowej. Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce osobowej udział w zysku odpowiadający proporcjonalnie jego udziałowi w Spółce holdingowej. W konsekwencji w wyniku przekształcenia Spółki holdingowej w Spółkę osobową nie zwiększy się udział Wspólnika w zysku przekształconej spółki.

Wnioskodawca zakłada, że przedmiot działalności gospodarczej Spółki osobowej będzie tożsamy z działalnością spółki przekształcanej tj. będzie związany z działalnością holdingów, zarządzaniem spółkami, udzielaniem kredytów i pożyczek oraz z doradztwem biznesowym realizowanym na rzecz innych podmiotów.

Wnioskodawca nie wyklucza, iż w dacie przekształcenia w spółce przekształcanej (Spółce holdingowej) wystąpią niepodzielone zyski. W takiej sytuacji zostaną one przekazane na kapitał podstawowy Spółki osobowej.

Jeżeli w Spółce holdingowej wystąpią zyski niepodzielone, mogą to być zarówno skumulowane i niewypłacone zyski z lat ubiegłych jak również zyski bieżącego roku obrotowego. W przypadku ich faktycznego wystąpienia, zarówno zyski z lat poprzednich jak również zyski z bieżącego roku obrotowego zostaną potraktowane jako „zyski niepodzielone” w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.; dalej: „Ustawy o PIT”) oraz opodatkowane stosownie do dyspozycji tego przepisu.

Przez pojęcie „niepodzielonych zysków” Wnioskodawca rozumie wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, która wystąpi w spółce przekształcanej w dacie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.

W przyszłości, w przypadku nieosiągnięcia satysfakcjonującego poziomu obrotów lub zysków Spółki osobowej, Wspólnicy mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu spółki, a SO może zostać zlikwidowana. Wskutek likwidacji SO (bądź rozwiązania bez przeprowadzania jej likwidacji), Wnioskodawca może otrzymać składniki majątku likwidowanej Spółki osobowej, zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, takie jak np.: komputer, materiały i urządzenia biurowe.

Otrzymane środki pieniężne pochodzić będą: (i) z działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę holdingową, będącą poprzednikiem prawnym Spółki osobowej, przed jej przekształceniem (kiedy wszystkie przychody Spółki holdingowej jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych), jak i (ii) z działalności gospodarczej samej SO, kiedy to przychody uzyskane przez SO podlegały opodatkowaniu bezpośrednio na poziomie Wspólników.

Tak więc wszystkie składniki majątku wypłacone/przekazane Wspólnikowi w następstwie likwidacji będą pochodziły z przychodów podlegających opodatkowaniu albo na poziomie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, albo u Wspólnika, jako przychody SO alokowane do Wspólnika i opodatkowane podatnikiem dochodowym od osób fizycznych.

W dalszej przyszłości składniki majątkowe mogą podlegać odpłatnemu zbyciu, dokonanemu poza działalnością gospodarczą, w szczególności po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja SO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekształcenie Spółki holdingowej w Spółkę osobową (spółkę jawną, spółkę komandytową) spowoduje dla Wnioskodawcy powstanie zobowiązania podatkowego na gruncie Ustawy o PIT, przy założeniu, że płatnik pobierze i odprowadzi do urzędu skarbowego podatek z tytułu ewentualnych tzw. zysków niepodzielonych...
 2. Czy w wyniku likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy w wyniku likwidacji SO (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania...
 4. Czy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego będzie ciążył na Wnioskodawcy obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Spółki holdingowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę osobową (spółkę jawną lub spółkę komandytową) nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy - jako osoby fizycznej - obowiązku wpłacenia do urzędu skarbowego jakiegokolwiek podatku ani zadeklarowania dochodu/przychodu wolnego od podatku. Ewentualne zobowiązanie z tytułu opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych będzie natomiast obligowało płatnika do uregulowania podatku z tytułu dochodu/przychodu Wnioskodawcy w urzędzie skarbowym, zgodnie z przepisami prawa.

Natomiast otrzymane w wyniku likwidacji Spółki osobowej (lub rozwiązania SO bez przeprowadzania likwidacji) składniki majątku, obejmujące zarówno środki pieniężne, jak i składniki majątku o charakterze niepieniężnym, nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Niewystąpienie przychodu nie będzie przy tym uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca stwierdza, że nie będą na nim ciążyły żadne obowiązki w zakresie Ustawy o PIT w momencie oraz w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego w postaci środków pieniężnych i składników majątku o charakterze niepieniężnym, w szczególności wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji nie podlega zadeklarowaniu jako przychód czy przychód wolny od podatku w żadnej deklaracji PIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie spółki kapitałowej (Spółki holdingowej) w spółkę osobową będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie prawa podatkowego, z wyjątkiem ewentualnego opodatkowania tzw. „zysków niepodzielonych”.

Przez pojęcie „zysków niepodzielonych” Wnioskodawca rozumie wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, która wystąpi w spółce przekształcanej w dacie przekształcenia tej spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (spółkę osobową).

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną przychód określa się na dzień przekształcenia.

W opinii Wnioskodawcy, na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową po stronie Wnioskodawcy, jako wspólnika może dojść do powstania przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, którego wartość zostanie ustalona w wartości niepodzielonych zysków, na który składać się będzie kapitał zapasowy (rezerwowy) utworzony z zysku lat ubiegłych oraz/lub niepodzielony zysk z poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, przychód ten zostanie określony w wartości tego kapitału zapasowego (rezerwowego) i/lub tego niepodzielonego zysku z poprzedniego i danego roku obrotowego.

Wspólnik jednak nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, ponieważ to Spółka osobowa działająca jako płatnik będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 4c ww. Ustawy o PIT, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 8 Ustawy o PIT podatnik uzyskujący dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8, jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku dochodowego przed terminem określonym w art. 42 ust. 1 ustawy o PIT.

W opinii Wnioskodawcy brak jest innych przepisów prawa podatkowego wskazujących na powstanie przychodu/dochodu podatkowego po stronie Wspólnika spółki kapitałowej w przypadku przekształcenia takiej spółki w spółkę osobową.

Należy zaznaczyć, że ustawodawca w Ustawie o PIT przewidział opodatkowanie przekształceń niektórych spółek handlowych w inne spółki. W tym zakresie ustawodawca opodatkował jedynie przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe i to jedynie w odniesieniu do opodatkowania tzw. zysków niepodzielonych (art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy o PIT). Skoro więc ustawodawca spośród kilku możliwych schematów transformacji podatników opodatkował jedynie przekształcenie spółki kapitałowej w osobową jedynie w odniesieniu do tzw. zysków niepodzielonych, należy uznać, że wolą ustawodawcy było by pozostały majątek przekształcanej spółki nie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu samego tylko przekształcenia.

Skoro więc Wspólnik spółki kapitałowej nie uzyska żadnego innego dochodu (przychodu), niż ewentualny przychód z zysków niepodzielonych (rozliczany przez płatnika) - w opinii Wnioskodawcy przekształcenie to będzie w pozostałym zakresie dla niego neutralne podatkowo na gruncie Ustawy o PIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji Spółki osobowej (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, środki pieniężne nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 16 Ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej, wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Z przytoczonych powyżej przepisów Ustawy o PIT jednoznacznie wynika, że środki pieniężne otrzymane przez wspólnika będącego osobą fizyczną w wyniku likwidacji spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tym spółki jawnej oraz komandytowej, nie będą stanowiły przychodu po stronie Wspólnika likwidowanej Spółki w momencie ich otrzymania.

Niewystąpienie przychodu nie będzie uzależnione od spełnienia żadnych dodatkowych warunków czy przesłanek. W konsekwencji, w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego wypłaconego Wnioskodawcy po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego bądź po rozwiązaniu spółki osobowej bez przeprowadzania likwidacji - nie wystąpi obowiązek zadeklarowania tych środków pieniężnych jako przychodu czy przychodu wolnego od opodatkowania.

Wnioskodawca zaznacza, że wszystkie środki pieniężne wypłacone w ramach majątku polikwidacyjnego podlegały opodatkowaniu na wcześniejszym etapie jako przychody Spółki holdingowej (podatkiem dochodowym od osób prawnych), bądź przychody SO (podatkiem dochodowym od osób fizycznych na poziomie Wspólników). Ewentualne tzw. niepodzielone zyski zostaną zaś opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SO (bądź jej rozwiązania bez przeprowadzania likwidacji) oraz związanego z nią podziału majątku SO, otrzymane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika SO, składniki majątkowe o charakterze niepieniężnym nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w chwili ich otrzymania.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki, niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zgodnie z przedstawionymi powyżej regulacjami, w sytuacji, gdy w wyniku likwidacji spółki osobowej wspólnik otrzyma określone składniki majątku likwidowanej spółki o charakterze niepieniężnym, po stronie wspólnika nie powstanie przychód z działalności gospodarczej. Przychód ten może powstać zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Ewentualny przychód (oraz konieczność jego zadeklarowania i zapłaty podatku dochodowego) po stronie wspólnika mógłby powstać jedynie dopiero w momencie zbycia otrzymanego w toku likwidacji składnika majątku, pod warunkiem, że zbycie to miałoby charakter odpłatny oraz nastąpiłoby przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Jednocześnie, odpłatne zbycie (w tym sprzedaż) otrzymanych w wyniku likwidacji SO składników majątku o charakterze niepieniężnym po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji, dokonane poza działalnością gospodarczą, nie będzie prowadziło do powstania przychodu w podatku dochodowym o osób fizycznych.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy w momencie lub w związku z otrzymaniem majątku likwidacyjnego na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zadeklarowania otrzymanego majątku jako przychodu wolnego od podatku.

Zgodnie z brzmieniem art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Definicja pojęcia „dochód” zawarta jest w treści art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT, który stanowi, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Z uwagi na treść art. 14 ust. 3 pkt 10 i 12 Ustawy o PIT należy uznać, że w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną nie powstaje przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych oraz samego otrzymania składników majątku przez wspólnika takiej spółki. Tym samym, z uwagi na brak przychodu nie powstanie także dochód związany z takim zdarzeniem.

W opinii Wnioskodawcy, z powołanych powyżej przepisów Ustawy o PIT wnioskować należy jednoznacznie, że na gruncie przedstawionego na wstępie zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej składników majątku likwidowanej SO, czy to środków pieniężnych, czy też składników majątku o charakterze niepieniężnym, nie będzie prowadziło u Wnioskodawcy do powstania z tego tytułu przychodu w rozumieniu Ustawy o PIT w momencie otrzymania przedmiotowych składników majątku, niezależnie od kwoty otrzymanych środków pieniężnych, czy wartości lub charakteru otrzymanych niepieniężnych składników majątku zlikwidowanej SO.

Tym samym otrzymanie ww. majątku likwidacyjnego nie będzie także prowadziło do konieczności deklarowania tego zdarzenia w jakiejkolwiek formie (jako dochód/przychód podatkowy lub dochód/ przychód zwolniony z opodatkowania) czy deklaracji podatkowej tj. nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy żadnych obowiązków (odbędzie się w warunkach pełnej neutralności podatkowej). Skoro otrzymanie majątku likwidacyjnego nie będzie prowadzić do powstania po jego stronie przychodu, a w efekcie nie powstanie dochód, to w konsekwencji nie będzie on zobowiązany do złożenia zeznania o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o PIT.

Dla konkluzji w odniesieniu do pytań 2-4 nie ma przy tym znaczenia, iż ustanie bytu prawnego Spółki może nastąpić bez postępowania likwidacyjnego, o którym mowa w art. 67-85 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”). Możliwość taka wynika z art. 67 § 1 KSH. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach określonych w art. 58 KSH należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Ustawa o PIT nie posługuje się pojęciem „rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną”. Przez likwidację spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu przepisów Ustawy o PIT należy więc rozumieć zakończenie działalności takiej spółki poprzez wykreślenie jej z KRS, bez względu na to czy będzie to poprzedzone czynnościami likwidacyjnymi, czy też decyzją wspólników postępowanie likwidacyjne nie będzie prowadzone.

Brak przychodu na gruncie Ustawy o PIT po stronie wspólnika w związku z otrzymaniem środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku w wyniki likwidacji spółki osobowej potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe wydane w analogicznych stanach faktycznych jak przedstawiony w przedmiotowym niniejszym wniosku, np.:

 • nterpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 września 2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-364/15-4/MD),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 września 2015 r. (sygn. IPTPB1/4511-365/15-4/MD),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-709/15-2/MM),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-688/15-2/MM),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 maja 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-217/15/SK),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 maja 2015 r. (sygn. IBPBII/2/4511-230/15/MW),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2015 r. (sygn. IPPB1/4511-29/15-3/EC),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2015 r. (sygn. IBPBI/1/415-1238/14/JS),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB1/415-603/14/MP),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-559/14/ŚS),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lipca 2014 r. (sygn. IBPBI/1/415-523/14/JS),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 maja 2014 r. (sygn. IPPB1/415-290/14-2/IF),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPB1/415-655/13-4/MD),
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2014 r. (sygn. ILPB1/415-1171/13 -5/IM).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo, odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.